× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

metrics for the detection of changed buildings in 3d old vector maps using als data (case study: isfahan city)

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده نقشه برداری

دانشجو : محمد مهدی احمدی

استاد راهنما : علی محمد زاده

سال انتشار:1394

کلمات کلیدی : لیدار-

چکیده

هدف از این تحقیق، ارزیابی و بهبود متریک های موجود جهت تایید صحت نقشه های قدیمی سه بعدی برداری با استفاده از ابر نقطه حاصل از لیزر اسکن جدید شهر اصفهان می باشد . بنابراین ابر نقطه حاصل از لیزر اسکنر با چگالی حدودا سه نقطه در هر متر مربع جهت شناسایی عوارض تغییر کرده در نقشه های قدیمی سه بعدی استفاده شده است. تمرکز ما در این تحقیق بر روی ساختمان به عنوان یکی از اصلی ترین عارضه های شهری می باشد. منطقه مورد مطالعه شهر اصفهان در بخش مرکزی ایران به مساحت حدودی 2124 هکتار متشکل از 46508 ساختمان می باشد. در این تحقیق سه متریک بکار می رود . ابتدا دو متریک فاصله مبنا در منطقه مورد مطالعه تست شده، پس از آن متریک ترکیبی جهت شناسایی ساختمانهای تغییر یافته استفاده می شود. فاصله ی سه بعدی بین گوشه ی ساختمانها و نزدیکترین نقطه لیزر بعنوان اولین متریک و فاصله عمودی بین نقاط لیزر و سطح پشت بام ساختمانها بعنوان متریک دوم در نظر گرفته شده است. پس از آن جهت بهبود نتایج ، یک سیستم تصمیم گیری گسترش داده شده و نتایج متریک اول و دوم با هم ترکیب شده و بعنوان متریک ترکیبی استفاده می شود. هر سه متریک ذکر شده ، در برابر سه مقدار متفاوت حد آستانه تست می شوند، مقادیر این حد آستانه ها بصورت تجربی انتخاب شده اند. سپس نتایج نهایی بصورت بصری در یک دیتاست متشکل از 400 ساختمان متفاوت تست و ارزیابی می شوند . پارامترهای آماری completeness ، correctness و overall accuracy جهت تشکیل confusion matrix محاسبه شده و کیفیت نتایج شناسایی ساختمانهای تغییر کرده با استفاده از متریک های معرفی شده بررسی می شود. تحقیق فوق نشان می دهد با استفاده از متریک ترکیبی ، نتیجه نهایی شناسایی ساختمانهای تغییر کرده در منطقه مورد مطالعه به میزان 96 درصد بهبود خواهد یافت.

منابع مشابه

There are many cities in developing countries that are built with minimal seismic considerations. Also, due to the expenses involved regarding detailed and analytical identification of such vulnerable buildings and structures in these cities, is very difficult and also time consuming. It is necessary and much needed to have a quick and inexpensive solution for such assessment in cities with the...

although technical development has positive consequences for public welfare, its influences on environment especially by noise is considerable. three-dimensional maps of noise pollution made it possible to control and prevent its spread. in this research, primarily because of the lack of a standard model of noise in iran, we chose the standard noise mapping method 1 (smm1) which has been spread...

Having a 3-Dimensional model of high-rise buildings can be used in disaster management such as fire cases to reduce casualties. The fundamental dilemma in 3D building modeling is the unavailability of suitable data sources. However, available cadastral 2D maps could be used as low-cost and attainable resources for 3D building modeling. Smoke will be a great threat to people's health during a f...

The aims of this s tudy is to analyse the planning and design process, basic principles and thechange-transformation process of the apartment type residential buildings in Turkey, Gaziantep city based on his torical background. The scope of the research consis ts of residential buildings built in the city of Gaziantep, which were built in the pos t-Republican period. In addition, s tate-b...

the present paper is a case study on one of the old areas in the city of ardabil with an approach of gentrification model to gentrify and rehabilitate the old urban context. besides the library studies, this study includes local observations and questionnaires which deal with the opinions of residents on the problems and shortcomings. it also includes the ways of satisfying the residents to kee...