تحلیل بند در بخش مقدمه ی مقالات پژوهشی رشته های زبانشناسی کاربردی و مهندسی مکانیک

پایان نامه
چکیده

مدل کارس بخش مقدمه سویل (1990) باعث بوجود آمدن تحقیقات زیادی در زمینه نحوه سازمان یافتگیبلاغتی مقالات شده است. بخصوص اینکه این مقالات منجر به انجام مطالعاتی شده است که بخش های بلاغتی متفاوت مقالات نوشته شده در رشته ها و زبان های مختلف شده است. با این حال به نظر محقق هیچ تحقیقی در زمینه سازمان دهی بلاغتی بخش مقدمه حوزه های زبان شناسی کاربردی و مهندسی مکانیک انجام نشده است. به این منظور و با استفاده از مدل کارس سویل (1990)٬ مقاله حاضر سعی دارد نوع و تعداد بند موجود در بخش مقدمه شصت مقاله نوشته شده در حوزه های زبان شناسی کاربردی و مهندسی مکانیک را بررسی کند.نتایج نشان داد که تفاوت های معنی داری بین نوع و تعداد بند های استفاده شده بین مقالات زبانشناسی کاربردی و مهندسی مکانیک وجود دارد.کاربردهای آموزشی این نتایج بحث می شود.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ضمایر شخصی در بخش مقدمه مقالات تحقیقی رشته زبانشناسی کاربردی: پژوهشی در طول زمان

در سالهای اخیرتوجه روز افزونی نسبت به ساختار تعاملی و بلاغی نوشته های آکادمیکی شکل گرفته که باعث شده کانون توجه تحقیقات و مطالعات اخیر از بعد گزاره ای و صرفا خبری متون به شیوه هایی که از طریق ان نویسندگان روابط فردی وانسانی با خوانندگان برقرار می کردند تغییر یابد (هایلند 2004 ،136 p )، یعنی بر شیوه ها و ابزاری تمرکز یابد که نویسندگان بکار می برند تا حضور خود در نوشته های خود بعنوان فردی که نسبت...

15 صفحه اول

تحلیل ژانر محور بخش پیشنهادات برای پژوهش های بیشتر در پایان نامه های رشته زبانشناسی کاربردی در ایران

علیرغم اهمیت پایان نامه ها بعنوان بخش مهمی از تحصیلات تکمیلی، در سال های اخیر، بیشتر مطالعات ژانر محور بر روی مقالات تحقیقی صورت گرفته است (بانتن، 2002: سویلز، 1990). علاوه بر این، از میان مطالعات مبتنی بر راهبرد نقشی Move)) که در مورد بخش های مختلف پایان نامه های تحصیلات تکمیلی انجام شده، مطالعات بسیار کمی در مورد بخش آخر پایان نامه ها، بخش پیشنهادات برای تحقیق بیشتر، و تحلیل درشت ساختار آنها ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022