نام پژوهشگر: محمد مهدی سپهری

طراحی مکانیزم برنامه ریزی ساخت مدرسه در ایران برپایه ی کشف دانایی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده مهندسی صنایع 1385
  مهدی قاسمی   محمد مهدی سپهری

کشور ایران دارای حدود 80000 مدرسه ی دولتی است که ساختمان های آن ها وضعیت کیفی متفاوتی داشته و به سه دسته ی کلی مستحکم، نیازمند مقاوم سازی و تخریبی تقسیم می شوند. برای احداث مدارس جدید و مقاوم سازی مدارس موجود بودجه ی سالانه ای در حدود16000میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. تعداد و تنوع زیاد مدارس و همچنین بودجه ی کلانی که در این امر هزینه می شود باعث شده است که تصمیم گیری در خصوص برنامه ریزی و تخصیص منابع، بسیارمهم و پیچیده باشد. ارائه ی یک مکانیزم برنامه ریزی که بتواند به عنوان یک سیستم پشتیبانی از تصمیم(dss) مدیران ارشد این بخش را پشتیبانی کند نقش به سزایی در افزایش ثمربخشی در تخصیص منابع خواهد داشت. این تحقیق در گام اول به ارایه ی کلی یک مدل dss برای برنامه ریزی ساخت مدارس می پردازد که از پایگاه های داده ی موجود و استانداردهای مصوب بهره می گیرد. از آنجا که یکی از مهم ترین پارامترهای موثر بر برنامه ریزی ساخت مدارس اطلاع از وضعیت کیفی ساختمان های موجود و پیش بینی آن برای آینده است رویکرد اصلی پایگاه دانش مورد نیازdss باید مبتنی بر وضعیت کیفی ساختمان ها باشد. بنابراین برای مشخص کردن وضعیت کیفی ساختمان ها با استفاده از مشخصات فنی آن ها مدل های دسته بندی تولیدشد. این مدل های دسته بندی سه دسته ای برای سه نوع وضعیت کیفی ساختمان توسط سه الگوریتم شبکه ی عصبی، svm و esxبا استفاده از داده های استان آذربایجان غربی تولید گردید. قواعد و الگوهایی با میزان صحت و پوشش بالا کشف شد که می توانند برای مدیران ارشد مفید و مورد استفاده باشند. هرسه الگوریتم ذکر شده، در مرحله ی آزمایش میزان صحت بالای هفتاد درصد را به دست دادند، که الگوریتم شبکه ی عصبی در این بین از دقت بالاتری برخوردار بود. سپس با ارائه ی مفهوم جدید سازگاری دسته ها در مدل های دسته بندی بیش از دو دسته، موضوع ادغام دسته های سازگار برای لایه های بالاتر برنامه ریزی پیشنهاد و دو دسته ی ساختمان های نیازمند مقاوم سازی و تخریبی به عنوان دسته های سازگار مشخص شدند. این دو دسته در سطحی بالاتر، ساختمان های فاقد استحکام به حساب خواهند آمد. بعد از آن دو مدل برای تعیین وضعیت کیفی یک ساختمان با استفاده از سه الگوریتم فوق و بر اساس دو مدل ادغام دسته های سازگار قبل و بعد از تولید مدل دسته بندی، پیشنهاد شد. پس از مقایسه ی نتایج، مدل ادغام دسته های سازگار بعد از ساخت مدل برای هر سه الگوریتم نسبت به مدل دیگر برتری نشان داد. این برتری به صورت شهودی بر پایه ی مفهوم دورریز دانش در مدل ادغام قبل از ساخت مدل نیز توضیح داده شد. برای پیش بینی وضعیت کیفی ساختمان های فعلی درسال های آینده، مشخصه ی سن به عنوان تنها مشخصه ی متغیر درنظر گرفته شد و بر این مبنا مدل اولیه ی پیش بینی ارائه گردید. این مدل وضعیت کیفی ساختمان ها را با افزودن سن آن ها، توسط مدل سه دسته ای شبکه ی عصبی پیش بینی می کند. پس از اجرای مدل برای داده های استان، وضعیت کیفی برخی از ساختمان ها درسال های آینده بهتر از وضعیت فعلی شان محاسبه شد، که غیرقابل قبول می باشد. برای رفع این اشکال، مفهوم یک طرفگی در پیش بینی مبتنی بر دسته بندی، پیشنهاد گردید و یک مدل پیش بینی هدایت شده با رعایت روابط یک طرفگی بین دسته ها ارائه شد. بر این اساس وضعیت کیفی ساختمان های استان به وسیله ی مدل پیشنهادی جدید برای پنج سال بعد محاسبه گردید. درپایان با استفاده از داده هایی که در آموزش مدل های دسته بندی به کار نرفته بود، مدل پیشنهادی بر اساس نظر خبرگان اعتبارسنجی شد که دقتی معادل هشتاد درصد را نشان داد.

