بررسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر ( مطالعه موردی کمپ راه سعادت شهرستان کرمانشاه سال 1393)

پایان نامه
چکیده

وابستگی به موادمخدر در اکثر جوامع یک مشکل سلامت عمومی محسوب می شود. این مشکل یک اختلال چند عاملی سلامت است که اغلب سیری عود کننده و فروکش کننده دارد. تلاش برای درمان و پیشگیری سوء مصرف مواد از طریق اعمال مجازاتهای سخت گیرانه موفق نخواهد بود زیرا این رویکردها تغییرات عصب شناختی را که سوء مصرف مواد روی مسیرهای عصبی انگیزش مغز ایجاد می کنند در نظر نمی گیرند. برنامه های موثر در درمان اعتیاد نوعاً از اجزای مختلفی تشکیل یافته که هر کدام به یکی از جنبه های بیماری اعتیاد و عوارض آن می پردازد. بهترین نتایج درمانی زمانی به دست می آید که رویکردی چندرشته ای و جامع شامل مداخلات متنوع دارویی و روانشناختی برای پاسخ به نیازهای گوناگون به کار رود. هدف اصلی این تحقیق تبیین نحوه فعالیت کمپ های ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر در درمان معتادین بوده و سوال اصلی اینست که برنامه ها و اقدامات کمپ های موضوع ماده 16 ق مبارزه با مواد مخدر در درمان معتادین تا چه حد موثر می باشد و فرضیه اصلی تحقیق بدین صورت است که برنامه های درمانی کمپ های موضوع ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر در درمان مددجویان کافی نمی باشد. در روش تحقیق شیوه جمع آوری داده ها از طریق مشاهده ای و کتابخانه ای بوده است. نتیجه ای که در اداره کمپ ماده 16 شهرستان کرمانشاه حاصل گردیده بدین شرح است که از ابتدای کار خوشبختانه دو روش درمانی یعنی درمان با متادون همراه با روش درمان پرهیزمدار دوشادوش هم بوده اند لیکن مشکل اصلی مجتمع مشکل سخت افزاری است مشکلاتی از قبیل عدم ظرفیت کافی جهت پذیرش بیماران، فقدان اتاق های انفرادی قرنطینه برای افرادی که سم زدایی می شوند و نیز آب و گاز لوله کشی، موتورخانه جهت استحمام، عدم تامین نیروی انسانی تخصیص داده شده مطابق قوانین و پروتکلهای مربوط به مجتمع های ماده 16، بطور کلی مراقبت های پس از خروج و ادامه روند درمان در خارج از مجتمع، که جایگاه بسیار مهمی دارد و به آن بی توجهی شده و تا این مشکل حل نشود، چنین مجتمع هایی در سراسر کشور بازدهی مطلوب را نخواهند داشت.

منابع مشابه

بررسی الگوی مصرف مواد مخدر در مراجعین به مرکز اجباری نگهداری و درمان و کاهش آسیب معتادین ارومیه در سال 1394

مقدمه  مطالعه حاضر با هدف بررسی الگوی سوء مصرف مواد در کمپ ترک اعتیاد دولتی یاغمور اعلی در شهرستان ارومیه در سال 1394   انجام شد.  روش کار  در مجموع اطلاعات 812 نفر که در سال 1394 در کمپ ترک اعتیاد یاغمور اعلی شهرستان ارومیه  پذیرش شده بودند به روش مقطعی – توصیفی  مورد ارزیابی قرار گرفت. اطلاعات بیماران  در فرم‎های از پیش طراحی شده جمع آوری و ثبت گردید و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 ...

متن کامل

برآورد تعداد معتادان به مواد مخدر در شهرستان ایلام به روش صید- باز صید در سال ۱۳۹۱

مقدمه: اعتیاد یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی در کشور ما می باشد. برآورد تعداد معتادن در جامعه همواره مشکل و بحث برانگیز بوده است. هدف از این تحقیق، برآورد تعداد معتادان به مواد مخدر در شهرستان ایلام به روش صید-باز صید می باشد.  مواد و روش ها: با استفاده از پرسش نامه مبتنی بر چک لیست و شیوه نمونه گیری صید-باز صید داده ها از معتادان مراجعه کننده به مراکز درمانی و کمپ های ترک اعتیاد جمع آوری شدن...

متن کامل

بررسی علل جرم شناختی افزایش مواد مخدر در ده سال اخیردر شهرستان دلفان

تحقیق حاضر به بررسی علل جرم شناختی افزایش مصرف مواد مخدر در شهرستان دلفان در ده سال اخیر پرداخته است. هدف کلی پژوهش حاضر، مطالعه فرضیه های جرم شناختی علل افزایش مصرف مواد مخدر در شهرستان دلفان می باشد. عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، اقتصادی، نهادهای رسمی مبارزه با مواد مخدر و ... در روند گرایش به سمت مصرف مواد مخدر نقش محوری را دارا می باشند. جمع آوری داده ها در این پژوهش با استفاده از روش...

مقایسه انعطاف پذیری شناختی، سوگیری توجه و حافظه هیجانی در بین افراد مبتلا به سوء مصرف مواد،سیگاری و افراد عادی

هدف از پژوهش حاضر مقایسه انعطاف پذیری شناختی، سوگیری توجه و حافظه هیجانی در بین افراد مبتلا به سوء مصرف مواد، سیگاری و افراد عادی می باشد . این پژوهش به شیوه ی علی-مقایسه ای اجرا شد. جامعه ی آماری پژوهش حاضر شامل کلیه بیماران بستری و سرپائی با اختلال وابستگی به سوء مصرف مواد و سیگاری مراجعه کننده به کمپ های ترک اعتیاد شهرستان اردبیل می باشد. نمونه-ی پژوهش از بین تمام افراد معتادی که در فاصله زم...

15 صفحه اول

سیاست جنایی ایران در خصوص مواد مخدر روان گردان با توجه به کنوانسیون های بین المللی و قانون جدید اصلاحات کنترل مواد مخدر (مطالعه موردی: در حوزه پژوهشی در زندان قزل حصار)

قانونگذار ایران در قانون مبارزه با مواد مخدر، با تجدید نظر در سال 2010، در یک سیاست جنایی مبتنی بر سرکوب و مجازات با تعیین مجازات نامتناسب و سنگین مانند اعدام و حبس ابد متمرکز شده است، اما این سیاست  مورد قبول سیاست جنایی قضایی نمی باشد( رویکرد نظام قضایی). سیاست جنایی حاکم بر جرایم مربوط به مواد مخدر اساسا مبتنی بر  پاسخ های دولتی مانند جنایی و غیر جنایی می باشد – اما در پاسخ های غیر جنایی این...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

کلمات کلیدی

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}