تأثیر آموزش گروهی در مقابل آموزش انفرادی تکلیف محور در فراگیری کنش گفتاری درخواست ها بر دانش آموزان ایرانی

پایان نامه
چکیده

این پژوهش سعی دارد تا تأثیر آموزش تکلیف محور گروهی در مقابل آموزش تکلیف محور فردی را بر یادگیری کنش گفتاری درخواست در زبان انگلیسی توسط زبان آموزان ایرانی مورد بررسی قرار دهد. هدف این پژوهش بررسی تفاوت های معنا دار بین زبان آموزان پسر و دختر ایرانی از نظر آموزش تکلیف محور فردی و گروهی است. هشتاد و یک زبان آموز در این پژوهش شرکت کردند که شامل سی و هشت پسر و چهل و سه دختر بودند. ز بان آموزان بطور تصادفی به دو گروه همسان تقسیم شدند که یکی از آن دو گروه از آموزش تکلیف محور فردی و گروه دیگر از آموزش تکلیف محور گروهی برای یادگیری درخواست در زبان انگلیسی بهره جستند. آزمون تکمیل گفتمان چند گزینه ای کنش گفتار درخواست برای پیش آزمون و پس آزمون مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که آموزش تکلیف محور گروهی منجر به یادگیری موثرتر کنش گفتاری در خواست در زبان انگلیسی می شود. همچنین، نتایج تحلیل واریانس دوطرفه تحقیق حاکی از آن است که زبان آموزان دختر در هر دو گروه آموزشی تکلیف محور فردی و گروهی عملکرد بهتری نسبت به زبان آموزان پسر داشتند.

منابع مشابه

تأثیر آموزش زبان تکلیف- محور در مقایسه با روش دستور- ترجمه بر پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی دانش آموزان متوسطه

این پژوهش بمنظور بررسی تأثیر آموزش زبان تکلیف – محور در مقایسه با روش دستور-ترجمه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم متوسطه رشته علوم تجربی در سال تحصیلی 90-1389 صورت گرفته است. روش پژوهش، شبه تجربی بود. جامعه آماری پژوهش را دانش­آموزان پسر و دختر سال سوم متوسطه تشکیل دادند که از بین آنها 120 نفر بصورت نمونه گیری خوشه­ای دو مرحله­ای انتخاب شدند.60 نفر در دو گروه آزمایش دختر و پسر و 60 نفر در ...

متن کامل

تأثیر روشهای آموزش فرایند و آموزش تکلیف – فرایند بر عملکرد املانویسی در دانش آموزان دبستانی

هدف: در این پژوهش، اثربخشی دو روش آموزش فرایند و آموزش تکلیف – فرایند به دانش آموزان مبتلا به ناتوانی در املانویسی بررسی و مقایسه شده است. روش: از بین دبستانهای شهر مبارکه در سال تحصیلی 87-1386، 8 دبستان دخترانه و پسرانه به طور تصادفی انتخاب شدند. برای کلیه دانش آموزان پایه سوم و چهارم این 8 دبستان، ابتدا میانگین نمرات درس املا محاسبه شد و سپس براساس نمرات آزمون تشخیصی املا که دو انحراف معیار پ...

متن کامل

تأثیر آموزش تعامل-محور مکالمه‌کاوی بر توانش تعاملی زبان آموزان ایرانی در تکالیف زوج-گفتار

تعامل نه‌‌تنها دریادگیری زبان بشر عاملی بنیادین محسوب می‌شود، بلکه درزندگی‌اجتماعی وی نیز عنصری اساسی است. با توجه به‌اهمیت بررسی تعامل درزبان‌دوم که محوریت اجتماعی دارد، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیرآموزش تعامل-محور (مبتنی بر مکالمه‌کاوی) بر توانش‌تعاملی درتکالیف زوج-گفتار بوده است که بدین منظور 124 زبان‌آموز سطح متوسط بر اساس نمرات آن‌ها، در آزمون تعیین سطح تافل، در دو گروه آزمایش و کنترل قرارگر...

متن کامل

تاثیر آموزش فعالیت محور در فراگیری نحوی دانش آموزان سطح متوسط ایرانی با هوشهای چند گانه

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر آموزش فعالیت محور گرامر در فراگیری نحوی دانش آموزان سطح متوسط ایرانی با هوش های چندگانه می باشد. برای دستیابی به هدف این تحقیق 40 نفر از دانش آموزان واحد زبان جهاد دانشگاهی در تهران از میان 100 دانش آموز بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون استاندارد انگیسی انتخاب شده و در دو گروه مورد تحقیق و کنترل قرار گرفته اند. برای اطمینان از عدم آشنایی دانش آموزان با گرامر...

تاثیر آموزش زبان از طریق آموزش تکلیف محور بر پیشرفت یادگیری درک مطلب دانش آموزان در ایران

این تحقیق یادگیری لغات انگلیسی برای درک مطلب دانش آموزان از طریق آموزش تکلیف محور را مورد بررسی قرار داد. صد و سی وپنج دانش آموز دختر دبیرستانی از دو سطح مختلف تحصیلی یعنی کلاس اول و چهارم از یکی از دبیرستان های شهر اصفهان انتخاب شدند. آن ها به طور تصادفی در چهار گروه یعنی دو کلاس شاهد و دو کلاس آزمایش در دو سطح مختلف قرار گرفتند. جهت ارزیابی درک مطلب دانش آموزان در ابتدای شروع ترم و قبل از تدر...

متن کامل

ارزشیابی پویا دانش کاربرد شناسی: با تکیه بر کنش های گفتاری عذرخواهی و درخواست

ارزشیابی پویا که ریشه در نظریه اجتماعی فرهنگی ویگوتسکی دارد روشی است که همواره مورد توجه محققان بوده است. اما تحقیق‌های قبلی نشان می‌دهد کاربردشناسی در تحقیقات این حوزه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت دانش کاربردشناسی در بهبود توانش ارتباطی زبان آموزان، تحقیق حاضر به بررسی تاثیر ارزشیابی پویا ،الگوی کیک، بر پیشرفت دانش کاربرد شناسی زبان آموزان پرداخته است. به این منظور تعداد 46 ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022