توسعه محصول جدید بر پایه مدیریت دانش مشتری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده فنی مهندسی 1387
  زینب رضوانی   محمد مهدی سپهری

the outcome of this research is a practical framework for “idea generation phase of new product development process based on customer knowledge”. in continue, the mentioned framework implemented in a part of iran n.a.b market and result in segmenting and profiling this market. also, the critical new product attributes and bases of communication message and promotion campaigns extracted. we have also contribution, in implementing text mining techniques for clustering algorithms.

کشف تغییرات رفتار خرید مشتری بر پایه داده کاوی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده فنی مهندسی 1387
  سمیرا مدنی   محمد مهدی سپهری

دنیای اطراف ما همواره در حال تغییر است. برای بنگاههای کسب و کار، دانستن این تغییرات و علت آنها بسیارحیاتی است. در محیط پویای امروزی، یک بنگاه کسب و کار برای بقاء خود نیاز به شناخت و انطباق یافتن با تغییرات رفتار مشتریان دارد. این مساله در شرکتهای پخش و توزیع کالاهای مصرفی اهمیت بیشتری پیدا می کند. در این گونه شرکتها به دلیل وجود انواع کالاها، رقبای مختلف و استراتژی های بازاریابی متفاوت آنها، رفتار خرید مشتریان در یک بازه زمانی دستخوش تغییرات زیادی می شود. هدف این تحقیق شناخت و شناسایی تغییرات رفتار مشتریان شرکت کاله به عنوان یک تولید کننده و توزیع کننده مواد غذایی در بازار ایران است.کشف تغییرات دارای مراحل مختلفی است که شامل جمع آوری داده، پیش پردازش داده ها، بخش بندی مشتریان، کشف الگوهای رفتار مشتریان و کشف تغییرات می باشد. در این تحقیق برای بخش بندی مشتریان از ماتریس ارزش مشتری و برای کشف الگوهای رفتار مشتریان از maximal frequent itemsetsو الگوریتم aprioriاستفاده شده. بر اساس ادبیات ، چهار نوع تغییر در الگوهای رفتاری تعریف شده: قوانین اضافه شده، قوانین از بین رفته، الگوهای در حال ظهور و تغییرات غیر منتظره. برای کشف و اندازه گیری تغییرات، دو معیار تشابه (similarity) و unexpectedness در ادبیات تعریف شده است. در این تحقیق یکبار با استفاده از معیارهای موجود در ادبیات و بار دیگر با استفاده از معیارهای اصلاح شده که با محاسبه اختلاف بین متغیرهای ترتیبی اطلاعات بیشتری از تغییرات به همراه می آورد، تغییرات محاسبه شده است و نتایج با یکدیگر مقایسه گردیده. نوآوری ما در این تحقیق اصلاح معیارهای شناسایی تغییرات برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر و دقت بالاتر بوده. در این تحقیق تغییرات بدست آمده 6.5% دقت بالاتری نسبت به تغییرات بدست آمده از روش موجود در ادبیات دارد. مدیران بازاریابی می توانند تغییرات شناخته شده را جهت پاسخگویی به موقع و درست اعمال کنند. . علاوه بر این ، آنها می توانند از این روش برای ارزیابی فعالیتهای مختلف بازریابی از قبیل کمپین های بازاریابی برای ساخت روابط محکم تر با مشتریان و شناخت بازار استفاده کنند.

