رابطه بین تفکیک خویشتن و رضایت مندی از زندگی مشترک زناشوئی در مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره سطح شهر مشهد

پایان نامه
  • دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی
  • نویسنده علی صغرایی
  • استاد راهنما سعید سرابیان
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1393
چکیده

مطالعات انجام شده در زمینه اختلافات زناشویی نشان دهنده این مسئله است که عوامل مختلفی در شکل گیری اختلافات بین زوجین نقش دارند. پژوهش حاضر با عنوان" رابطه بین تفکیک خویشتن و رضایتمندی از زندگی زناشویی مشترک در مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره سطح شهر مشهد" می باشد. و این تحقیق در بررسی این فرضیه است که رابطه معنا داری بین تفکیک خویشتن و رضایتمندی از زندگی زناشویی مشترک وجود دارد. تعداد 50 نفر از مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره شهرمشهد که مشکلاتی با همسر خود داشتند از نمونه های در دسترس انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه مقیاس رضایتمندی زندگی زناشویی(rdas)و پرسشنامه تفکیک خویشتن(dsi) می باشد. داده های به دست آمده با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و این نتیجه به دست آمد که رابطه معنا داری بین تفکیک خویشتن و رضایتمندی از زندگی مشترک زناشویی وجود دارد، بنابراین فرضیه تحقیق تایید می شود. به نظرمی رسد بتوان با استفاده از مفهوم تفکیک خویشتن میزان رضایتمندی از زندگی زناشویی مشترک را پیشبینی و حتی در مسیر مثبت تغییرداد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پیش بینی خیانت زناشوئی بر اساس تفکیک خویشتن و دلزدگی زناشوئی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره ی شهر تبریز

هدف پژوهش حاضر پیش­بینی خیانت زناشویی بر اساس تفکیک خویشتن و دلزدگی زناشویی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره­ی شهر تبریز بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تبریز در سال 1397 بودند که از این جامعه، تعداد 200 زن به شیوه نمونه­گیری هدفمند از بین زنان مراجعه کننده به مراکز مشاو...

متن کامل

بررسی رابطه هوش معنوی و الگوهای ارتباطی با رضایت زناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر بندرعباس

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی هوش معنوی و الگوهای ارتباطی با رضایت زناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر بندرعباس بوده، الگوهای ارتباطی شامل 3 خرده مقیاس ، ارتباط سازنده متقابل ، ارتباط اجتناب متقابل و ارتباط تقاضا/ کناره گیری می باشد. خرده مقیاس های هوش معنوی نیز شامل: مولفه ی درک و ارتباط با سرچشمه ی هستی و زندگی معنوی است. نمونه ی پژوهش شامل 150 زوج بوده است که با شیوه ی نمونه گیری د...

15 صفحه اول

رابطه عزت نفس و باورهای ارتباطی با رضایت زناشویی در زنان متأهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه دو شهر تهران

پژوهش حاضر به بررسی رابطه عزت نفس و باورهای ارتباطی با رضایت زناشوئی در زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره پرداخته است .جامعه آماری زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه دو تهران بود. نمونه اماری 200 نفر از زنان که بصورت خوشه ای مرحله ای انتخاب گردیدند و ابزار پژوهش نیز شامل سیاهه باورهای ارتباطی(rbi) ، پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (csei)و رضایت زناشوئی انریچ بود. در سطح آمار توصیفی...

15 صفحه اول

رابطه بین داشتن معنا در زندگی و رضایت از زندگی زناشویی

این تحقیق به منظور تعیین رابطه بین داشتن معنا در زندگی و رضامندی از زندگی زناشویی در بین مراجعان به مراکز مشاوره در مقایسه با جمعیت عادی در شهر تهران انجام شده است. در این پژوهش ۹۰ زوج شامل ۴۵ زوج دارای رضامندی از زندگی زناشویی که به مراکز مشاوره مراجعه نکرده اند و ۴۵ زوج با رضامندی زناشویی پایین از میان مراجعان به مراکز مشاوره به صورت تصادفی انتخاب گردید. این تحقیق با استفاده از روش های تحقیق ...

متن کامل

تبیین مضامین مرتبط با کیفیّت زندگی زناشوئی عالی در بین زوج های نابارور: یک مطالعه تحلیل مضمون

چکیده زمینه و هدف: هرچند مشکلات عاطفی شدیدی بین زوج های نابارور وجود ندارد، اما کیفیّت زندگی مشترک این دسته از زوج ها معمولاً و تا حد زیادی تحت تأثیر ناباروری قرار می گیرد. هرچند نتیجه ی بعضی از تحقیقات نیز نشان می دهد برای بسیاری از زوج های نابارور، این تجربه فرصتی فراهم می آورد تا کیفیّت رابطه با همسرشان را ارتقاء بخشیده و باهم صمیمی تر شوند. هدف این پژوهش تبیین مضامین مرتبط با ازدواج های با کیف...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}