بررسی اثر متقابل متیل جاسمونات و تنش خشکی بر برخی فرایندهای فیزیولوژیکی در گیاه توتون(nicotiana tabacum l)

پایان نامه
چکیده

تنش خشکی از جمله تنش های فیزیولوژیکی است که به عنوان مهم ترین عامل محدود کننده رشد و تولید گیاهان زراعی و از عوامل خسارت زا در گیاهانی مانند توتون می باشد. متیل جاسمونات و مشتقات آن گروه جدیدی از تنظیم کننده های رشد گیاهی هستند که در پاسخ گیاه به تنش های محیطی، تنظیم فرآیند رشد و نمو و بسیاری از ویژگی های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه نقش مهمی ایفا می کنند. در این پژوهش اثرات تنش خشکی ایجاد شده با پلی اتیلن گلایکول 20 % بر برخی از فاکتورهای رشد در گیاهچه های توتون و تاثیر غلظت های 10، 20 و 30 میکرومولار متیل جاسمونات در کاهش اثرات حاصل از این تنش مورد بررسی قرار گرفت. به منظور کنترل شرایط آزمایش و جلوگیری از اثرات سایر فاکتورهای محیطی از محیط کشت هیدروپونیک استفاده شد. با افزودن غلظت های مختلف متیل جاسمونات به محلول هوگلند به عنوان محیط کشت هیدروپونیک، 50 روز پس از کاشت و 48 ساعت بعد از اعمال تنش خشکی در گیاه توتون رقم کوکر 347 در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار و سه برداشت (طی 3، 6 و 9 روز)، اعمال شد. نتایج نشان داد که تحت تنش خشکی محتوای پرولین، قندهای محلول، مالون دآلدهید، سیستم های دفاعی مانند آنتوسیانین، فنل کل، و فلاونوئید به طور معنی-داری نسبت به نمونه های تنش ندیده افزایش می یابد. اما تغییر محتوای فلاونول معنی دار نبود. تنش خشکی همچنین بر مقادیر پروتئین کل، رنگیزه های فتوسنتزی و بتاکاروتن تاثیر منفی داشت و مقدار آنها را به طور معنی داری کاهش داد. کاربرد متیل جاسمونات سبب کاهش مقادیر پرولین، بتاکاروتن، ترکیبات فنلی و میزان قندمحلول، بویژه در برداشت سوم شد. اما مقادیر کلروفیل a وb، کلروفیل کل، کاروتنویید و پروتیین افزایش یافت. همچنین بر سرعت کاهش مقدار مالون د آلدهید به عنوان مهم ترین شاخص تنش اکسیداتیو و پراکسیداسیون لیپیدی ناشی از آن موثر واقع شد. بررسی نهایی نتایج نشان داد که با افزایش مدت زمان تیماردهی، غلظت های مختلف متیل جاسمونات جهت کاهش تنش، تاثیر خود را به شکل تقریبا متفاوتی بر فاکتورهای مورد اندازه گیری اعمال می کنند. کلمات کلیدی: متیل جاسمونات، توتون کوکر 347، پلی اتیلن گلیکول

منابع مشابه

بهبود رشد گیاهچۀ توتون (.Nicotiana tabacum L) در شرایط تنش خشکی تحت تیمار متیل جاسمونات

Application of some chemical components including plant hormones such as methyl jasmonate causes resi-stance to increase in environmental stresses. In this study, the effect of metyl jasmonate in different concentrations (10, 20 and 30 uM) on the elevation of the plant resistance was investigated in drouht stress. Tobacco seedlings were studied under drought stress caused by polyethylene glycol...

متن کامل

اثر متیل جاسمونات بر برخی پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) تحت تنش شوری

Salinity is a major environmental factor limiting plant growth and crop productivity. Therefore many studies had been done to minimize the stress effects caused by salinity in agriculture and plant physiology. To access the effect of methyl jasmonate and salinity on peppermint, experiment was conducted as factorial based on a randomized complete design (CRD) with three replications. In this res...

متن کامل

اثر متقابل تنش خشکی و نیترات پتاسیم بر برخی پاسخ های فیزیولوژیک گیاه توتون (.Nicotiana tabacum L)

In this study, water stress was applied by polyethylene glycol at a concentration of 20 perecentage. To improve the resistance of the plants, the samples were treated by potassium nitrate at concentrations 5, 10, and 15 mM within 9 days. Changes in proline, total protein, photosynthetic pigments, carotene, anthocyanin, malondialdehyde, phenols, flavonols, flavonoids, soluble sugars and potassiu...

متن کامل

واکنش فیزیولوژیکی گیاه دارویی مرزنجوش(Origanum majorana) به متیل جاسمونات در شرایط تنش خشکی

بمرزنجوش (Origanum majorana L.) از خانواده نعناییان می‌باشد. تنش خشکی باعث محدود شدن رشد گیاهان دارویی از جمله مرزنجوش می‌شود. در این بررسی، واکنش مرزنجوش به متیل جاسمونات (غلظت‌های 0 و 100 میکرومولار) در شرایط تنش خشکی (رطوبت خاک معادل %50 (تنش متوسط)، %75 (تنش ملایم) و 100% (بدون تنش) ظرفیت زراعی) مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر وزن تر و خشک، ار...

متن کامل

اثر متیل جاسمونات بر برخی پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L.) تحت سطوح مختلف شوری

     Salinity is a major environmental factor limiting plant growth in natural ecosystems. Glycyrrhiza glabra is an important Fabaceae (perennial plant) that its root and rhizome extracts are used in food, health, medical and pharmaceutical industries. To assess the effect of methyl  jasmonate (MeJA) and salinity on licorice, an experiment was conducted as factorial based on completely randomiz...

متن کامل

بررسی اثر اسید‌سالیسیلیک بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه تربچه (Raphanus sativus L.) تحت شرایط تنش خشکی

این پژوهش بر روی تربچه (Raphanus sativus L.) رقم تجاریRadish cherry belleتحت تنش خشکی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار در سال 1390 در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش شامل دو فاکتور تنش خشکی در سه سطح آبیاری به فاصله یک روز (شاهد)، سه روز (تنش ملایم) و پنج روز (تنش شدید) و اسید‌سالیسیلیک در سه سطح 0، 1 و 2 میلی‌مولار بود. خصوصیات مورد بررسی ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم پایه

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023