بررسی آثار جرم زائی وجود سلاح های گرم غیر مجاز مطالعه موردی بین سال های(1388-1391) شهر ایلام

پایان نامه
چکیده

آمارهای موجود در مراکز پلیس بیان گر این واقعیت است که استفاده از سلاح گرم غیر مجاز درارتکاب جرائم خشن در شهر ایلام روند رو به رشدی داشته است، هدف از این تحقیق بررسی و شناخت آثار جرمزائی وجود سلاح های گرم غیر مجازدرشهر ایلام می باشد . در این پایان نامه سعی شده است تا علاوه بر استفاده از آموزه های علمی و جرم شناسی، از روش های کتابخانه ای، میدانی، توصیفی درجهت تبیین این پدیده مجرمانه در شهرستان ایلام استفاده شود، برای گرد آوری اطلاعات مربوط به مباحث نظری از روش تحلیل محتوا و همچنین مطالعه اسنادی و مراجعه حضوری به دادگاه کیفری،پلیس آگاهی، پزشکی قانونی و همچنین مصاحبه با مرتکبین و بستگان جرایم مرتبط با سلاح در شهر ایلام استفاده گردیده است. نظریه پردازان شکل گیری جرایم را نتیجه علل وعوامل گوناگونی می دانند مکاتب مختلف از جنبه ی زیست شناسی، روان شناسی و جامعه شناسیو ... شکل گیری جرایم را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد،در بررسی این مکاتب مشخص شد که یک عامل به تنهایی نمی تواند تاثیر گذار باشدو ارتکاب جرم تابع شرایط مختلفی مانند محیط جغرافیایی، تحصیلات، سن و ... است. نتایج این تحقیق که با استفاده از روش های آزمون ناپارامتری و همچنین گامای جزئی و تحلیل تشریحی و با استفاده از رگرسیون ترتیبی برازش نکوئی مدل ارزیابی و درصد متغیر وابسته و توسط متغیر های مستقل تبیین شده است ،به این نتیجه انجامید که به دلیل سهولت دسترسی مردم شهر ایلام به سلاح گرم با توجه به قرار گرفتن استان در مرز کشور عراق و قاچاق و ورود آن در نتیجه ی اشغال عراق توسط آمریکا و متحدانش و همچنین فرهنگ حاکم در شهر ایلام که علاقه ی زیادی به نگهداری سلاح و مهات دارند،با عث گردیده این وسیله در ارتکاب جرایم خشن مانند : قتل ،سرقت مسلحانه ، راهزنی،ایراد جرح عمدی ،خودکشی وغیره تاثیر فراوانی داشته باشد.در خاتمه پیشنهادات و راهکارهای لازم به مسئولین برای نیل به بهبود روش ها، در جهت کاهش و پیشگیری از این جرم و سپس برخورد قاطع و جدی با حاملین و قاچاقچیان سلاح و مهمات ارائه گردیده است.

منابع مشابه

بررسی تاثیر حاشیه نشینی بر جرایم اجتماعی (مطالعه موردی شهرستان مشهد )

 این تحقیق به منظور بررسی پدیده حاشیه نشینی و تعیین میزان تاثیر آن بر جرایم اجتماعی با تاکید بر شهر مشهد انجام شده است. و از بین جرایم مختلف ناشی از حاشیه نشینی بیشتر بر وقوع سه جرم مهم آدم ربایی، حمل سلاح غیر مجاز و مشروبات الکلی در بخش حاشیه نشین این شهر پرداخته است. روش انجام این پژوهش  توصیفی- پیمایشی می باشد. در بخش توصیفی ضمن جمع آوری داده‌های کتابخانه ای تعداد 82 پرونده موجود در مراکز ا...

متن کامل

بررسی تاثیر حاشیه نشینی بر جرایم اجتماعی (مطالعه موردی شهرستان مشهد )

 این تحقیق به منظور بررسی پدیده حاشیه نشینی و تعیین میزان تاثیر آن بر جرایم اجتماعی با تاکید بر شهر مشهد انجام شده است. و از بین جرایم مختلف ناشی از حاشیه نشینی بیشتر بر وقوع سه جرم مهم آدم ربایی، حمل سلاح غیر مجاز و مشروبات الکلی در بخش حاشیه نشین این شهر پرداخته است. روش انجام این پژوهش  توصیفی- پیمایشی می باشد. در بخش توصیفی ضمن جمع آوری داده‌های کتابخانه ای تعداد 82 پرونده موجود در مراکز ا...

متن کامل

وحدت رویه قضایی شعب دیوانعالی کشور در سال 1391 درخصوص مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری سلاح غیرمجاز

رویه شعب دیوان عالی کشور درباره‌ تشخیص مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری سلاح غیرمجاز کدام دادگاه است بر این امر استوار شده است که به دلیل قاچاق محسوب نشدن حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز در داخل کشور، دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی دارد نه دادگاه انقلاب. 

متن کامل

بررسی شیوع مصرف داروهای غیر مجاز و الکل در طی دوره بارداری در شهر ایلام

مقدمه: یکی از مشکلات دوران بارداری استفاده مادران از داروهای مخدر و غیر مجاز می باشد که باعث بروز پاره ای از ناهنجاری های جنینی می شود. متأسفانه علی رغم اثبات آسیب زا بودن داروهای مخدر و غیر مجاز، استفاده نابجا و بدون مشورت این داروها در حال افزایش است. مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع مصرف اینگونه داروها و همچنین میزان آگاهی زنان بارداراز عوارض جانبی آن در مراجعین به زایشگاه اصلی شهر ایلام انجام ...

متن کامل

بررسی و مقایسه روند مصرف رنگ های خوراکی در محصولات قنادی شهر قم در سال های ۸۸-۱۳۸۶

مقدمه: استفاده از رنگ های خوراکی در صنعت قنادی نقش به سزایی در ایجاد حس رضایت مصرف کنندگان دارد. با این حال کاربرد رنگ های غیر مجاز اثرات سمی در بدن ایجاد می کنند. این ترکیبات می توانند موجب آلرژی و حتی ایجاد واکنش های منجر به سرطان در بدن شوند. با توجه به عوارض یاد شده و طیف گسترده کاربرد این ترکیبات در محصولات قنادی، هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه روند مصرف رنگ های خوراکی در محصولات قنادی ش...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}