بررسی برخی خصوصیات مورفولوژی 9 پروونانس درخت بلندمازو در غرب استان گیلان

پایان نامه
چکیده

تنوع ژنتیکی درون گونه¬ای ناشی از تنوع جغرافیایی یکی از عوامل مهم در اصلاح درختان جنگلی است. بنابراین برای اصلاح هر یک از گونه¬های جنگلی که در جنگلکاری مورد استفاده قرار می¬گیرند، مطالعه میزان تنوع ژنتیکی و قابلیت تغییرپذیری آنها با شرایط زیستگاهی امری ضروری است. به همین منظور بذرهای بلند¬مازو از 9 نقطه استان گیلان جمع آوری شده و در خزانه کشت گردید. جنگلکاری با نهال¬های تولید شده در قالب طرح آماری بلوک کامل تصادفی در 3 تکرار، در اراضی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان انجام شد. مشخصه¬های رویشی (قطر و ارتفاع)، زنده¬مانی، چندرشدی و برخی خصوصیات مورفولوژی برگ درختان مورد بررسی قرارگرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل¬ها نشان داد که هیچ گونه اختلاف معنی¬داری بین عملکرد پرونانس¬ها از لحاظ ویژگی¬های مورد بررسی وجود ندارد. بنابر¬این هیچ گونه محدودیتی برای انتخاب مکان¬های بذرگیری از درختان بلندمازو در دامنه ارتفاعی100 تا 600 متر به منظور جنگلکاری در اراضی جلگه¬ای استان گیلان به شرط انتخاب پایه-های مناسب و با کیفیت جهت تولید نهال و جنگلکاری وجود نخواهد داشت.

منابع مشابه

مطالعه عملکرد 9 مبدأ جغرافیایی بلندمازو (Quercus castaneifolia) در غرب استان گیلان

تنوع ژنتیکی درون‌گونه‌ای ناشی از تنوع جغرافیایی، یکی از عوامل مهم در اصلاح درختان جنگلی است. بنابراین برای اصلاح هر یک از گونه‌های جنگلی که در جنگل‌کاری مورد استفاده قرار می‌گیرد، مطالعه میزان تنوع ژنتیکی و قابلیت تغییرپذیری آن کاری ضروری است. گونه بلندمازو که یکی از باارزشترین گونه‌های جنگلی شمال کشور است به‌دلیل بهره‌برداریهای بی‌رویه به‌شدت مورد تخریب قرار گرفته است. برای توسعه و ایجاد جنگله...

متن کامل

بررسی عملکرد ده ساله پروونانس های بلندمازو برای تعیین بهترین مکان بذرگیری در استان گیلان

تنوع ژنتیکی درون گونه ای ناشی از تنوع جغرافیایی، یکی از عوامل مهم در اصلاح درختان جنگلی است. بلندمازو از گونه های تجاری جنگل های خزری است که گستره پراکنش به نسبت وسیعی دارد؛ ازاین رو انتخاب پروونانس های برتر برای برنامه های جنگلکاری دارای اهمیت زیادی است. به همین منظور بذرهای بلند مازو از نه منطقه در نواحی جنگلی استان گیلان جمع آوری و در خزانه کشت شد. نهال های تولید شده در قالب طرح آماری بلوک ک...

متن کامل

بررسی استقرار چند گونه و پروونانس صنعتی اکالیپتوس در غرب استان فارس

در این تحقیق به‌منظور معرفی گونه‌های مناسب و صنعتی اکالیپتوس، ابتدا نسبت به جمع‌آوری اطلاعاتی از قبیل خاک، عوامل اقلیمی و اسامی گونه‌های گیاهی منطقه اقدام و در ادامه تعداد 15 گونه و پروونانس اکالیپتوس در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی به فاصله 3×3 متر از یکدیگر کاشته و ویژگیهای زنده‌مانی، رشد طولی، رشد قطری ، کیفیت و درصد تاج‌پوشش به مدت پنج سال اندازه‌گیری شد. براساس مقایسه انجام‌ شده بین...

متن کامل

بررسی برخی خصوصیات جنگل‌شناسی و رویشگاهی درخت اوری در استان سمنان

این تحقیق به‌منظور شناخت ویژگیهای رویشگاهی گونه اوری (Quercus macranthera Fisch et Mey) در منطقه رودبارک استان سمنان انجام شده است. اوری گونة غالب جنگلهای مرتفع شمال ایران است. این گونه در استان سمنان در دو منطقه شمال شاهرود و شمال سمنان (ابتدای حوضه تجن) در ارتفاعات فوقانی گسترش دارد. در منطقة رودبارک در شمال سمنان از ارتفاع حدود 1700 متر تا 2000 متر بالاتر از سطح دریا به‌صورت تک درخت و از 200...

متن کامل

بررسی عملکرد ده‌سالة پروونانس‌های بلندمازو برای تعیین بهترین مکان بذرگیری‌در استان گیلان

تنوع ژنتیکی درون گونه‌ای ناشی از تنوع جغرافیایی، یکی از عوامل مهم در اصلاح درختان جنگلی است. بلندمازو از گونه‌های تجاری جنگل‌های خزری است که گسترة پراکنش به نسبت وسیعی دارد؛ ازاین‌رو انتخاب پروونانس‌‌های برتر برای برنامه‌های جنگلکاری دارای اهمیت زیادی است. به همین منظور بذرهای بلند‌مازو از نه منطقه در نواحی جنگلی استان گیلان جمع‌آوری و در خزانه کشت شد. نهال‌های تولید‌شده در قالب طرح آماری بلوک ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023