نام پژوهشگر: سعید هاتفی

اثرات بیولوژیک اسانس های اویشن شیرازی و اسطوخودوس روی سوسک چهارنقطه ای حبوبات callosobruchus maculatus (f.) (coleoptera: bruchidae)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد 1388
  زهرا گلستانی کلات   سعید هاتفی

اثرات سوء آفت کش های شیمیایی در چند دهه اخیر توجهات را به سمت استفاده از ترکیبات طبیعی جلب کرده است. در تحقیق حاضر اثرات بیولوژیکی اسانس های آویشن شیرازی و اسطوخودوس روی حشرات کامل نر و ماده سوسک چهارنقطه ای حبوبات به صورت سمیت تنفسی و تماسی، اثرات دورکنندگی، بازدارندگی تخم ریزی، کاهش خروج حشرات کامل نسل f1 و اثر روی جوانه زنی بذور لوبیا چشم بلبلی بررسی شد. در آزمایشات سمیت تنفسی، مقادیر lc50 محاسبه شده پس از 24 ساعت برای اسانس آویشن شیرازی معادل 329 و µl.l-1 562 و برای اسانس اسطوخودوس معادل 34 و µl.l-1 54 به ترتیب علیه حشرات کامل نر و ماده بود. در آزمایش سمیت تماسی، بیشترین مقدار lc50 (µl.m-2 3129 ) با اسانس آویشن شیرازی علیه حشرات ماده و کمترین مقدار آن (µl.m-2 1510 ) با اسانس اسطوخودوس علیه حشرات نر بدست آمد. در آزمایشات دورکنندگی پس از 24 ساعت، در غلظت µl.l-1 38/15 میزان دورکنندگی هر دو اسانس روی حشرات نر بیش از 5/1 برابر حشرات ماده بود. مقایسه شیب خطوط رگرسیون بین درصد دورکنندگی و غلظت اسانس نشان داد که اسانس اسطوخودوس نسبت به آویشن شیرازی اثر دورکنندگی بیشتری داشت. در آزمایشات اثر اسانس روی میزان تخم ریزی و جمعیت نسل f1 پس از 4 روز، درصد کاهش تخم ریزی حشرات به میزان حدود30 درصد و درصد کاهش جمعیت نسل f1 به میزان حدود 20 درصد نسبت به شاهد در اسانس آویشن شیرازی با غلظتی بیش از 2 برابر نسبت به غلظت به کار رفته از اسانس اسطوخودوس بدست آمد. اسانس های آویشن شیرازی و اسطوخودوس روی جوانه زنی بذور لوبیا چشم بلبلی اثر سوء نداشتند. با توجه به اثرات بیولوژیکی این دو اسانس به نظر می رسد اسانس های مذکور جایگزین مناسبی برای آفت کش های متداول باشند.

بررسی تنوع گونه ای کنه های زیان آور درختان پهن برگ غیرمثمر فضای سبز مشهد
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد 1389
  سارا شیخ الاسلام زاده   حسین صادقی نامقی

طی سال های ????-???? ، به منظور جمع آوری و شناسایی فون کنه های زیان آوردرختان فضای سبز در شهرستان مشهد، استان خراسان رضوی به صورت هفتگی اقدام به نمونه برداری از درختان حاشیه خیابان ها، پارک های شهری و حومه شهر و فضای سبز اداری گردید. به این منظور، نمونه هایی از اندام هایی نظیر برگ، ساقه و جوانه، معمولآ از ارتفاع ?/? تا ? متری درختان تهیه و به آزمایشگاه منتقل و نسبت به جداسازی نمونه های کنه با استفاده ازبینوکولر اقدام شد. کنه ها با روش های استاندارد شفاف وسپس با استفاده ازمحلول هویر(hoyer’s medium) اقدام به تهیه اسلاید میکروسکوپی گردید. پس از شناسایی اولیه، نمونه ها به منظور شناسایی قطعی برای دکتر ژیا اوفنگ زو ( دانشگاه نانجینگ، چین)، دکتر اوون سیمن (موزه کویینزلند در استرالیا) و دکتر کال ولبرن (دانشگاه فلوریدا در آمریکا) ارسال شدند. در این بررسی، ?? گونه از ? خانواده اریوفیده، تترانیکیده و تنوایی پالپیده از روی درختان پهن برگ فضا های سبز شهر مشهد شناسایی و تائید شدند. در فهرست ذیل گونه هایی که با یک و دو ستاره مشخص شده اند به ترتیب برای خراسان رضوی و ایران جدید می باشند. 1-eriophyidae: schevtchenkella ulmi* farkas,1960 ; aceria fraxinivora xue,sadeghi& hong, 2009; aculops knowltoni** keifer, 1964 ; 2-tetranychidae: schizotetranychus hindustanicus** hirst,1924; eutetranychus orientalis klein,1936; eutetranychus africanus** tucker, 1926; oligonychus yothersi** mc gregore,1914; oligonychus mangiferus** rahman & sapra, 1940; eotetranychus willametti ewing; panonychus ulmi koch 1836; tetranychus turkestani ugrov & nikolaskii, 1937; tetranychus urticae koch, 1836; 3-tenuipalpidae: cenopalpus pulcher camestrini & fanzago, 1876.