مدل تخصیص تبلیغات در وب نوشت ها بر پایه خوشه بندی با رویکرد تحلیل شبکه های اجتماعی و متن کاوی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده فنی مهندسی 1389
  سید علی حسینی دولت آبادی   محمد مهدی سپهری

با گسترش روز افزون داده ها بر روی اینترنت و نیمه ساختار یافته و بدون ساختار بودن بیشتر این داده ها، استفاده از روش های کشف دانش برای رسیدن به دانش نهفته در آن ضروری به نظر می رسد. یکی از خدمات پرطرف دار ارائه شده در اینترنت وب نوشت است. چنین فضای گسترده ای با چنین حجم بازدید کننده دارای پتانسیل بالای تجاری است که این پژوهش نیز همین موضوع را هدف خود ساخته است. پژوهش حاضر با قرار دادن وب نوشت فارسی به عنوان موضوع پژوهش با معرفی ایده ای نوین به ارائه راهکاری برای خوشه بندی نویسندگان وب نوشت پرداخته است. در این پژوهش یک نمونه آماری 360 تایی از وب نوشت های ارائه دهنده خدمت وب نوشت تبیان، استخراج گردیده است. این تعداد وب نوشت شامل 5،912 مطلب ارسالی است. سپس متون در دست پیش پردازش شده اند. پس از پیش پردازش متون، وب نوشت ها به صورت یک ماتریس فراوانی لغات در مطالب ارائه می شده اند. در مرحله اول خوشه بندی بر روی ورودی با روش k-means و در مقیاس مطلب وب نوشت انجام شده است. بدین معنی که به جای خوشه بندی وب نوشت ها در همان مرحله اول، مطالب وب نوشت خوشه بندی شده اند. در مرحله دوم خوشه بندی به منظور تحلیل شبکه اجتماعی میان نویسندگان و تحلیل میزان هم پوشانی میان موضوعات مطالب، با قراردادن درصد مشارکت وب نوشت ها به عنوان خصیصه خوشه ها، به خوشه بندی خوشه های اولیه پرداخته شده است. در نهایت با تحلیل خوشه بندی دوم به ایجاد اصلاحات در خوشه بندی اولیه پرداخته شده و دسته بندی مناسب جهت ارائه تبلیغات پیشنهاد گردیده است.

طراحی مکانیزم برنامه ریزی ساخت مدرسه در ایران برپایه ی کشف دانایی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده فنی مهندسی 1385
  مهدی قاسمی   محمد مهدی سپهری

کشور ایران دارای حدود 80000 مدرسه ی دولتی است که ساختمان های آن ها وضعیت کیفی متفاوتی داشته و به سه دسته ی کلی مستحکم، نیازمند مقاوم سازی و تخریبی تقسیم می شوند. برای احداث مدارس جدید و مقاوم سازی مدارس موجود بودجه ی سالانه ای در حدود16000میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. تعداد و تنوع زیاد مدارس و همچنین بودجه ی کلانی که در این امر هزینه می شود باعث شده است که تصمیم گیری در خصوص برنامه ریزی و تخصیص منابع، بسیارمهم و پیچیده باشد. ارائه ی یک مکانیزم برنامه ریزی که بتواند به عنوان یک سیستم پشتیبانی از تصمیم(dss) مدیران ارشد این بخش را پشتیبانی کند نقش به سزایی در افزایش ثمربخشی در تخصیص منابع خواهد داشت. این پایان نامه در صدد ارائه ی یک مدل مبتنی بر داده کاوی برای این مساله است.

طراحی مدل یکپارچه و بهینه یابی همزمان ترمیم برنامه های مختل شده هواپیما، خدمه و سفر مسافر در خطوط هوایی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده فنی مهندسی 1389
  نیلوفر جعفری   سید حسام¬الدین ذگردی

