آنتروپی روی درونریختی های گروه های آبلی موضعا فشرده

پایان نامه
چکیده

در مقدمه شرح مختصری از تعریف آنتروپی برای گروه های آبلی موضعا فشرده توسط پیترز را بیان می کنیم. این نگرش اجازه کار با درونریختی ها را به جای کار با خودریختی ها می دهد.

منابع مشابه

گراف های کیلی موضعا اولیه روی گروه های آبلی متناهی

اگر г یک گراف کیلی همبند موضعا اولیه روی یک گروه آبلی متناهی باشد آنگاه : г= kn, kn,n, kn,n-nk2,kn×....× kn 2) г یک پوشش نرمال دوتایی استاندارد از kn× …× kn است. 3) г یک گراف کیلی نرمال یا دو نرمال روی یک 2-گروه آبلی مقدماتی یا 2-گروه فرا آبلی می باشد.

15 صفحه اول

گروه های کوانتومی موضعا فشرده

هدف از این پایان نامه، آشنایی با مفهوم گروه های کوانتومی است. در ابتدا مفاهیم جبرهای هوف و مضرب جبرهای هوف را مورد مطالعه قرار می دهیم سپس تعریف گروه های کوانتومی فشرده را بیان می کنیم. ضروری است که بدانیم گروه های کوانتومی ، کاتگوری تشکیل می دهند که همه گروه های موضعا فشرده مشمول در این کاتگوری اند. اشیا این کاتگوری *c-جبرهای خاص اند و گروه های موضعا فشرده همه اشیا این کاتگوری اند که ویژگی جاب...

تعمیم نظریه ی فضاهای انتقال-پایا برای گروه های موضعا فشرده آبلی

در این پایان نامه ما نظریه فضاهای انتقال پایا را به گروههای موضعا فشرده آبلی گسترش می دهیم. ابتدا فضاهای h_ پایا را برای زیر گروه گسسته ی شمارش پذیر h از گروه موضعا فشرده آبلی g معرفی می کنیم که مفهوم تابع برد و تکنیک های تار سازی در این زمینه معتبر هستند. در ادامه ی این تعمیم ما ویژگی قاب ها و پایه های ریس این فضاها را با گسترش نتایج گذشته که برای گروه rd و زیر گروه zd شناخته شده بودند، ثابت م...

15 صفحه اول

تابع ابهام حالت خالص روی گروه های موضعاً فشرده آبلی

در این پایان نامه‏، شرط لازم و کافی برای آن که یک تابع در (2^l^2(r تابع ابهام متناظر با تابعی در l^2(r) ‎ باشد‏، ارائه می شود. این شرط به شکل یک معادله انتگرالی است. همچنین شرایطی را فهرست می نماییم که تابع ابهام حالت های خالص در آن ها صدق می کند. بررسی این شرایط‏، از معادله انتگرالی ساده تر است. چگونگی ساختن تابع موج متناظر با تابع ابهام مفروض را نشان خواهیم داد و مثال هایی ارائه می دهیم که نش...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ریاضی و کامپیوتر

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023