مولفه های اخلاق رابطه ای به عنوان پیش بین صمیمیت و تعهد زناشویی در زنان کارمند دانشگاه شهید چمران اهواز

پایان نامه
چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه¬ی مولفه¬های اخلاق رابطه¬ای با صمیمیت و تعهد زناشویی در زنان کارمند دانشگاه شهید چمران اهواز بود. جامعه¬ی آماری پژوهش را تمامی کارمندان زن متأهل دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 94-93 تشکیل می¬داد. از این جامعه¬ی آماری نمونه¬ای به تعداد 182 نفر به روش نمونه¬گیری تصادفی و و از نوع در دسترس انتخاب شد. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش از پرسش¬نامه-های اخلاق رابطه¬ای، صمیمیت و تعهد زناشویی استفاده شد و برای تحلیل داده¬ها از روش¬های آماری همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندمتغیری و همبستگی کاننی استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون به روش گام به گام نشان داد: اخلاق رابطه¬ای در روابط زناشویی در پیش¬بینی صمیمیت و تعهد زناشویی نقش موثری داشت و اخلاق رابطه¬ای در خانواده¬ی اصلی تأثیر چندانی نداشت. علاوه بر این، نتایج همبستگی کاننی وجود یک متغیر کاننی (بعد کاننی) برای درک روابط بین مجموعه متغیرهای پیش¬بین و متغیرهای ملاک را نشان داد که بیانگر بیشترین ارتباط اخلاق رابطه¬ای در روابط زناشویی با مجموعه متغیرهای صمیمیت و تعهد زناشویی بود.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی رابطه ی ساده و تعدیل گر سبک های دلبستگی اجتنابی و اضطرابی، تعهد دینی با صمیمیت زناشویی در والدین دانش آموزان مدارس ابتدائی شهرکرد

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه ی ساده و تعدیل گر سبک های دلبستگی اجتنابی و اضطرابی، تعهد دینی با صمیمیت زناشویی در والدین دانش آموزان مدارس ابتدائی شهرکرد انجام شد. جامعه ی آماری همه ی والدین دانش آموزان مدارس ابتدائی شهرکرد بودند که از بین آن ها 150 زوج (150 مرد ؛ 150 زن) با روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، مقیاس سبک-های دلبستگی- فرم کوتاه (ecr-s)، پرسش...

نقش تعدیل کننده تعهد دینی در رابطه بین سبک های دلبستگی ناایمن و صمیمیت زناشویی

سبک های دلبستگی زوجین چه نقشی را در رضایت زناشویی ایفا می-کنند؟ نقش تعهد دینی در افزایش یا کاهش رضایت زناشویی چیست؟ پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این پرسش، نقش تعدیل کننده تعهد دینی در رابطه بین سبک های دلبستگی اجتنابی و اضطرابی و صمیمیت زناشویی را مورد بررسی قرار داد. 150 زوج (150 مرد، 150 زن) ساکن شهرستان شهرکرد در این پژوهش به فرم کوتاه مقیاس تجربه در روابط نزدیک (ecr-s)، پرسشنامه تعهد دینی (rci...

متن کامل

بررسی رابطه ی ساده و تعدیلگر سبکهای دلبستگی اجتنابی و اضطرابی، تعهد دینی با صمیمیت زناشویی در والدی دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرکرد

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی ساده و تعدیل گر سبک های دلبستگی اجتنابی و اضطرابی، تعهد دینی با صمیمیت زناشویی در والدین دانش آموزان مدارس ابتدائی شهرکرد می باشد. جامعه ی آماری همه ی والدین دانش آموزان مدارس ابتدائی شهرکرد بودند که از بین آن ها 300 نفر (150 مرد ؛ 150 زن) با روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس سبک های دلبستگی- فرم کوتاه (ecr-s)، پرسشنا...

بررسی رابطه تعهد زناشویی بر اساس صمیمیت زناشویی و بخشودگی در زنان متأهل شاغل در آموزش و پرورش شهر شاهرود.

چکیده خانواده مهم ترین رکن جامعه است که ثبات آن مستلزم تعهد زوجین به یکدیگر است. همچنین تعهد به دلیل آنکه با ارتباط بهتر، شادتر بودن و رفتار سازنده تر در طی مشکلات در ارتباط است، یک مفهوم بسیار مهم در روابط زناشویی محسوب می شود، به همین دلیل بررسی عواملی که در تعهد زناشویی نقش دارند نیز اهمیت اساسی پیدا می کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه نقش صمیمیت زناشویی و بخشودگی در پیش بینی تعهد زناشوی...

بررسی رابطه شادکامی و گرایش های معنوی با صمیمیت زناشویی در زوجین کارمند شهرستان قشم

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین گرایشهای معنوی و شادکامی با صمیمیت زناشویی انجام گرفت. به این منظور با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 130 زوج کارمند انتخاب شدند و پرسشنامه های تحقیق شامل : پرسشنامه شادکامی اکسفورد، پرسشنامه گرایش به معنویت و پرسشنامه صمیمت را تکمیل کردند. با توجه به نقصان برخی از پرسشنامه ها در نهایت تعداد 200 سری پرسشنامه(100 زوج) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش ...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}