در هنگام عملیات و اجرای برنامه ها، شرکت های هواپیمایی همواره با وقوع اتفاقات غیرقابل کنترل و پیش بینی نشده مانند نامساعد بودن وضعیت هوا، بروز اشکالات فنی و ... مواجه هستند. این امر منجر به انحراف از برنامه اولیه میگردد. لذا میبایست هر چه سریع تر عملیات را به برنامه اولیه برگرداند، که در این راستا موضوع ترمیم برنامه و مدیریت اختلالات در دهه اخیر مطرح گردیده است. در صنعت هواپیمایی، هواپیما، خدمه و مسافر از جمله منابع و عوامل مهم و موثر بروز اختلال در برنامهریزیها هستند. مدیریت اختلالات و ترمیم برنامههای مربوطه، تا کنون بطور مجزا مورد بررسی قرار گرفته است ولیکن همانگونه که در تحقیقات سال های اخیر به آن تاکید شده است، مدیریت یکپارچه اختلالات مورد نیاز میباشد. لذا در این رساله مدل ریاضی مدیریت یکپارچه اختلالات برای ترمیم برنامههای هواپیما، خدمه و مسافر با هدف کاهش هزینه های تخصیص مجدد منابع (هواپیما و خدمه)، تاخیر مسافران، لغو پرواز و اختلال در برنامه سفر مسافران، ارایه گردیده است. به منظور مدل سازی مدیریت یکپارچه اختلالات دو شیوه (1) مدل سازی مرحله ای و (2) مدل سازی دامنه ترمیم (رویکرد بهینه یابی یکپارچه و همزمان)، پیشنهاد و بررسی گردیده است. با توجه به ماهیت پیچیده مساله ترمیم یکپارچه و مدل ریاضی مذکور و محدودیت زمانی بسیار زیادی که برای ترمیم هر چه سریع تر برنامه ها وجود دارد، می بایست روشی کارا و سریع برای حل مدل ریاضی مدیریت یکپارچه اختلالات بکار گرفته شود. بنابراین الگوریتم فرا ابتکاری بهینه سازی مورچگان برای حل مدل ریاضی این تحقیق انتخاب گردیده است، که پس از تعمیم الگوریتم مورچگان در صنعت هواپیمایی، تنظیم پارامتر نیز شده است. با استفاده از مسایل واقعی مندرج در پژوهش های گذشته و همچنین اخذ اطلاعات از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)، اقدام به پیاده سازی مدل های مذکور و بررسی نتایج گردیده است. در جمع بندی نتایج محاسباتی و روند اعتبارسنجی مدل ریاضی می توان اظهار نمود که این مهم از مسایل کوچک واقعی آغاز گردیده که نخست مدل سازی دامنه ترمیم صحه گذاری شده و به دنبال آن بکارگیری، تعمیم و تنظیم پارامترهای الگوریتم پیشنهادی aco برای مسایل بزرگ انجام شده و نسبت به دقت و کارایی مدل و روش حل حصول اطمینان گردیده است. سرانجام با اعمال مدل ریاضی کامل مدیریت یکپارچه اختلالات برای یک مساله واقعی، زمینه حل مسایل شرکت هما و اعتبارسنجی آن فراهم گردیده است.

a framework for identifying and prioritizing factors affecting customers’ online shopping behavior in iran
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده فنی مهندسی 1388
  فاطمه عامری   محمد مهدی سپهری

the purpose of this study is identifying effective factors which make customers shop online in iran and investigating the importance of discovered factors in online customers’ decision. in the identifying phase, to discover the factors affecting online shopping behavior of customers in iran, the derived reference model summarizing antecedents of online shopping proposed by change et al. was used as basis. as the antecedents collected in change et al. model are taken from different studies performed in different contexts, it was mandatory to extract the effective factors in iran context. solicitation of the factors is done through expert judgment methodology. the result is the set of localized antecedents of customers’ online shopping behavior in iran. in the second phase, the importance of identified factors was investigated via analytical hierarchy process (ahp). the hierarchic structure needed in ahp was achieved based on categories of change et al. model and the elicited factors in identifying phase. to examine the importance of identified factor thoroughly from different perspective, online customers, virtual store managers and academic experts were contributed in this investigation. an online survey based on pair-wise comparison of ahp was designed. 220 online customers, 9 virtual store managers and 10 academic experts judged the relative importance of each criteria in online shopping hierarchy. to obtain aggregated prioritization, representative of three corresponding groups preferences and not losing the preferences of each of decision makers, two level of aggregation utilized based on techniques of group analytical hierarchy process. the first step of aggregation was performed inside each group of decision makers by applying aggregating individual judgments (aij). in the second step, overall preferences achieved through aggregating the relative and absolute importance (local and global rating) of counterpart nodes in three online shopping hierarchies. the results of aggregation enabled us to discuss the importance of online shopping antecedents according to the three groups of decision makers. furthermore, it facilitates comparing the preferences of three groups. at the end the overall prioritization of localized antecedents of online shopping is proposed that can improves our understanding of iranian online customer behavior.

