نقش ارزشیابی توصیفی در ایجاد انگیزه و بروز خلاقیت دانش آموزان از دیدگاه مدیران و معلمان

پایان نامه
چکیده

هدف این پژوهش بررسی تعیین نقش ارزشیابی توصیفی در ایجاد انگیزه وخلاقیت دانش آموزان ازدیدگاه معلمان و مدیران بود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه ی معلمان و مدیران مرد شهرستان کلیبر که1200نفر در سال 93-92 مشغول تدریس هستند،تشکیل می دهند.

منابع مشابه

نقش معلم در پرورش خلاقیت دانش آموزان در دوره متوسطه از دیدگاه معلمان و دانش آموزان

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش معلم در پرورش خلاقیت در دوره ی متوسطه از دیدگاه معلمان و دانش آموزان در سال تحصیلی93-1392 است. روش پژوهش توصیفی از نوع زمینه یابی و ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است. مولفه ها در این پرسشنامه شامل نقش روش تدریس معلم، رفتار عملی معلم، نقش ارزشیابی معلم و نقش ابزار و کاربرد وسایل توسط معلم، در پرورش خلاقیت دانش-آموزان است. در ارتباط با اعضای نمونه دانش آموزان و معل...

15 صفحه اول

مقایسه تاثیر شیوه های ارزشیابی (سنتی- توصیفی) بر میزان خلاقیت دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان آران و بیدگل از نظر معلمان در سال تحصیلی1393-1392

پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر شیوه های ارزشیابیسنتی با توصیفی بر میزان خلاقیت دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان آران و بیدگل در سال تحصیلی1393-1392 صورت گرفته است.این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحقیق پدیدار شناسی صورت گرفته و ابزار جمع آوری داده ها مشاهده ومصاحبه های نیمه ساختاریافته بود.در این پژوهش از روش نمونه گیری موارد مطلوب استفاده شده است. نتایج پزوهش حاضر که حاصل مص...

15 صفحه اول

ارزشیابی کارآیی ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی _ آموزش و پرورش منطقه 10 تهران از دیدگاه معلمان و مدیران، والدین و دانش آموزان

پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی کارآیی رویکرد ارزشیابی توصیفی به عنوان یکی از رویکردهای جدید در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و مطالعه و بررسی تاثیر این رویکرد در مدارس ابتدایی آموزش و پرورش منطقه 10 تهران بوده است. روش تحقیق در این پـژوهش روش توصیفی به شیوه ی پیمــایشی و از نظر هدف کاربردی می باشد. نمونه آماری پژوهش مجموعا 280 نفر می­باشند و جامعه ی آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان منطقه 10 تهران در سال ت...

متن کامل

نقش انضباط مثبت در فرایند یاددهی یادگیری و راهکارهای تحقق آن از دیدگاه دبیران و مدیران مقطع متوسطه شهر اهواز در سال تحصیلی 91-1390

چکیده هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش انضباط مثبت در فرایند یاددهی- یادگیری و راهکارهای تحقق آن از دیدگاه دبیران و مدیران مقطع متوسطه شهر اهواز در سال تحصیلی 91-90 بوده است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری کلیه دبیران و مدیران مقطع متوسطه شهر اهواز شامل 1999 نفر دبیر و 149 نفر مدیر بوده و نمونه پژوهش شامل 105 مدیر و 321 نفر از دبیران شهر اهواز که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب...

15 صفحه اول

تأثیر ارزشیابی توصیفی در بهبود کیفیت فرآیند یاددهی – یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران از دیدگاه معلمان سال تحصیلی 89-88

از آنجا که طرح ارزشیابی توصیفی با اهداف وراهکارهای جدید، پیشرفت تحصیلی را تحت تأثیرقرار می دهد، این پژوهش به بررسی تأثیر ارزشیابی توصیفی بر بهبود کیفیت فرآیند یاددهی – یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی می پردازد. در این راستا جامع? آماری این پژوهش کلی? معلمان دور? ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 88ـ89 تعداد 18711 نفر بود که حجم نمونه براساس جدول مورگان و کرجیس 376نفر تعیین شد. روش پژوهش توصیفی پ...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}