تصویر قدرت: مطالعه ی تطبیقی نقاشی قاجار و نقش برجسته های ساسانی

پایان نامه
چکیده

واژه ی قدرت در معنای توانایی داشتن و توانستن بکار رفته است و مفهومی که از قدرت بیان میشود ، متضمن فکر و داشتن نوعی توانایی و قدرت برتری بر کس دیگر است. تجلیل و بزرگداشت شاه یکی از موضوعات مهم و فراگیر در هنر های تصویری ایران پیش از اسلام و همچنین دوران اسلامی است. در دوره ی ساسانی نقش برجسته های صخره ای که بر بستر اجتماعی و فرهنگی عصر حاضر تداوم یافته ، تصاویری از شکوه و جلال و قدرت شاه را به نمایش در آورده است . همچنین نقاشی دوره ی قاجار که در دوره ی سلطنت فتحعلیشاه به اوج خود رسید ، حاوی آثار پیکره نگاری درباری فراوانی است که قدرت و شوکت شاه را به بیننده نشان می دهد. هنرمند ایرانی چه در دوره ی ساسانی و چه در دوره ی قاجار ، تنها به گزارشگری تاریخی یا سلف پرتره های شاهی نمی پردازد ، بلکه با گزینش و انتخاب خود ، دست به خلق تصاویری بدیع زده تا مفاهیم کنایی و استعاری خود را در راستای کارکرد سیاسی و اجتماعی که در بستر فرهنگ جامعه جاری بوده است ، عرضه کند. در این پژوهش آثاری از دوره ی ساسانی و قاجار مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است . ابتدا اجزای متن تصاویر و عناصر دیداری توصیف ، سپس در مطالعه ای تطبیقی ، به بررسی مضمونی و معانی آنها پرداخته شده است. این بررسی به شباهت های زیادی در بیان قدرت شاه در نقاشی های قاجار و نقش برجسته های ساسانی رسیده است.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه نقش برجسته های گیاهی سیراف در دوره ی ساسانی

هنر گچبری، از هنرهای تزئینی معماری بناهای ایران است که از دیرباز زینت بخش بسیاری از کاخ ها و بناهای قبل از اسلام بوده است. از نقوش ناب در گچبری ایرانی می توان به نقوش گیاهی اشاره کرد. که در کاخ های ساسانی نمونه های متنوعی از آن به چشم می خورد. این نقوش در گچبری ها، نقوش چکیده نگاری شده ای از طبیعت اند و اشکال متنوعی را در بر می گیرند که عبارتند از نقوش: نخل، انگور، انار، گل نیلوفر آبی و گل چند ...

متن کامل

مقایسه تطبیقی نقش‌برجسته​های ساسانی و قاجار

Sassanid stone reliefs that were carved on the mountains are the main part of the artistic heritage of this ancient era, but the art of stone reliefs have worn by the rise of Islam and its spread through the country, then Qajar dynasty, especially Fath Ali Shah, has revived this art after 1200 years. There are some stone reliefs remained from Qajar era, that have significant similarities with S...

متن کامل

مطالعه تطبیقی شاخصه های صوری نقاشی قاجار با چند نگاره از شاهنامه عمادالکتّاب

The Qajar paintings can be categorized into two main periods: the first period, initiated at the beginning of the reign of Fath-Ali Shah and continued until the reign of Naser al-din Shah. It focuses on the combination of ornamental and Persian painting forms with the achievements of naturalist art such as perspective principle and its important feature is the total domination of Persian art. I...

متن کامل

پیروزی بهرام دوم بر شاه سکستان هند تا کرانه های دریا (با استناد به یک نقش برجسته ی ساسانی)

   از دوره ی ساسانی تاکنون 33 نقش برجسته در مناطق مختلف ایران: سلماس، شهر ری، تاق بستان، برم دلک، بیشاپور، تنگ قندیل، سرمشهد، فیروزآباد، گویوم، دارابگرد، نقش بهرام، نقش رجب و نقش رستم و نیز یک نقش برجسته در شمال افغانستان، در محلی موسوم به «رگ ­بی­بی» واقع در ده کیلومتری جنوب شهر پل خُمری (Khomri) شناسایی شده و از سوی کاشفان و محققان داخلی و خارجی به طرق گوناگون مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته­ان...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023