ارائه چارچوب کندوکاو فرآیند ندای شهروند در خدمات شهری بر پایه فرآیندکاوی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1389
  محمد حسین یوسفیان یوسفیان مریم آبادی   محمد مهدی سپهری

فرآیندهای کسب وکار از موجودیت ها اصلی سازمان ها هستند که نیازمند پایش و بهبود مستمر می باشند. اما کندوکاو فرآیند از پیش نیازهای اصلی هرگونه تغییر در فرآیندهاست که استفاده از ابزارهای مناسب تأثیر بسزایی در کیفیت نتایج آن خواهد گذاشت. فرآیندکاوی رویکردی هوشمند است که با استفاده از تکنیک های داده کاوی، آنالیز شبکه های اجتماعی و برخی از تکنیک های ویژه خود و همچنین وقایع ثبت شده از اجرای فرآیند در گذشته، فرآیندهای کسب وکار را از جنبه های مختلف بررسی می نماید. اما فرآیندهای مختلف از ویژگی های متفاوتی برخوردار بوده و در نتیجه رویکردهای مختلفی نیز جهت کندوکاو آن ها مورد نیاز می باشد. فرآیندهای همکارانه از جمله فرآیندهای سازمان ها هستند که افراد و واحدهای مختلف سازمان با یکدیگر همکاری تنگاتنگی داشته تا خروجی مورد انتظار فرآیند را محقق سازند. در این تحقیق با مدنظر قرار دادن ویژگی های خاص فرآیندهای همکارانه و با استفاده از مجموعه تکنیک های فرآیندکاوی، چارچوبی برای کندوکاو این دسته از فرآیندها ارائه شده است که آن ها را از منظرهای مختلفی تجزیه وتحلیل می نماید. تمرکز بیشتر بر شبکه اجتماعی واحدها و افراد درگیر در اجرای فرآیند و تحلیل ساختار ارتباطی آن ها و همچنین بررسی نقش ورودی ها و واحدهای مختلف بر چگونگی اجرای یک فرآیند همکارانه از جمله مواردی است که در این چارچوب به صورت کامل مدنظر قرار گرفته است که نقش مهمی در شناخت بیشتر این فرآیندها ایفا خواهد نمود. همچنین این چارچوب جهت کندوکاو یک فرآیند همکارانه در شهرداری تهران مورد استفاده قرار گرفت. فرآیند 137 شهرداری تهران یک فرآیند همکارانه است که در نتیجه همکاری مناطق، نواحی و واحدهای ستادی شهرداری اجرا می گردد که هدف آن رسیدگی و برطرف نمودن مشکلات و درخواست هایی است که توسط شهروندان تهرانی گزارش می شود. در این تحقیق داده-های مربوط به سال 1387 این فرآیند تهیه و با انجام پیش پردازش لازم، آماده استفاده از ابزارهای مدلسازی قرار گرفت. این داده های با استفاده از تکنیک های ابتکاری در منظر فرآیند، تکنیک های آنالیز شبکه های اجتماعی در منظر سازمان و تکنیک-های آماری و الگوریتم دسته بندی در منظر عملکرد (مورد) پردازش شده و از نتایج جهت شناخت بیشتر فرآیند 137 استفاده گردید. همچنین جهت در نظر گرفتن کلیه عوامل تأثیرگذار در این فرآیند، با رویکردی از بالا به پائین، چارچوب طراحی شده در چهار سطح 1) کلیه مناطق، نواحی و واحدهای شهرداری و کلیه دسته پیام ها، 2) دسته پیام جمع آوری ونصب- یکی از 52 دسته پیام این فرآیند- در کلیه مناطق، 3) کلیه دسته پیام ها در منطقه 6 و 4) دسته پیام جمع آوری ونصب در منطقه 6 مورد استفاده قرار گرفته و بر اساس نتایج به دست آمده راه کارهایی برای بهبود این فرآیند و تحقیقات آتی ارائه گردید.

