عوامل اجتماعی موثر بر امید به آینده دانشجویان دانشگاه تهران

پایان نامه
چکیده

امیدواری و خوش بینی نسبت به آینده زندگی از جمله نشانه های پویایی و نشاط در جامعه و انگاره ای برای پیشرفت اجتماعی است. احساس امید نسبت به آینده به معنای داشتن دورنمایی روشن و شفاف از زندگی است. نقش امید به آینده در زندگی جوانان به عنوان سازندگان فردای جامعه اهمیتی فراوان دارد چرا که جوانان به لحاظ کارکرد اجتماعی گروهی از افراد جامعه هستند که برای آینده تلاش می کنند و نسل جوان آن چنان که امروز می اندیشد، می تواند جامعه فردا را شکل دهد. بنابراین آگاهی از نگرش جوانان نسبت به آینده و حوزه های مختلف جامعه می تواند مسئولان، برنامه ریزان، دست اندرکاران در عرصه های مختلف را هدایت گر باشد. بر همین اساس پژوهش حاضر درصدد ترسیم نگرش و احساس جوانان نسبت به آینده و عوامل اجتماعی موثر بر آن می باشد. چارچوب نظری این پژوهش تلفیقی از نظریه های بی هنجاری دورکیم، مرتون، تئوری محرومیت نسبی، مقایسه اجتماعی و نظریه شکاف می باشد. مدل در نظر گرفته شده شامل متغیرهای پایگاه اجتماعی- اقتصادی، دین داری، احساس محرومیت و احساس آنومی می باشد که به عنوان متغیرهای تأثیر گذار بر امید به آینده دخالت داده شده اند. این تحقیق با استفاده از روش پیمایش و از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، در بین 260 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تهران در سال 1393 انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که میزان امید به آینده دانشجویان پایین تر از حد متوسط است. از میان عوامل موثر بر امید به آینده، احساس محرومیت، احساس آنومی رابطه معکوس و معنادار و دین داری رابطه ی مستقیم و معناداری با امید به آینده داشتند. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد که متغیرهای وارد شده بر مدل 41 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند که در این میان سهم متغیر احساس آنومی در تبیین متغیر وابسته بیشتر است.

منابع مشابه

بررسی میزان امید به آینده در بین دانشجویان و عوامل موثر بر آن

  امید به آینده، یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر کیفیت زندگی و شادابی افراد جامعه و به ویژه نسل جوان است. وقتی امید به آینده در ارتباط با قشر دانشجو به عنوان آینده سازان جامعه مطرح می‌شود، اهمیت آن دوچندان می‌شود. هدف از پژوهش حاضر، سنجش میزان امید به آینده در بین دانشجویان دانشگاه تبریز و برخی از عوامل مؤثر بر آن است. نمونه آماری تحقیق حاضر 403 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز بوده‌اند که به روش نم...

متن کامل

عوامل اجتماعی موثر برگرایش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق به شبکه های اجتماعی مجازی

چکیده: این تحقیق درصدد شناسایی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق به شبکه های  اجتماعی است و چارچوب نظری تحقیق مبتنی بر نظریه هابرماس، نظریه ولمن و نظریه شکاف آگاهی تیکنو-دونوهو می باشد. روش تحقیق پیمایش و ابراز گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر طیف لیکرت و سوالات باز می باشد. نمونه ی مورد مطالعه 364 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق...

متن کامل

رابطه سرمایه‌ی اجتماعی و امید به آینده در بین دانشجویان دانشگاه یزد

امید به آینده بویژه در بین نسل جوان از اهمیت شایانی برخوردار است و سرمایه اجتماعی از جمله متغیرهایی است که نقش مهمی در افزایش امید به آینده دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه سرمایه اجتماعی و امید به آینده در بین دانشجویان انجام شده است. پژوهش حاضر با روش پیمایشی و به صورت مقطعی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، کلیه دانشجویان دانشگاه یزد در سال تحصیلی 94-93 بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمو...

متن کامل

عوامل اجتماعی موثر برگرایش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق به شبکه های اجتماعی مجازی

چکیده: این تحقیق درصدد شناسایی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق به شبکه های  اجتماعی است و چارچوب نظری تحقیق مبتنی بر نظریه هابرماس، نظریه ولمن و نظریه شکاف آگاهی تیکنو-دونوهو می باشد. روش تحقیق پیمایش و ابراز گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر طیف لیکرت و سوالات باز می باشد. نمونه ی مورد مطالعه 364 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق...

متن کامل

رابطه سرمایه ی اجتماعی و امید به آینده در بین دانشجویان دانشگاه یزد

امید به آینده بویژه در بین نسل جوان از اهمیت شایانی برخوردار است و سرمایه اجتماعی از جمله متغیرهایی است که نقش مهمی در افزایش امید به آینده دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه سرمایه اجتماعی و امید به آینده در بین دانشجویان انجام شده است. پژوهش حاضر با روش پیمایشی و به صورت مقطعی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، کلیه دانشجویان دانشگاه یزد در سال تحصیلی 94-93 بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمو...

متن کامل

عوامل موثر بر شکل‌گیری اعتماد اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه تهران)، نادر مروتی، دکتر جعفر هزارجریبی

اعتماد از مفاهیم مهم و جدید جامعه شناختی است که  در یک معنای بسیار کلی سرمنشاء ایجاد تعامل اجتماعی بوده و مرزهای بین گروه‌های گوناگون اجتماعی (خانواده ، همسالان ، دوستان و ..) را در­نوردیده و اقدام به شبکه­سازی ارتباطات (چه در ارتباطات میان فردی و چه بین گروهی و ..) می‌کند. در جامعه دانشگاهی ایران سنتِ پژوهشی  مربوط به این مفهوم در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است، ولی دانشجویان از گروههای اجت...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023