رابطه بین طرز فکر، روش تدریس و موفقیت حرفه ای دبیران زبان انگلیسی در ایران

پایان نامه
چکیده

چکیده1 دبیران از مهمترین عناصر برای موفقیت هر برنامه و محیط اموزشی هستند. هر معلم دارای شیوه و روش خاصی در تدریس و همچنین سبک و شیوه ی تفکری منحصر به خودش میباشد، که هر دوی این شیوه ها میتواند بر موفقیت او در شغلش تاثیرگذار باشد. برای این پژوهش چهار هدف وجو دارد. این اهداف شامل: بررسی رابطه ی بین طرز تفکر و موفقیت حرفه ای دبیران زبان انگلیسی در ایران، یافتن رابطه بین روش تدریس و موفقیت حرفه ای انها ، بررسی رابطه ی بین طرز تفکر دبیران و روش تدریس انها و همچنین یافتن تفاوت بین دبیران زبان انگلیسی مرد و زن در موفقیت حرفه ای انها می باشد. به همین منظور70 دبیر زبان انگلیسی (43 زن و 27 مرد) و دانش اموزانشان (211) از15دبیرستان در شهرهای مختلف استان کرمان در این پژوهش شرکت کردند. برای جمع اوری داده ها ازسه پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه ی روش تدریس گراشا 3 (1996) برای تشخیص روش تدریس دبیران پرسشنامه ی طرز تفکر وگنر و استرنبرگ4 (1991) برای تشخیص طرز فکر دبیران و پرسشنامه ی ویژگی های معلم موفق زبان انگلیسی پیشقدم و معافیان5 (2008) نیز برای ارزیابی موفقیت حرفه ای دبیران استفاده شدند. نتایج تحقیق نشان دهنده ی رابطه ی معنادار بین طرز فکر دبیران زبان انگلیسی و موفقیت حرفه ای انان بود. انالیز داده ها همچنین اشکار کرد که بین روش تدریس دبیران و طرز تفکر انان رابطه ی معناداری وجود ندارد. نتایج تحقیق نشان داد که بین روش تدریس دبیران و موفقیت حرفه ای انان رابطه ی همچنین نشان دادند که هیچ تفاوت معناداری بین دبیران زن و مرد در موفقیت حرفه ای انان وجود ندارد. نتایج این تحقیق میتواند برای دبیران، مدرسان دبیری و همچنین دانش اموزان کاربرد داشته باشد.

منابع مشابه

نقش تدابیر انضباط کلاسی دبیران زبان انگلیسی در موفقیت حرفه ای آنان و انگیزه یادگیری زبان دانش آموزان

بر اساس تحقیقات انجام شده در رابطه با انگیزش در حیطه روانشناسی آموزشی و یادگیری زبان دوم (خارجه) ، نگرش و انگیزش دانش آموزان در یادگیری تحت تاثیر نظرشان نسبت به شخصیت معلم و رفتار او می باشد. بدین ترتیب عملکرد معلم می تواند نقش تعیین کننده ای در عملکرد دانش آموزان ایفا نماید. از اینرو، هدف مطالعه حاضر یافتن ارتباط بین تدابیر انضباط کلاسی دبیران زبان انگلیسی با موفقیت حرفه ای آنان و انگیزه یادگی...

عوامل موفقیت در تدریس زبان انگلیسی : بررسی عقاید دبیران

نگرش مرسومی درمورد تدریس زبان انگلیسی بعنوان زبان خارجی وجود دارد مبنی بر اینکه سیاستهای آموزشی غالبا بدلیل ناکارآمدی معلمان زبان انگلیسی , به دستاوردهای مناسب نایل نمی شود. اگر چه , برای نیل به تدریس موفق با استاندارد و بازدهی بسیار بالا عوامل دیگری مانند برنامه های آموزش به معلمان , تجربیات پیشین در تدریس , جنسیت , مدرک تحصیلی , انتظارات و حمایتهای از سوی موسسه/مدرسه و دیدگاهها و اعتقادات معل...

رابطه بین هویت سازمانی ،هویت حرفه ای، و کارایی تدریس اساتید زبان دانشگاهی

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین هویت حرفه ای و هویت سازمانی اساتید زبان انگلیسی ایرانی با درجه کارایی ایشان بود. تحقیق جاری با 100 نفر به عنوان نمونه آماری از اساتید زبان دانشگاهی از دانشگاه های آزاد اسلامی اصفهان، کرمانشاه و همدان صورت گرفت که همگی بصورت پر کردن پرسشنامه هویت حرفه ای طراحی شده)، پرسشنامه هویت سازمانی و مقیاس سودمندی معلمان را پر کردند. روش نمونه گیری برای انتخاب شرکت کنندگان ...

متن کامل

تاثیرباورهای خود کارآمدی و رضایت شغلی بر موفقیت حرفه ای معلمان زبان انگلیسی درشهر کرمان

در این مطالعه، رابطه بین خودکارآمدی و موفقیت حرفه ای و همچنین رابطه بین رضایت شغلی و موفقیت حرفه ای در بین معلمان زبان انگلیسی مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این تاثیرجنسیت، سن، و سابقه تدریس آن ها در موفقیت حرفه ای نیز بررسی شد. شرکت کنندکان در این مطالعه چهل و دو نفر از معلمان زبان انگلیسی (17 مرد، 25 زن) بودند که در سال تحصیلی 90-89 در دبیرستان های شهرکرمان مشغول به تدریس بودند; این معلمان ب...

15 صفحه اول

رابطه بین باورهای خودکارایی، منبع کنترل و سبک های تدریس دبیران زبان انگلیسی ایران

دبیران یکی از عناصر موثر برای موفقیت هر نظام آموزشی هستند. در این تحقیق، جهت شناخت بهتر دبیران، تعدادی از عاملهای روانشناختی و شخصیّتی آنها مورد توجه قرار گرفته است. در محیطهای آموزش زبان، نظریه پردازان شناختی اجتماعی بر این باورند که خودکارایی ?، منبع کنترل ?، که به استنباط افراد از دلایل اصلی و شالوده ای رخدادهای زندگیشان اطلاق میشود، و سبک های تدریس ? دبیران، تاثیر بسیار شگرفی برموفقیت آموز...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}