اثر بخشی آموزش ارتباط موثر به شیوه رویکرد ارتباطی ستیر بر کاهش تعارض و افزایش صمیمیت زوجین بوشهر

پایان نامه
  • دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
  • نویسنده سهیلا اشجع
  • استاد راهنما ژاله رفاهی زهرا قادری
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1392
چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اثر بخشی آموزش ارتباط موثر به شیوه ستیر بر کاهش تعارض وافزایش صمیمیت زوجین شهر بوشهردر سال 1391 انجام گردید. پژوهش از نوع آزمایشی و با استفاده از پیش آزمون – پس آزمون و با گروه کنترل و پیگیری 45 روزه می باشد. نمونه پژوهش را تعداد30 زوج که دارای تعارض متوسط تا شدید (70- 50 t=) تشکیل می داد که پس از همتا سازی ( سن ، تحصیلات ، شغل طول زمان ازدواج ، تعدادفرزندان ) با انتخاب تصادفی در گروه آزمایشی و گروه گواه قرارگرفته و پس از آن عمل آزمایشی ، برگزاری دوره آموزش ارتباط موثر به شیوه رویکرد ستیر به اجرا درآمد . دراین طرح متغیرهای وابسته ( تعارض زناشویی و صمیمیت زوجین )یک بار با پیش - آزمون و یک بار با پس – آزمون بعد از اجرای عمل آزمایشی اندازه گیری شد. برای مشخص نمودن پایداری اثر آموزشی 45 روز بعد از پایان جلسات آموزشی جلسه پیگیری برگزار شد و مجدداً آزمودنی ها با ابزار های پژوهشی ارزیابی شدند .آموزش ارتباط موثر به شیوه رویکرد ارتباطی ستیر طی 11 جلسه در گروه آزمایش اجرا شد در حالی که گروه کنترل در لیست انتظار قرار داشتند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه تعارض زناشوییmcq-r و صمیمیت بارگاروزی استفاده گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس یک راهه استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش ارتباط موثر به شیوه رویکرد ارتباطی ستیر برکاهش تعارض وافزایش صمیمیت زوجین تأثیر معناداری دارد.همچنین این آموزش برمولفه های کاهش تعارض و افزایش صمیمیت زوجین تأثیر معناداری دارد. بعبارتی دیگرسودمندی این شیوه آموزشی برکاهش تعارض وافزایش صمیمیت زوجین شهر بوشهر تائید گردید.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بخشی آموزش گروهی به روش تلفیقی رویکرد ارتباطی و راه حل محور بر افزایش صمیمیت در افراد معتاد و همسرانشان

چکیده این پژوهش به اثر بخشی آموزش گروهی به روش تلفیقی دو رویکرد ارتباطی ستیر و راه حل محور بر افزایش صمیمیت میان افراد معتاد و همسران آنها می پردازد .بررسی حاضر ، پژوهشی نیمه تجربی است که از گروه آزمایش و کنترل انجام شده ضمن استفاده از متغییر آزمایشی ( فنون رویکرد ارتباطی و راه حل محور به مدت 8 جلسه ) از پیش آزمون و پس آزمون استفاده شده است . نمونه مورد نظر به روش نمونه گیری در دسترس از میان ...

15 صفحه اول

مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی با رویکرد ارتباطی ستیرو تحلیل رفتار متقابل برن بر افزایش صمیمیت زناشویی زنان متاهل شهرستان دامغان

چکیده : پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی با رویکرد ارتباطی ستیرو رویکرد تحلیل رفتار متقابل برن بر افزایش صمیمیت زناشویی زنان متاهل شهرستان دامغان انجام پذیرفت. روش پژوهش شبه تجربی و به صورت پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان متاهلی بود که در طی تابستان 1389 به مرکز خدمات روانشناسی و روانپزشکی طلوع شهرستان دامغان مراجعه کرده بودند. ن...

15 صفحه اول

مقایسه اثربخشی خانواده درمانی ستیر با زوج درمانی هیجان محور بر مهارت های ارتباطی و کاهش تعارض های زناشویی زوجین

چکیده مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ی اثر بخشی خانواده درمانی ستیر با زوج درمانی هیجان محور بر مهارت های ارتباطی و کاهش تعارض های زناشویی زوجین انجام شده است. روش: پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل و نمونه گیری هدفمند و جایگزینی تصادفی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل زوج هایی است که به دلیل تعارضات و مشکل های ارتباطی از طریق آگهی های منتشر شده در خانه ها...

15 صفحه اول

اثربخشی اموزش رویکرد ارتباطی ستیربرتعارضات زناشویی وانطباق پذیری-همبستگی خانواده در زوجین ارجاعی به شعب شوراهای حل اختلاف شهر اهواز

هدف این پژوهش،بررسی اثر بخشی رویکرد ارتباطی ستیربر تعارضات زناشوییوانطباق پذیری -همبستگی خانواده در زوجین ارجاعی به شعب شوراهای حل اختلاف شهر اهواز بود. این پژوهش تجربی ازنوع پیش آزمون-پس آزمون باگروه کنترل است. جامعه آماری،کلیه زوجین مراجعه کننده به شعب شوراهای حل اختلاف شهر اهواز بود که از این جامعه 24زوج(12زوج در گروه آزمایش و12 زوج درگروه کنترل) به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.زوجین...

اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر اساس رویکرد شناختی – رفتاری بر صمیمیت زناشویی زوجین جانباز مراجعه کننده به بنیاد شهید شهر جوانرود

اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر اساس رویکرد شناختی-رفتاری بر صمیمیت زناشویی زوجین جانباز مراجعه کننده به بنیاد شهید شهر جوانرود ارتباط و مهارت های ارتباطی در نظام خانواده به عنوان چارچوبی برای ثبات آن و تحکیم روابط زن و شوهر است.به خصوص در روابط خانواده های آسیب پذیری همچون خانواده های جانبازان که ارتباط و اصلاح آن از اهمیت بسیاری بر خوردار است.بنابراین هدف کلی از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آم...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}