بررسی نقش محافظتی سیلدنافیل در برابر تغییرات ناشی از ترومای غیر نافذ تجربی یک طرفه بیضه در بافت، خصوصیات اسپرم و توان باروری آزمایشگاهی (ivf) بیضه طرف مقابل موش سفید کوچک آزمایشگاهی

پایان نامه
چکیده

ترومای غیر نافذ بیضه (ubtt) که جراحات و صدمات ورزشی شایع ترین علت آن را تشکیل می دهند، می تواند پیامد هایی از کوفتگی تا پارگی کامل بافت بیضه را در پی داشته باشد. از سوی دیگر، از آنجایی که وقوع ترومای بیضه در سابقه میزان بالایی از مردان نابارور به چشم می خورد، مطالعه حاضر به منظور ارزیابی کارایی سیلدنافیل (sf)که دارای خواص آنتی اکسیدانتی و ضد التهابی می باشد، به عنوان ترکیب محافظ در برابر آسیب های ناشی از ubtt در بیضه طرف مقابل در موش سفید کوچک آزمایشگاهی صورت گرفت. 36 سر موش در 6 گروه 6 تایی به طور تصادفی تقسیم بندی شدند. گروه 1: کنترل، گروه 2: ubtt، گروه 3: ubtt+sf، گروه 4: vit e+ubtt، گروه 5: sf و گروه 6: vit e. برای ایجاد تروما متعاقب جراحی محوطه شکمی و بیرون آوردن بیضه، یک وزنه 5 گرمی از ارتفاع 10 سانتی متری بر روی بیضه سمت چپ انداخته شد. نمونه گیری پس از پایان دوره مطالعه صورت گرفت و اسپرم های گرفته شده از اپی دیدیم سمت مقابل، برای ivf و ارزیابی خصوصیات مختلف به محیط کشت انتقال یافتند و بافت بیضه سمت راست برای تثبیت به محلول فرمالین 10% منتقل شد. مقاطع با رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین، رنگ شدند.ubtt موجب کاهش معنی داری در وزن بیضه، شاخص های اسپرماتوژنز (ضرایب تمایز لوله ای، اسپرمیوژنز، بازسازی لوله های منی ساز) و پارامتر های استریولوژیک (قطر و ارتفاع اپی تلیوم لوله های اسپرم ساز،) به همراه تغییرات مورفولوژیک شدید در بافت بیضه گردید. علاوه بر این، ubtt کاهش معنی داری در تعداد، میزان تحرک و توان باروری اسپرم ها و در عین حال افزایش معنی داری در میزان اسپرم های مرده و غیرطبیعی را موجب گردید. حال آنکه تجویز داروی سیلدنافیل متعاقب تروما بهبود قابل ملاحظه ای را فراسنجه های فوق سبب گردید. یافته های به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد که ترومای غیر نافذ یک طرفه به واسطه برهم زدن تعادل سد خونی- بیضه ای، ایجاد پاسخ های ایمونولوژیک و تولید سطوح بالای گونه های فعال اکسیژن موجب آسیب بیضه طرف مقابل می شود، در حالی که داروی سیلدنافیل به واسطه مهار رادیکال های آزاد و دارا بودن اثرات ضد التهابی تا حدودی می تواند موجبات بهبود عوارض سوء ناشی از ubtt در بافت بیضه سمت مقابل را فراهم آورد.

منابع مشابه

ارزیابی اثرات محافظتی داکسی سایکلین در برابر تغییرات ناشی از ایسکمی/خونرسانی مجدد تجربی یک طرفه بیضه در بافت بیضه و خصوصیات، آپوپتوز و توان باروری آزمایشگاهی (ivf) اسپرم در موش سفید کوچک آزمایشگاهی

ایسکمی- خون رسانی مجدد ناشی از پیچش بیضه می تواند به واسطه القاء آپوپتوز در سلول های زایا و اختلال در روند اسپرماتوژنز موجبات آسیب هر دو بیضه را فراهم آورد. هدف اصلی مطالعه حاضر ارزیابی اثرات داکسی سایکلین که آنتی بیوتیکی واجد ویژگی های آنتی اکسیدانت و ضد آپوپتوزی می باشد، بر روی اختلالات ناشی از ایسکمی-خون رسانی مجدد تجربی یک طرفه بیضه در خصوصیات، آپوپتوز و توان باروری آزمایشگاهی اسپرم های اپی...