بررسی فونیستیک کنه های درختان میوه شهرستان بیرجند
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده کشاورزی 1389
  فرحناز درمیانی   حسین صادقی نامقی

فون کنه های درختان میوه شهرستان بیرجند طی سال های 1388 تا 1389 بررسی گردید. در این بررسی،بیست گونه متعلق به هفت خانواده مختلف از زیرراسته پیش استیگمایان و راسته میان استیگمایان جمع آوری و شناسایی شدند .دو گونه از خانواده کنه های تارتن برای اولین بار از ایران گزارش می شود که با علامت * مشخص شده اند. کلیه گونه های فهرست زیر برای اولین بار از روی درختان میوه شهرستان بیرجند گزارش می شوند.

بررسی اثر مقادیر مختلف نیتروژن به پتاسیم بر توانایی زیستی شته سیاه باقلا aphis fabae scop.(hom.: aphididae)وشاخص های رشدی گیاه لوبیا
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد 1390
  سیده افسانه حسینی   مهدی مدرس اول

کیفیت گیاه میزبان به عنوان اولین سطح زنجیره ی غذایی با تأثیر بر توانایی های زیستی حشره ی گیاه خوار می تواند بر انبوهی جمعیت آن تأثیرگذار باشد. در این مطالعه اثر مقادیر مختلف کوددهی نیتروژن به پتاسیم (n:k) گیاه لوبیا برابر با 60 : 40، 40: 40، 0 : 40 کیلوگرم بر هکتار و شاهد 0 :0، بر توانایی های زیستی شته سیاه باقلا scop. aphis fabae و شاخص های رشدی گیاه لوبیا مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش شامل دو بخش بود که در دو زمان مختلف انجام گرفت. در بخش اول آزمایش پس از اعمال تیمارهای کودی، درابتدا شاخص های شیمیایی گیاه شامل n، k و c اندازه گیری گردید و سپس شاخص های رشدی گیاه شامل نرخ فتوسنتز، درصد کلروفیل، رسانایی روزنه، وزن خشک و تازه گیاه لوبیا اندازه گیری گردید. به منظور تعیین نرخ رشد جمیعت شته سیاه باقلا، 12 عدد شته با ساختار سنی متفاوت (به منظور حفظ توزیع سنی پایدار جمعیت) روی گیاهان لوبیا در هر تکرار قرار گرفت. در بخش دوم آزمایش پس از اعمال تیمارهای کودی، به منظور بررسی توانایی زیستی شته، در هر تیمار 32 شته ماده تازه ظاهر شده به طور جداگانه داخل قفس های برگی قرار داده شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که بالاترین میزان نیتروژن در تیمار 0 : 40 و بیشترین میزان پتاسیم در تیمار 60 : 40 در گیاهان مشاهده شد. نرخ رشد جمعیت (r)، نرخ خالص باروری (r0)، نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) و نرخ متناهی افزایش جمعیت (?) شته سیاه باقلا در تیمار های مختلف در سطح 5 درصد اختلاف معنی دار داشتند. بیشترین میزان rm و r در تیمار n:k با نسبت های 40 : 40 و 0 : 40 بدست آمد که نشان دهنده ی مناسب ترین تیما ر ها برای نشوونمای شته و کمترین میزان rm و r در تیمار 60 : 40 مشاهده گردید که نشان دهنده ی نامطلوب ترین تیمار برای شته سیاه باقلا می باشد. در نتیجه کاهش نسبت کوددهی نیتروژن: پتاسیم می تواند توانایی های زیستی شته سیاه باقلا را روی گیاه لوبیا کاهش دهد. کلمات کلیدی: کیفیت گیاه، توانایی زیستی، شته سیاه باقلا، نسبت نیتروژن به پتاسیم

