اثر کانون توجه، پیچیدگی تکلیف و سطح مهارت بر مبادله سرعت- دقت در دختران جوان

پایان نامه
چکیده

هدف از مطالعه¬ی حاضر بررسی اثر کانون توجه، سطح مهارت و پیچیدگی تکلیف بر مبادله سرعت – دقت در دختران جوان بود. روش تحقیق: شرکت کننده ها 60 نفر از دانشجویان دانشگاه الزهرا که واحد تربیت بدنی عمومی اخذ نموده و راست دست بودند. شرکت کننده ها بصورت تصادفی به دو گروه تکلیف ساده و پیچیده تقسیم شدند و از طریق همترازسازی متقابل با استفاده از جدول مربع لاتین، تحت سه شرایط کانون توجه (درونی، بیرونی و خود توجه)، دستورالعمل توجهی را دریافت کردند و داده های متغیر دقت و زمان حرکت به عنوان اطلاعات افراد مبتدی ثبت شد، بعد از انجام 432 کوشش برای ماهر شدن، تحت سه شرایط کانون توجه قرار گرفته و داده ها ثبت شد. تمام شرکت کننده ها در هر دو سطح مبتدی و ماهر قبل از شروع هر دسته، دستورالعمل توجهی دریافت و در پایان هر دسته کوشش در خصوص اعمال کانون توجه در یک مقیاس 10 ارزشی، مورد سوال قرار گرفتند. نتایج: نتایج تحلیل واریانس ترکیبی 2×2×3 نشان داد در دو سطح تبحر و پیچیدگی تکلیف، گروه خودتوجه بهترین سرعت را داشت (05/0p<). همچنین تحلیل داده¬های دقت با آزمون فریدمن نشان داد که در دو سطح تبحر و پیچیدگی تکلیف، گروه خود توجه کمترین خطای کلیک را داشت (05/0p<)، اما در خطای نشانگر تفاوت معناداری دیده نشد (05/0p>). مبادله سرعت- دقت نیز با ضریب همبستگی اسپیرمن بررسی شد و نتایج نشان داد در سه شرایط کانون توجه، دو سطح تبحر و پیچیدگی تکلیف، مبادله سرعت با خطای نشانگر (05/0p<) و عدم مبادله با خطای کلیک رخ داد (05/0p>). بحث و نتیجه گیری: یافته های تحقیق حاضر از این فرضیه حمایت می کند که کنترل برنامه تمرینی توسط خود فرد، به یادگیری موثرتری می¬انجامد. عدم مبادله سرعت با خطای کلیک با نظریه سلسله مراتبی کنترل حرکتی و برنامه ریزی پارامتر اندام قبل از پارامتر مسافت و مبادله سرعت ـ دقت در سطوح پایین تر قابل توجیه است. همچنین در تحقیقات گذشته مبادله سرعت – دقت برای خطای فضایی بررسی و مفهوم سازی شده و برای خطای تصمیم گیری در زمان واکنش انتخابی تحقیقی انجام نشده که به نظر می رسد از استثناهای قانون فیتز باشد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر کانون توجه و سطح مهارت بر زمان حرکت در تکالیف ساده و پیچیده‌ نیازمند سرعت و دقت

مقدمه و وهدف: هدف از مطالعه‌ی حاضر بررسی اثر کانون توجه و سطح مهارت بر زمان حرکت در تکالیف ساده و پیچیده نیازمند سرعت و دقت می‌باشد. روش‌شناسی: شرکت‌کننده‌ها 60 دانشجوی سالم و راست دست بودند که در یک طرح تحقیق سه عاملی ترکیبی شرکت کردند. آن‌ها به صورت تصادفی به دو گروه تکلیف ساده و پیچیده تقسیم شدند و از طریق همترازسازی متقابل با استفاده از مربع لاتین دستورالعمل آموزشی را تحت سه شرایط کانون توج...

متن کامل

بررسی تأثیر بازخورد دامنه ای فضایی و زمانی بر کاهش خطای دقت زمانبندی و فضایی تکلیف مبادله سرعت - دقت فیتز

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بازخورد دامنه­ای فضایی و زمانی بر کاهش خطای دقت زمانبندی و فضایی تکلیف مبادله سرعت- دقت فیتز بود. روش: شرکت­کنندگان تحقیق حاضر دختران جوان 17 تا 25 سال بودند (48=N) که همگی سالم و راست دست بوده و داوطلبانه در پژوهش شرکت و پس از پیش آزمون به طور مساوی در چهار گروه 12 نفری قرار گرفتند و چهار بلوک 10 کوششی را تمرین نموده که کوشش شماره 40 به عنوان پس آزمون ثبت ...

متن کامل

مقایسه اثر تکلیف ثانویه بر عدم تقارن حرکتی تکلیف با پیچیدگی کم و زیاد در دختران جوان غیر ورزشکار

هدف تحقیق حاضر بررسی اثر تکلیف ثانویه و پیچیدگی تکلیف بر عدم تقارن حرکتی دختران جوان غیرورزشکار بود. مطابق نتایج، عدم تقارن حرکتی زمان در هیچکدام از شرایط معنادار نشد و تفاوت عدم تقارن حرکتی مربوط به تعداد خطای با و بدون تکلیف ثانویه در مهارت ساده غیرمعنادار و در مهارت پیچیده معنادار بوده و عدم تقارن با تکلیف ثانویه بیشتر بود. اختلاف بین عدم تقارن حرکتی مربوط به تعداد خطا در دو مهارت ساده و پیچ...

تأثیر تداخل زمینه ای و شاخص های دشواری بر یادگیری تکالیف ساده و پیچیده

مقدمه: هدف از تحقیق حاضر مطالعه تداخل زمینه‌‌ای بر یادگیری تکالیفی است که از شاخص های دشواری مختلف برخوردارند و در دو سطح ساده و پیچیده قرار دارند.. روش: بدین منظور 56 آزمودنی دختر و پسر راست دست با میانگین سنی 3/1±22 از جامعه آماری دانشگاه یزد به صورت در دسترس انتخاب و به‌ طور تصادفی در چهار گروه براساس آرایش تمرینی و نوع تکلیف قرار گرفتند. تکلیف مورد استفاده تکلیف ضربه زنی فیتز با شاخص های دش...

متن کامل

بررسی تاثیر دستورالعمل های آموزشی کانون توجه بیرونی و درونی در مراحل یادگیری مهارت دریبل فوتبال

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر دستورالعمل های آموزشی کانون توجه بیرونی و درونی در مراحل یادگیری مهارت دریبل فوتبال می باشد. دستورالعمل های آموزشی ، یکی از متغیر های موثر بر یادگیری مهارت هاست که معمولاً هنگام یادگیری یک مهارت حرکتی جدید، ارائه شده و اطلاعاتی را درباره جنبه های اولیه مهارت فراهم می آورند(2و1). دستور العمل ها می تواند به دو صورت به یاد گیرندگان داده شود دستورالعمل هایی که توجه را ب...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}