نقش تسهیل کننده زبان اول در یادگیری لغات انگلیسی زبان آموزان ایرانی

پایان نامه
چکیده

این تحقیق نقش دو زبانگی یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی را بررسی می کند. اعتقاد بر این است که استفاده ی محدود از زبان مادری در کلاس های زبان انگلیسی توانایی ارتباطی دانش آموزان را کاهش نمی دهد بلکه می تواند در فرایند یادگیری موثر باشد. این مطالعه سعی می کند که نقش تسهیل کننده زبان اول در یادگیری واژگان انگلیسی را روشن کند. در این تحقیق از طرح پژوهشی ترکیبی ( پرسشنامه و نیمه مصاحبه) استفاده شده است. دو گروه زبان آموزان سطح متوسط و معلمان در این تحقیق شرکت داشتند. در مجموع? شرکت کنندگان در این تحقیق ?? نفر بودند که ?? نفر از آنها زبان آموزان و ?? نفر معلمان بودند. زبان آموزان از میان زبان آموزانی انتخاب شده بودند که زبان اولشان آذربایجانی ? زبان دوم آنها فارسی و زبان انگلیسی ? زبان خارجی محسوب می شد. بعد از جمع آوری داده ها? داده ها با استفاده از نرم افزار spss کد گذاری شدند. در این تحقیق محقق در نظر داشت که روابط نگرش زبان آموزان و معلمان را با استفاده از زبان اول در فراگیری واژگان بدست آورد

منابع مشابه

تاثیر رویکرد یادگیری مبتنی بر پروژه بر یادگیری اصطلاحات زبان انگلیسی توسط زبان آموزان ایرانی

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر اجرای پروژه‌ بر دانش اصطلاحات زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی در زبان آموزان ایرانی می پردازد. برای این منظور، 60 زبان‌آموز دختر و پسر، پس از انتخاب توسط آزمون تعیین سطح آکسفورد ، به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. درگروه آزمایش شرکت کنندگان درتکالیف هفتگی خود از اصطلاحات تدریس شده درتهیه دابسمش، صداگزاری بر روی انیمیشن و یا تکه های از فیلم های مخ...

متن کامل

نقش هوش چندگانه در هویت فرهنگی و پیشرفت زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی

تسلط بر یک زبان خارجی مستلزم آشنایی با فرهنگ گویشوران آن زبان است.هدف از این مطالعه، بررسی رابطه هویت فرهنگی زبان دوم و پیشرفت زبانی، ارتباط هویت فرهنگی و هوش چندگانه، و رابطه هوش چندگانه و پیشرفت زبانی زبان آموزان ایرانی است.این مطالعه همچنین به دنبال این است که کدام نوع هوش می تواند هویت فرهنگی و پیشرفت زبانی را پیش بینی کند.در ابتدا برای انتخاب یک نمونه همگن از زبان آموزان آزمون تافل گرفته ش...

متن کامل

نقش کمکی وبلاگ در دانش لغات ومهارت نوشتن زبان انگلیسی در میان زبان آموزان سطح متوسط ایرانی

فناوری اطلاعات امروزه به طور فزاینده ای در زندگی ما ونظام آموزش و پرورش  وارد شده است. زبان آموزان معمولا مشتاق کار با کامپیوترها یا یادگیری با استفاده ازانواع مختلف تکنولوژی مدرن هستند.  این تحقیق به منظور یافتن تاثیر استفاده از وبلاگ روی یادگیری لغت و مهارت نوشتن بود. برای این منظور دو گروه از دانش اموزان  از طریق آزمون بسندگی   opt بعنوان گروه کنترل و ازمایش انتخاب شدند که این دانش اموزان، د...

متن کامل

تأثیر نوع و ترتیب تکالیف زبانی بر یادگیری لغات انگلیسی تخصصی در زبان آموزان دانشگاه علوم پزشکی

زمینه و هدف: واژگان نقش اساسی در یادگیری زبان دارند، به طوری که بدون دانش لغات هیچ گونه ارتباطی برقرار نمی شود. در این تحقیق به بررسی تأثیر آموزش واژگان به 3 روش ابتدا درون داد و سپس برون داد، ابتدا برون داد و سپس درون داد و روش درون داد صرف بر یادگیری لغات انگلیسی تخصصی زبان آموزان فارسی پرداخته شده است. روش بررسی: به منظور انجام مطالعه شبه تجربی ذیل 45 زبان آموز سطح پیشرفته در رشته ای مختلف پ...

متن کامل

رابطه بین اضطراب از یادگیری زبان و قصد ادامه یادگیری زبان انگلیسی در بین زبان آموزان

بدون شک اضطراب در یادگیری زبان خارجی تاثیر چشمگیری دارد. تا کنون تحقیقت زیادی بر روی این عامل احساسی انجام گرفته است. با این وجود، تحقیقات کمی در زمینه تاثیر خصوصیات مردم شناختی روی اضطراب از یادگیری زبان خارجی و همچنین تاثیر این نوع اضطراب روی قصد زبان آموزان برای ادامه یادگیری زبان انجام گرفته است. بنابراین، جهت پر کردن این خلا، تحقیق حاضر نقش دو خصوصیت مردم شناختی (جنسیت و سن) در اضطراب از ی...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022