تناظریابی تصاویر ماهواره ای با نقشه های برداری با استفاده از نقاط تقاطع شبکه راه

پایان نامه
چکیده

در این پژوهش هدف بررسی روشی دقیق جهت برقراری ارتباط میان تصویر رستری و نقشه برداری با کمک گرفتن از مفهوم تناظریابی می باشد. عوارض بکار گرفته شده در این پروسه، نقاط تقاطع شبکه راه می باشد و تمرکز بر روی ارائه روشی نوین و کارا جهت تعیین موقعیت دقیق و خودکار نقطه تقاطع شبکه راه بصورت مستقیم می باشد. داده ی مورد استفاده در این روند تصویر ikonos شهر شیراز به همراه نقشه ی 1:2000 ناحیه مذکور می باشد. این پژوهش شامل چهار قسمت اصلی می باشد. قسمت اول این پروسه انتخاب و تعیین موقعیت نقاط تقاطع شبکه راه مناسب از روی نقشه برداری و تعیین پنجره های متناظر این نقاط بر روی تصویر می باشد. قسمت دوم تعیین موقعیت دقیق نقاط تقاطع شبکه راه روی تصویر ماهواره ای می باشد که این بخش حساس ترین قسمت این پژوهش و شامل 3 مرحله می باشد. این مراحل عبارتند از: 1) تخمین پیکسل های شبکه راه، 2) شناسایی پیکسل های لبه ی ناحیه تقاطع شبکه راه و 3) استخراج نقاط تقاطع شبکه راه. در مرحله 1 پس از خوشه بندی تصویر توسط الگوریتم k-means و حذف نوفه با استفاده از فیلتر میانه، با استفاده از توصیف گر میانگین بافت زاویه ای، پیکسل های کاندید شبکه راه تعیین گردیده است. در مرحله 2 ابتدا خطوط موجود در هر ناحیه با استفاده از فیلتر canny مشخص و خطوط کوچک آن حذف گردیده است. سپس با استفاده از آنالیز دایره مرکزی ناحیه تقاطع پیکسل های کاندید تقاطع شبکه راه تعیین و سپس با استفاده از المان دایره ای شکل استفاده شده و نیز پیکسل های تعیین شده به عنوان کاندید تقاطع شبکه راه، لبه ی ناحیه تقاطع راه مشخص می گردد. در مرحله 3 با استفاده از روشی پیشنهادی و نوین به پیکسل های لبه باقی مانده خط مستقیم برازش داده شده است و در ادامه با بررسی وضعیت این خطوط نسبت به یکدیگر و فاصله آنها با شبکه راه محور مرکزی راه مشخص شده و با بررسی تقاطع این خطوط نقاط تقاطع شبکه راه تعیین گردیده است. در قسمت سوم و پس از تعیین موقعیت نقاط مورد نظر با استفاده از دو تابع مشابهت و پلی نومیال درجه1 تصویر زمین مرجع شده است. در قسمت پایانی این روند به بررسی دقت الگوریتم در زمینه تعیین موقعیت تقاط تقاطع شبکه راه و پس از آن به بررسی دقت زمین مرجع شدن تصویر با استفاده از نقاط فوق و توابع ذکر شده پرداخته شده است. پارامتر استفاده شده در این زمینه تعیین دقت الگوریتم پارامتر rmse می باشد. در انتهای این پژوهش مشاهده می شود الگوریتم تعیین موقعیت نقاط تقاطع شبکه راه با دقتی در حدود نیم پیکسل به شناسایی محل دقیق تقاطع شبکه بصورت خودکار نایل گردیده و همینطور در زمینه زمین مرجع نمودن تصویر توانسته دقت کمتر از یک پیکسل را حاصل نماید.

