بررسی پایداری dna پلاسمیدی در نانو ذره کیتوزان

پایان نامه
چکیده

بررسی پایداری dna پلاسمیدی در نانو ذره کیتوزان

منابع مشابه

بررسی خاصیت ضد میکروبی نانو کامپوزیت کیتوزان – اکسید روی

Introduction: Nanotechnology is one of great important part of technology. Nanoparticles can be used in different applications for industrial, medical, military and personal use. The objectives of this study were preparation of chitosan –ZnO nanocomposite films via a simple method and investigation of antibacterial activity of them. Methods: Chitosan –ZnO nanocomposites were prep...

متن کامل

بررسی اثر مهاری نانو ذره اکسید روی در تشکیل بیوفیلمِ برخی باکتری‌های بیماری‌زای غذازاد

زمینه و اهداف: یکی از مسائل مهم در صنعت غذا، تشکیل بیوفیلم میکروبی است که می­تواند منبع بالقوه آلودگی و عامل انتقال باکتری‌های عامل فساد و بیماری‌زای غذازاد باشد. این مطالعه با هدف بررسی اثر مهاریِ نانوذره اکسید روی در تشکیل بیوفیلم برخی باکتری‌های بیماری‌زای غذازاد انجام گرفته است. مواد و روش کار: در این مطالعه که در سال ۱۳۹۴ انجام شد، حداقل غلظت مهارکنندگی رشد نانوذره اکسید روی علیه اشریشیا کل...

متن کامل

بررسی تاثیر pH و سولفات در حذف نیترات از آب توسط نانو ذره آهن صفر

Background and Objectives: New studies indicate that nitrate concentration in groundwater is increasing in most cities. High concentrations of nitrate in water increase the potential health risk in the community and the environment. In infants, No3 _ is reduced to No2 _, which combines with hemoglobin in the blood to form met hemoglobin leading to blue-tinged blood for babies under six months o...

متن کامل

ساخت نانو ذره نیکل پوشش‌دار و بررسی کاربرد آن در روانکارها

روانکارها و مواد افزودنی به آنها که سبب افزایش طول عمر و کیفیت روغن می‌گردد، به دلیل مسایل زیست محیطی بسیار مورد توجه هستند. نانو ذرات مختلفی برای این منظور معرفی شده‌اند. استفاده از این نانو ذرات مشکلاتی همچون عدم حلالیت و یا پراکندگی مناسب در محیط روغن دارد که برای رفع این معضل از پوشش‌های آلی استفاده می‌شود. در این تحقیق نانو ذره نیکل پوشش‌دار به روش میکروامولسیون تهیه شد. از سدیم دودسیل سول...

متن کامل

بررسی ناهنجاری‌های جنینی پس از مواجهه با نانو ذره اکسید مس در موش سفید آزمایشگاهی

زمینه و هدف: کاربرد گسترده‌ای از نانو مواد در صنعت، پزشکی و محصولات مصرفی باعث افزایش نگرانی در مورد سمیت بالقوه آن ها شده است. هدف از این مطالعه بررسی اثر سمیت نانو ذره اکسید مس بر رشد و نمو جنین موش نژاد NMRI است. روش بررسی: در این مطالعه تجربی تعداد 42 موش سوری ماده بالغ به‌طور تصادفی به 6 گروه تقسیم شدند (7n=). چهار گروه تجربی در روز 3 و 12 بارداری نانو ذرات اکسید مس با غلظت‌های 300، 400، 5...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی نور دانش - پژوهشکده بیوتکنولوژی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023