برآورد میزان سرب خاک از تصاویر ماهواره ای و طیف سنج میدانی

پایان نامه
چکیده

خاک به عنوان یک منبع ارزشمند جهت تولید منابع غذایی در طبیعت محسوب می شود، با توجه به توسعه خاک در کاربردهای مختلف زیست محیطی، مثل کشاورزی دقیق، آلودگی خاک و تاثیر خصوصیات خاک بر این پدیده ها، لازم است تا با روشی خصوصیات خاک برآورد گردد. برای برآورد خصوصیات خاک روش های مختلفی وجود دارد. یکی از ابتدایی ترین روش ها استفاده از روش سنتی است که بسیار هزینه بر و زمان بر می باشد، لذا محققان به دنبال روش های کاراتر می باشند. باتوجه به پتانسیل بالای سنجش از دور و محدوده های طیفی nir,vnir این امکان فراهم است تا خصوصیات خاک را در سطح وسیع تری و با هزینه و زمان کمتر برآورد نمود. روش های کمی و کیفی مختلفی جهت ایجاد ارتباط بین مقدار غلظت عناصر خاک و طیف حاصل از داده های سنجش از دور موجود می باشد. در میان روش های کمی استفاده از آنالیز رگرسیون برای ایجاد ارتباط بین طیف و مقدار خصوصیات خاک، به عنوان یک روش کارا و پرتوجه مطرح می باشد. آلودگی خاک توسط عناصر سنگین امروزه مورد توجه محققان محیط زیست قرار دارد. در این تحقیق سعی بر برآورد مقدار غلظت سرب خاک با استفاده از داده های سنجش از دور و با بهره گیری از مدل های رگرسیون خطی چون رگرسیون خطی ساده و رگرسیون کمترین مربعات جزئی و مدل های غیرخطی ازجمله شبکه عصبی و شبکه عصبی فازی شده است. برای این منظور منطقه مطالعاتی ایرانکوه اصفهان انتخاب شده است. با اعمال مدل خطی و غیرخطی بر روی طیف آزمایشگاهی مشخص شد، دقت مدل غیر خطی مانند شبکه عصبی فازی نسبت به مدل خطی مانند کمترین مربعات بیشتر است، مقدار rpdv مدل شبکه عصبی فازی 8.5 و برای مدل کمترین مربعات 03/2 موید این امر است. در این تحقیق علاوه بر مقایسه مدل های خطی و غیرخطی، تاثیر تصحیحات اتمسفری و توپوگرافی بر روی نتایج حاصل از برآورد مقدار غلظت سرب خاک و همچنین تلفیق طیف آزمایشگاهی و تصویر لندست8 ارزیابی شدند. در این راستا مشاهده شد اعمال تصحیح اتمسفری و همچنین پیاده سازی مدل های غیرخطی رگرسیونی در بالا بردن دقت و بهبود مدل برآورد مقدار غلظت سرب خاک تاثیر زیادی دارند. مقدار rpdvمدل رگرسیون خطی تصویر بدون پردازش 91/1 و برای مدل رگرسیون خطی تصویر پردازش شده با تصحیح اتمسفری 15/2 نشان داد، اعمال تصحیح اتمسفری باعث افزایش دقت و بهبود مدل رگرسیون خطی شده است. نتیجه اعمال تلفیق طیف تصویر و آزمایشگاهی نشان داد، تلفیق طیف تصویر و آزمایشگاهی کمکی به بهبود برآورد سرب نمی کند، دلیل این امر اختلاف دو دسته طیف ناشی از اتمسفر می باشد. موید این امر مقایسه مقدار rpdv پیاده سازی مدل شبکه عصبی فازی بر روی طیف تصویر بدون پردازش 05/2 و مقدار 61/1 این پارامتر برای مدل شبکه عصبی فازی تلفیق هر دو طیف است.