بررسی تنوع گونه ای و تغییرات فصلی کنه های شکارگر پرواستیگماتا بالاخانواده های bdelloidea، erythraeoidea و raphignathoidea در باغ های میوه دانه دار شهرستان مشهد
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده کشاورزی 1390
  سعید پاک طینت   حسین صادقی نامقی

بررسی تنوع گونه ای و تغییرات فصلی کنه های شکارگر پرواستیگماتا بالاخانواده های bdelloidea، erythraeoidea و raphignathoidea در باغ های میوه دانه دار شهرستان مشهد چکیده کنه های شکارگر زیرراسته پرواستیگماتا از مهمترین دشمنان طبیعی کنه های تارتن، حشرات ریز مانند سفیدبالک ها، تریپس ها، شته ها و شپشک ها می باشند. به منظور بررسی فون کنه های بالاخانواده های raphignathoidea، bdelloidea و erythraeoidea در شهرستان مشهد نمونه برداری های مختلفی طی سال های 1388 - 1389 از خاک، اندام های هوایی درختان میوه دانه دار و علف های هرز باغ های میوه در مناطق مختلف به عمل آمد. نمونه ها پس از جداسازی، در لاکتوفنل شفاف سازی شده و از آن ها اسلاید میکروسکوپی تهیه گردید. در این بررسی 18گونه از 15 جنس متعلق به 6خانواده شناسایی به شرح زیر شدند. در بین گونه های شناسایی شده گونه eustigmaeus anauniensis (canestrini, 1889) دارای بیشترین فراوانی بود. i- superfamily bdelloidea: 1) family bdellidae- spinibdella cronini (baker & balock, 1944); bedella muscorum ewing, 1909; biscirus nr silvaticus (kramer, 1881); cyta lattiresris (hermann, 1804); bdellodes kazeruni ostovan & kamali, 1995, 2) family cunaxidae- cunaxa setirostris (hermann, 1804); pulaeus nr glebulentus den heyer, 1980; conaxoides nr. croceus koch, 1838, ii- superfamily raphignathoidea: 3) family stigmaeidae- ledermuelleriopsis zahiri khanjani & ueckermann, 2002; stigmaeus elongatus berlese, 1886; agistemus industani gonzalez, 1965; eustigmaeus anauniensis (canestrini, 1889), 4) family raphignathidae- raphignathus zhaoi hu, jing & liang, 1995; r. giselae meyer & ueckermann, 1989, 5) family eupalopsellidae- eupalopsellus nr. crotovallaris van dis & ueckermann, 1993, iii- superfamily erythraeoidea: 6) family erythraeidae -erythraeus (zaracarus) iranicus saboori and akrami, 2001; erythraeus (zaracarus) kurdistaniensis khanjani & ueckermann, 2005; erythraeus (erythraeus) garmsaricus saboori, goldarazana & khajeali, 2004. کلید واژه ها: باغ های میوه دانه دار، پیش استیگمایان، فون کنه های شکارگر، مشهد.

بررسی حساسیت لاروهای کرم سفید ریشه (coleoptera: melolonthidae) polyphylla adspersa به نماتودهای بیمارگر حشرات heterorhabditis bacteriophora و steinernema feltiae
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده کشاورزی 1390
  مصطفی پورجعفری باغنو   جواد کریمی برنگ

کرم سفید ریشه، polyphylla adspersa از مهمترین آفات درختان میوه و سایر زیست بوم های کشاورزی در شمال شرق کشور می باشد. این آفت شرایط مطلوبی جهت کاربرد عوامل میکروبی را دارا است. بدلیل محدودیت کاربرد سموم شیمیایی در محیط خاک استفاده از عوامل بیولوژیک جهت کنترل این آفت توصیه شده است. در مطالعه حاضر تاثیر دو گونه از نماتود های بیمارگر حشرات بنام های heterorhabditis bacteriophora و steinernema feltiae روی لارو های سنین مختلف این آفت در شرایط آزمایشگاهی (دمای 2 ± 21 درجه سانتیگراد ورطوبت نسبی 2 ± 46%) مورد بررسی قرار گرفت. حداکثر مرگ و میر ایجاد شده روی لارو های سن یک کرم سفید ریشه توسط گونه h. bacteriophora در غلظت 877 لارو بیمارگر نماتود در هر سانتیمتر مربع سطح گلدان و گونه s. feltiae در غلظت 1579 لارو بیمارگر نماتود در سانتیمتر مربع سطح گلدان به ترتیب معادل 81 و 85 درصد حاصل گردید. بر اساس تجزیه ی پروبیت، شاخص lc50 برای نماتود های ذکر شده به ترتیب معادل 276 و 997 لارو بیمارگر نماتود در سانتیمتر مربع، بدست آمد. تجزیه رگرسیون لگاریتم غلظت و پروبیت درصد مرگ و میر، رابطه ی مثبت و معنی داری بین این دو متغیر را برای هر دو گونه نماتود نشان داد. بر اساس نتایج حاصل، گونه h. bacteriophora در مقایسه با گونه ی s. feltiae تاثیر بیشتری داشته و جهت بررسی های تکمیلی بعدی در شناسایی عامل موثر کنترل زیستی آفت پیشنهاد می شود. کلیه غلظت های نماتود های مورد مطالعه روی لارو های سن دو و سه کرم سفید ریشه، فاقد تاثیر بودند. بنظر می رسد لارو های مسن p. adspersa مقاومت نسبی محسوسی به هر دو گونه نماتود بیمارگر مورد مطالعه را دارا می باشند. همچنین در راستای این مطالعه، بیولوژی و مرفولوژی آفت میزبان در شرایط آزمایشگاه، مورد مطالعه قرار گرفت.