منابع مشابه

تهیه نقشه های موضوعی با تصاویر ماهواره ای (قسمت ششم)

پیشرفت سه دهه گذشته در زمینه­های کارتوگرافی، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، به علت ضرورت ایجاد ارتباط جدید بین مقررات فنی موجود مشخص شده است. تلاش زیادی برای جمع­آوری مطلوب فنی موجود مشخص شده است. تلاش زیادی برای جمع­آوری مطلوب انواع مختلف داده­های کارتوگرافی وبه کارگیری موفقیت­آمیزتر داده­های سنجش از دور بانک­های داده منطقه­ای و جهانی، به عمل آمده است. اهمیت سنجش از دور به عنوان...

متن کامل

تهیه نقشه های موضوعی با تصاویر ماهواره ای (قسمت هشتم)

پیشرفت سه دهه گذشته در زمینه­های کارتوگرافی، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، به علت ضرورت ایجاد ارتباط جدید بین مقررات فنی موجود مشخص شده است. تلاش زیادی برای جمع­آوری مطلوب فنی موجود مشخص شده است. تلاش زیادی برای جمع­آوری مطلوب انواع مختلف داده­های کارتوگرافی وبه کارگیری موفقیت­آمیزتر داده­های سنجش از دور بانک­های داده منطقه­ای و جهانی، به عمل آمده است. اهمیت سنجش از دور به عنوان...

متن کامل

تهیه نقشه های موضوعی با تصاویر ماهواره ای (قسمت پنجم)

پیشرفت سه دهه گذشته در زمینه­ های کارتوگرافی، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، به علت ضرورت ایجاد ارتباط جدید بین مقررات فنی موجود مشخص شده است. تلاش زیادی برای جمع­ آوری مطلوب فنی موجود مشخص شده است. تلاش زیادی برای جمع­ آوری مطلوب انواع مختلف داده­ های کارتوگرافی وبه کارگیری موفقیت­ آمیزتر داده­ های سنجش از دور بانک­ های داده منطقه­ ای و جهانی، به عمل آمده است. اهمیت سنجش از دور ...

متن کامل

تهیه نقشه های موضوعی با تصاویر ماهواره ای (قسمت سوم)

پیشرفت سه دهه گذشته در زمینه­های کارتوگرافی، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، به علت ضرورت ایجاد ارتباط جدید بین مقررات فنی موجود مشخص شده است. تلاش زیادی برای جمع­آوری مطلوب فنی موجود مشخص شده است. تلاش زیادی برای جمع­آوری مطلوب انواع مختلف داده­های کارتوگرافی وبه کارگیری موفقیت­آمیزتر داده­های سنجش از دور بانک­های داده منطقه­ای و جهانی، به عمل آمده است. اهمیت سنجش از دور به عنوان...

متن کامل

تهیه نقشه های موضوعی با تصاویر ماهواره ای (قسمت اول)

پیشرفت سه دهه گذشته در زمینه­های کارتوگرافی، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، به علت ضرورت ایجاد ارتباط جدید بین مقررات فنی موجود مشخص شده است. تلاش زیادی برای جمع­آوری مطلوب فنی موجود مشخص شده است. تلاش زیادی برای جمع­آوری مطلوب انواع مختلف داده­های کارتوگرافی وبه کارگیری موفقیت­آمیزتر داده­های سنجش از دور بانک­های داده منطقه­ای و جهانی، به عمل آمده است. اهمیت سنجش از دور به عنوان...

متن کامل

تهیه نقشه های موضوعی با تصاویر ماهواره ای (قسمت هفتم)

پیشرفت سه دهه گذشته در زمینه­های کارتوگرافی، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، به علت ضرورت ایجاد ارتباط جدید بین مقررات فنی موجود مشخص شده است. تلاش زیادی برای جمع­آوری مطلوب فنی موجود مشخص شده است. تلاش زیادی برای جمع­آوری مطلوب انواع مختلف داده­های کارتوگرافی وبه کارگیری موفقیت­آمیزتر داده­های سنجش از دور بانک­های داده منطقه­ای و جهانی، به عمل آمده است. اهمیت سنجش از دور به عنوان...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده نقشه برداری

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023