تأثیر آموزش گروهی در مقابل آموزش انفرادی تکلیف محور در فراگیری کنش گفتاری درخواست ها بر دانش آموزان ایرانی

پایان نامه
چکیده

این پژوهش سعی دارد تا تأثیر آموزش تکلیف محور گروهی در مقابل آموزش تکلیف محور فردی را بر یادگیری کنش گفتاری درخواست در زبان انگلیسی توسط زبان آموزان ایرانی مورد بررسی قرار دهد. هدف این پژوهش بررسی تفاوت های معنا دار بین زبان آموزان پسر و دختر ایرانی از نظر آموزش تکلیف محور فردی و گروهی است. هشتاد و یک زبان آموز در این پژوهش شرکت کردند که شامل سی و هشت پسر و چهل و سه دختر بودند. ز بان آموزان بطور تصادفی به دو گروه همسان تقسیم شدند که یکی از آن دو گروه از آموزش تکلیف محور فردی و گروه دیگر از آموزش تکلیف محور گروهی برای یادگیری درخواست در زبان انگلیسی بهره جستند. آزمون تکمیل گفتمان چند گزینه ای کنش گفتار درخواست برای پیش آزمون و پس آزمون مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که آموزش تکلیف محور گروهی منجر به یادگیری موثرتر کنش گفتاری در خواست در زبان انگلیسی می شود. همچنین، نتایج تحلیل واریانس دوطرفه تحقیق حاکی از آن است که زبان آموزان دختر در هر دو گروه آموزشی تکلیف محور فردی و گروهی عملکرد بهتری نسبت به زبان آموزان پسر داشتند.

منابع مشابه

نقش فعالیتهای آگاهی برانگیز منظور شناختی در تولید کنش کلامی درخواست توسط زبان آموزان

در پژوهش حاضر 182دانشجوی مذکر و مونث غیر بومی زبان انگلیسی مقطع کارشناسی شرکت کردند. شرکت کنندگان از هشت کلاس دانشگاهی بدون تغییربودند که به سه گروه تجربی (آگاهی برانگیز استقرایی، آگاهی برانگیز استنتاجی و آگاهی برانگیز زبان-اول محور) و یک گروه کنترل تقسیم شدند. در ابتدا یک آزمون تکمیل کلام، یک آزمون راهبردها کنش کلامی (کوهن و ایشیهارا،2005) و یک پرسشنامه خود-ارزیابی تولید کنش کلامی درخواست از ز...

15 صفحه اول

تاثیر ترجمه همیار محور بر پیشبرد دانش منظور شناختی در آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر ترجمه همیار محور بر دانش منظور شناختی زبان آموزان ایرانی بود. بدین منظور جمع آوری اطلاعات دردو مقطع کمی و کیفی انجام گردید. در مرحله اول تعداد 150 داوطلب با دانش زبانی همسان به پنج گروه تقسیم شدند. سپس به صورت تصادفی گروههای شاهد و آزمایشی تحقیق را شکل دادند. در ابتدا دانش منظور شناختی همه داوطلبان در دو کنش گفتاری معذرت خواهی و درخواست مورد ارزیابی قرار گرفت. نت...

15 صفحه اول

تاثیر آموزش فعالیت محور در فراگیری نحوی دانش آموزان سطح متوسط ایرانی با هوشهای چند گانه

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر آموزش فعالیت محور گرامر در فراگیری نحوی دانش آموزان سطح متوسط ایرانی با هوش های چندگانه می باشد. برای دستیابی به هدف این تحقیق 40 نفر از دانش آموزان واحد زبان جهاد دانشگاهی در تهران از میان 100 دانش آموز بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون استاندارد انگیسی انتخاب شده و در دو گروه مورد تحقیق و کنترل قرار گرفته اند. برای اطمینان از عدم آشنایی دانش آموزان با گرامر...

ارزشیابی پویا دانش کاربرد شناسی: با تکیه بر کنش های گفتاری عذرخواهی و درخواست

ارزشیابی پویا که ریشه در نظریه اجتماعی فرهنگی ویگوتسکی دارد روشی است که همواره مورد توجه محققان بوده است. اما تحقیق‌های قبلی نشان می‌دهد کاربردشناسی در تحقیقات این حوزه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت دانش کاربردشناسی در بهبود توانش ارتباطی زبان آموزان، تحقیق حاضر به بررسی تاثیر ارزشیابی پویا ،الگوی کیک، بر پیشرفت دانش کاربرد شناسی زبان آموزان پرداخته است. به این منظور تعداد 46 ...

متن کامل

تاثیر استفاده نقشه های ذهنی بر پیشرفت گفتارجدلی و راهکارهای مکالمه زبان آموزان ایرانی

گفتار به عنوان یکی از اصلی ترین مهارتهای ارتباطی در محیط هایی که انگلیسی به عنوان زبان دوم آموخته می شود نقش بسزایی دارد. گفتار وسیله ای برای بیان افکار و احساسات و برقراری ارتباط در جامعه می باشد. علرغم اهمیت و استفاده ی مکرر از این مهارت، گفتار کمتر مورد مطالعه قرار گرفته و همچنان جزء مهارت های دشوار جهت یادگیری و آموزش برای زبان آموزان و مدرسان ایرانی می باشد. این مهم سئوالات بسیاری را برای ...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}