ریزازدیادی کاج مطبق از طریق جنین زایشی

پایان نامه
چکیده

کاج مطبق (araucaria excelsa) از خانواده آروکاریاسه و بومی جزیره نورفک در استرالیا است. این گیاه به عنوان یک گیاه زینتی چوبی از ارزش تجاری بالایی برخوردار است. از آنجایی که این گیاه از طریق بذر تکثیر می شود، دستیابی به یک سیستم باززایی برای آن یکی از اهداف مهم در کشت بافت گیاهان چوبی به حساب می آید. در این آزمایش به بررسی جنبه های مختلف ریزازدیادی گیاه یاد شده اقدام گردید. بدین منظور در سه آزمایش جداگانه اندام زایی مستقیم، اندام زایی غیر مستقیم و فعالیت آنزیم های ضد اکسنده (دراندام زایی مستقیم) مورد بررسی قرار گرفت. در طی فرآیند اندام زایی مستقیم از سیتوکینین ها (تیدیازرون، کاینتین و2ip) با غلظت های متفاوت به عنوان تیمار هورمونی برای القای جوانه های جانبی در ریزنمونه ها استفاده شد. از اندام های مختلف گیاه به عنوان ریزنمونه استفاده گردید. برای القای کالوس در ریزنمونه ها از دو محیط کشت ms½ و te حاوی دو اکسین 2,4-d و پیکلورام استفاده شد. به منظور بررسی تاثیر محیط کشت ها و سیتوکینین ها در فعالیت آنزیم های ضد اکسنده، از سه سیتوکینین یاد شده و 4 محیط کشت wpm، be، ms½ و te استفاده گردید. نتایج نشان داد که ریزنمونه ساقه و برگ به ترتیب بهترین ریزنمونه ها در ساقه زایی و القای کالوس بودند. 2ip به عنوان بهترین هورمون در القای جوانه های جانبی تعیین شد. اما گیاهان تولید شده تحت تاثیر این هورمون درصد سبزینگی پایینی داشتند. در حالی که گیاهچه های تولید شده تحت تیمار تیدیازرون که دومین هورمون موثر در القای جوانه بود، دارای درصد سبزینگی بالا و قدرت رشد و بقای بیشتری بودند. همچنین در آزمایشی که در مورد کالوس زایی صورت گرفت، ترکیب دو اکسین 2,4-d و پیکلورام در القای کالوس بیشترین اثر را نشان داد. نتیجه کلی نشان داد که نوع ریزنمونه، هورمون، غلظت هورمون و نوع محیط کشت در القای کالوس موثر می باشند. همچنین بررسی آنزیم های ضد اکسنده نشان داد که فعالیت 3 آنزیم پراکسیداز، گوایکول پراکسیداز و آسکوربیت پراکسیداز در طی فرآیند ساقه زایی افزایش می یابد، در صورتی که کاتالاز کاهش فعالیت را نشان داد. در مجموع می توان گفت که فعالیت این آنزیم ها طی اندام زایی به نوع هورمون بکار رفته و محیط کشت بستگی دارد که برای اولین بار در کاج مطبق گزارش می گردد. کلیدواژه: آروکاریا، آنزیم های ضد اکسنده، اندام زایی، هورمون.

منابع مشابه

تاثیر محیط کشت ریزنمونه و سیتوکینین‌های مختلف در ریزازدیادی کاج مطبق (Araucaria excelsa R.)

به‌منظور بررسی اثر محیط کشت، ریزنمونه و سیتوکینین‏ها بر کاج مطبق آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار در دانشگاه بین‏المللی امام‌خمینی‌(ره) قزوین در سال 1392 اجرا شد. کاج مطبق (Araucaria excelsa) از خانوادۀ آروکاریاسه[1] و بومی جزیرۀ نورفک در استرالیا‌ست. این گیاه به‌منزلۀ یک گیاه زینتی چوبی، ارزش تجاری زیادی دارد. از‌آنجا‌که این گیاه از طریق بذر تکثیر می‏شود، دستیابی به...

متن کامل

جنین زایی سوماتیکی در کاج مطبق (araucaria heterophylla)

تکثیر گیاهان عالی در شرایط درون شیشه ای، یکی از مهمترین اهداف کشت بافت گیاهی محسوب می شود. آروکاریای زینتی(کاج مطبق) با نام علمی araucaria heterophylla یکی از گونه های مهم سوزنی برگان و از خانواده araucariaceae می باشد که از طریق رویشی (قلمه) و زایشی (بذر) تکثیر می شود، با توجه به ارزش اقتصادی بالای آن به عنوان یک درخت زینتی با هدف دستیابی به روش تکثیر از طریق جنین زایی سوماتیکی آن این پژوهش ان...

15 صفحه اول

ریزازدیادی خرما از طریق جنین زایی رویشی

خرما (.phoenix dactylifera l) به صورت سنتی از طریق پاجوش تکثیر می شود. در این روش مشکلاتی مانند محدود بودن تعداد پاجوش ها، پرهزینه بودن و کند بودن دوران رشد آنها وجود دارد، بنابراین تکثیر از طریق روش های کشت بافت حائز اهمیت است. در این تحقیق برای بهینه سازی و تعیین بهترین ترکیب هورمونی و محیط کشت برای ریز ازدیادی در خرما از بافت مریستمی پاجوش های 2 تا 3 ساله ارقام کبکاب، استعمران، پیارم و برهی ...

متن کامل

تاثیر محیط کشت ریزنمونه و سیتوکینین های مختلف در ریزازدیادی کاج مطبق (araucaria excelsa r.)

به منظور بررسی اثر محیط کشت، ریزنمونه و سیتوکینین‏ها بر کاج مطبق آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار در دانشگاه بین‏المللی امام خمینی (ره) قزوین در سال 1392 اجرا شد. کاج مطبق (araucaria excelsa) از خانوادۀ آروکاریاسه[1] و بومی جزیرۀ نورفک در استرالیا ست. این گیاه به منزلۀ یک گیاه زینتی چوبی، ارزش تجاری زیادی دارد. از آنجا که این گیاه از طریق بذر تکثیر می‏شود، دستیابی به...

متن کامل

ریزازدیادی بادام کوهی (Amygdalus scoparia) از طریق کشت جوانه و جنین

بادام کوهی (Amygdalus scoparia L.) یکی از گونه‌های مهم خانواده Rosaceae است. این گونه بومی ایران و نسبت به آب و هوای گرم و خشک مقاوم بوده و مقاوم بودن آن در برابر کم آبی، باعث شده که این گیاه در طرح‌های توسعه فضای سبز و تولید فراورده‌های بومی بسیار مفید باشد. بذر بادام‌کوهی تلخ است، اما بذر تنها یک پایه از این گونه در کوه چاه‌‌گربه شهرستان نائین، شیرین گزارش شده است. اهمیت ویژه این پایه با بذر ...

متن کامل

ریزازدیادی خرما از طریق جنین‌زایی رویشی

Date palm (Phoenix dactylifera L.) is propagated traditionally through offshoots or suckers, which usually appear at or below the ground level surrounding the stem base. However, there are many problems associated with this system. Offshoots are produced in limited number and vegetative propagation through them is slow, laborious, time consuming and expensive. The present study was conducted to...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده فنی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023