رابطه سبک های فرزندپروری ادراک شده با اهمال کاری تحصیلی و ترس از موفقیت

پایان نامه
  • دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - پژوهشکده علوم اجتماعی
  • نویسنده مهسا محمودی
  • استاد راهنما محمد جعفر جوادی
  • سال انتشار 1393
چکیده

هدف از این پژوهش، تعیین رابطه بین سبک های فرزندپروری ادراک شده با اهمال کاری تحصیلی و ترس از موفقیت دانش آموزان دختر منطقه یک شهر تهران است. روش پژوهش ، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه سوم دبیرستان مدارس دولتی منطقه یک شهر تهران است که در سال تحصیلی 93-1392مشغول به تحصیل بودند. نمونه گیری انجام شده از نوع خوشه ای چند مرحله ای است و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 331 نفر به عنوان آزمودنی انتخاب شده اند. ابزارهای پژوهش، شامل پرسشنامه های ادراک از سبک فرزند پروری والدین بامریند(paq ) ، پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم ( 1984) و پرسشنامه ترس از موفقیت زاکرمن و آلیسون است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل شاخص های گرایش به مرکز ، پراکندگی و ازآمار استنباطی ، شامل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین سبک های فرزندپروری ادراک شده سهل گیرانه و مستبدانه با اهمال کاری تحصیلی،رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین، بین سبک فرزندپروری ادراک شده مستبدانه و ترس از موفقیت رابطه معناداری بدست آمد. با این حال ، بین سبک فرزندپروری ادراک شده سهل گیرانه با ترس از موفقیت رابطه ای مشاهده نشد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که سبک فرزند پروری مستبدانه با ضریب 20/0 و سهل گیرانه با ضریب 15/ 0می توانند اهمال کاری را پیش بینی کنند . همچنین سبک فرزندپروری استبدادی با ضریب 34/0 و سهل گیرانه با ضریب 21/0 به ترتیب در پیش بینی متغیر ترس از موفقیت سهم دارند. بین سبک فرزندپروری مقتدرانه با اهمال کاری تحصیلی و همچنین سبک فرزندپروری مقتدرانه با ترس از موفقیت رابطه ای دیده نشد. واژگان کلیدی: سبک های فرزندپروری ادراک شده،اهمال کاری تحصیلی،ترس از موفقیت

منابع مشابه

بررسی رابطه سبک های فرزندپروری ادراک شده با عزت نفس و اهمال کاری

چکیده: هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک های فرزند پروری ادراک شده با اهمالکاری و عزت نفس دانش آموزان است. بدین منظور نمونه ای 200 نفری از دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه 2 شهر تهران به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش شامل پرسشنامه اقتدار والدین (paq)، مقیاس سهل انگاری تاکمن (tps) و پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ است. روش اجرا بدین صورت بود که از بین ...

15 صفحه اول

بررسی رابطه سبک های فرزندپروری والدین با اهمال کاری و خودناتوان سازی تحصیلی

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک های فرزندپروری با اهمال¬کاری و خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان است.بدین منظور نمونه ای 150 نفری از دانش آموزان دختر پایه سوم دبیرستان شهر کرج به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شد.ابزراهای استفاده شده در این پژوهش شامل پرسشنامه اقتدار والدین (paq)،مقیاس سهل انگاری تاکمن(tps) و پرسشنامه خودناتوان سازی (shs) است. روش اجرا بدین صورت بود که از بین نواحی چهار...

رابطه بین سبک های اسناد و ادراک دانش آموزان از شیوه های فرزندپروری والدین با پیشرفت تحصیلی آنها

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه سبک های اسناد و ادراک دانش آموزان از شیوه های فرزندپروری والدین با پیشرفت تحصیلی آنهاست. نمونه تحقیق شامل 403 نفر از دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر تهران است که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردیدند.ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه سبک-های اسناد کودکان سلیگمن (1984) و پرسشنامه ادراک شیوه های فرزند پروری والدین مکلون و مررل (1989) و معدل...

متن کامل

رابطه سبک های فرزندپروری ادراک شده با احساس تنهایی و ترس از ارزیابی منفی در نوجوانان

هدف از این پژوهش، تعیین رابطه بین سبکهای فرزندپروری ادراک شده با احساس تنهایی و ترس از ارزیابی منفی دانش آموزان دختر منطقه پنج آموزش و پرورش شهر تهران است. این پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختردوره اول متوسطه مدارس دولتی منطقه پنج آموزش وپرورش شهرتهران است که درسال تحصیل93- 1392مشغول به تحصیل بودند. نمونه گیری انجام شده از نوع خوشه ای چند مرحله ای است و تعداد 213 ...

رابطه تعلل ورزی (اهمال کاری) تحصیلی با باورهای فراشناختی

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه­ بین تعلل­ ورزی تحصیلی با باورهای فراشناختی دانش­ آموزان مقطع متوسطه­ شهرستان آمل انجام شده است. روش: تعداد نمونه­ پژوهش 374 دانش­ آموز بودند که با استفاده از روش نمونه­ گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع ­آوری داده ­ها از مقیاس­ های تعلل­ ورزی تحصیلی سولومون و راث­بلوم و فراشناخت ولز و کاترایت ـ هاتون استفاده شد. برای تعیین پایایی ابزارهای پژوهش از ضریب...

متن کامل

ارتباط ادراک از سبک فرزندپروری والدین با انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دبیرستانی

 The aim of the present study was to investigate the relationships among perceived parenting styles (involvement, autonomy-support, and warmth), academic motivation and academic achievement. 337 Junior high school students (177 males and 160 females) were selected with multi-stage random sampling in Bojnourd. Then they completed 2 scales: the “Academic Motivation Scale” (AMS), and the “Percepti...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023