بهینه سازی ساختار فراپیوند به منظور حرکت راحت کاربران در وب سایت
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1388
  شمیلا مشایخی   محمد مهدی سپهری

با توسعه ی فناوری های مبتنی بر وب، دنیای کسب و کار به شدت دچار تغییر و تحول شده است. روشها و الگوهای سنتی تجارت، کسب و کار، بازاریابی و در کل اقتصاد با تکنیک ها و ابزارهای تخصصی درآمیخته شده اند و امکانات و فرصت های جدیدی را برای توسعه ی فرآیندهای اقتصادی و بهینه سازی روند کارها فراهم کرده اند. دنیای وب و فناوری اینترنت حوزه ی فعالیت سازمان ها و شرکت های کوچک و متوسط را گسترده کرده است و بازارهای جدیدی را به روی آن ها گشوده است و از این طریق فضای رقابتی عادلانه تری را برای آن ها فراهم کرده است تا همه ی شرکت های علاقهمند به پیشرفت بتوانند از این سکوی پرش به بازارهای جهانی وارد شوند. وب سایت ها به عنوان گلوگاه ارتباطی مابین صاحبان کسب و کار و مردم نقش بسیار زیادی در ایجاد و تقویت این ارتباط دارند و لازم است که برنامه های مفیدی از طریق مدیریت سایت ها برای این امر در نظر گرفته شود. در این میان مقوله ی تحلیل رفتار کاربران وب به عنوان یکی از شاخه های وب کاوی، مورد علاقه ی بسیاری از محققان آکادمیک، و مدیریت وب سایت ها می باشد. محققان در تلاش هستند تا با شناسایی رفتار کاربر و علایق وی، خدمات خود را بهتر و در راستای تحقق اهداف خود و بازدیدکنندگان ارایه دهند. هدف از انجام این تحقیق بهبود و ارتقای وضعیت فراپیوندهای وب سایت با استفاده از روش های داده کاوی است. در این تحقیق، روش مورد استفاده جهت ارزیابی و بهبود وضعیت فراپیوندهای وب سایت یک روش گام به گام بوده که به صورت زیربنایی رفتار کاربر را در وب سایت توسط نمادها و معیارها شناسایی و ارزیابی می کند. سپس با بررسی تک تک فراپیوندها در مورد فراپیوندهای یک صفحه ی وب و در مرحله ی آخر در مورد وضعیت فراپیوندهای یک وب سایت ارزیابی می شود.

پویش محیطی و تحول کاوی با ابزارهای متن کاوی و مدل ریاضی مورد متون فناوری اطلاعات و سلامت
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده فنی مهندسی 1388
  کوثر کاظمی زرکویی   محمد مهدی سپهری

با گسترش اینترنت و پایگاه های داده متعدد در حوزه ها و علوم مختلف، شاهد رشد نمایی داده ها هستیم. داده کاوی ابزاری نیرومند و کارا جهت کشف الگوهای پنهان، جالب توجه، غیر منتظره و با ارزش از داده های ساخت یافته ای است که در جداول این پایگاه ها نگهداری می شوند. اما بسیاری از داده های در اختیار ما مانند گزارش های علمی و خبری تحت وب غیر ساخت یافته و به صورت متن هستند. بازیابی و استخراج اطلاعات از این نوع داده ها و به کارگیری تکنیکهای داده کاوی برای کشف دانش موجود در آنها متن کاوی نامیده می شود. یکی از کاربردهای مهم متن کاوی، فراهم نمودن دانش مورد نیاز برای پشتیبانی تصمیم گیری در فرایند پویش محیطی است. این اطلاعات به منظور تصمیم گیری های استراتژیک در اختیار مدیران قرار می گیرد. در این تحقیق ضمن شناسایی روندهای موجود در حوزه فناوری و سلامت با استفاده از تکنیک قواعد انجمنی، یک مدل برنامه ریزی ریاضی برای بهبود فرایند همتاگزینی قواعد کاوش شده در دو دوره زمانی ارائه گردیده است. داده های مورد نیاز برای انجام تحقیق از اینترنت و با قالب html جمع آوری شده اند. پس از طی مراحل بازیابی اطلاعات شامل "زدودن نشانه ها و استخراج متن اصلی خبر"، "شکستن متن به کلمه ها"، "زدودن کلمه های معمولی و پرتکرار" و "ریشه یابی کلمات"؛ از روش شمارش df برای انتخاب مشخصه و از روش وزن دهی tf-idf برای دسته بندی و فیلترینگ خبرها استفاده شده است. مرحله استخراج اطلاعات نیز شامل کاوش قواعد انجمنی، شناسایی روندها و تحول کاوی می باشد. دستاورد این تحقیق، متن کاوی اخبار اینترنتی با موضوع "فناوری اطلاعات و سلامت" و کشف روندها و تغییرات آنها در طول زمان (تحول کاوی) و نوآوری این تحقیق، توسعه روش جدیدی برای همتاگزینی قواعد کاوش شده در فرایند تحول کاوی می باشد.