بررسی اثرات تماسی و ابقایی سه فرمولاسیون لامبدا- سی هالوترین روی سوسری آلمانی (blattaria: blattellidae).)blattella germanica (l
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده کشاورزی 1391
  آیدا صبور صادق زاده   غلامحسین مروج

در تحقیق حاضر اثرات تماسی و ابقایی سه فرمولاسیون لامبدا- سی هالوترین شامل پودر وتابلicon® 10 wp) )، میکروکپسول(demand® 10 cs)و امولسیون(icon® 5 ec)روی پوره های سن یک و حشرات کامل سوسری آلمانی مورد بررسی قرار گرفت.سوسری ها از منازل مسکونی آلوده ی شهر مشهد به دو روش دستی و تله گذاری جمع آوری گردیدند و در شرایط دمایی 2 ±27 درجه ی سانتی گراد، رطوبت نسبی 10 ± 60 درصد و دوره ی نوری 12 ساعت روشنایی و 12 ساعت تاریکی پرورش یافتند.در بررسی اثر سمیت تماسی، برای هر یک از فرمولاسیون ها 6 غلظت در 10 تکرار مورد آزمایش قرار گرفت.نتایج نشان داد کهفرمولاسیون پودر وتابل با lc50معادل 99/4، 87/9 و 24/12 میلی گرم ماده ی موثره بر متر مربع به ترتیب علیه پوره های سن یک، حشرات نر و ماده، موثرتر از سایر فرمولاسیون های مورد بررسی بود. مقادیر lc50برای فرمولاسیون میکروکپسول معادل 81/5، 02/11 و 42/13 میلی گرم ماده ی موثره بر متر مربع و برای فرمولاسیون امولسیون معادل 98/6، 30/12 و 01/15 میلی گرم ماده ی موثره بر متر مربع به ترتیب علیه پوره های سن یک، حشرات نر و ماده به دست آمد. فعالیت ابقایی فرمولاسیون ها علیه حشرات کامل روی سطوح سرامیک، ام دی اف و موزائیک مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات به مدت 150 روز انجام گردید و در فواصل ده روزه تکرار شد.نتایج نشان داد که فرمولاسیون ها روی سطح سرامیک پایدارتر بودند. در کلیه ی سطوح مورد آزمایش، فرمولاسیون امولسیون نسبت به سایر فرمولاسیون ها دوام کمتر داشت. نتایج این مطالعه نشان داد که فرمولاسیون میکروکپسول در مقایسه با سایر فرمولاسیون های مورد بررسی بیش ترین فعالیت ابقایی را روی سطوح مورد مطالعه داشتو 110 روز پس از کاربرد روی سطح سرامیک، در حشرات نر و ماده ی سوسری آلمانی به ترتیب 65 و 53 درصد مرگومیرایجاد کرد.

بررسی فون بندپایان گالزای گیاهی با تاکید بر کنه ها و پشه های گالزا در شهرستان علی آباد کتول، استان گلستان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده کشاورزی 1393
  علی گل   حسین صادقی نامقی

