کاربرد کامپیوتر در بهبود مهارت درک شنیداری زبان انگلیسی دانش آموزان ایرانی دوره متوسطه

پایان نامه
چکیده

توسع? سریع فناوری های مدرن، محققان، و معلمین زبان را بر آن داشته است که به دنبال روش های جدیدتری برای استفاده از این فناوری ها در محیط کلاس درس باشند، و محیطی عاری از استرس برای یادگیری زبان ایجاد کنند. هدف از این مطالعه بررسی تفاوت های بین دو شیو? تدریس درک مطلب شنیداری، یعنی «یادگیری زبان به کمک کامپیوتر» (call) و «روش سنتی»، به دانش آموزان دوره اول متوسطه در ایران است. همچنین، این مطالعه قصد دارد نقش معلم را در کلاس call بررسی کند. این مطالعه از نوع تجربی بوده، و در آن، از روش های تحقیق کمی استفاده شده است. داده های تحقیق ازدو کلاس شامل شصت دانش آموز دختر گردآوری شده که در پای? هشتم دوره اول متوسطه در دزفول تحصیل می کردند. این دو کلاس به دو گروه call (30 دانش آموز) و گروه سنتی (30 دانش آموز) تقسیم شدند. کلاس call در سایت کامپیوترِ دبیرستان مکتب زینب برگزار شد، و کلاس سنتی به شکل متداول در دبیرستان بیدلی تدریس شد. معلم هر دو کلاس یک نفر بوده و مطالب یکسانی در کلاس درس مطلب شنیداری به مدت 4 ساعت در هفته و طی دو ماه تدریس شد. داده ها از آزمون مهارت ، پیش آزمون، و پس آزمون مطالب شنیداری و مشاهدات گردآوری شدند. این داده ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آزمون t (آزمون t با نمونه های جفتی و آزمون t با نمونه های مستقل) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تفاوت معناداری بین روش های تدریس سنتی و call نشان داد. بنابراین، به نظر می رسد که روش call، در بهبود مهارت درک مطلب شنیداری دانش آموزان، کارآمدتر از روش سنتی است. علاوه بر این مشاهدات نشان داد ماهیتِ نقش معلم در کلاس call در مقایسه با کلاس سنتی تغییر کرده است.

منابع مشابه

تاثیر مواد غیر درسی شنیداری بر انگیزش و توانایی درک شنیداری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر منابع و مواد غیردرسی در توسعه انگیزش و بهبود توانایی درک شنیداری زبان آموزان است. تاکید تحقیق حاضر، استفاده از مواد غیردرسی شنیداری و تجربه موقعیت های زندگی واقعی در کلاس درس، به عنوان یک روش ارتباطی است. در این تحقیق ، نمرات پس آزمون و پیش آزمون درک مهارت شنیداریِ IELTS با هم مقایسه شده اند. علاوه بر این جامعه آماری مورد مطالعه، پرسشنامهِ ی انگیزش را ، که مقیاس انگی...

متن کامل

تأثیر به کار گیری متون شنیداری بر مهارت گفتاری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی

   پژوهش حاضر به بررسی تأثیر به کارگیری متون شنیداری (شفاهی) بر مهارت گفتاری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی می پردازد. روش پژوهش از نوع شبه تجربی و طرح پیش آزمون- پس آزمون است. جامعه آماری این پژوهش شامل 150 دانشجوی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 60 ترجمه آموز کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن می باشد که از طریق آز...

متن کامل

تأثیر به کار گیری متون شنیداری بر مهارت گفتاری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی

   پژوهش حاضر به بررسی تأثیر به کارگیری متون شنیداری (شفاهی) بر مهارت گفتاری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی می پردازد. روش پژوهش از نوع شبه تجربی و طرح پیش آزمون- پس آزمون است. جامعه آماری این پژوهش شامل 150 دانشجوی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 60 ترجمه آموز کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن می باشد که از طریق آز...

متن کامل

تأثیر به کار گیری متون شنیداری بر مهارت گفتاری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر به کارگیری متون شنیداری (شفاهی) بر مهارت گفتاری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی می پردازد. روش پژوهش از نوع شبه تجربی و طرح پیش آزمون- پس آزمون است. جامعه آماری این پژوهش شامل 150 دانشجوی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 60 ترجمه آموز کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن می باشد که از طریق آزمون...

متن کامل

ارتباط میان انگیزه، آگاهی فراشناختی از راهبردها و مهارت شنیداری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی

مهارت شنیداری اغلب مهارتی منفعل انگاشته می شود.از سوی دیگر مطالعه و انجام تحقیق بر روی این مهارت مشکلاتی به همراه دارد.این دلایل سبب شده اند که تعداد تحقیقات و مطالعات بر روی این مهارت نسبت به مهارت های دیگر کمتر باشد.هدف اولیه این پژوهش یافتن تأثیر میزان مهارت شنیداری و انگیزه بر استفاده از راهبردهای شنیداری فراشناختی بوده است.بررسی رابطه بین مهارت شنیداری و میزان انگیزه شرکت کنندگان هدف دیگر ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022