اثر محفاظتی سیلدنافیل بر تعداد و تحرک اسپرم های اپیدیدیمی سمت مقابل متعاقب ترومای غیر نافذ یک طرفه بیضه در موش نر نابالغ

زمینه و هدف: ترومای غیر نافذ بیضه در درازمدت بر باروری اثرات سوئی بر جای می گذارد. مطالعه حاضر جهت ارزیابی کارایی سیلدنافیل در برابر آسیبهای ناشی از این تروما در تعداد و تحرک اسپرمهای اپیدیدیم سمت مقابل صورت گرفت. روش بررسی: در این مطالعه تجربی تصادفی شده شاهد دار، 24 موش نر نابالغ به چهار گروه شش سری تقسیم شدند. در دو گروه از موشها، بیضه راست متعاقب باز کردن شکم روی سطح ثابت استریلی قرار داده ...

متن کامل

بررسی نقش محافظتی روی در برابر ترومای بلانت یک طرفه بیضه بر تعداد و حرکت اسپرم های بیضه طرف مقابل موش صحرایی

چکیده   زمینه و هدف: در مورد اثر یا اثرات ترومای بلانت بر قدرت باروری، تاکنون نظریه قاطع و محکمی وجود نداشته و گزارشات ضد و نقیضی منتشر شده است. این مطالعه، با هدف بررسی اثر ترومای بلانت وارد شده به بیضه یک سمت، بر تعداد و حرکت اسپرم های تولید شده در بیضه طرف مقابل موش صحرایی، همچنین ارزیابی اثر حمایتی عنصر روی بر حرکت و تعداد اسپرم های تولید شده در بیضه تروما نخورده انجام شد.   مواد و روش ها: ...

متن کامل

اثر سیلدنافیل در محفاظت از بیضه سمت مقابل پس از ترومای غیرنافذ یک‌طرفه بیضه در موش

اهداف: ترومای غیر­نافذ بیضه که عمدتاً در جریان ورزش­های برخوردی در کودکان روی می­دهد، می­تواند منجر به مشکلات باروری در مردان پس از بلوغ شود. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی نقش سیلدنافیل در محافظت از بیضه سمت مقابل پس از ترومای غیر­نافذ یک­طرفه بیضه در موش انجام شد. مواد و روش­ها: در این مطالعه تجربی، 24 سر موش نر نابالغ 20روزه به‌صورت تصادفی به چهار گروه شش­تایی؛ شاهد، ترومای غیرنافذ، ترومای غیر­نا...

متن کامل

اثر محفاظتی سیلدنافیل بر تعداد و تحرک اسپرم های اپیدیدیمی سمت مقابل متعاقب ترومای غیر نافذ یک طرفه بیضه در موش نر نابالغ

زمینه و هدف: ترومای غیر نافذ بیضه در درازمدت بر باروری اثرات سوئی بر جای می گذارد. مطالعه حاضر جهت ارزیابی کارایی سیلدنافیل در برابر آسیبهای ناشی از این تروما در تعداد و تحرک اسپرمهای اپیدیدیم سمت مقابل صورت گرفت. روش بررسی: در این مطالعه تجربی تصادفی شده شاهد دار، 24 موش نر نابالغ به چهار گروه شش سری تقسیم شدند. در دو گروه از موشها، بیضه راست متعاقب باز کردن شکم روی سطح ثابت استریلی قرار داده ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده دامپزشکی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023