تحلیل بند در بخش مقدمه ی مقالات پژوهشی رشته های زبانشناسی کاربردی و مهندسی مکانیک

پایان نامه
چکیده

مدل کارس بخش مقدمه سویل (1990) باعث بوجود آمدن تحقیقات زیادی در زمینه نحوه سازمان یافتگیبلاغتی مقالات شده است. بخصوص اینکه این مقالات منجر به انجام مطالعاتی شده است که بخش های بلاغتی متفاوت مقالات نوشته شده در رشته ها و زبان های مختلف شده است. با این حال به نظر محقق هیچ تحقیقی در زمینه سازمان دهی بلاغتی بخش مقدمه حوزه های زبان شناسی کاربردی و مهندسی مکانیک انجام نشده است. به این منظور و با استفاده از مدل کارس سویل (1990)٬ مقاله حاضر سعی دارد نوع و تعداد بند موجود در بخش مقدمه شصت مقاله نوشته شده در حوزه های زبان شناسی کاربردی و مهندسی مکانیک را بررسی کند.نتایج نشان داد که تفاوت های معنی داری بین نوع و تعداد بند های استفاده شده بین مقالات زبانشناسی کاربردی و مهندسی مکانیک وجود دارد.کاربردهای آموزشی این نتایج بحث می شود.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی مقایسه ای عناصر فرا کلامی در مقاله های علمی-پژوهشی

سه عامل اساسی در شکل گیری این مطالعه موثر بوده اند. اول اینکه مقالات تحقیقی از ابزار ارتباطی مهم برای نویسندگان و محققان در سرتاسر دنیا به شمار می آیند. دوم اینکه در نوشته های دانشگاهی, متقاعد سازی و سازماندهی متنی مقالات از اهمیت خاصی برخوردار است. عامل سوم این است که نویسنده ی اغلب مقالات تحقیقی,انگلیسی زبان نیستند اما مقالات خود را به زبان انگلیسی ارائه می دهند. این خود می تواند باعث ایجاد ت...

15 صفحه اول

بررسی عملکرد های بلاغی زبان در مقاله های علمی پژوهشی محققان ایرانی در حوزه زبانشناسی کاربردی

مطالعه حاضر به بررسی ویژگی های بلاغی مقاله های انگلیسی که توسط صاحبنظران ایرانی در حوزه زبانشناسی کاربردی نگارش یافته است، می پردازد. عمده ترین عامل مورد مطالعه در این پژوهش، بررسی الگوی اهداف ارتباطی یا به عبارتی بیان عملکرد هایی (moves) است که به منظور نگارش بخش های مختلف مقاله های علمی بکار گرفته می شوند. در دستیابی به این هدف، تعداد 30 مقاله به طور تصادفی از چهار مجله ایرانی در حوزه زبانشنا...

15 صفحه اول

بررسی کاربرد تعدیل کننده ها در بخش های بحث مقالات رشته ی زبانشناسی کاربردی، در حوزه پژوهش های کمی، کیفی و تلفیقی

مقلات پژوهشی برای ارائه ی عمومی نظرات جدید مورد استفاده قرار میگیرند و استفاده از زبان ملاحظه کارانه عامل مهمی است که بر پذیرش سهم علمی این مقالات اثر می گذارد (نیوالس، 2011). سویلز (1990) بیان می کند که "آگاهی از روابط معنایی" یکی از موضوعات مهم در نگارش آکادمیک میباشد. عدم آگاهی از مفاهیمی چون تعدیل کننده ها می تواند یکی از دلایل اصلی رد مقالات پژوهشگران باشد (سیونیس، 1995). هایلند (1999) بر ...

روش های مجاب کننده فراکلامی در نگارش مقالات زبانشناسی کاربردی

با توجه به اوضاع کنونی چاپ مقاله در مجلات برتر بین المللی که در آن آماری بالغ بر هفتاد درصد دست نوشته های متقاضی چاپ پذیرفته نمی شوند (هاروود، 2005)، موضوع نگارش دانشگاهی انگلیسی توجه بسیاری از محققان در رشته ی زبانشناسی کاربردی را به منظور کشف جنبه های ساختاری، کلامی و فراکلامی موثر در روند پذیرش و یا عدم پذیرش دست نوشته های فوق الذکر به خود معطوف داشته است. گرچه خودنمایی (به عنوان فاکتوری مهم...

15 صفحه اول

بیان شک و اطمینان در مقالات تحقیقی: تحلیل مقابله ای نوشته های انگلیسی زبانان و فارسی زبانان در حوزه زبانشناسی کاربردی و مهندسی

بیان شک واطمینان در مقالات تحقیقی از اهمیت خاصی برخوردار است. به این دلیل که در مقالات نویسندگان باید نظر خود را از واقعیت متمایز کنند و دلایل و توضیحات خود را به شیوه ای قانع کننده و قابل قبول بیان کنند. علی رغم اهمیت این موضوع، تحقیقات زیادی در مورد چگونگی استفاده از ابزارهای بیان شک (hedges) و اطمینان ((boosters در رشته های مختلف، گونه های مختلف نوشتاری و مقالات نویسندگان غیرانگلیسی زبان صور...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}