منابع مشابه

تخمین میزان آهک خاک در کانون های گردوغبار با استفاده از طیف سنجی VNIR و تصاویر ماهواره ای سنجنده OLI

یکی از بزرگترین چالش­های عصر حاضر تخریب خاک و به­دنبال آن تخریب سرزمین می­باشد. یکی از عوامل تخریب خاک در کانون­های گردوغبار، کیفیت پایین تغذیۀ خاک به عنوان بستر رشد و توسعه پوشش گیاهی می­باشد. آهک یکی از عواملی اصلی کاهش کیفیت تغذیه­ای خاک می­باشد. زمان­بر و پرهزینه بودن روش آزمایشگاهی تخمین آهک خاک، بررسی روش­های سریع و غیرمخرب مانند تصاویر ماهواره­ای و طیف­سنجی VNIR را ضروری می­نماید. در این...

متن کامل

برآورد ماده آلی خاک در منطقه سمیرم با استفاده از تصاویر ماهواره ای

ماده آلی خاک از مهم­ترین خصوصیات فیزیکی خاک است که تحت تأثیر عواملی از جمله پوشش گیاهی، خصوصیات خاک و اقلیم منطقه می­باشد. به منظور بررسی میزان ماده آلی خاک با استفاده از اندازه گیری زمینی و نیز سنجش از دور، پس از بررسی تصاویر ماهواره­ای، نقشه ارزیابی منابع و قابلیت اراضی منطقه، بخشی از منطقه سمیرم برای انجام آزمایش­های زمینی مشخص گردید و تصویر سنجنده OLI ماهواره لندست 8 نیز دانلود شد و...

متن کامل

نقش تصاویر ماهواره ای در برآورد خسارات ناشی از حوادث طبیعی

اطلاعات سنجشگر TM برای اکولوژیست ها وسیله ­ای بی­ نظیر است. در برآورد خسارت های ناشی از آتش ­سوزی دو تصویری که ملاحظه می ­فرمایید پارک ملی پلواستون ایالات متحده را نشان می ­دهند. این تصاویر حاصل از ترکیب اطلاعات باند 7 (در محدوده طیف قرمز)، 5 (در محدوده طیف سبز)، و 3 (در محدوده طیف آبی می­ باشند). با مقایسه این دو تصویر می­ توان به میزان خسارت ناشی از آتش سوزی تابستان 1367 پی برد. تصویر سمت چپ ...

متن کامل

اندازه گیری غلظت سرب، کادمیوم و مس در بافت خوراکی ماهی به وسیله تکنیک طیف سنج جذب اتمی شعله ای

سابقه و هدف: اهمیت محصولات و فرآورده های دریایی، به ویژه ماهیان در رژیم غذایی انسان روز به روز بارزتر می شود. به موازات افزایش مصرف این منابع، اطمینان از سلامت و بهداشت آن نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. معضل آلودگی منابع آبی به فلزات سنگین، ضروری بودن سنجش فلزات در ماهیان را که در چرخه غذایی به اکوسیستم انسانی می رسد، اثبات می کند. بدین منظور میزان تجمع فلزات سرب، مس و کادمیوم در بافت عضله ما...

متن کامل

ارزیابی دو روش بیلان انرژی در سطح خاک و استفاده از تصاویر ماهواره ای جهت برآورد میانگین شبانه‌روزی دمای سطح خاک

سابقه و هدف: دمای سطح خاک نقشی کلیدی در تبادل جرم و انرژی بین سطح خاک و آتمسفر ایفاء می‌کند و پارامتر ورودی مهمی برای اجرای مدل‌های برآورد بیلان‌های گرما، رطوبت و کربن در سامانه خاک - گیاه - آتمسفر و مدل‌های شبیه‌سازی وضع هوا و اقلیم در مقیاس‌های منطقه‌ای و جهانی است و تمامی مؤلفه‌های بیلان انرژی در سطح خاک را تحت تاثیر قرار می‌دهد. علی‌رغم اهمیت زیاد و کاربرد قابل توجه دمای سطح خاک، اندازه‌گیر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده نقشه برداری

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023