نقش واسطه ای طرحواره های ناسازگار اولیه در ارتباط با سبکهای دلبستگی و سرسختی روانشناختی دانشجویان

پایان نامه
  • دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
  • نویسنده فاطمه غفاری
  • استاد راهنما سیروس سروقد زهرا خدادادی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1391
چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش واسطه ای طرحواره های ناسازگار اولیه در ارتباط با سبک های دلبستگی و سرسختی روانشناختی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت انجام شد. که از بین آنها 375 نفر بصورت نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند، و از پرسشنامه های سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور(1987)، سرسختی روان شناختی اهواز کیامرثی و همکاران و فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ(1988)استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان دادکه سبک دلبستگی ایمن با طرحواره های ناسازگار اولیه رابطه معنادار معکوسی دارد در حالی که دلبستگی اضطرابی و اجتنابی با طرحواره های ناسازگار اولیه رابطه مثبت و معناداردارد. و سرسختی روانشناختی با تمام طرحواره های ناسازگار اولیه رابطه معنادار و معکوسی دارد. سرسختی روانشناختی با سبک دلبستگی ایمن رابطه مثبت و معناداری دارد و با دلبستگی اضطرابی و اجتنابی رابطه معنادار و معکوسی دارد. نتایج نشان دادکه در مجموع 64 درصد واریانس متغیر سرسختی روان شناختی توسط طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های دلبستگی تبیین میشود.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

دلبستگی و احساس تنهایی: نقش واسطه ای طرحواره های سازش نایافته اولیه

هدف این پژوهش بررسی نقش واسطه‌ای طرحواره‌های سازش‌نایافته در رابطهبین دلبستگی و احساس تنهایی در دختران نوجوان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. به این منظور 415 دانش‌آموز دختر پایه نهم تا دوازدهم متوسطه در سال تحصیلی 96-97 با روش نمونه‌برداری دردسترس انتخاب شدند و به مقیاس احساس تنهایی یو. سی. ال. ای (نسخه سوم) (راسل، 1996)، پرسشنامه دلبستگی تجربه‌های روابط نزدیک ـ ساختارهای رابطه (فدرن...

متن کامل

نقش واسطه ای طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه ی سبک های دلبستگی و اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به سرطان

اضطراب مرگ را احساس وحشت، دلهره و نگرانی از مرگ و نیستی تعریف می کنند. هدف پژوهش حاضر، تعیین نقش واسطه ای طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه بین سبک های دلبستگی و اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به سرطان بود. بدین منظور طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 367  نفر(140 زن و 227 مرد) از بیماران مبتلا به سرطان که در فاصله ی زمانی مهر 93 تا مرداد 94  به مرکز تخصصی و انکولوژی امام رضا(ع)،  بیمارستان قای...

متن کامل

نقش واسطه ای قصه عشق در رابطه با طرحواره های ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی

مقدمه: رضایت زناشویی لازمه یک زندگی خانوادگی موفق و پربار و از ملزومات یک جامعه سالم است که در کانون آن نسل آینده پرورش می یابد. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسطه ای قصه عشق در رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی انجام شد. روش: جامعه آماری این پژوهش جمعیت عمومی متأهل شهر اراک بود. از این جامعه 210 زوج به صورت دردسترس انتخاب شدند. ابزار به کار رفته در پژوهش شامل پرسشنامه فرم کوت...

متن کامل

بررسی نقش سبکهای دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه در ملاکهای همسرگزینی

هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه در ملاک های همسرگزینی دانشجویان دختر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد کرمانشاه است. به منظور دستیابی به این هدف، 300 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه آزاد کرمانشاه که در مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 91-1390 مشغول به تحصیل بودند، بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه سبک ه...

15 صفحه اول

بررسی نقش طرحواره های ناسازگار اولیه در پیش‌بینی طلاق عاطفی

مقدمه:یکی از مسائلی که در خانواده باید به آن پرداخته شود بحث طلاق عاطفی می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین طرحواره­های ناسازگار اولیه و طلاق عاطفی بین زن و مرد بود.  روش: طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی است و نمونه آماری تحقیق را زنان و مردان ساکن شهر مشهد تشکیل می‌دهد که از بین آن‌ها 200 نفر (100 زن و 100مرد) به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل فرم کوتاه پرسشنامه ...

متن کامل

رابطه بین بد رفتاری در کودکی با سوءمصرف مواد در بزرگسالی:نقش واسطه ای طرحواره های ناسازگار اولیه

مقدمه: بد رفتاری با کودکان (کلامی، عاطفی و جسمی) پیامدهای منفی فراوانی در بزرگسالی برای آنها به همراه دارد که از جمله آن می‌توان به سوءمصرف مواد اشاره کرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه بین بد رفتاری در کودکی با سوء‌مصرف مواد در بزرگسالی می باشد. روش کار: در این پژوهش توصیفی- همبستگی، تعداد 106 نفر (12 نفر زن و 94 نفر مرد) از بین افراد مراجعه‌کننده به...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023