مطالعه تطبیقی تفسیر قرارداد در حقوق ایران و افغانستان

پایان نامه
چکیده

تفسیر قرارداد ها از مباحث مهم در حقوق قرارداد هاست . در تحقیق حاضر سعی بر این شده است که ، اصول و قواعد و شیوه های تفسیر قرارداد را در دو نظام حقوقی ایران و افغانستان با مراجعه به حقوق مربوطه و فقه اسلامی بررسی و به طور فنی و حقوقی مقایسه کنیم . نظام حقوقی هر دو کشور، اسلامی و تحت تآثیر خانواده رومی – ژرمنی است ، لکن ، قانون مدنی ایران با فقه امامیه و قانون مدنی افغانستان با فقه حنفی تطبیق گردیده است . محور اصلی در تفسیر قرارداد ، در نظام حقوقی هر دو کشور ، اراده مشترک متعاقدین می باشد ، و استفاده از اصول عملی و لفظی و دلا لات بر اساس شیوه مرسوم در اصول فقه اسلامی در هر دو نظام مشترک است ، اما قلمرو استفاده از عرف در حقوق افغانستان وسیع تر از حقوق ایران مشاهده می شود . با مطالعه تطبیقی تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و افغانستان ، مشخص می گردد که قانون مدنی افغانستان در تعارض اراده باطنی و ظاهری طرفین قرارداد ، اراده ظاهری را مقدم می دارد ، نیز اختصاص بخشی از قانون به تفسیر عقد و تجمیع مواد تفسیری زیر عنوان مستقل در قانون مدنی افغانستان ، محاسنی چون ؛ مراجعه آسان به مواد تفسیری ، هماهنگی با نظم نوین حقوقی ، اطمینان از غرض قانونگذار ، امکان نظارت به شیوه علمی و قانونی را به همراه دارد . در قانون مدنی ایران بخش مستقلی به تفسیر قرارداد اختصاص نیافته است و قاضی ایرانی برای تفسیر قرارداد با توسل به یک سری قواعد و اصول فقهی ، و موادی چند از قانون مدنی که به طور پراکنده در فصول و مباحث آمده است ، قرار داد را تفسیر و حل اختلاف می نماید

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد

پیچیدگی روابط تجاری و حقوقی در دنیای جدید موجب شده است که در بسیاری از قراردادها پـیش بینی تمام جوانب رابطه امکان پذیر نباشد. در نتیجه ممکن است قرارداد در مقام اجرا و یا در فرض بـروز اختلاف بین طرفین، مبهم به نظر رسد و راه حلی صریح در آن مطرح نشده باشد. تفسیر قـرارداد عبـارت است از تلاش برای رفع ابهام مزبور با استفاده از متن قرارداد و یا منابع خارج از آن. این مقالـه در پـی آن است که با ارزی...

متن کامل

مطالعه تطبیقی تفسیر قرارداد در اصول حقوق قرارداد های اروپا(pecl) و حقوق ایران

معمولاً هر قراردادی که به صورت صحیح منعقد می شود، بایستی اجرا گردد. اما برای اجرای قرارداد در وهله اول نیاز است که مفاد قرارداد و حدود آن معلوم شود؛ زیرا برای اجرای قرارداد، اولاً لازم است حقوق و تکالیف طرفین قرارداد معلوم و مشخص باشد، و از طرف دیگر ممکن است هر یک از طرفین قرارداد به هنگام اجرای قرارداد مدعی گردند که مقصود مشترک به نفع و سود او بوده، و در این خصوص اختلاف حادث گردد. در واقع با...

15 صفحه اول

مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد

پیچیدگی روابط تجاری و حقوقی در دنیای جدید موجب شده است که در بسیاری از قراردادها پـیش بینی تمام جوانب رابطه امکان پذیر نباشد. در نتیجه ممکن است قرارداد در مقام اجرا و یا در فرض بـروز اختلاف بین طرفین، مبهم به نظر رسد و راه حلی صریح در آن مطرح نشده باشد. تفسیر قـرارداد عبـارت است از تلاش برای رفع ابهام مزبور با استفاده از متن قرارداد و یا منابع خارج از آن. این مقالـه در پـی آن است که با ارزی...

متن کامل

مطالعه تطبیقی بیع وفا در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران و افغانستان

بیع وفا که «بیع جایز»، «بیع امانت» و «بیع عهده» هم نامیده شده، نهادی است که در اواخر قرن پنجم هجری در فقه اهل‌سنت شهرت یافته است و در خصوص ماهیت و احکام آن اختلاف‌­نظرهای شدیدی وجود دارد. در فقه امامیه از آن تحت عنوان «بیع شرط»، «بیع خیاری» یا «بیع الخیار» سخن به میان آمده است. بیع وفا از نظر پیشینه فقهی و برخی احکام، با بیع شرط تفاوت دارد؛ از جمله می‌توان به لزوم توقیت خیار به یک‌ زمان معین در...

متن کامل

مطالعۀ تطبیقی قرارداد جانبی در حقوق انگلیس و ایران

نظریۀ «قرارداد جانبی» که به‌موجب آن برای نقض اظهارات پیش‌قراردادی، مسئولیت قراردادی درنظر گرفته می‌شود، در حقوق انگلیس پذیرفته شده و به دلیل مزایا و کاربردهای آن در موارد زیادی مورد استناد دادگاه‌ها قرار گرفته است. قرارداد جانبی همراه و در‌عین‌حال مستقل از قرارداد اصلی بوده و مفاد آن بخشی از مذاکراتی است که به‌منظور بستن قرارداد اصلی انجام می‌شود. قرارداد جانبی، کیفیت کالا یا خدمت مورد قرارداد ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - پژوهشکده علوم اجتماعی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023