بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره تام متانولی و فراکسیون های اتردوپترولی، کلروفرمی، اتیل استاتی، متانولی و آبی حاصل از بخش هوایی capparis cartilaginea decne علیه 6 سوش باکتریایی

پایان نامه
چکیده

گیاه c.cartilaginea بعد از جمع آوری از استان بندرعباس مورد شناسایی علمی قرار گرفت . گیاه خشک و پودر شده و عصاره تام متانولی آن با روش خیساندن تهیه شد . فراکسیون های مختلف نیز با روش liquid-liquid fractionation تهیه شد . عصاره و فراکسیون های حاصله بعد از تغلیظ و در نهایت خشک شدن ، در ظروف تمیز ، دور از نور و حرارت نگهداری شد سپس اثرات ضدباکتریایی توسط روش چاهک پلیت و تعیین حداقل غلظت بازدارندگی در میکروپلیت انجام شد . نتایج به روش چاهک پلیت: در این روش با وجود 3 بار تکرار پاسخ مناسبی برای عصاره ها به دست نیامد. نتایج به روش mic در میکروپلیت: • پاسخ دهی بر روی استافیلوکوکوس اورئوس برای عصاره تام متانولی ppm 937/2±69/13 و برای فرکسیون آبی ppm 604/2± 02/13 گزارش شد. • پاسخ دهی بر روی انتروکوکوس فکالیس برای عصاره تام متانولی ppm 0/0±63/15 گزارش شد. • پاسخ دهی بر روی سالمونلا انتریتیدیس برای فرکسیون اتردوپترولی ppm 0/0±63/15، برای فرکسیون کلروفرمی ppm 604/2±02/13 و برای فرکسیون متانولی ppm 604/2±42/10 گزارش شد. • پاسخ دهی بر روی سودوموناس آئروژینوزا برای فرکسیون آبی ppm 0/0±63/15 گزارش شد مابقی اثرات عصاره و فرکسیون ها روی باکتری های دیگر اثرات متوسط تا ضعیف داشته است . بحث و نتیجه گیری: در روش چاهک پلیت با توجه به این که کنترل مثبت و منفی پاسخ مناسب داشتند، یکی از دلایل این مسئله این می تواند باشد که عصاره مورد نظر دیفیوژن ضعیفی در ژل آگار دارد. در روش mic در میکروپلیت می توان گفت که بهترین نتایج متعلق به عصاره و فرکسیون های پلار بخش هوایی گیاه c.cartilaginea بوده و از آن جا که در تحقیقات از این گیاه ترکیبات فلاونوئیدی به دست آمده ممکن است علت اثرات آنتی باکتریال گیاه را به علت وجود این ترکیبات باشد

منابع مشابه

بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره تام و فراکسیون های اتردوپترولی، کلروفرمی، اتیل استاتی، متانولی و آبی حاصل از بخش هوایی ochradenus aucheri boiss علیه 5 سوش باکتریایی

اگرچه از آنتی بیوتیک ها به عنوان درمان مرسوم در بیماری های عفونی استفاده می شود، اما این درمان ها با مشکلات زیادی از جمله عوارض جانبی ناخواسته و مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک ها همراه می باشد . گیاهان می توانند به عنوان یک جانشین مناسب داروهای شیمیایی در نظر گرفته شوند؛ زیرا ممکن است دارای عوارض جانبی کمتری نیز باشند . ochradenus aucheri boiss یکی از گیاهان متعلق به تیره ورث (resedaceae) می باشد...

بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره تام و فراکسیون های اتردوپترولی ، کلروفرمی ، اتیل استاتی ، متانولی وآبی حاصل از بخش هوایی anabasis setifera moq علیه 5 سوش باکتریایی

باتوجه به بروز مقاومت باکتری ها در برابر انتی بیوتیک ها و همچنین عوارض جانبی مختلف دارو های شیمیایی دستیابی به ترکیبات ضد باکتریایی جدید ضروری می باشد. لذا هدف از این تحقیق بررسی اثر ضدمیکروب عصاره تام و فراکسیون های اتردوپترولی ، کلروفرمی ، اتیل استاتی ، متانولی وآبی حاص از بخش هوایی anabasis setifera moq علیه 5 سوش باکتریایی بود. مواد و روش ها: در این تحقیق گیاه anabasis setifera که یکی ا...

بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره تام و فراکسیون های اتردوپترولی؛کلروفرمی؛ اتیل استاتی و آبی بخش هوایی helliotropum baccirerum forssk علیه 5 سوش باکتریایی

گیاه بعد از جمع آوری توسط گیاه شناس تأیید شد، سپس بخش هوایی آن خشک و پودر شده و عصاره تام متانولی آن به روش پرکولاسیون تهیه گردید. فراکسیون های اتردپترولی، کلروفرمی، اتیل استاتی، متانولی و آبی آن به ترتیب به روش liquid – liquid fractionation از عصاره تام تهیه شد. عصاره و فراکسیون های بدست آمده تغلیظ و در نهایت خشک شده و جهت بررسی اثر ضد باکتری در ظروف تمیز، تیره و در جای خنک نگهداری شدند. اثر ...

بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره تام و فراکسیون‌های اتردوپترولی، کلروفرمی، اتیل استاتی و آبی بخش هوایی Heliotropium bacciferum Forssk

مقدمه: Heliotropium bacciferum یکی از گیاهان متعلق به تیره گاوزبان (Boraginaceae) می‌باشد که پراکندگی محدودی در جنوب ایران دارد. اثر آنتی‌باکتریال گونه‌های دیگرجنس Heliotropium گزارش شده است ولی گزارشی از این گونه وجود ندارد. هدف:هدف از این تحقیق ارزیابی اثر ضدمیکروبی گونه bacciferum علیه 5 سوش باکتریایی استافیلوکوکوس اورئوس (ATCC 6538)، باسیلوس سرئوس (ATCC 12826)، اشرشیاکلی (ATCC 8739)، سالمون...

متن کامل

بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره تام و فراکسیون های اتردوپترولی، کلروفرمی، اتیل استاتی و آبی بخش هوایی heliotropium bacciferum forssk

مقدمه: heliotropium bacciferum یکی از گیاهان متعلق به تیره گاوزبان (boraginaceae) می باشد که پراکندگی محدودی در جنوب ایران دارد. اثر آنتی باکتریال گونه های دیگرجنس heliotropium گزارش شده است ولی گزارشی از این گونه وجود ندارد. هدف:هدف از این تحقیق ارزیابی اثر ضدمیکروبی گونه bacciferum علیه 5 سوش باکتریایی استافیلوکوکوس اورئوس (atcc 6538)، باسیلوس سرئوس (atcc 12826)، اشرشیاکلی (atcc 8739)، سالمون...

متن کامل

بررسی اثر ضد باکتری عصاره تام و فراکسیون های اتردوپترولی، کلروفرمی، اتیل استاتی و آبی بخش هوایی atriplex leucoclada (boiss.) aellen علیه 5 سوش باکتریایی

مقدمه: در دو دهه اخیر، با توجه به گسترش روزافزون مقاومت دارویی در میکروب های بیماری زا و همچنین گزارش عوارض جانبی خطرناک بعضی از آنتی بیوتیک ها تحقیقات گسترده ای روی گیاهان به منظور کشف مواد ضد میکروبی جدید انجام گرفته است. در راستای این هدف اثرات ضد میکروبی عصاره تام و فراکسیون های مختلف بخش هوایی گیاه a. leucoclada علیه گروهی از باکتری ها شامل استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس، سودوموناس آ ...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023