تهیه فرمولاسیون قرص سریع بازشونده دهانی آلپرازولام و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن

پایان نامه
چکیده

قرصهای سریع باز شونده دهانی odt = oral disintegration tablets) ( از جمله سیستمهای دارو رسانی هستند که در سه دهه اخیر مورد توجه خاص قرار گرفته اند و به عنووان جوایگزینی بورای قرص ها و کپسول های معمولی مطرح هستند. این نوع از قرصها در تماس با بزاق دهان به سرعت باز شده و تبدیل به گرانولهای ریز قابل حول می شوند در نتیجه به سادگی بلعیده شده و به راحتی جذب پری گاستریک می گردند. هدف از انجام این پروژه تهیه و ارزیابی فرمولاسیون قرص سریع باز شونده ی آلپرازولام میباشود از این قرص به عنوان ضداضطراب و آرامبخش استفاده می شود. 8 میلی گرم است که برای ساخت آن از سه نوع بازکننده قوی بوه / میزان آلپرازولام در هر قرص 5 نام های کراس کارملوز سدیم،کراس پوویدون، سدیم استارچ گلیکولات، استفاده شده است. بعد از انجام مطالعات پیش فرمولاسیون بر روی پودر داروی مورد نظر مجموعاً 85 فرمولاسیون به روش تراکم مستقیم ساخته شد.

منابع مشابه

تهیه و ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی قرص سریع بازشونده دمپریدون

دمپریدون یک دوپامین آنتاگونیست است که از دارو به عنوان یک ضد تهوع برای درمان کوتاه مدت تهوع و استفراغ به علل گوناگون استفاده می شود. راه خوراکی سهولت مصرف بالایی دارد و با توجه به سطح وسیع دستگاه گوارش احتمال جذب وسیع را فراهم می کند از جمله اشکال دارویی خوراکی قرص ها هستند که با توجه به سهولت ساخت و پایداری مناسبی که دارند و همچنین هزینه کمتر و حمل و نقل راحت تر جزو اشکال دارویی پر مصرف هستن...

تهیه فرمولاسیون و بررسی خصوصیات فییکوشیمیایی قرص سریع بازشونده دهانی پردنیزولون 10 میلیگرم

قرص های سریع باز شونده دهانی (odt = oral disintegration tablets) از جمله سیستم های دارو رسانی هستند که در سه دهه اخیر مورد توجه خاص قرار گرفته اند و به عنوان جایگزینی برای قرص ها و کپسول های معمولی مطرح هستند. این نوع از قرص ها در تماس با بزاق دهان به سرعت باز شده و تبدیل به گرانول های ریز قابل حل می شوند در نتیجه به سادگی بلعیده شده و به راحتی جذب پری گاستریک می گردند. هدف از انجام این پروژه...

فرمولاسیون و ساخت قرص سریع بازشونده دهانی دیمن هیدرینات و کنترل فیزیکوشیمیایی آن

قرصهای سریع باز شونده دهانی odt = orally disintegrating tablets) ( از جمله سیسدتم هدا ی دارو رسانی هستند که در سه دهه اخیر مورد توجه خاص قرار گرفته اند و به عنوان جایگزینی برای قرص ها و کپسول های معمولی مطرح هستند. این نوع از قرصها در تماس با بزاق دهان به سرعت تجزیه شده و تبدیل به گرانولهای ریدز قابدل حدل مدی شوند در نتیجه به سادگی بلعیده شده و به راحتی جذب پری گاستریک می گردند. هدف از انج...

فرمولاسیون قرص سریع باز شونده دهانی زولمیتریپتان 5 میلی گرم و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن

قرصهای باز شونده ی دهانی، اشکال دارویی جامدی هستند که در زمانی کمتر از 1 دقیقه بدون بر جای? ?گذاشتن باقیمانده ای از خود، در حفره ی دهان باز میشوند. هدف از این تحقیق تهیه و ارزیابی قرصهای? ?سریع باز شونده دهانی زولمیتریپتان mg5 میباشد.زولمیتریپتان از خانواده تریپتان هاست که در درمان میگرن با یا بدون اورا استفاده می شود. در این? مطالعه، قرصهای سریع باز شونده ی دهانی زولمیتریپتان با روش تراکم مستق...

فرمولاسیون قرص سریع باز شونده دهانی تئوفیلین 100میلی گرم و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن

قرص های سریع باز شونده دهانی، اشکال دارویی جامدی هستند که در سه دهه اخیر، مورد توجه خاصی قرار گرفته اند و به عنوان جایگزینی برای قرص ها و کپسول های معمولی مطرح هستند. این قرص ها در تماس با بزاق دهان در عرض کمتر از 1 دقیقه بدون بر جای گذاشتن باقی مانده ای از خود به سرعت تجزیه شده و تبدیل به گرانول های ریز قابل حل می گردند و در نتیجه به سادگی بلعیده می شوند و به راحتی جذب پری گاستریک دارند. هدف ...

فرمولاسیون وبررسی کارایی برون تن و درون تن قرص سریع بازشونده دهانی ریزاتریپتان(10mg)

قرص های باز شونده ی دهانی،اشکال دارویی جامدی هستند که در زمانی کمتر از ?دقیقه بدون بر جای گذاشتن باقیمانده ای از خود،در حفره ی دهان باز می شوند.هدف از این تحقیق تهیه و ارزیابی قرص های سریعباز شونده دهانی ریزاتریپتانmg10وهمچنین بررسی هم ارزی زیستی این فراورده می باشد.ریزاتریپتان از خانواده تریپتان هاست که در درمان میگرن با یا بدون اورا استفاده می شود. دراین مطالعه،قرص های سریع باز شونده ی دهانی ...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023