قاعده های انتگرال گیری گاوسی با توابع وزن نمایی روی بازه(1,1-) ‎

پایان نامه
چکیده

در این پایان نامه به معرفی روش گاوسی مقطوع بر مبنای ریشه های چندجمله ایهای از نوع پولاکزک خواهیم پرداخت که این فرمول ها پایدار و همگرا از مرتبه بهترین تقریب چندجمله ای در فضای توابع مناسب می باشند.

منابع مشابه

حل معادلات دیفرانسیل و انتگرال با توابع والش

هر شکل موج متناوب و مناسب را می توان بصورت یک سری از توابع والش بیان کرد . اگر سری در انتهای گروهی از جملات با مرتبه معیین قطع گردد جمع جزئی جمل تقریب پلکانی شکل موج خواهد بود ، بلندی هر پله مساوی مقدار متوسط شکل موج در همان فاصله خواهد بود . اگر یک تبدیل غیر خطی حافظ صفر به یک سری والش اعمال گردد ، سری حاصل را می توان با اعمال جبری ساده بدست آورد . ضرایب سری اولیه تغییر خواهد کرد اما جمله ها...

متن کامل

تقریب انتگرال های منفرد نوع کوشی با تابع وزن تعریف شده روی بازه انتگرال گیری

جواب های معادلات انتگرال منفرد ‎(sies)‎ مشخصه بر حسب انتگرال های منفرد نوع کوشی با تابع وزن بیان می شود. قواعد انتگرال گیری جدیدی را برای تقریب تمامی جواب های معادله انتگرال منفرد مشخصه نوع کوشی روی بازه ‎$ [-1,1] $‎ معرفی می کنیم. تخمین خطاها در کلاسی از توابع ‎$ h^{alpha} ([-1,1]‎, ‎a) $‎ و ‎$ c^1 ([-1,1]) $‎ بیان می شود. نتایج عددی حتی برای حالت های نیمه کراندار و بی کران از جواب های انت...

15 صفحه اول

نظریه های انتگرال گیری دانژوا، پرون و هنستاک - کورزویل روی خط حقیقی

نظریه انتگرال ریمان در عین سادگی و زیبایی، کاستی هایی نیز دارد. نظریه انتگرال لبگ، پیشرفت قابل توجهی نسبت به نظریه ریمان به حساب می آید و بسیاری از کاستی های آن را رفع می کند و در عین حال برخی از همان کاستی ها را دارد. مثلا شرط انتگرال پذیری همچنان در قضیه اساسی حسابان باید اضافه گردد. در جهت رفع این مشکل و بدست آوردن نظریه ای به قدرت نظریه لبگ با پرداخت هزینه ای کمتر، ریاضیدانان بسیاری نظریه ه...

متن کامل

حل معادلات دیفرانسیل و انتگرال با توابع والش

هر شکل موج متناوب و مناسب را می توان بصورت یک سری از توابع والش بیان کرد . اگر سری در انتهای گروهی از جملات با مرتبه معیین قطع گردد جمع جزئی جمل تقریب پلکانی شکل موج خواهد بود ، بلندی هر پله مساوی مقدار متوسط شکل موج در همان فاصله خواهد بود . اگر یک تبدیل غیر خطی حافظ صفر به یک سری والش اعمال گردد ، سری حاصل را می توان با اعمال جبری ساده بدست آورد . ضرایب سری اولیه تغییر خواهد کرد اما جمله ها...

متن کامل

حل معادلات انتگرال فردهلم با استفاده از توابع چندمقیاسی برنشتاین

در این مقاله، روش های عددی کارا برای پیدا کردن جواب معادلات انتگرال فردهلم خطی و غیرخطی نوع دوم بر اساس پایه توابع چند مقیاسی برنشتاین ارائه می شوند. در ابتدا، ویژگی های این توابع که به صورت ترکیب خطی از توابع بلاک پالس بر بازۀ (1، 0] و چندجمله ای های برنشتاین هستند به همراه  ماتریس عملیاتی دوگان آن ها ارائه می شوند. سپس از این ویژگی ها برای تبدیل معادلۀ انتگرال مورد نظر به معادله ای ماتریسی هم...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023