بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر کسب مزیت رقابتی (مطالعه موردی بانک ملت)

پایان نامه
  • دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت
  • نویسنده حسین عینی
  • استاد راهنما حسن مهرمنش
  • سال انتشار 1393
چکیده

امروزه مشتریان مهمترین عامل کسب موفقیت سازمان ها بوده و حفظ و بقای آنان در بلندمدت، می تواند موجب کسب مزیت رقابتی پایدار برای سازمان ها گردد. هدف از نگارش پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر کسب مزیت رقابتی در بانک ملت می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی محسوب می شود. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه است که برای تدوین آن، از مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. برای سنجش مدیریت ارتباط با مشتری از ابعاد مدیریت دانش، تکنولوژی، مدیریت ارشد، پرسنل، شخصی سازی خدمات و یکپارچگی سیستم ها در سازمان و برای سنجش مزیت رقابتی نیز از ابعاد منابع ورودی، موقعیت در بازار و توان خلاقیت و نوآوری استفاده شد. نتایج حاصل از بکارگیری آزمون های اسپیرمن و فریدمن بیانگر تاثیر معنادار مدیریت ارتباط با مشتری و ابعاد آن بر کسب مزیت رقابتی در اداره مرکزی بانک ملت می باشد. همچنین پرسنل، مدیریت ارشد و شخصی سازی خدمات به عنوان مهمترین ابعاد انتخاب شدند. همچنین درمیان ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری، تنها شخصی سازی خدمات و یکپارچه سازی سیستم ها در سازمان در سطح نامطلوبی قرار گرفتند.

منابع مشابه

نقش مدیریت دانش مشتری در کسب مزیت رقابتی در صنعت بانکداری (مطالعه موردی بانک صادرات)

پژوهش حاضر به بررسی نقش مدیریت دانش مشتری در کسب مزیت رقابتی در صنعت بانکداری (مطالعه موردی بانک صادرات) پرداخته است. بدین منظور ، مطالعات کتابخانه ای و میدانی برای تعیین چارچوب مفهومی تحقیق و سوالات و فرضیات و اهداف آن صورت گرفت. روش تحقیق بر حسب هدف ، کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده ها ، توصیفی – تحلیلی می باشد که به صورت مقطعی از مهر ماه سال 1392 تا خرداد ماه 1393انجام شد. جامعه آماری ...

15 صفحه اول

بررسی تاثیر مدیریت دانش مشتری بر کسب مزیت رقابتی درشعب بانک سپه شهر تهران

با شتاب تغییرات و ورود رقبای جدید، سازمانها و شرکتها برای ماندن در عرصه رقابتی و تداوم حیات باید از توانایی لازم برای برقراری ارتباط با مشتریان برخوردار بوده و با حصول شناخت و کسب آگاهی های لازم از مشتریان بتوانند دانش موجود در این عرصه را مدیریت نمایند. هدف اصلی پژوهش تبیین اثر مدیریت دانش مشتری بر کسب مزیت رقابتی در شعب بانک سپه شهر تهران می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان رسمی شاغل در...

تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی با نقش میانجی مدیریت دانش

هدف: هدف این پژوهش بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر مولفه‌های کسب مزیت رقابتی با بررسی نقش میانجی مدیریت دانش بوده است. روش: این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و بر حسب ماهیت و روش انجام از نوع تحقیق توصیفی و همبستگی می‌باشد. جامعه آماری کارکنان شرکت بیمه ایران استان آذربایجانشرقی بودند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ی 50 سؤالی بود. پایایی پرسشنامه‌ها به روش آلفای کرونباخ و روایی آنها نیز با روش اعتب...

متن کامل

بررسی رابطه میان ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری با کسب مزیت رقابتی شرکت بیمه آسیا

امروزه مشتریان مهمترین عامل کسب موفقیت سازمان¬ها بوده و حفظ و بقای آنان در بلندمدت، می¬تواند موجب کسب مزیت رقابتی پایدار برای سازمان¬ها گردد. هدف از نگارش پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان مدیریت ارتباط با مشتری با کسب مزیت رقابتی در شرکت بیمه آسیا می¬باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده¬ها توصیفی- پیمایشی محسوب می¬شود. ابزار گردآوری داده¬ها در این پژوهش، پرسشنامه است که برای ...

15 صفحه اول

نقش مدیریت ارتباط با مشتری در مزیت رقابتی استخرهای شنای شهر بیرجند

  هدف از این تحقیق بررسی نقش مدیریت ارتباط با مشتری در مزیت رقابتی استخرهای شنای شهر بیرجند بود. روش تحقیق توصیفی- همبستگی بود. 214 نفر از مشتریان استخرهای شهر بیرجند دو ابزار پژوهش را تکمیل کردند: 1. پرسشنامۀ مزیت رقابتی (حسینی،1390) و 2. پرسشنامۀ محقق‌ساخته که به‌ترتیب مزیت رقابتی و مدیریت ارتباط با مشتری را در استخرهای شنا ارزیابی می‌کنند. برای تحلیل داده­ها از آزمون­های کولموگروف-اسمیرنوف،...

متن کامل

بررسی اثرات مدیریت دانش بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک رفاه (مطالعه موردی:استان کردستان)

 در پژوهش حاضر اثرات مدیریت دانش بر مدیریت ارتباط با مشتری، مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش، توصیفی و از شاخه پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش 180 نفر از کارکنان شعب بانک رفاه استان کردستان می باشد. در این پژوهش  برای اکتشاف عوامل و بسط گویه های پرسشنامه از روش تحلیل مولفه های اصلی(PCA) و روابط ساختاری (LISREL) استفاده شده است. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل مسیر و مدل معادلات ساخ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023