فن شناسی و آسیب شناسی ستون های سنگی قلعه صمصام شلمزار برای ارائه طرح حفاظت

پایان نامه
چکیده

قلعه ی صمصام السلطنه ی شلمزار در استان چهارمحال و بختیاری و در جنوب غرب ایران قرار دارد. این قلعه در سال 1318 ه.ق توسط مرتضی قلی خان صمصام السلطنه ساخته شد و از نمونه قلعه هایی است که دارای ستون های سنگی منحصر به فرد دوره قاجاریه می باشد. با بررسی ساختار ستون ها می توان اطلاعات مناسبی از هنر حجاری دوره قاجاریه ی را در اختیار قرار دهد. ستون های بنا با گذشت زمان، متحمل آسیب های گوناگونی شده اند که برای جلوگیری از ویران شدن بیشتر و فراهم آوردن شرایطی مطلوب برای تأمین بقا و ادامه حیات این اثر ارزشمند باید اقدامات مناسبی صورت گیرد. این ارزش ها بر لزوم حفاظت و مرمت این گونه آثار، بر پایه ی مطالعات ساختاری فن شناسی و آسیب شناسی می-افزایند. در این پژوهش از روش های پتروگرافی(میکروسکوپ نوری)، پراش پرتو ایکس(xrd) و آزمایشات شیمی تَر برای آشکارسازی اطلاعات در خصوص ساختارهای کریستالوگرافی، ترکیبات شیمیایی، خواص فیزیکی، شناسایی نوع سنگ و ترکیبات رسوبات سطحی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشانگر آن است که عوامل محیطی و دخالت های انسانی به مرور زمان به روند آسیب های ناشی از مرحله ساخت سرعت بخشیده و آسیب های جدیدی پدید آورده اند. با استناد به بررسی ها و آزمایش های انجام شده روی نمونه های مورد بررسی، از میان عوامل محیطی و انسانی آسیب رسان، هوازدگی نقش بارزتری را در فرسایش این اثر دارد. در نهایت، با به کارگیری نتایج به دست آمده از بررسی های میدانی و مطالعات آزمایشگاهی، برای کنترل روند تخریب راه کارهایی موثر جهت حفظ و نگهداری ستون های قلعه ارائه شد. نوع تحقیق و محور اصلی پژوهش توصیفی، تحلیلی است و در جمع آوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای، مطالعات آزمایشگاهی و میدانی نیز استفاده شده است.

منابع مشابه

تحلیل فن شناسی،آسیب شناسی و ارائه ی طرح حفاظت تزئینات گلی کوه خواجه سیستان

کوه خواجه تنها برجستگی سنگی دشت سیستان است که در 30 کیلومتری زابل قرار گرفته است و در آن آثاری از دوره های پارینه سنگی تا اواخر اسلامی وجود دارد. مهمترین آثار تاریخی موجود در این کوه مربوط به دوره ی اشکانی و ساسانی است که کهندژ در راس همه ی آنها قرار دارد. تزئینات موجود در کهندژ کوه خواجه در تاریخ هنر ایران اهمیت بسیار زیادی دارد. تزئیناتی شامل نقاشی ها، گچبری ها و تزئینات گلی که این نوع تزئینا...

15 صفحه اول

فن شناسی، آسیب شناسی و ارائه طرح حفاظت و مرمت تزیینات گچی محراب بقعه تاریخی پیربکران

در ایران مطالعات مدون و سازمان یافته ای در رابطه با شناخت فنی تزیینات گچ بری دوره ایلخانی صورت نگرفته است ولی می توان برخی از پژوهش های عمده در زمینه های مشابه را سرمشقی برای این هدف در نظر گرفت. از جمله مطالعات فنی انجام شده توسط م.میش مست نهی بر روی گچ بری های کوه خواجه سیستان را می توان نام برد که در آن عمده فرسایش قابل ملاحظه در نمونه ها یعنی پودری شدن لایه های گچ و خاک و انیدریته شدن این ل...

15 صفحه اول

فن شناسی، آسیب شناسی و ارائه طرح حفاظت از تزئینات در مدرسه شمسیه یزد

در دوره آل مظفر اکثر بزرگان، هنرمندان و دانشمندان برای در امان ماندن از حملات مغول شهریزد را مرکز فعالیت های علمی و هنری خود قرار دادند. برقراری امنیت و آرامش در یزد و نیز توجه زیاد حاکمان ایلخانی به حکومت آل مظفر باعث شد تا در این دوره تبادلات علمی هنری بسیاری بین این دو حکومت صورت گیرد. گرد آمدن دانشمندان و هنرمندان در یزد و از سوی دیگر آشنایی و تبادل فنون تزیینات معماری در یزد و در پی آن توس...

15 صفحه اول

فن شناسی،آسیب شناسی و ارائه طرح حفاظت باد بزن چینی متعلق به موزه مقدم

این پروژه براساس معرفی اثر، بررسی نوع مواد و تکنیک ها، شناسایی انواع آسیب و ارائه طرح حفاظت انجام شده است برای این منظور"بادبزن چینی" متعلق به موزه مقدم دانشگاه تهران جهت نمونه مطالعاتی انتخاب شده است.برای بررسی و شناسایی رنگدانه ها از عکسبرداری با لوپ دیجیتال دستی، فلورسانس اشعه ایکس، طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه و تکنیک عکاسی مادون قرمز استفاده شده است. گونه الیاف کاغذ، پارچه، چوب با ...

فن شناسی، آسیب شناسی و ارائه طرح حفاظت برای یک اثر پارچه ای منسوب به دوره صفوی

پژوهش حاضر با عنوان فن شناسی، آسیب شناسی و ارائه طرح حفاظتی برای یک اثر پارچه ای منسوب به دوره صفوی انجام گرفته است. هدف از انجام این پژوهش دستیابی به طرح حفاظتی مناسب با شرایط اثر پارچه ای برای نمایش و نگهداری آن بوده است و در راستای تحقق این مهم مطالعات فن شناسی به منظور شناسایی ساختار و مواد تشکیل دهنده و مطالعات آسیب شناسی جهت شناسایی عوامل آسیب رسان و آسیب های وارده بر اثر پارچه ای، انجام ...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022