تاثیر تزریق لپتین به صورت طولانی مدت بر تغییرات مورفومتریک و هیستوپاتولوژیک بافت بیضه موش های سوری

پایان نامه
چکیده

لپتین یک هورمون جدید و 16کیلو دالتونی است که از سلول های چربی منشا گرفته و جذب غذا را کاهش می دهد، بنابراین مورد علاقه کسانی است که به دنبال کاهش وزن می باشند. با این حال تاثیرات آن روی ساختار گنادی جنس نر در تجویزهای طولانی مدت ناشناخته است. بنابراین تحقیق حاضر انجام شد تا تغییرات مورفومتریک روی بافت بیضه موش سوری متعاقب استفاده طولانی مدت از لپتین بررسی شود. بدین منظور 30 سر موش سوری نر بالغ به طور تصادفی به 2 گروه، کنترل(15 سر) و درمان (15 سر) تقسیم شدند. به موش های گروه درمان، هورمون لپتین با دوز1 میکروگرم به صورت روزانه و حجم1/. سی سی بمدت 60روز به صورت داخل صفاقی تزریق شد. موش های گروه کنترلنیز با حجمو روش مشابه آب مقطر استریل دریافت کردند. 5سر از موش های هر گروه در روزهای15،30و60 به روش انسانی کشتارشده و بیضه سمت چپ آنها جدا شد و در فرمالین بافر 10% قرار داده شد. سپس برای اندازه گیری های مورفومتریک با هماتوکسیلین-ائوزین رنگ آمیزی انجام گرفت. به جز قطر هسته سلول های سرتولی که در روز 30و 60 تحت تاثیر قرار گرفته بودند، بقیه پارامترهای اندازه گیری شده از قبیل:درصد اسپرماتوژنز، شاخص میوزی، ارتفاع اپیتلیوم، قطرلوله های منی ساز، قطرهسته سلول های اسپرماتوگونی ورتبه بندی جانسون، کاهش معنی داری را در طی 15روز متعاقب استفاده از لپتین در مقایسه با گروه کنترل نشان دادند(05/0>p). شاخص میوزی و قطر هسته سلول های اسپرماتوگونی تخریب بیشتری در روز 30 نسبت به روز 15 نشاندادند (به ترتیب 03/0±09/3 دربرابر 03/0±23/3و 09/0±50/5 دربرابر 14/0±08/6). درنهایت باتوجه به نتایج به دست آمده می توان چنین استنباط نمود که استفاده طولانی مدت از لپتین میتواند اثرات مضری روی بافت بیضه اعمال کرده و پروسه اسپرماتوژنز را به تاخیر بیندازد.

منابع مشابه

تاثیر طولانی مدت وازکتومی بر بافت بیضه موش صحرایی

سابقه و هدف: وازکتومی یکی از روش های شایع و مورد حمایت وزارت بهداشت در پیشگیری از قدرت باروری در مردان می باشد. با توجه به گزارش های ضد و نقیض در مورد اثرات وازکتومی بر بافت بیضه انسان و حیوانات مختلف و به منظور تعیین تاثیر طولانی مدت وازکتومی بر وضعیت ظاهری و ریخت شناسی بافت بیضه این مطالعه در دانشگاه تربیت مدرس طی سال 1374 انجام گرفت. مواد و روش ها: پژوهش حاضر به روش تجربی (Experimental) روی ...

متن کامل

بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک ناشی از اثر ترمیمی ویتامین ث بر بیضه موش سوری به دنبال تجویز طولانی مدت مس

 مقدمه و هدف: از آنجا که مس به عنوان یکی از عناصر دارای اثر سمیت بر بافت بیضه مطرح می باشد، هدف از این مطالعه بررسی اثر ترمیمی ویتامین ث بر بافت بیضه به دنبال تجویز طولانی مدت مس در موش سوری می باشد.  مواد و روش کار: بدین منظور 48 سر موش نر بالغ، نژاد NMRI در 4 گروه به شرح زیر بررسی شدند:  گروه نرمال: شامل موشهایی که روزانه 2/0 میلی لیتر به روش گاواژ و 1/0 میلی لیتر به روش داخل صفاقی آب مق...

متن کامل

مطالعه اثر تجویز طولانی مدت کتوکونازول بر ضرایب اسپرماتوژنز و بافت بیضه در موش سوری

     کتوکنازول داروی ضد قارچ وسیع‌الطیف با کاربرد وسیع در درمان بیماری‌های قارچی می‌باشد. علاوه بر اثر ضد قارچی، مطالعات نشان داده‌اند که این دارو روی تولید هورمون‌های استروئیدی از جمله گلوکوکورتیکوئید‌ها و هورمون‌های جنسی اثر مهاری دارد. همچنین مصرف کتوکنازول باعث کاهش مقدار تستسترون در خون و تغییرات بافتی مختلف در بافت بیضه حیوانات آزمایشگاهی می‌شود. هدف از این مطالعه تعیین اثر تجویز طولانی م...

متن کامل

بررسی تاثیر روی بر تغییرات مورفومتریک و هیستوپاتولوژیک بافت بیضه موش های سوری پس از تجویز مزمن مس

این مطالعه به منظور بررسی اثر حفاظتی سولفات روی بر ضایعات پاتولوژیک ایجاد شده در بیضه موش سوری پس از مصرف طولانی مدت مس انجام پذیرفت. در این مطالعه تعداد 45 سر موش سوری نر در قالب 3 گروه 15 تایی مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه اول ( گروه کنترل مس) 200 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، در روز محلول سولفات مس در2/0 سی سی آب مقطر به روش گاواژ و 1/0 میلی لیتر آب مقطر به روش داخل صفاقی دریافت نمودن...

مطالعه تأثیر استفاده طولانی مدت کتوکونازول براسپرماتوژنز و بافت بیضه در موش سوری

زمینه مطالعه: کتوکنازول داروی ضد قارچ وسیع الطیف با کاربرد وسیع در درمان بیماریهای قارچی می‌باشد. مطالعات نشان داده‌اند که این دارو روی تولید هورمون‌های استروئیدی از جمله گلوکوکورتیکوئیدها و هورمونهای جنسی اثر مهاری دارد. هدف: هدف از این مطالعه تعیین اثر تجویز مزمن کتوکنازول بر روی شاخص‌های اسپرماتوژنز در بافت بیضه موش سوری نر می باشد. روش کار: در این تحقیق 50 سر موش سوری نر نژاد ‌NMRI‌ با وزن ...

متن کامل

بررسی تاثیر ویتامین ث بر تغییرات مورفومتریک و هیستوپاتولوژیک بافت بیضه موش سوری بدنبال مسمومیت مزمن با مس

این مطالعه به منظور بررسی اثر حفاظتی ویتامین ث بر ضایعات پاتولوژیک ایجاد شده در بیضه پس از مصرف طولانی مدت مس انجام پذیرفت. در این مطالعه تعداد 45 سر موش سوری نر در قالب 3 گروه 15 تایی مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه اول (نرمال): شامل موش هایی هستند که روزانه 2/0 میلی لیتر به روش گاواژ و 1/0 میلی لیتر به روش داخل صفاقی آب مقطر دریافت نمودند. گروه دوم (کنترل مس) : 200 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده دامپزشکی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023