نقش پیش بینی کنندگی باورهای غیرمنطقی ارتباطی و مولفه های عشق بر دلزدگی زناشویی زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر شیراز.

پایان نامه
چکیده

هدف از این پژوهش نقش پیش بینی کنندگی باورهای غیرمنطقی ارتباطی و مولفه های عشق بر دلزدگی زناشویی در زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر شیراز بود . نمونه آن را 203 نفر از زنان تشکیل داده که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در آن پرسشنامه باورهای ارتباطی، پرسشنامه مولفه های عشق و پرسشنامه دلزدگی زناشویی. که نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد باورهای غیرمنطقی ارتباطی دلزدگی زناشویی زنان را به طور مثبت پیش بینی می کند و مولفه های عشق دلزدگی زناشویی زنان را به طور منفی پیش بینی می کنند. و همچنین نتایج حاصل از آزمون رگرسیون به روش همزمان نشان از پیش بینی مولفه های عشق از روی باورهای غیرمنطقی ارتباطی دارد.

منابع مشابه

نقش پیش بینی کنندگی باورهای غیرمنطقی ارتباطی و مؤلفه های عشق بر دلزدگی زناشویی زنان

This research was  aimed finding the predictive role of irrational communicative beliefs and love components with marital disenchantment among women referring to counseling centers in Shiraz, Iran. Statistical population of this study consisted of all women who referred to these centers due to marital disenchantment and the sample comprised 203 women, who were selected by random sampling method...

متن کامل

رابطه عزت نفس و باورهای ارتباطی با رضایت زناشویی در زنان متأهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه دو شهر تهران

پژوهش حاضر به بررسی رابطه عزت نفس و باورهای ارتباطی با رضایت زناشوئی در زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره پرداخته است .جامعه آماری زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه دو تهران بود. نمونه اماری 200 نفر از زنان که بصورت خوشه ای مرحله ای انتخاب گردیدند و ابزار پژوهش نیز شامل سیاهه باورهای ارتباطی(rbi) ، پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (csei)و رضایت زناشوئی انریچ بود. در سطح آمار توصیفی...

15 صفحه اول

پیش بینی خیانت زناشوئی بر اساس تفکیک خویشتن و دلزدگی زناشوئی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره ی شهر تبریز

هدف پژوهش حاضر پیش­بینی خیانت زناشویی بر اساس تفکیک خویشتن و دلزدگی زناشویی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره­ی شهر تبریز بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تبریز در سال 1397 بودند که از این جامعه، تعداد 200 زن به شیوه نمونه­گیری هدفمند از بین زنان مراجعه کننده به مراکز مشاو...

متن کامل

پیش بینی دلزدگی زناشویی بر اساس ابرازگری هیجانی و اسنادهای زناشویی در افراد متاهل مراجعه کننده به مراکز بهزیستی شهر اردبیل

هدف: پژوهش حاضر با هدف پیش بینی دلزدگی زناشویی بر اساس ابرازگری هیجانی و اسنادهای زناشویی در افراد متاهل مراجعه کننده به مراکز بهزیستی شهر اردبیل انجام گرفت. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را افراد متاهل مراجعه کننده به بهزیستی شهر اردبیل در سال 1394 تشکیل می دادند که 150 نفر به روش نمونه گیری در دسترس، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از ...

متن کامل

الگوی تبیین دلزدگی زناشویی بر اساس باورهای غیرمنطقی با میانجی گری دشواری در تنظیم هیجانات در کارمندان متاهل دانشگاه علوم پزشگی دانشگاه تهران

هدف این پژوهش آزمون یک الگوی ساختاری جامع و چند بعدی برای پیش بینی میزان دلزدگی زناشویی بود. که در آن دشواری در تنظیم هیجانات، ارتباط بین باور های غیرمنطقی را با دلزدگی زناشویی میانجی گری می کرد. جامعه مورد مطالعه این پژوهش افراد متاهل در سطح دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند که از بین آنها نمونه ای به حجم 320 نفر (154 زن، 165 مرد) با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای (زن ـ مرد) با نسبت برابر انتخاب ش...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}