the impact of pushed output on oral proficiency of iranian efl learners

پایان نامه
چکیده

مفهوم فرضیه تولید اجباری سویین (1985)، بیانگر تسهیل یادگیری زبان دوم می باشد. این فرضیه پیشنهاد میکند که هنگامیکه دانش آموزان مجبور به شرکت در تولید زبان می شوند، این فرصت را دارند که پیامی دقیق، منسجم و مناسب را ارائه دهند. با توجه به کمبود تحقیقات کمی در جهت حمایت یا رد تولید اجباری، مطالعه حاضر اقدام به ایجاد داده های کمی جهت اثر تولید اجباری نموده است. هدف از این مطالعه از دو قسم می باشد. ابتدا در نظر دارد اثر تولید اجباری بر مهارت شفاهی فراگیران ایرانی را بررسی نماید. دوم، قصد دارد تا اثر این متغیر را بر روی دو جزء مهارت شفاهی (به عنوان مثال صحت و روانی گفتار) بیازماید. برای رسیدن به این هدف، 30 زبان آموز دختر با استفاده از مصاحبه شفاهی آیلتس از جمعیت 50 نفری انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایشی و شاهد تقسیم گردیدند. زبان آموزان در گروه آزمایشی تحت شرایط تولید اجباری قرار گرفتند، در حالیکه زبان آموزان در گروه شاهد تحت شرایط تولید غیر اجباری بودند. داده ها از طریق آزمون آیلتس برای سنجش مهارت شفاهی هم در پیش آزمون و هم پس آزمون جمع آوری شدند و مصاحبه هر زبان آموز به صورت جداگانه ضبط و سپس رونویسی و کدگذاری شد تا صحت و روانی گفتار اندازه گیری شود. نتایج آماری نشان داد که گروه آزمایشی در مهارت شفاهی و صحت گفتار از گروه شاهد بهتر عمل کردند (p<0.05). اثر مثبت ارائه شده تولید اجباری در این مطالعه با ساختار فرضیه تولید اجباری در یادگیری زبان دوم همخوانی دارد. همچنین یافته ها ثابت می کند که تولید اجباری هیچ تاثیری بر روانی گفتار ندارد. آنچه جالب بنظر میرسد تولید غیر اجباری، روانی گفتار زبان آموزان را بهتر می کند، اما نه به آن اندازه معنادار که به عنوان یک یافته اصلی قلمداد شود. بطور کلی، بیشینه پژوهشها و یافته های این تحقیق نشان می دهد که تولید اجباری باعث رشد مهارت شفاهی می شود. علاوه بر این، نتایج این مطالعه می تواند برخی از بینش های مفید را در برنامه درسی و تدریس زبان انگلیسی ارائه نماید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

the effect of pushed output collaborative tasks on the writing skills of efl learners

there is less published research about how teachers in efl contexts respond to students who are relatively less mature and less competent l2 writers. while writing researchers have examined various issues concerning peer and teacher response in writing-oriented classes, little research has centered on the effect of collaborative tasks particularly dictogloss on writing skills. output collaborat...

15 صفحه اول

the effect of the instruction of metadiscourse maekers on iranian efl learners persuasive writing proficiency

چکیده مهارت نوشتار یکی از مهمترین مهارتهای فرآیند یادگیری و تدریس زبان برای زبان آموزان و مدرسین می باشد. در تحقیق حاضر، تاثیر آموزش نشانه های فراکلام روی مهارت نوشتار متقاعدکننده زبان آموزان سطح متوسط ایرانی مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق 40 زبان آموز داشت که توسط آزمون نوشتار تافل(2005) همسان سازی شدند و سپس به دو گروه آموزشی و خطا تقسیم شدند. در ابتدای پژوهش معیارهای نوشتار متقاعدکننده به ...

the impact of attending efl classes on the level of depression of iranian female learners and their attributional complexity

می توان گفت واقعیت چند لایه ا ی کلاس های زبان انگلیسی بسیار حائز اهمیت است، زیرا عواطف و بینش های زبان آموزان تحت تاثیر قرار می گیرد. در پژوهش پیش رو، گفته می شود که دبیران با در پیش گرفتن رویکرد فرا-انسانگرایی ، قادرند در زندگی دانش آموزانشان نقش مهمی را ایفا سازند. بر اساس گفته ی ویلیامز و بردن (2000)، برای کرل راجرز، یکی از بنیان گذاران رویکرد انسانگرایی ، یادگیری بر مبنای تجربه، نوعی از یاد...

the impact of peer review on efl reviewers writing proficiency

امروزه تصحیح همکلاسی در کلاسهای نگارش یکی از اجزاء لاینفک کلاسهای دانش آموز محور است. تاثیرات مفید تصحیح همکلاسی بر زبان آموزان، معلمان را متقاعد کرده است که علیرغم صرف زمان، انرژی و توان بسیار، از این شیوه ی آموزشی در کلاسهای آموزش نگارش بهره بگیرند. تحقیق حاضر بر آن است تا با مقایسه دو گروه از یادگیرندگان زبان انگلیسی، تاثیر تصحیح همکلاسی را بر توانایی نوشتاری آنها نشان دهد. 122 خانم زبان آمو...

15 صفحه اول

the impact of phonetic transcription on iranian intermediate efl learners’ pronunciation accuracy

این تحقیق به منظور یافتن تاثیر آموزش آوا نگاری انگلیسی بر روی صحت تلفظ زبان آموزان سطح متوسط ایرانی صورت گرفت.برای دستیابی به دو گروه متجانس, از110 زبان آموز در حال یادگیری زبان در اموزشگاه ها ازمون opt گرفته شد. بنابراین 40 نفر از این افراد انتخاب و به دو گروه 20 تایی تقسیم شدند.درنهایت این نتیجه حاصل شد که آموزش آوانگاری انگلیسی تاثیر مثبتی بر صحت تلفظ زبان آموزان سطح متوسط ایرانی داشته است. ...

the impact of morphological awareness on the vocabulary development of the iranian efl students

this study investigated the impact of explicit instruction of morphemic analysis and synthesis on the vocabulary development of the students. the participants were 90 junior high school students divided into two experimental groups and one control group. morphological awareness techniques (analysis/synthesis) and conventional techniques were used to teach vocabulary in the experimental groups a...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022