بررسی میزان توجه برنامه درسی اجرا شده به ابعاد هویت ملی از دیدگاه دبیران مدارس مقطع متوسطه شهرستان نقده در سال تحصیلی 94-93

پایان نامه
چکیده

چکیده: هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان توجه برنامه درسی اجراشده به ابعاد هویت ملی با توجه به چهار عنصر عمده برنامه درسی(هدف، محتوا، روش تدریس، ارزشیابی) است. تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری آن شامل تمام دبیران دروس تاریخ، جغرافیا، ادبیات و علوم اجتماعی دوره اول متوسطه(پایه هفتم وهشتم) و دوره دوم متوسطه(تمام پایه ها) می باشد. نمونه آماری شامل 103 نفراست که به صورت تصادفی و بر اساس جدول مورگان انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته که دارای 38 سوال در زمینه هویت ملی در هر یک از ابعاد برنامه درسی اجراشده است که بر اساس مقیاس لیکرت در مقیاس پنج درجه ای(کم، خیلی کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد) تنظیم شده، استفاده شده است. تحلیل داده های حاصل از پژوهش با استفاده از نرم افزار spss انجام پذیرفت و نتایج به دست آمده نشان داد که میزان توجه برنامه درسی اجرا شده در عنصر هدف، کم، در عنصر محتوا، کم، در عنصر روش تدریس، کم و در عنصر ارزشیابی در سطح خیلی کم می باشد. همچنین نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین دیدگاه دبیران مرد و دبیران زن در میزان توجه به ابعاد هویت ملی تفاوت معناداری وجود دارد. میزان توجه دبیران زن در ابعادتاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی عنصر هدف، در ابعاد تاریخی، فرهنگی و اجتماعی عنصر محتوا، در ابعاد فرهنگی و اجتماعی عنصر روش تدریس، و در ابعاد فرهنگی و اجتماعی عنصر ارزشیابی نسبت به دبیران مرد بیشتر می باشد.

منابع مشابه

مقایسه میزان مشارکت دبیران در مدیریت با توجه به سبک های تفکر آنان در مدارس متوسطه شهرستان نقده در سال تحصیلی ۹۲-۹۱

هدف پژوهش حاضر، مقایسه میزان مشارکت دبیران در مدیریت با توجه به سبک های تفکر آنان در مدارس متوسطه شهر نقده در سال تحصیلی 92-91 بود. جامعه آماری شامل کلیه دبیران مدارس متوسطه بود، که به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی و با استفاده از فرموال کوکران 145دبیر بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر (1992) و پرسشنامه میزان مشارکت در م...

متن کامل

بررسی اثربخشی برنامه درسی تربیت سیاسی مقطع متوسطه از دیدگاه دبیران و دانش آموزان: مطالعه موردی شهر کاشان

در این پژوهش، میزان اثربخشی برنامه درسی تربیت سیاسی مقطع متوسطه از دیدگاه دبیران و دانش آموزان این مقطع در شهرستان کاشان مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. با توجه به نقش و اهمیت تربیت سیاسی در ابعاد فردی و اجتماعی، این تحقیق کوشیده است تا میزان توفیق و موفقیت برنامه درسی تربیت سیاسی مقطع متوسطه را از دیدگاه دبیران و دانش آموزان مشخص سازد. جامعه آماری این پژوهش، دبیران و دانش آموزان متوسطه شهر...

متن کامل

امکان سنجی استقراربرنامه درسی مبتنی بر تلفن همراه هوشمند در مدارس متوسطه ایران ازدیدگاه متخصصان،معلمان ودانش آموزان وارائه راهکارهایی برای طراحی واجرای آن.

چکیده هدف اصلی این پژوهش،بررسی امکان سنجی استقرار برنامه درسی مبتنی بر تلفن همراه هوشمند در مدارس متوسطه ایران از دیدگاه متخصصان،دبیران و دانش آموزان و ارائه راهکارهایی برای طراحی و اجرای آن است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- پیمایشی بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان(12690نفر) و دبیران مقطع متوسطه کاشان(810نفر) در سال تحصیلی 89- 1388و نیز متخصصان شهرستان کاشان،اصفهان و ته...

15 صفحه اول

بررسی تأثیر برنامه درسی پنهان بر تقویت هویت ملی و دینی دانش آموزان دوره ی متوسطه آموزش و پروش منطقه 5 شهرتهران سال تحصیلی 93-92

پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر برنامه ی درسی پنهان بر تقویت هویت ملی و دینی دانش آموزان دوره متوسطه آموزش و پرورش منطقه 5 شهر تهران می پردازد. روش تحقیق، از لحاظ هدف،کاربردی، و از لحاظ نوع، توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و دبیران دوره متوسطه آموزش و پرورش منطقه 5 تهران بود که تعداد 240 نفر(160 دبیر و 80 مدیر) با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق سا...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}