بررسی تاثیر آموزش خوشه ای واژگان برمهارت یادگیری واژگان زبان آموزان سطح متوسط ایرانی

پایان نامه
چکیده

چکیده: هدف از مطالعات حاضر بررسی اثرات واژگان خوشه ای در ارائه لغات به یاد گیرنده ها می باشد. این تحقیق به بررسی دو نوع واژگان خوشه ای می پردازد. گروه اول معنایی مرتبط و گروه دوم از لحاظ موضوعی مرتبط می باشد. این دو فرضیه نا معتبر (صفر) زمانی پیشنهاد گردید که داشتن فرهنگ لغت تاثیری بر یادگیری واژگان جدید ندارد. برای پاسخ به این تحقیق از 60 زبان آموز ایرانی (efl) پرسشنامه ای به عمل آمد که در آموزشگاه زبان انگلیسی " زبان گستر" واقع در بندرانزلی مشغول به یادگیری زبان هستند. آنها بصورت تصادفی و همگن از طریق آزمون تعیین سطح اکسفورد ( opt) انتخاب شدند که شامل سه گروه بودند عبارتند از دو گروه آزمایشی (تجربی) و یک گروه نظارتی (کنترلی). گروه نظارتی خود به دو بخش یعنی گروهی که واژگان را به صورت تستی فرا گرفته اند. گروه دوم واژگان خوشه ای را بصورت معنایی و موضوعی بکار می برند. مطالعات حاضر از دو آزمون سطح جهانی ملل (nwlt) و آزمون میزان (اندازه) واژگانی (vst) بکار گرفتند. که هر کدام شامل سئولات چهارگزینه ای برای دست یابی به مهارت واژگانی شرکت کنندگان در آغاز و پایان تحقیق است. بعد از حدود دوازده هفته ( که شامل ده جلسه آموزش و دو جلسه پیش آزمون و پس آزمون می باشد).که پژوهشگر یک پس آزمون به عنوان نمونه از گروههای آموزشی و نظارتی برای ارزیابی مهارت لغوی آنها بصورت سئوالات چهارگزینه ای در پایان تحقیق به عمل می آورد. داده ها به صورت توصیفی و استنباطی تشریح شده است و نتایج مطالعات اثبات کرده است که گروههای تجربی (آزمایشی) بطور قابل وجهی نسبت به گروه نظارتی (کنترلی) عملکرد بهتری داشته اند. واژه های کلیدی: خوشه معنایی ، خوشه ریشه ای، زمینه معنایی

منابع مشابه

بررسی تاثیر راهبردهای مختلف آموزش واژگان (تصاویر متحرک، تصاویر صامت وشکل مکتوب) بر توان یادگیری واژگان در زبان آموزان ایرانی

در دنیای مدرن و پیشرفته امروزی بطور کلی call (یادگیری زبان با کمک کامپیوتر)  یک حوزه ی جدید در یادگیری زبان و بخصوص در یادگیری واژگان در زبان دوم می باشد. این مقاله تاثیر حاشیه نویسی چند رسانه ای را بر روی یادگیری واژگان در زبان دوم بررسی می کند. هدف اصلی این پژوهش، مقایسه ی بررسی تاثیر راهبردهای مختلف آموزش واژگان (تصاویر متحرک، تصاویر صامت و شکل مکتوب) بر توان یادگیری واژگان در زبان آموزان ای...

متن کامل

ارتباط بین تواناییهای فراشناختی ویادگیری واژگان توسط زبان آموزان در سطح متوسط

در دهه های اخیر ، آموزش زبان بیشتر با تکیه بر زبان آموزان صورت گرفته تا به زبان آموزان در پیشبرد اهداف یادگیری زبان کمک شود. محققان بر این باورند که یادگیری و استقلال زبان آموزان با آموزش مستقیم راهبردهای یادگیری زبان ارتقا پیدا می کند.نتایج حاصل از تحقیقات نشان می دهند که راهبردهای یادگیری نقش مهمی در یادگیری زبان دارند. از این میان راهبردهای فراشناختی بدلیل ایجاد توانایی در برنامه ریزی ،کنترل...

15 صفحه اول

نقش طرح ذهنی ساز آموزش تاریخچه واژگان در تقویت مهارت خواندن

به لحاظ روش شناسی، تدریس واژگان در طول تاریخ آموزش زبان با فراز و نشیب قابل ملاحظه ای مواجه شده است. بدین معنا که زمانی تدریس واژگان با ارکان دیگر زبان تلفیق و زمانی دیگر بعنوان رکنی مجزا به آن پرداخته می شد. لیکن در فرایند تدریس و یادگیری واژگان متغیرهای متعددی تاثیر گذار میباشند که در این میان متغیر تاریخچه واژگان به عنوان راهکار طرح کلی که تصور میشود تأثیر بسزائی بر درک مطلب داشته باشد کمتری...

متن کامل

مطالعه مقایسه ای تاثیر شیوه های دیداری و متنی بر یادگیری واژگان دانش آموزان سطح متوسطه

در زمینه یادگیری و آموزش زبان همیشه بستر برای امتحان شیوه های موثرتر در یادگیری زبان و اجزای آن فراهم بوده است. شیوه های یا دگیری دیداری و متنی با تکیه بر پایه قویشان (روانشناسی شناختی) از شیوه های مهم یادگیری زبان محسوب میشوند. تحقیق موجود تاثیر کوتاه و بلند مدت این دو شیوه را بر روی یاد گیرنده های زبان انگلیسی با سطح متوسط سنجیده است. تمامی 75 نفر شرکت کننده در این تحقیق مردان بین سنین 28 تا ...

تاثیر حاشیه ی چند رسانه ای بر فراگیری و به خاطرسپاری واژگان در زبان آموزان سطح متوسط انگلیسی به عنوان زبان خارجی

هدف این تحقیق بررسی تاثیر مد چندرسانه ای واژه آموزی برفراگیری و نهادینه شدن واژگان در زبان آموزان سطح متوسط انگلیسی به عنوان زبان خارجی است. چهارچوب نظری این تحقیق نظریه ی شناختی یادگیری با کمک حاشیه های چند رسانه ای است که در سال 2005 توسط میرمطرح شد. بر اساس این نظریه، اگر محتوا در قالب کلامی و تصویری بطور همزمان ارائه شود زبان آموزان میتوانند دقیق تر آن را به خاطر آورند. دستاورد این پژوهش می...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}