فرمولاسیون و ساخت قرص سریع بازشونده دهانی دیمن هیدرینات و کنترل فیزیکوشیمیایی آن

پایان نامه
  • دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده علوم دریایی
  • نویسنده امیرحسین جفرسته
  • استاد راهنما کاظم سجادی
  • سال انتشار 1394
چکیده

قرصهای سریع باز شونده دهانی odt = orally disintegrating tablets) ( از جمله سیسدتم هدا ی دارو رسانی هستند که در سه دهه اخیر مورد توجه خاص قرار گرفته اند و به عنوان جایگزینی برای قرص ها و کپسول های معمولی مطرح هستند. این نوع از قرصها در تماس با بزاق دهان به سرعت تجزیه شده و تبدیل به گرانولهای ریدز قابدل حدل مدی شوند در نتیجه به سادگی بلعیده شده و به راحتی جذب پری گاستریک می گردند. هدف از انجام این پروژه تهیه و ارزیابی فرمولاسیون قرص سریع باز شونده ی دیمن هیدرینات میباشد از این قرص به عنوان یک انتاگونیست گیرنده 5ht1 برای پیشگیری از علائم تهوع و سدرگیجه ناشدی از بیمداری حرکت استفاده می شود. میزان دیمن هیدرینات در هر قرص mg 51 است که برای ساخت آن از پنج نوع اَبر سدوپر بازکنندده بده ندام های کراس کارملوز سدیم،کراس پوویدون، سدیم اسدتارچ گلیکدولات، f-melt m و f-melt c اسدتفاده شده است. بعد از انجام مطالعات پیش فرمولاسیون بر روی پودر داروی مدورد نظدر مجموعدا 23 فرمولاسدیون بده روش تراکم مستقیم ساخته شد. 14 نوع از 23 فرمولاسیون بدست آمده را تحت عنوان سری a تا f نامگدذاری کدرده و ا ز نظدر تسدت هدای فیزیکوشیمیایی مانند تغییر وزن، سختی، فرسایش، زمان باز شدن، مورد بررسی قرار گرفته اند. مطالعات انجام شده نشان میدهد که فرمولاسیون e1 به دلیل داشتن بازکننده کراس کارماوز به همدراه f - melt c بهترین گزینه می باشد. با اضافه کردن شیرین کننده اسپارتام ، به فرمولاسیون برتر ، سری g5 بدست آمد. سپس با افزودن اسانس نعنا ، فرمولاسیون برتر ما g8 بدست امد . آزمون طعم که با انتخاب 11 نفر صورت گرفت، نشان میدهد که فرمولاسیون g8 که حاوی : 2 1 میلدی / 7 میلدی گدرم ، ایروزیدل 5 / دیمن هیدرینات 51 میلی گرم ، اسپارتام 61 میلی گرم، کراس کارملوز 5 گرم، f melt c 1 میلی گرم ، تار تاریک اسدید / 1 میلی گرم ، اسانس 2 / 22 میلی گرم، منیزیم استارات 5 ، 7/5 میلی گرم بهترین گزینه است. با توجه به فقدان این قرص در ایران، امید بر آن است که بتوانیم آن را در داخل کشور به تولید انبوه برسانیم. واژگان کلیدی: odt ، دیمن هیدرینات، تراکم مستقیم، اَبر بازکننده، اسپارتام

منابع مشابه

فرمولاسیون و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی فیلم سریع اثر دهانی دیمن هیدرینات

فیلم های سریع حل شونده دهانی از سیستم های دارورسانی نوین بوده که بدون نیاز به نوشیدن آب قابل مصرف هستند. دیمن هیدرینات یک آنتی هیستامین نسل اول است که در بیماری حرکت استفاده می شود. برای تهیه فیلم ها به روش solvent casting, ابتدا پلیمر با پلاستی سایزر لویگه شده و با آب به حجم رسانده شد. و به مدت 3 ساعت روی استیرر مخلوط شد. دارو و بتاسیکلودکسترین با نسبت 3 به 1,در نسبت مساوی آب و الکل حل شد. در...

تهیه فرمولاسیون قرص سریع بازشونده دهانی آلپرازولام و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن

قرصهای سریع باز شونده دهانی odt = oral disintegration tablets) ( از جمله سیستمهای دارو رسانی هستند که در سه دهه اخیر مورد توجه خاص قرار گرفته اند و به عنووان جوایگزینی بورای قرص ها و کپسول های معمولی مطرح هستند. این نوع از قرصها در تماس با بزاق دهان به سرعت باز شده و تبدیل به گرانولهای ریز قابل حول می شوند در نتیجه به سادگی بلعیده شده و به راحتی جذب پری گاستریک می گردند. هدف از انجام این پ...

فرمولاسیون وبررسی کارایی برون تن و درون تن قرص سریع بازشونده دهانی ریزاتریپتان(10mg)

قرص های باز شونده ی دهانی،اشکال دارویی جامدی هستند که در زمانی کمتر از ?دقیقه بدون بر جای گذاشتن باقیمانده ای از خود،در حفره ی دهان باز می شوند.هدف از این تحقیق تهیه و ارزیابی قرص های سریعباز شونده دهانی ریزاتریپتانmg10وهمچنین بررسی هم ارزی زیستی این فراورده می باشد.ریزاتریپتان از خانواده تریپتان هاست که در درمان میگرن با یا بدون اورا استفاده می شود. دراین مطالعه،قرص های سریع باز شونده ی دهانی ...

تهیه فرمولاسیون و بررسی خصوصیات فییکوشیمیایی قرص سریع بازشونده دهانی پردنیزولون 10 میلیگرم

قرص های سریع باز شونده دهانی (odt = oral disintegration tablets) از جمله سیستم های دارو رسانی هستند که در سه دهه اخیر مورد توجه خاص قرار گرفته اند و به عنوان جایگزینی برای قرص ها و کپسول های معمولی مطرح هستند. این نوع از قرص ها در تماس با بزاق دهان به سرعت باز شده و تبدیل به گرانول های ریز قابل حل می شوند در نتیجه به سادگی بلعیده شده و به راحتی جذب پری گاستریک می گردند. هدف از انجام این پروژه...

تهیه و ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی قرص سریع بازشونده دمپریدون

دمپریدون یک دوپامین آنتاگونیست است که از دارو به عنوان یک ضد تهوع برای درمان کوتاه مدت تهوع و استفراغ به علل گوناگون استفاده می شود. راه خوراکی سهولت مصرف بالایی دارد و با توجه به سطح وسیع دستگاه گوارش احتمال جذب وسیع را فراهم می کند از جمله اشکال دارویی خوراکی قرص ها هستند که با توجه به سهولت ساخت و پایداری مناسبی که دارند و همچنین هزینه کمتر و حمل و نقل راحت تر جزو اشکال دارویی پر مصرف هستن...

فرمولاسیون قرص سریع باز شونده دهانی زولمیتریپتان 5 میلی گرم و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن

قرصهای باز شونده ی دهانی، اشکال دارویی جامدی هستند که در زمانی کمتر از 1 دقیقه بدون بر جای? ?گذاشتن باقیمانده ای از خود، در حفره ی دهان باز میشوند. هدف از این تحقیق تهیه و ارزیابی قرصهای? ?سریع باز شونده دهانی زولمیتریپتان mg5 میباشد.زولمیتریپتان از خانواده تریپتان هاست که در درمان میگرن با یا بدون اورا استفاده می شود. در این? مطالعه، قرصهای سریع باز شونده ی دهانی زولمیتریپتان با روش تراکم مستق...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده علوم دریایی

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023