حقوق شهروندی در فرآیند کشف جرم در حقوق ایران

پایان نامه
چکیده

چکیده: حفظ نظم و امنیت جامعه و همچنین تحقق عدالت همواره از اهداف اصلی حقوق کیفری هستند. برای اعاده نظم مخدوش شده به واسطه ارتکاب جرم همواره باید دو اصل کلی و مهم یعنی "تلاش برای حفظ نظم و امنیت" و "حفظ و مراعات حقوق و آزادی های فردی" هم زمان و توامان مدنظر قرار گیرند. بر این اساس در راستای اجرای عدالت در جامعه حفاظت و پاسداری از حقوق شهروندی امری لازم و ضروری است. حقوق شهروندی اصحاب دعوا و سایر اشخاص مرتبط با جرم در مراحل مختلف دادرسی از جمله کشف جرم به عنوان اولین مرحله از این فرآیند، قابل تصور است. مرحله کشف جرم اهمیت به سزایی دارد چراکه مقدمه ورود به مراحل دیگر دادرسی است و همچنین اولین مواجه افراد با دستگاه عدالت کیفری در این مرحله صورت می گیرد، بنابراین رعایت حقوق شهروندی اشخاص نیز در این مرحله حساسیت خاص خود را خواهد داشت. بی شک کشف جرم و متعاقب آن دستگیری مرتکبان برای ضابطین به ویژه پلیس دشوار است اما این مسئله بهانه ای برای انجام هر نوع رفتار با متهم و مظنون به جرم نخواهد بود. امروزه قسمت مهمی از بحث های حقوق بشر و شهروندی ناظر به آیین دادرسی کیفری و حقوق اشخاص در مراحل نخستین رسیدگی و مواجه با ضابطین از جمله پلیس است. چراکه مقررات آیین دادرسی هر کشور آینه حقوق شهروندی آن کشور است و مشخص می کند که قوای حاکم تا چه اندازه به حقوق و آزادی های شهروندان خود اهمیت می دهد. بنابراین برای حسن جریان دادرسی کیفری به ویژه کشف جرم، تضمین حقوق متهم و شاکی از طریق پیش بینی شفاف و همه جانبه حقوق آنها در قوانین و نیز پیش بینی دقیق وظایف ضابطین در این مرحله از دادرسی اهمیت خاصی دارد. در این پایان نامه که مشتمل بر سه فصل است پس از تعریف مفاهیم مربوط به موضوع، حقوق متهم و مظنون به جرم، شاکی و سایر افراد مرتبط با جرم در مرحله کشف جرم در قوانین داخلی بررسی شده و در مقایسه ای مختصر با اسناد بین المللی و قوانین برخی کشورها مشخص شد بسیاری از مقررات و موازین در جهت رعایت حقوق این اشخاص در قوانین یا وجود ندارد یا به صورت محدود و ناقص مورد توجه بوده و بسیاری از حقوق درنظر گرفته شده مربوط به مرحله دادسرا است.

منابع مشابه

تبلور حقوق شهروندی در فرآیند دادرسی کیفری

لزوم رعایت حقوق شهروندی در فرآیند دادرسی کیفری به عنوان یک اصل و قاعده بنیادین و اجتناب ناپذیر شناخته می شود؛ به همین سبب تمامی افرادی که درگیر فرآیند دادرسی کیفری هستند انتظار دارند علاوه بر دادرسی منصفانه و عادلانه، در مقایسه با سایر شهروندان از حقوق مشابه و یکسانی برخوردار و حقوق آنها به نحو شایسته تضمین شود و هرگونه اقدام ناقض حقوق شهروندی، حریم خصوصی و آزادی های مشروع، مجاز شمرده نشود. در ...

متن کامل

حقوق شهروندی در قانون آئین دادرسی کیفری در مرحله دادسرا

اگرچه اصطلاح « حقوق شهروندی » در ادبیات حقوقی ما واژه جدیدی است، اما معنا و مفهوم آن ،که در واقع به رسمیت شناختن و احترام به حقوق طبیعی، اجتماعی و فردی آحاد ملت است، به کرات در قانون « حقوق ملت » اساسی و قوانین عادی گنجانیده شده است. در قانون اساسی اصول بسیاری، تحت عنوان حاکی از ملحوظ داشتن حقوق شهروندی است. در قانون مجازات اسلامی در چندین ماده برای تخطی از این حقوق، ضمانت اجراهای شدیدی در نظر ...

15 صفحه اول

جرایم علیه امنیت و حقوق شهروندی در پرتو اصول جرم انگاری

یکی از موضوعات مهم و اساسی در مباحث حقوقی، تقابلِ «حقوق حاکمیت» و «حقوق شهروندی» در عرصه‌های مختلف است هر چند امروزه مفهوم «حقوق شهروندی» به عنوان نقطۀ مقابل «حقوق حاکمیت»، جایگاه ویژه‌ای در عرصۀ حقوق بین‌الملل و حقوق داخلیِ کشورهای مختلف به ویژه در مباحث مربوط به حقوق بشر پیدا کرده است. در این میان، بدون هیچ تردیدی «جرایم علیه امنیت» را می‌توان یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین عرصه‌های چالش و تقابل م...

متن کامل

مسئولیت کیفری پلیس در قبال نقض حقوق شهروندی

حقوق شهروندی یکی از حوزه های نسبتاً جدید در حقوق عمومی و کیفری است و در سالهای اخیر توجه زیادی را به خود معطوف کرده است. مفهوم و مصادیق حقوق شهروندی، نهادهای مسئول آن و تضمینات اجرای آن بخش عمده مباحث را در این زمینه به خود اختصاص داده است. در این میان نقش نیروهای انتظامی و پلیس در تضمین و رعایت حقوق شهروندان بیشتر به چشم می خورد. چراکه آنها از یک سو وظیفه برقراری امنیت اجتماعی و مبارزه با هرگ...

دستگیری شهروندی در حقوق ایران و انگلستان

دستگیری متهمان و مقابله با برهم زنندگان نظم عمومی، وظیفهای است که پلیس به نمایندگی از عامه مردم انجام میدهد؛ اما قانونگذاران در شرایطی این حق را به صاحبان اصلی آن، یعنی شهروندان نیز دادهاند تا در صورت مواجهه با جرم، با استفاده از قوه قهریه، متهم را دستگیر و تحویل مقامات قانونی دهند. مقاله پیش رو به بررسی پیشینه، شرایط و حدود مداخله شهروندان در دستگیری متهمان در نظام حقوقی ایران و انگلستان که خا...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}