بررسی رابطه بین روش تدریس معلمان با انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره اول دبیرستان های دخترانه شهر تبریز در درس ریاضی بر اساس سیستم تجزیه و تحلیل تعاملی فلندرز

پایان نامه
چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین روش تدریس معلمان با انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره اول دبیرستان های دخترانه شهر تبریز در درس ریاضی بر اساس سیستم تجزیه و تحلیل تعاملی فلندرز صورت گرفت. پژوهش به روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دبیران ریاضی دوره اول دبیرستانهای دخترانه نواحی پنجگانه شهر تبریز و تمامی دانش آموزان دوره اول دبیرستانهای دخترانه شهر تبریز در سال 94-93 بودند. نمونه آماری این تحقیق،30 نفر از دبیران ریاضی دوره اول دبیرستانهای دخترانه شهر تبریز بودند که تعداد 800 نفر از دانش آموزان آنان انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه انگیزش محقق ساخته، نمرات نوبت اول ریاضی دانش آموزان برای سنجش میزان پیشرفت تحصیلی و روش کدبرداری فلندرز بود. داده های گردآوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شدند. یافته های به دست آمده از تحقیق نشان داد که بین روش تدریس مستقیم معلمان بر مبنای شاخص های فلندرز با انگیزش دانش آموزان، رابطه مستقیم وجود دارد. اما بین روش تدریس مستقیم و روش تدریس غیرمستقیم معلمان بر مبنای شاخص های فلندرز با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، رابطه معنی داری وجود ندارد. با توجه به نتایج پژوهشی حاصل از رگرسیون گام به گام (stepwise)، از بین عوامل دهگانه فلندرز، عامل ششم (ارائه دستورات رفتاری)، عامل هفتم (انتقاد شدید و توجیه آمرانه)، عامل هشتم (پاسخ دانش آموز)، عامل نهم(سوال دانش آموز) و عامل دهم(سکوت و ابهام)، انگیزش دانش آموزان در درس ریاضی را تبیین می کنند. اما از بین عوامل دهگانه فلندرز فقط عامل ششم (ارائه دستورات رفتاری)، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره اول دبیرستان در درس ریاضی را تبیین می کند.

منابع مشابه

بررسی رابطه بین خلاقیت معلمان با کیفیت تدریس آنان با تاکید بر سیستم تجزیه و تحلیل تعاملی فلندرز در دوره راهنمایی و متوسطه شهر پیرانشهر

عملکرد تحصیلی دانش¬آموزان از موضوعاتی است که توجه بسیاری از محققان تربیتی را جلب کرده است. از عوامل موثر در عملکرد تحصیلی، شیوه تدریس معلمان، نوع و میزان ارتباط معلمان با دانش¬آموزان می¬باشد. بررسی فرایند تدریس معلمان با استفاده از مشاهده مستقیم و کدبرداری از جریان تدریس برای تعیین نوع ارتباط و تحلیل کیفیت تدریس از دهه¬ها ی 50 و 60 رایج گردید که امروزه محققان زیادی از روش مشاهده مستقیم و کدبردا...

15 صفحه اول

تحلیل نیمرخ انگیزشی دانش آموزان سال اول دبیرستان در درس ریاضی براساس دیدگاه خودتعیین گری

پژوهش حاضر، با هدف بررسی نیمرخ های انگیزشی دانش آموزان سال اول دبیرستان و تفاوت نیمرخ گروه های مختلف از نظر میزان پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی با استفاده از رویکرد فرد محور انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، دانش آموزان دبیرستانی شهر تبریز بودند. مبتنی بر هدف پژوهشی، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، از بین دانش آموزان سال اول دبیرستان، به تعداد 718 نفر انتخاب شدند که از این تعداد،...

بررسی رابطه بین ادراک از جو کلاس درس ریاضی، میزان تقلب و پیشرفت تحصیلی ریاضی پایه اول متوسطه در دبیرستان های دخترانه شهر یزد

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ادراک از جو کلاس درس ریاضی، میزان تقلب و پیشرفت تحصیلی ریاضی در دبیرستان های دخترانه شهر یزد در سال تحصیلی 92-1391 می باشد. در این پژوهش رابطه ای، جامعه آماری تمامی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان (دوره دوم) است که از طریق نمونه گیری تصادفی تعداد 345 نفر دانش آموز به عنوان نمونه آماری مدّنظر قرار گرفتند. برای مشخص نمودن جو روانی- اجتماعی کلاس درس از پرسشنامه میش...

پیش بینی عملکرد تحصیلی درس ریاضی از طریق باورهای انگیزشی در دانش آموزان مدارس راهنمایی عادی شهر بندرعباس

چکیده پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی پیش بینی عملکرد تحصیلی درس ریاضی از طریق باورهای انگیزشی در دانش آموزان مدارس عادی راهنمایی شهر بندرعباس با این هدف انجام شده است تا میزان رابطه و توان پیش بین بودن هر یک از مولفه های سه گانه باورهای انگیزشی (خودکارآمدی، ارزش گذاری درونی و اضطراب امتحان ) را در ارتباط با عملکرد تحصیلی درس ریاضی مورد بررسی قرار دهد. چهار فرضیه به عنوان فرضیه های تحقیق در پژوهش ...

15 صفحه اول

بررسی وضعیت تعامل کلامی معلمان- دانش‌آموزان در جریان تدریس و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مدرسه‌های ابتدایی شهرستان اردبیل

          ایـن پژوهـش به منظــور بررسی وضعـیت تعامل کلامی بیـن معلـمان – دانش‌آموزان دوره‌ی ابتدایی در جریان تدریس و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان انجام گرفت. بدین منظور از بین 1600 نفر معلم دوره‌ی ابتدایی شهرستان اردبیل، تعداد 400 نفر به شیوه‌ی تصادفی چند مرحله‌یی انتخاب شد. دانش‌آموزان کلاس‌های این معلمان به تعداد 10831 نفر به عنوان نمونه‌ی بعدی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، ا...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

کلمات کلیدی

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}