نقش تدریس درون داد و برون داد زبانی در یادگیری افعال مرکب در زبان انگلیسی توسط زبان آموزان ایرانی سطح بالای متوسط

پایان نامه
چکیده

این پژوهش سعی دارد در وهله نخست تاثیر رویکردهای آموزشی درون داد و برون داد زبانی را بر یادگیری افعال مرکب در زبان انگلیسی توسط زبان آموزان ایرانی مورد بررسی قرار دهد. هدف دیگر این پژوهش بررسی تفاوت های معنادار بین زبان آموزان پسر و دختر ایرانی از نظر رویکردهای آموزشی درون داد و برون داد زبانی است. هفتاد و سه زبان آموز سطح بالای متوسط دراین پژوهش شرکت کردند که متشکل از سی و چهار پسر و سی و نه دختر و با میانگین سنی 28-17 سال بودند. زبان آموزان به دو گروه همسان تقسیم شدند که یکی از آن دو گروه از رویکرد درون داد و گروه دیگر از رویکرد برون داد زبانی برای یادگیری افعال مرکب در زبان انگلیسی بهره جستند. آزمون افعال مرکب برای پیش آزمون و پس آزمون 5 مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داده است که آموزش از طریق برون داد زبانی منجر به یادگیری نسبتا بهتر افعال مرکب در زبان انگلیسی می شود. همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که هیچ تفاوت معناداری بین زبان آموزان پسر و دختر ایرانی در هر دو گروه آموزشی درون داد و برون داد زبانی وجود ندارد.

منابع مشابه

تاثیر درون داد تعدیل یافته به صورت تعاملی بر روی یادگیری ضمنی لغات از طریق خواندن در دو گروه از زبان آموزان سطح متوسط و پیشرفته

به منظور اجرای تحقیق حاضر 128 زبان آموز (65 زبان آموز در سطح متوسط و 63 زبان آموز در سطح پیشرفته) در این تحقیق شرکت کرده اند. زبان آموزان در هر سطح زبانی به دو گروه آزمایشی مقایسه تقسیم بندی شده اند و عملکرد آن ها در دو نوع آزمون لغت ارزیابی و مقایسه شده است. همچنین عملکرد زبان آموزان با در نظر گرفتن سطح زبانی و همچنین فاصله ی زمانی نیز بررسی شده است. یافته ها نشان دادند که تعدیل سازی متون انگل...

یادگیری افعال کمکی ساده و کامل انگلیسی توسط زبان آموزان ایرانی

فراگیری و به کارگیری مناسب افعال کمکی در متن را می توان به عنوان یکی از عوامل مهم در فرایند یادگیری زبان دوم به حساب آورد. این تحقیق به منظور بررسی یادگیری افعال کمکی ساده و کامل انگلیسی توسط زبان آموزان فارسی زبان صورت گرفت. بررسی نقش زبان مادری و بسندگی زبانی در عملکرد زبان آموزان از اهداف دیگر این پروژه محسوب می شد. بدین منظور سطح بسندگی زبان آموزان از طریق آزمون تعیین سطح دانشگاه آکسفورد سن...

15 صفحه اول

مطالعه رابطه بین برون گرایی/ درون گرایی و عملکرد نوشتار استدلالی و توصیفی دانشجویان ایرانی سطح متوسط زبان خارجی انگلیسی

هدف از این تحقیق، بررسی رابطه ی میان برون گرایی/درون گرایی و عملکرد نوشتار استدلالی و توصیفی دانشجویان ایرانی یادگیرنده زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی براساس نوع نوشتار آنها در دو مقیاس کلی و تحلیلی است. بر این هدف، تعداد 55 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی رشته های زبان و ادبیات انگلیسی و مترجمی زبان انگلیسی و همگن از نظر سطح زبان در دانشگاه اراک به عنوان آزمودنی ها انتخاب شدند. آزمودنی ها ...

15 صفحه اول

تأثیر روشهای آموزشی متفاوت بر روی درک و استفاده مهارتهای ادب توسط دانشجویان زبان انگلیسی در ایران

برای مکالمه موثر، زبان آموزان باید تسلط خوبی بر ساختارهای زبانی مناسب برای موقعیتهای متفاوت داشته باشند یعنی ادب زبانی داشته باشند. ولی در تحقیقات کاربردشناسی زبان بینابینی، ادب زبانی تنها یک امر جانبی انگاشته شده و تحقیق کمی بر روی استفاده و یادگیری مهارتهای ادب وجود داشته است. تحقیق حاضر مرتبط با ادب می باشد و سعی دارد تأثیر آموزش، شیوه های متفاوت تدریس و سطح دانش زبان عمومی را بر روی فراگیری...

بررسی رابطه بین روش های یادگیری زبان آموزان غیرآکادمیک زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی و نمرات پایانی، جنسیت و سطح زبانی آن ها

هدف کلی این تحقیق تعیین شیوه های یادگیری زبان آموزان( زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی) ایرانی غیرآکادمیک ( غیردانشگاهی ) از آموزشگاههای متفاوت و بررسی رابطه بین روشهای یادگیری برگزیده (lsp) توسط این زبان آموزان و جنسیت ، سطح دانش زبانی و نمرات کسب شده پایانی آنها بود. به این منظور، نسخه سوم پرسشنامه شیوه های یادگیری کلب 2007 (klsi, 3.1) و تست تعیین سطح آکسفورد 2004 (opt) بر روی 327 زبان آموز ک...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}