مطالعه آسیب اکسیداتیو و سیستم های دفاعی آنتیاکسیدانی در 6 رقم گندم تحت شرایط تنش خشکی

پایان نامه
چکیده

گندم و فرآوردههای آن به ویژه نان، اصلیترین منبع غذایی مردم بسیاری از کشورهای جهان را تشکیل میدهد. گیاهان اغلب از تنش خشکی رنج میبرند که میتواند منجر به تخریب غشای سلولی شود که ساختار و نقش غشاء را دچار اختلال میکند. تنش خشکی علت اصلی کاهش رشد گیاهان و عملکرد آنها در مناطق خشک و نیمهخشک محسوب میشود و موجب تحریک گیاه به یکسری پاسخهای دفاعی در سطوح مختلف مولکولی، سلولی و فیزیولوژیکی میشود. به منظور مطالعه فعالیت آنتیاکسیدانها در ارقام مختلف گندم تحت تنش خشکی، تحقیقی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با فاکتور رقم در 6 سطح )روشن، کویر، شعله، طبسی، قدس و مهدوی( و فاکتور میزان آبیاری در 3 سطح ) 11 درصد ظرفیت زراعی، 57 درصد ظرفیت زراعی و 71 درصد ظرفیت زراعی( در سه تکرار انجام شد. صفات فیزیولوژیکی فعالیت آنتیاکسیدانها،تجمع پرولین، محتوای کارتنوئید، میزان کلروفیل برگ، محتوای نسبی آب و نیز صفات مورفولوژیکی ارتفاع، طول سنبله و عملکرد بیولوژیکی و عملکرد دانه مورد اندازهگیری قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس برای اثر رقم و تنش در برخی از صفات معنیدار شد و تنش را به جز در صفات محتوای نسبی آب و فعالیت آسکوربات پراکسیداز × عدم معنیداری اثرات متقابل رقم نشان داد. نتایج نشان داد که با افزایش تنش خشکی میزان فعالیت آنتیاکسیدانهای آنزیمی به ویژه آسکوربات پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز افزایش یافت، البته این افزایش با میزان تجمع کارتنوئید مرتبط بود. ارقام مقاوم نسبت به ارقام حساس به تنش خشکی از فعالیت بالای آنتیاکسیدانها برخوردار بودند، ولی افزایش فعالیت آنتیاکسیدانها دلیلی بر افزایش عملکرد دانه در ارقام مقاوم نسبت به ارقام حساس تحت تنش نبود. نتایج رگرسیون گام به گام موثرترین صفت را در افزایش عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی گیاه نشان داد، بنابراین برای افزایش عملکرد دانه باید به عملکرد بیولوژیکی توجه ویژهای شود.

منابع مشابه

اثر کلرمکوات کلراید بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم گندم تحت شرایط تنش خشکی

Chlormequat chloride (CCC) as one of the most important growth retardants has been used for manipulation of growth and yield of cereal crops; however, the effect of CCC has not yet been well understood under drought stress conditions. Therefore, one greenhouse and a field experiment were conducted to examine the effects of CCC on yield and yield components of wheat in drought conditions at Coll...

متن کامل

مطالعه توارث عملکرد دانه گندم و اجزای آن تحت شرایط تنش و عدم تنش خشکی

Generation mean analysis (GMA) was used to study the type of gene action and inheritance of grain yield and its components. Generation mean analysis with joint scaling test was performed. This research was conducted at research farm of college of Agriculture at the University of Tehran. The parents and their progenies ( F1, F2, BC1 & BC2) in three mating groups ( Sardari × 7007, Sardari × 7107...

متن کامل

مطالعه توارث عملکرد دانه گندم و اجزای آن تحت شرایط تنش و عدم تنش خشکی

Generation mean analysis (GMA) was used to study the type of gene action and inheritance of grain yield and its components. Generation mean analysis with joint scaling test was performed. This research was conducted at research farm of college of Agriculture at the University of Tehran. The parents and their progenies ( F1, F2, BC1 & BC2) in three mating groups ( Sardari × 7007, Sardari × 7107...

متن کامل

بررسی شاخص‌های اکسیداتیو در سه رقم انگور (Vitis vinifera L.) در شرایط تنش خشکی

به‌منظور بررسی واکنش­های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برخی رقم‌های انگور تحت تنش خشکی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه رقم انگور غیرپیوندی بی‌دانۀ سفید، چفته و یاقوتی و چهار تیمار خشکی در حد 3/0- (شاهد)، 6/0- ( ملایم)، 1- (متوسط) و 5/1- (شدید) مگاپاسکال پتانسیل آب خاک، در سه تکرار در سال 1392 به اجرا درآمد. در این آزمایش گیاهان دوساله انگور در گلدان­های 20 لیتری (قطر...

متن کامل

واکنش های مورفو فیزیولوژیک و انتقال مجدد در شش رقم گندم تحت شرایط تنش خشکی

چکیده واکنش های مورفو فیزیولوژیک و انتقال مجدد در شش رقم گندم تحت شرایط تنش خشکی به کوشش مهناز بهروزی به منظور بررسی واکنش های مورفوفیزیولوژیک ارقام گندم، پژوهشی در گلخانه و مزرعه در سال های 1391 تا 1393 انجام شد. آزمایش گلخانه و مزرعه ای به ترتیب در قالب فاکتوریل طرح کاملا تصادفی و طرح کرت های دو بار خرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی اجرا شد. در گلخانه تیمارها شامل شش رقم گندم (چمران،...

برخی واکنش های فیزیولوژیکی دو رقم گندم نان به محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید در شرایط تنش خشکی

به منظور بررسی برخی واکنش‌های فیزیولوژیکی دو رقم گندم نان در پاسخ به محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید در شرایط متغیر رطوبتی، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات دوبار خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی سرابله در سال زراعی 94-1393 انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل تیمارهای رطوبتی در سه سطح (کنترل (100)، 70 و 40 درصد ظرفیت زراعی خاک) در کرت‌های اصلی، سالیسیلیک اسید ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022