تاثیر آموزش فعالیت محور بر روی یادگیری ساختارهای دستوری توسط دانش آموزان ایرانی اول دبیرستان

پایان نامه
چکیده

در تاریخچه ی آموزش و یادگیری زبان ، روشهای و رویکردهای جدیدی برای از بین بردن مشکلات آموزش دستور زبان بوجود آمد. در بین آنها تدریس زبان فعالیت محور که بر درگیر کردن فراگیران در انجام فعالیت ها تمرکز دارد، تلاش بر این داشت تا فراگیران کارآمدی را برای انجام کارها و فعالیتهای ارتباطی روزمره آماده سازد.مطالعه حاضر تاثیر آموزش فعالیت محور در رشد مهارت دستور زبان و انگیزه ی فراگیران سطح مقدماتی را پس از پیاده سازی tbiمورد مطالعه قرار داده است.برای این منظور، هفتاد و چهار زبان آموزان سطح مقدماتی انتخاب شدند. سطح مهارت آنها از طریق انجام آزمون دستور زبان نلسون مورد ارزیابی قرار گرفت.علاوه بر این، همگن بودن سطح دستور زبان فراگیران با استفاده از آزمون دستور زبان میشیگان به عنوان پس آزمون تضمین شده است. سپس، گروه مورد آزمایش با اجرای فعالیت های مختلف برای حدود پانزده جلسه سی و پنج دقیقه ای از روش آموزش فعالیت محور تدریس داده شدند.گروه کنترل از همان مقدار آموزش دستور زبان، و نه از طریق tbi بهره برده است. در پایان مطالعه، دانش آموزان هر دو گروه با همان آزمون دستور زبان میشیگان در پیش آزمون برای ارزیابی اثر آموزش فعالیت محور بر بهبود مهارت دستور زبان مورد ارزیابی واقع شده اند. داده ها از طریق روش های آماری آزمون t مستقل و t زوج مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که1 ) tbi اثر قابل توجهی بر رشد مهارت دستور زبان زبان آموزان سطح مقدماتی ایران داشت. 2) tbi اثر قابل توجهی در ارتقای انگیزه ی زبان آموزان سطح مقدماتی ایران داشت. مقایسه میانگین نمره ی گروه مورد آزمایش در پس آزمون (25.95 ) با میانگین نمره ی گروه کنترل در پس آزمون (20.46) نشان داد که دو گروه تفاوت معنی داری داشت (p= 0.000 <0.05) و گروه آزمون در پس آزمون بهتر عمل کرد. و با بررسی میانگین انگیزش در گروه آزمایش، این مفهوم را می رساند که سطح انگیزش گروه ازمایش بالا تر رفته است. . از این رو نتیجه گیری شد که آموزش tbi در دستور زبان می تواند به طور موثر برای زبان آموزان ایرانی به ویژه برای بهبود انگیزه آنها استفاده شود.

منابع مشابه

تاثیر آموزش زبان از طریق آموزش تکلیف محور بر پیشرفت یادگیری درک مطلب دانش آموزان در ایران

این تحقیق یادگیری لغات انگلیسی برای درک مطلب دانش آموزان از طریق آموزش تکلیف محور را مورد بررسی قرار داد. صد و سی وپنج دانش آموز دختر دبیرستانی از دو سطح مختلف تحصیلی یعنی کلاس اول و چهارم از یکی از دبیرستان های شهر اصفهان انتخاب شدند. آن ها به طور تصادفی در چهار گروه یعنی دو کلاس شاهد و دو کلاس آزمایش در دو سطح مختلف قرار گرفتند. جهت ارزیابی درک مطلب دانش آموزان در ابتدای شروع ترم و قبل از تدر...

متن کامل

تأثیر فعالیت های زبانی بازی-محور همراه با توجه برنامه ریزی شده به ساختار زبان را بر دانش دستوری زبان آموزان ایرانی در نوشتار کنترل شده آنان

در سالهای اخیر بسیاری از محققان به موضوع بازیهای زبانی و تأثیر آنها بر یادگیری زبان دوم پرداخته و موارد مربوط به بازیهای زبانی را هم در کلاس درس و هم بیرون از کلاس شناسایی کرده اند. با این حال، تنها تعداد معدودی از این تخقیقات کیفی بازیهای زبانی را با فعالیت های کلاسی درهم امیخته اند. تحقیق حاضر تأثیر احتمالی فعالیت های زبانیِ بازی-محور همراه با توجه برنامه ریزی شده به ساختار زبان را بر دانش دست...

15 صفحه اول

تاثیر بازی بر دقت ساختارهای دستوری دانش آموزان دبیرستانی ایران

آموزش گرامر همواره بخشی سخت و طاقت فرسا از آموزش زبان به شمار می رفته است، که معلمان برای آموختن آن به دانش آموزان متحمل صرف وقت و انرژی فراوانی می شده اند. از جانب دیگر دانش آموزان نیز علاقه ای به یادگیری آن ندارند چون موجب خستگی آن ها می شود. تحقیق حاضر دو نوع فعالیت کلاس برای آموزش گرامر را مورد بررسی قرار می دهد. این تحقیق می کوشد تا به مقایسه بازی های آموزشی زبان و فعالیت های سنتی و متداول...

تاثیر استفاده از توضیحات گرامری به زبان مادری بر پیشرفت دانش گرامری زبان دوم فراگیران زبان انگلیسی سال اول دبیرستان شهر تهران

چکیده هدف از این تحقیق بررسی تاثیر مثبت استفاده از توضیحات گرامری به زبان اول بر پیشرفت دانش گرامری زبان دوم دانش آموزان دبیرستانی می باشد. جهت اجرای این تحقیق 60 دانش آموز پایه اول دبیرستان ارشاد در تهران از طریق اجرای آزمون پیشرفت تحصیلی برگزیده شدند. این تست که نقش پیش آزمون ر ا نیز داشت شرکت کنندگان که هیچ آشنایی با نه ساختار دستوری مورد هدف نداشتند انتخاب شدند. بر اساس پیش آزمون گروه کنتر...

بررسی تاثیرات مستقل و متقابل تغییرات شناختی تکالیف معنا محور و استعداد زبانی بر روی مهارت نوشتاری زبان آموزان ایرانی

هدف تحقیق تجربی چند عاملی حاضر بررسی تاثیرات مستقل و متقابل عوامل پیچیدگی شناختی تکالیف معنا محور و همچنین استعداد یادگیری زبان به عنوان یک تفاوت فردی روی عملکرد 226 زبان آموز ایرانی با سطح متوسط زبانی در فعالیت نامه نگاری از لحاظ پیچیدگی لغوی، پیچیدگی ساختاری و صحت دستوری بوده است. پیچیدگی تکالیف معنا محور هم از لحاظ عوامل جهت دهنده منابع و هم از لحاظ عوامل متفرق کننده منابع تغییر داده شد. در ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}