بررسی علل گرایش به خیانت زناشوئی در شهر ورامین

پایان نامه
چکیده

دراین پژوهش ما در پی بررسی علل گرایش به انواع خیانت زناشوئی وعوامل موثر بر آن در شهر ورامین بودیم و هدف ما از بررسی این مسئله یا موضوع نیز شناسائی عوامل موثر بر گرایش یا تداوم انواع خیانت زناشوئی در جامعه آماری و همچنین میزان اثر گذاری هریک از این عوامل بر پیدایش یا تداوم خیانت می باشد. سوالات متعددی، از جمله اینکه خیانت چگونه شکل می گیرد ،آیا جنسیّت در آن نقش دارد،آیا مدت زمان ازدواج می تواند در شکل گیری آن اثر گذار باشدآیا ضعف باورهای دینی ، تنوّع طلبی،نارضایتی جنسی و عاطفی،انتقام از همسر بی وفا واختصاص ندادن وقت مناسب برای کنار هم بودن از سوی هر یک از زوجین، ذهن پژوهشگر را به خود مشغول نموده بود

منابع مشابه

پیش بینی خیانت زناشوئی بر اساس تفکیک خویشتن و دلزدگی زناشوئی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره ی شهر تبریز

هدف پژوهش حاضر پیش­بینی خیانت زناشویی بر اساس تفکیک خویشتن و دلزدگی زناشویی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره­ی شهر تبریز بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تبریز در سال 1397 بودند که از این جامعه، تعداد 200 زن به شیوه نمونه­گیری هدفمند از بین زنان مراجعه کننده به مراکز مشاو...

متن کامل

تأثیر «آموزش های مستقیم و غیرمستقیم ماهواره‌ای» بر «تعارض زناشویی» و «نگرش به خیانت زناشوئی»

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر «آموزش های مستقیم و غیرمستقیم ماهواره‌ای» بر «تعارض زناشویی» و «نگرش نسبت به خیانت زناشوئی» انجام شده است. از بین زنان ساکن در شهر مشهد، با استفاده از فرمول کوکران، 400 نفر، با روش نمونه‌گیری گلوله برفی تعیین شدند. داده‌ها از طریق دو مقیاس «تعارض زناشویی» کنزاس و «نگرش به خیانت زناشویی» مارک واتلی گردآوری و از طریق آزمون‌های آماری تی مستقل، ANOVA و MANOVA تحلیل ش...

متن کامل

مطالعه کیفی عوامل نارضایتی زناشوئی و اقدام به طلاق (مطالعه موردی شهر کرمانشاه)

افزایش فروپاشی ازدواج ها یکی از چالش های اساسی زندگی خانواده در عصر کنونی است. در کشور ما نیز آمار طلاق یک روند صعودی را در طی سالیان اخیر تجربه کرده است. با توجه به پیامدهای ناگواری که فروپاشی ازدواج برای افراد مطلقه و فرزندان آنها در پی دارد، هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه کیفی عوامل مؤثر بر نارضایتی زناشویی و طلاق بوده است. بدین منظور 82 زوج متقاضی طلاق در شهر کرمانشاه به روش نمونه گیری هدفمند و...

متن کامل

مطالعه کیفی عوامل نارضایتی زناشوئی و اقدام به طلاق (مطالعه موردی شهر کرمانشاه)

افزایش فروپاشی ازدواج ها یکی از چالش های اساسی زندگی خانواده در عصر کنونی است. در کشور ما نیز آمار طلاق یک روند صعودی را در طی سالیان اخیر تجربه کرده است. با توجه به پیامدهای ناگواری که فروپاشی ازدواج برای افراد مطلقه و فرزندان آنها در پی دارد، هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه کیفی عوامل مؤثر بر نارضایتی زناشویی و طلاق بوده است. بدین منظور 82 زوج متقاضی طلاق در شهر کرمانشاه به روش نمونه گیری هدفمند و...

متن کامل

بررسی تاثیر درمان شناختی رفتاری زندانیان زن دارای جرائم مرتبط با خیانت زناشویی (جنسی- عاطفی) در استان اصفهان

چکیده هدف این پژوهش، بررسی تأثیر درمان شناختی-رفتاری بر کاهش گرایش به خیانت عاطفی-جنسی در زندانیان زن دارای جرائم مرتبط خانوادگی بود. روش این پژوهش تجربی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل زندانیان زن دارای جرائم مرتبط با خیانت خانوادگی در زندان استان اصفهان در سال 88-87 بوده اند. برای انتخاب نمونه 30 نفر زندانی که دارای جرم مرتبط با عهدشکنی بوده ان...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

کلمات کلیدی

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}