به منظور بررسی فون بندپایان گالزای گیاهی بخصوص خانواده پشه های گالزا و کنه های بالاخانواده اریوفیوئیدآ در شهرستان علی آباد کتول، در تابستان 1392 و بهار 1393 اقدام به نمونه برداری از گونه های گیاهی در مناطق مختلف منطقه شد. از روش های مختلف بویژه جمع آوری گال های گیاهی، شستشوی اندام های آلوده گیاهی برای نمونه برداری استفاده شد. نمونه ها پس از تهیه اسلاید میکروسکوپی با استفاده از کلیدهای موجود مورد شناسایی قرار گرفتند. با ارسال نمونه های خانواده پشه های گالزا به دکتر مارسلا اسکوراوا (جمهوری چک) و کنه های بالاخانواده اریوفیوئیدآ برای زیا اوفن زو ( چین) و گرازینا ( لهستان) شناسایی آنها مورد تایید قرار گرفت. در این بررسی هشت گونه پشه گالزا جمع آوری و شناسایی شد که همه گونه ها برای اولین بار از ایران گزارش می شوند و از نه گونه کنه اریوفیوئیدآ شناسایی شده، هشت گونه برای فون ایران و یک گونه برای علم جدید بودند. فهرست پشه های گالزا به صورت زیر می باشد: rabdophaga rosaria (loew, 1850); rabdophaga nervorum (kieffer, 1895); dasineura irregularis (bremi, 1847); zygiobia carpini (loew, 1874); mycodiplosis plasmoparae (rübsaamen, 1906); camptodiplosis boleti (kieffer, 1901); iteomyia capreae (winnertz, 1853). فهرست کنه های اریوفیوئیدآ که برای فون ایران جدید هستند به صورت زیر می باشد: aceria salvia (nalepa, 1891); epitrimerus gibbosus (nalepa, 1892); eriophyes tiliae nalepa, 1890; phyllocoptruta sp. ; tetra salixis (xue, song & hong, 2006); leipothrix liroi (roiv., 1947) jo?i? & petanovi? (2012); aceria tuberculatus nalepa, 1891; tegonotus depressus (nalepa, 1894). گونه shevtchenkella veronica sp. nov نیز برای علم جدید می باشد. کلید واژه ها: پشه گالزا، علی آباد، فون، کنه گالزا

بررسی تنوع گونه ای کنه های بالاخانواده eriophyoidea روی گیاهان علفی در شهرستان فردوس
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده کشاورزی 1393
  سمیه رحیم پناه   حسین صادقی نامقی

چکیده کنه های بالا خانواده اریوفیئواید از مهم ترین کنه های گیاهخوار به شمار می روند. این کنه ها دارای بدن کرمی شکل بوده و اغلب با چشم غیر مسلح قابل رویت نیستند. هر یک از گونه ها اغلب روی میزبان گیاهی خاصی یافت می شود و به همین دلیل در کنترل بیولوژیک علف های هرز دارای اهمیت می باشند. همچنین بعضی از گونه ها به دلیل خسارتی که به اشکال مختلفی مانند زنگ، تاول، گال، نمد روی میزبان ایجاد می کنند، از لحاظ اقتصادی حایز اهمیت می باشند. به منظور جمع آوری کنه های این بالا خانواده، طی سالهای 91 تا 93 در سطح شهرستان فردوس نمونه برداری های متعدد از مناطق مختلف انجام گرفت. نمونه ها به آزمایشگاه منتقل و پس از جداسازی با سوزن ظریف به لاکتوفنل جهت شفاف سازی منتقل و پس از یک تا دو هفته با استفاده از محیط هویر از آنها اسلاید میکروسکوپی تهیه گردید. طی این نمونه برداری ها، تعداد 11گونه کنه ی اریوفید از روی علف های هرز و 2 گونه ی دیگر از روی درخت های بادام و بید جمع آوری شد. همه ی گونه های شناسایی شده برای اولین بار از منطقه گزارش می شوند. پنج گونه، که با علامت یک ستاره (*) مشخص شده اند، برای فون ایران جدید می باشند. شناسایی یکی از گونه ها (**) هنوز قطعی نشده است. اسامی گونه های شناسایی و تایید شده، به شرح زیر است: aceria chenopodia xue et al. , 2009; aceria lactucae canestrini, 1893; aceria malherbae nuzzaci, 1985; aceria medicaginis* keifer, 1941; aceria plantaginissubulatae* roivaainen, 1953; aceria salsolae de lillo and sobhian, 1996; aceria sobhiani* sukhareva, 2001; eriophyes armeniacus bagdasarian, 1970; aculops cannabicola* farkas, 1960; aculops tetanothrix nalepa; aculus anthobius* nalepa, 1892; tetra glycyrrhizae denizhan et al. , 2007. eriophyes sp.**.

تاثیر اسانس و پودر پوست میوه مرکبات روی سوسک چهار نقطه ای حبوبات callosobruchus maeulatus (f.) (coleoptera: bruchidae)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده کشاورزی 1387
  صالحه آب بر   غلامحسین مروج

چکیده ندارد.