the impact of phonetic transcription on iranian intermediate efl learners’ pronunciation accuracy

پایان نامه
چکیده

این تحقیق به منظور یافتن تاثیر آموزش آوا نگاری انگلیسی بر روی صحت تلفظ زبان آموزان سطح متوسط ایرانی صورت گرفت.برای دستیابی به دو گروه متجانس, از110 زبان آموز در حال یادگیری زبان در اموزشگاه ها ازمون opt گرفته شد. بنابراین 40 نفر از این افراد انتخاب و به دو گروه 20 تایی تقسیم شدند.درنهایت این نتیجه حاصل شد که آموزش آوانگاری انگلیسی تاثیر مثبتی بر صحت تلفظ زبان آموزان سطح متوسط ایرانی داشته است. نتایج همچنین نشان دادند که جنسیت تفاوتی معنادار در عملکرد ایجاد نمیکند.

منابع مشابه

the impact of cooperative questioning vs. self-questioning methods on the reading comperhension ability of iranian pre- intermediate efl learners

این تحقیق به بررسی تاثیر استفاده از روش پرسش مشارکتی در مقابل روش خود پرسشی بر توانایی خواندن زبان آموزان سطح پیش متوسطه ایرانی می پردازد. در این تحقیق تلاش شده تا متوجه شویم که آیا این استراتژی ها تاثیری بر روی توانایی خواندن زبان آموزان دارد یا نه و کدام یک تاثیر بیشتری دارد. بر این اساس 98 زبان آموز انتخاب و از طریق تست مهارتی ماک تافل همگن شدند. سپس محقق آنها را به سه گروه تقسیم کرد که این ...

The Effect of L2 Minimal Pairs Practice on Iranian Intermediate EFL Learners’ Pronunciation Accuracy

The aim of the current study was to investigate whether L2 minimal pairs practice would have an effect on Iranian intermediate EFL learners’ pronunciation accuracy. For this purpose, 30 Iranian intermediate EFL learners at Simin institute participated in the experiment of the study. The selection of subjects was done from among 150 EFL learners at intermediate level. In order to make subj...

متن کامل

the impact of pushed output on oral proficiency of iranian efl learners

مفهوم فرضیه تولید اجباری سویین (1985)، بیانگر تسهیل یادگیری زبان دوم می باشد. این فرضیه پیشنهاد میکند که هنگامیکه دانش آموزان مجبور به شرکت در تولید زبان می شوند، این فرصت را دارند که پیامی دقیق، منسجم و مناسب را ارائه دهند. با توجه به کمبود تحقیقات کمی در جهت حمایت یا رد تولید اجباری، مطالعه حاضر اقدام به ایجاد داده های کمی جهت اثر تولید اجباری نموده است. هدف از این مطالعه از دو قسم می باشد. ا...

15 صفحه اول

the effect of subtitling on vocabulary learning of iranian intermediate efl learners

this study was an attempt to investigate the effect of subtitling on vocabulary learning among iranian intermediate students. to find the homogeneity of the groups, tofel test was administered to student in kish mehr institute in garmsar. after analyzing the data, 60 participants (female students) who scored within the range of one standard deviation above and below the mean, were selected as h...

the effect of explicit versus implicit error correction on writing of iranian intermediate efl learners

در این پایان نامه دو روش اصلاح اشتباهات نوشتاری زبان آموزان بزرگسال ایرانی در سطح متوسط مورد بررسی قرار می گیرد. در روش اول (explicit) اشتباهات بطور مستقیم و در روش دوم (implicit) اشتباهات بصورت غیر مستقیم اصلاح می شود. برای انجام این تحقیق از دو گروه 15 نفری استفاده شده است. به زبان آموزان در هر جلسه یک موضوع انشا داده شده است. این کار در 15 هفته (15 جلسه) تکرار شده است. مقایسه نتایج این آزمون...

the impact of attending efl classes on the level of depression of iranian female learners and their attributional complexity

می توان گفت واقعیت چند لایه ا ی کلاس های زبان انگلیسی بسیار حائز اهمیت است، زیرا عواطف و بینش های زبان آموزان تحت تاثیر قرار می گیرد. در پژوهش پیش رو، گفته می شود که دبیران با در پیش گرفتن رویکرد فرا-انسانگرایی ، قادرند در زندگی دانش آموزانشان نقش مهمی را ایفا سازند. بر اساس گفته ی ویلیامز و بردن (2000)، برای کرل راجرز، یکی از بنیان گذاران رویکرد انسانگرایی ، یادگیری بر مبنای تجربه، نوعی از یاد...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

موسسه آموزش عالی غیردولتی رودکی تنکابن - دانشکده زبانهای خارجی

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023