تحلیل سبک و اندیشه در آثار شاه نعمت الله ولی

پایان نامه
چکیده

شاه¬ نعمت¬الله¬ ولی عارفی است که افکار و اندیشه¬های عرفانی خود را در قالب اشعار فراوان خود بیان نموده است. از میان این اشعار فراوان آنچه در میان عامه¬ی مردم، و ادبیات ما شناخته¬شده¬تر است، پیشگویی¬های شاه¬نعمت¬الله است، امّا به سبک خاصّ شعری و اندیشه¬های معنوی او کمتر پرداخته¬شده¬است. اندیشه¬هایی که می¬تواند برای انسان اسیر در چنگال مادیت قرن بیست¬و¬یکم پیام¬آور معنویت و آرامش باشد. این پژوهش مشتمل بر پنج فصل است. در فصل اول – با عنوان "طرح ¬و بیان مسئله" - به سوالات و فرضیه¬های پژوهشی اهداف تحقیق ¬و... پردخته شده ¬است. در فصل دوم- با عنوان "کلیات"- مفاهیمی در باب سبک و سبک¬شناسی، به¬ویژه سبک عراقی و همچنین مقوله¬ی عرفان و برخی مبانی آن که از نظر محور فکری در سبک عراقی، و هم در افکار و اندیشه¬های شاه¬ نعمت¬الله نقش محوری دارند، مورد تحلیل قرار¬گرفته ¬است. در فصل سوم - با عنوان "آشنایی با احوال ¬و¬ آثار شاه ¬نعمت¬الله ¬ولی"- به شرح احوال و آثار، و معرفی استادان، هم¬عصران و دیگر موضوعات مربوط به او پرداخته ¬شده ¬است. درفصل چهارم این پژوهش- با عنوان"سبک شعری و اندیشه¬های شاه¬نعمت¬اله¬ولی"- سبک خاصّ شاه ¬ولی از جهت زبانی، ادبی، و افکار و اندیشه¬ها مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته¬ است. در پایان نیز با ¬الهام از تمام فصول و یافته¬ها و هدف کلی پژوهش، به¬صورت چکیده، به نتیجه¬گیری، و ارائه¬ی برخی پیشنهادها پرداخته ¬شده ¬است.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی میزان تاثیر دیدگاه های ابن عربی بر اندیشه شاه نعمت الله

یکی از آن عارفان بنامی که، عرفای دیگر از وی تأثیر گرفته اند و چراغ اندیشه و تفکر او را به دست گرفته اند، شیخ اکبر معروف به ابن عربی است. به علت گسترده بودن اطلاعات ابن عربی دربار? فلسفه، کلام،تفسیر،عرفان و حدیث است که عرفای اسلامی پس از وی به شدت تحت تآثیر افکار او قرار می گیرند و دارای مبادی، اصول می گردد. او خود معتقد است که کلام او از عالم امر نازل می شود پس دارای یک نظام واحد است و همانند ق...

تحلیل کارکردهای آیات قرآن در اشعار شاه نعمت الله ولی

  الفت و تسلط کم نظیر شاه نعمت الله ولی با قرآن و معارف دینی امری مشهود است که نمود بارز آن در اشعارش به چشم می­خورد. در دیوان اشعار او مضامین و آموزه های قرآنی به وفور بافت می شود و به خاطر آشنایی زباد و احاطه فراوان وی بر آیات قرآن به شیوه­های مختلف ادبی (اقتباس، تضمبن، تلمیح، تشبیه، تحلیل، تمثیل و ... ) از آیات قرآن بهره برده است. این مقاله با هدف تحلیل کارکردهای آیات ...

متن کامل

بازتاب سیر مواجهه با تصوف نعمت اللهی در معماریِ مجموعه خانقاهی ـ زیارتگاهی شاه ولی تفت

این پژوهش با هدف کشف و روشن ساختنِ رابطه و ساختار نظام مند میان یک اندیشه مذهبی و چگونگی بازتاب آن در کالبد معماری، به مطالعه مجموعه خانقاهی ـ زیارتگاهی شاه ولی تفت می پردازد. مقاله حاضر با روش تفسیری ـ تاریخی و با بهره گیری توأمان از روش استدلالی ـ منطقی، به رابطه بازخوردی «سیر مواجهه سیاسی و مذهبی با اندیشه تصوف نعمت اللهی» و «تحولات کالبدی مجموعه شاه ولی تفت» می پردازد. مسیر پژوهش در مرحله او...

متن کامل

مقدمه، تصحیح و تعلیقات بر دیوان شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت الله ولی از شاعران قرن هشتم و اوایل قرن نهم است.او به شدت تحت تأثیر افکار ابن عربی بود به طوری که دیوان او در واقع شرح اصطلاحات عرفانی ابن عربی است.نعمت الله مدت هفت سال در مکه نزد شیخ عبدالله یافعی به تحصیل و تهذیب نفس پرداخت و از او اجازه ارشاد یافت.در دوره او زبان فارسی رو به انحطاط بود،خانقاهها رونق داشت.زبان شعر او زبان ساده و صمیمی عراقی است.

تحلیل الگوی فضایی حیاط مرکزی در باغ مزار شاه نعمت الله ولی ماهان با استفاده از تکنیک نحو فضا

بیان مساله: حیاط، در معماری ایرانی از گذشته تا به امروز نقش به سزایی رادر پیکره بندی فضاهای معماری ایفا می کند. در این بین چگونگی ترکیب فضاهای سر پوشیده با فضاهای باز یکی از نکات مهم در طراحی و ساخت فضاهای معماری می باشد. وجود حیاط در معماری ایرانی به خصوص مناطق کویری اهمیت فوق العاده ایی دارد. به گونه ایی که اکثر فضاهای معماری ناحیه کویر به حیاط مرکزی ختم می شوند. آرامگاه شاه نعمت الله ولی یکی...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}