نقش ارمنستان در روابط بین ایران و روم از اوایل روزگار ساسانی تا عهد نرسی

پایان نامه
چکیده

ارمنستان سرزمینی است که از دیرباز سرنوشتش با حوادثی که در ایران روی می داده گره خورده است. این نقش ارمنستان از دوران ماد آغاز می شود و در زمان هخامنشی یکی از ساتراپی های ایران می شود. اما نقش حیاتی این سرزمین برای ایران از دوران اشکانی شروع می شود در این زمان میان دولت اشکانی و امپراتوری روم برای دست یابی به این منطقه استراتژیکی درگیری آغاز می شود که هر دو قدرت تلاش می کند با سیاست یا با قدرت نظامی بر این منطقه تسلط یابند. این درگیری تا دوران ساسانی نیز ادامه پیدا می کند. در این پژوهش تلاش شده تا سیاست ها و اثر سیاست های دو قدرت ایران و روم را از اوایل ساسانی تا زمان نرسی مورد بررسی قرار دهد.

منابع مشابه

جایگاه اشکانیان ارمنستان در روابط شاهنشاهی ساسانی با امپراتوری روم در سدۀ سوم میلادی

اشکانیان ارمنستان در دوران شاهنشاهی اشکانی به‌‌دلیل قرابت سببی و نسبی که با فرمانروایان ایران داشتند و همواره متحد ایران دربرابرِ روم بودند؛ اما با سقوط اشکانیان و روی‌ کار آمدن ساسانیان در ایران فصل جدیدی در روابط ارمنستان با ایران و روم آغاز شد. برخلافِ دوران پیش‌از آن، که اشکانیان ارمنستان همواره در نزاع بین ایران و روم در صف مقدم مقابله با نفوذ امپراتوری روم بودند، این بار با سقوط اشکانیانِ ای...

متن کامل

بررسی تطبیقی داده های تاریخی در سنگ نوشته ها و سنگ نگاره های اوایل دوره ساسانی تا روزگار نرسی

با پیروزی اردشیر یکم ساسانی (240-224 م) بر اردوان چهارم اشکانی (224-213 م) در نبرد هرمزگان در 224 میلادی، شاهنشاهی ساسانی در تاریخ پدیدار شد. دو پادشاه نخستین ساسانی، اردشیر یکم و شاپور یکم (272 – 240 م)، که اکنون بر ایران و بین النهرین سیطره یافته بودند، بر آن شدند تا تصور و تصویری از پیدایی و پایداری این شاهنشاهی بزرگ را بر همگان ارائه کنند. جانشینان شاپور تا نرسی، این هدف را ادامه دادند که د...

15 صفحه اول

پیامدهای تقسیم ارمنستان میان ایران و روم در دوره ساسانی(387-428 م)

ارمنستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و راهبردی و داشتن دشت‌های حاصلخیز، منابع زیرزمینی و نیز واقع شدن در مسیر راه تجارتی ابریشم یکی از علل کشمکش‌های بین دو دولت ایران وروم از دوره اشکانیان – به ویژه در روزگار ساسانیان- بوده است.این رویارویی‌ها در نهایت به تقسیم این سرزمین در سال 387 م منجر شد.اگرچه پس از این تقسیم، همچنان شاهزاده‌های اشکانی در رأس قدرت باقی ماندند؛ اما اندیشه دست‌یابی به وحدت ملی ...

متن کامل

پیامدهای تقسیم ارمنستان میان ایران و روم در دوره ساسانی(387-428 م)

ارمنستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و راهبردی و داشتن دشت های حاصلخیز، منابع زیرزمینی و نیز واقع شدن در مسیر راه تجارتی ابریشم یکی از علل کشمکش های بین دو دولت ایران وروم از دوره اشکانیان – به ویژه در روزگار ساسانیان- بوده است.این رویارویی ها در نهایت به تقسیم این سرزمین در سال 387 م منجر شد.اگرچه پس از این تقسیم، همچنان شاهزاده های اشکانی در رأس قدرت باقی ماندند؛ اما اندیشه دست یابی به وحدت ملی ...

متن کامل

روابط ایران اشکانی و روم بر سر مسئله ارمنستان

چکیده از لحاظ سیاست خارجی تسلط بر برخی مناطق ارزش این را دارد که دولت ها هزینه هایی در ازای آن پرداخت کنند . ارمنستان نیز چنین سرزمینی برای دو امپراتوری ایران و روم به شمار می آمد ، که موجب بروز درگیری های ممتد بین آنها شد . توسعه طلبی این دو امپراتوری باعث شد که مرزها به هم نزدیک شود و هر دو دولت در پی آن باشند که از ارمنستان به عنوان سدی در مقابل رقیب خود استفاده کنند و همچنین با استفاده از ...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023