بررسی نقش پلیس در پیشگیر ی از جرایم مواد مخدر صنعتی ( مورد مطالعه شهرستان مشهد سال 92)

پایان نامه
چکیده

یکی از معضلاتی که جوامع بشری با آن روبه رواست مواد مخدر است و پیشگیری از وقوع آن رسالتی است که برعهده اجتماع، قانون و نهادها و سازمان های دولتی و غیر دولتی می باشد. از جمله نهادهای متولی این امر نیروی پلیس است که شاید بتوان گفت بیشترین سهم را در مقایسه با سایر نهادها دارا می باشد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه بوده و جزء تحقیقات کاربردی محسوب می گردد. نمونه آماری این پژوهش برابر 100 نفر از پرسنل قضایی، پلیس و کارشناسان مواد مخدر در شهرستان مشهد بوده که در این پژوهش به سئوالات پرسشنامه پاسخ داده اند. یافته های این پژوهش نشان میدهد که: پلیس نقش موثری در پیشگیری از جرایم مواد مخدر داشته است و با توجه به نتایج آزمون های آماری نیز میتوان چنین استنباط نمود که: پلیس در پیشگیری وضعی و اجتماعی مواد مخدر نقش مهمی داشته و دارای عملکرد مناسبی نیز بوده است. نتیجه آزمون فرید من برای بررسی و رتبه بندی متغیر های پژوهش از لحاظ شدت تاثیر آن در نقش پلیس در پیشگیری از جرایم مواد مخدر نیز بیانگر آنست که: پلیس نقش پررنگ تری را در پیشگیری وضعی نسبت به پیشگیری اجتماعی ایفا نموده است.

منابع مشابه

بررسی نقش پلیس در تقویت مشارکت مردم در امنیت عمومی در شهرستان کاشان

امنیت، به مثابه یکی از پدیده های اساسی و بنیادین در زندگی اجتماعی و ازجمله نیازهای فردی و اجتماعی به شمار می رود. پیش فرض اساسی تحقیق حاضر نقش پلیس در تأمین و فراهم کردن امنیت است. عملکرد این نهاد امنیتی انتظامی به اشکال گوناگون در بخش های رسانه، خانواده، کاهش بروز جرایم و نگرش مطلوب مردم نسبت به پلیس می تواند در فرایند تولید و استمرار احساس امنیت شهروندان و مشارکت آن ها در ایجاد امنیت موثر باش...

15 صفحه اول

تحلیل و بررسی جرایم مربوط به مواد مخدر در شهرستان کاشان

نگاهی به آمار زندانیان و روند افزایش شمار زندانیان مربوط به جرایم مواد مخدر ، نشان دهنده ی بحران درخور تاملی است که کارشناسان امر و مسئولین مربوطه را به فکر چاره جویی انداخته است . کاشان از جمله شهرهایی است که اعتیاد به مواد مخدر و به تبع ارتکاب جرایم مربوط به آن ، در آن به نحو چشمگیری به چشم می خورد . وجودش از ده هزار معتاد آمار بالایی برای این شهرستان است . مضاف بر اینکه چه بسا افرادی معتاد ب...

15 صفحه اول

تحلیل جرم شناسی بزهکاری مهاجران، مطالعه موردی در شهرستان زرین شهر از استان اصفهان

یکی از عوامل برهم زننده نظم و آرامش رخداد پدیده جرم و بزهکاری است. در همین راستا در این پژوهش به مهاجرت به عنوان یکی از عوامل جرم زا پرداخته شده و ارتباط مستقیم و تنگاتنگ آن با افزایش جرم اثبات شده اشت. به همین منظور شهرستان زرین شهر از استان اصفهان را، که در اعداد مهاجرپذیرترین شهرهای ایران است، مورد مطالعه موردی قرار دادیم. در این تحقیق میدانی نتایجی از این قبیل که: میزان بزهکاری مهاجران از ب...

تاثیر مجازات اعدام در بازدارندگی (هدف ارعاب فردی و اجتماعی) ارتکاب جرایم مواد مخدر و روانگردان ها

جرایم مربوط به مواد مخدر و روانگردان از دغدغه های همیشگی و به خصوص سال های اخیرِ جهان (به دلیل تولید و صدور انبوه مواد مذکور) و به خصوص کشور ما بوده است. بدین جهت، کنوانسیون های بین المللی مختلفی در این خصوص به تصویب کشورهای مختلف جهان رسیده است. علاوه بر این، کشورها در حقوق داخلی خود نیز در این زمینه، به قانون گذاری پرداخته اند. در این میان، مجازات اعدام، محور بحث حاضر می باشد. نقش بازدارندگی ...

15 صفحه اول

نقش پلیس در پیشگیری از جرایم سایبری و تأمین امنیت در فضای مجازی (پلیس فتا)

تمایل روز افزون به استفاده از اینترنت و فضای سایبری 1212 باعث شده است تا شرایطی برای وقوع جرایم سایبری فراهم آید. نزدیک به دو سال است که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در تقابل و پیشگیری با این گونه از جرایم برآمده است. بررسی نقش محوری پلیس در پیشگیری از جرایم سایبری و اهمیت وجود پلیس پیشگیری از جرایم سایبری و نقش تأمین کننده ی امنیت در این حوزه از اهداف این مطالعه است . یافته های این مطالعه...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}