× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

رابطه میان خودکارامدی و موفقیت معلمان زبان انگلیسی در دبیرستانهای ایران

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشجو : علی اصغر رضایی

استاد راهنما : ضرغام قپانچی اذر فاطمی حسینی

سال انتشار:1392

کلمات کلیدی : تئوری اجتماعی شناختی- خودکارامدی معلم- معلم موفق زبان انگلیسی-

چکیده

the purpose of this quantitative study was to investigate the relation between efl teachers’ self-efficacy beliefs and their success. moreover, the study was an analysis of the teacher age, gender and years of teaching experience, to examine the manner in which these factors relate to teacher self-efficacy as defined by bandura (1997) and teaching effectiveness as evaluated by their own students. participants in this study were 34 efl teachers and 408 students from different public high schools in shirvan, iran. all the teachers completed the survey, teachers’ sense of efficacy scale (tses) (tschannen-moran & woolfolk hoy, 2001). students, on the other hand, completed the survey, characteristics of effective english language teachers (ceelt) (moafian & pishghadam, 2009) to provide a measure of their teachers’ teaching effectiveness. research revealed that teacher age and gender did not play a significant role in teacher self-efficacy level. findings also indicated that teacher age, gender, and years of teaching experience did not play a significant role in teacher’s success. however, the research indicated that the self-efficacy of teachers is significantly positively related to their teaching experience and success. among the subscales of self-efficacy, efficacy in student engagement (ese) was the best predictor of high school teachers’ pedagogical effectiveness.

منابع مشابه

دربارۀ شناختی که معلمان زبان انگلیسی از خودکارامدی و دانش پایه دارند، مطالعه‌های اندکی انجام گرفته است. این مطالعه، رابطۀ بین دانش پایۀ معلمان و خودکارامدی آنان را بررسی می‌کند و مشخص می‌کند که آیا تجربۀ معلمان زبان انگلیسی بر شناختی که آنها از خودکارامدی و دانش پایه دارند، تأثیر دارد یا خیر. با استفاده از دو پرسشنامه چند گزینه‌ای طیف لیکرت، داده‌ها از 160 معلم زبان انگلیسی جمع‌آوری شدند. شرکت‌...

نبود بررسی رابطه های ممکن میان شخصیت معلمان زبان انگلیسی و موفقیت آن ها عامل قوی ای برای اجرای تحقیق حاضر هست. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه میان شخصیت معلمان زبان انگلیسی و موفقیت یا تاثیرگذاری آن هاست. به عبارت دیگر آیا الگوی پنج عاملی شخصیت: گشودگی به تجربه - برون گرایی- دلپذیر بودن و توافق - مسئولیت پذیری و وجدانی بودن- عصبیت دارای رابطه معناداری با ویژگی های مدرسین موفق زبان انگلیسی دارند...

ن مطالعه نظرات معلمان در مورد روشها˛تئوریها˛ انواع مختلف ارزشیابی و محتوای کتب درسی زبان انگلیسی را در دبیرستانهای ایران بررسی نمود. همچنین تلاش شد تا هر گونه رابطه احتمالی بین نظرات معلمان در مورد تئوریها و روشهای آموزش زبان انگلیسی و دانش آنها در زمینه آموزش زبان انگلیسی و همچنین بین نظرات معلمان و محل تدریس آنها بررسی گردد.این مطالعه در بین جامعه آماری متشکل از 300 معلم زبان اتگلیسی دبیرستان...

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین استفاده از راهبردهای خودتنظیمی وموفقیت تحصیلی و سطح مهارت ذبانی دانشجویان رشته زبان انگلیسی در ایران میباشد. همچنین سعی بر این بودکه نقش پیش استراتژیهای خودتنظیمی در رارتباط با موفقیت تحصیلی و مهارت زبانی دانشجویان بررسی گردید. نمونه حاضر دانشجویان سال اول رشته زبان انگلیسی( 82مونث 14 مذکر) گرایش زبان وادبیات انگلیسی واموزش زبان دردانشگاههای ازاد و فردوسی مشهد ...

بر اساس تحقیقات انجام شده در رابطه با انگیزش در حیطه روانشناسی آموزشی و یادگیری زبان دوم (خارجه) ، نگرش و انگیزش دانش آموزان در یادگیری تحت تاثیر نظرشان نسبت به شخصیت معلم و رفتار او می باشد. بدین ترتیب عملکرد معلم می تواند نقش تعیین کننده ای در عملکرد دانش آموزان ایفا نماید. از اینرو، هدف مطالعه حاضر یافتن ارتباط بین تدابیر انضباط کلاسی دبیران زبان انگلیسی با موفقیت حرفه ای آنان و انگیزه یادگی...