چهارچوبی برای افزایش مخاطبان پایگاههای تجارت الکترونیک از طریق شناسایی و بهره برداری از ترافیک هدفمند
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده فنی مهندسی 1389
  کاوه منگلی   محمد مهدی سپهری

در این تحقیق با روش توصیفی، با استفاده از عملیاتی سازی مدل seo ، محقق وارد میدان مجازی شده و اطلاعات را بدست آورده است. روش توصیفی، از جمله تحقیقاتی است که محقق را در یافتن اطلاعات در قلمرو مکانی و با وجود تعدد نمونه ها. جمعیت مورد مطالعه، کمک شایانی می کند. بدین منظور که قلمرو تحقیقاتی حاضر به دلیل بزرگ بودن جمعیت تحقیق، پژوهشگر بر آن شد تا با استفاده از روش روش تحلیل توصیفی، وارد میدان سایبرنیتیکی شده و مدل مذکور را به معرض آزمون قرار دهد. در این پژوهش پس از گردآوری دادهها بوسیله آزمون مدل seo به استخراج دادههای نهایی مبادرت ورزیدیم و با استفاده از روش تحلیل توصیفی به تجزیه و تحلیل دادهها خواهیم پرداخت. در این تحقیق بستر ها و پیش نیازهای تجارت الکترونیک در سطح نرم افزاری در جامعه ایرانی موجود بوده و پیش فرض آن ضرورت حرکت سازمانها و در کل محیط اقتصادی ایران به سوی تجارت الکترونیک و ابزارهای بازاریابی الکترونیک می باشد. بررسی بهینه سازی در سایت تابناک موید این نکته است که اجرای برنامه های بهینه سازی در پایگاه الکترونیک www.tabnak.ir از ابتدای شکل گیری سایت انجام نشده است اما پیاده سازی تغییرات لازه در مدت یک سال پس از افتتاح پایگاه موجب افزاشی چشمگیر بازدید کنندگان به سایتی شده که خود بواسطه ماهیت اطلاعات قابل ارائه همواره مورد توجه کاربران بوده است. توجه به بهینه سازی در این سایت میتواند هدایت کاربران جدیدی را به همراه داشته باشد که تا کنون پایگاههای دیگر را برای تامین نیازهای اطلاعاتی خود برمیگزیدند. روند تقریبا یکسان بازدید کنندگان سایت طی یکسال نشاندهنده وضعیت پایدار و استفاده حداکثری از توان موجود است در حالیکه نقطه جهش آغاز شده از اردیبهشت ماه نشاندهنده تاثیر بهینه سازی انجام شده در این سایت و میزان جذب مخاطبان جدیدی است که با دریافت اطلاعات مورد نظر میتوانند تبدیل به مخاطبان دائم شوند. با استناد به آمارهای حذف شده از کشورهای مربوط به آفریقا، اقیانوسیه، آمریکار مرکزی و جنوبی و افزایش تعداد ip های مربوط به ایران میتوان علاوه بر افزایش تعداد بازدید کنندگان افزایش تعداد مشتریان کاربردی در پایگاه الکترونیک بانک پاسارگاد را رویه ای جایگزین افزایش تعداد بازدیدکنندگان در نظر گرفت زیرا بر اساس آمار تعدا مراجعان، تعداد کاربران که در مراجعات خود دچار بازگشت و استفاه کاربردی از امکانات میشوند روند رو به رشد 70% را نشان میدهد که این آمار بدین معنا است که افزایش تعداد کاربران با افزایش کاربرد بجای بازدید تنها در سایت همراه شده است و مراجعان طی رفت و آمد های مکرر امکان دریافت خدمات واقعی را خواهند داشت. بهینه سازی سایت جی اس ام تاثیر قابل قبولی در مورد بومی کردن بازدید کنندگان و کاربردی کردن استفاده کنندگان از اطلاعات انجام داده است. با توجه به هدف اولیه بنیانگذاران سایت مبنی بر جذب مخاطبان ایرانی، برنامه توسعه بازدیدکنندگان بر مبنای جذب این طیف مخاطب جهت گیری شده است، بطوریکه بر اساس اطلاعات موجود در سایت google analytics.com بالغ بر 94 درصد بازدید کنندگان سایت از منطقه جغرافیایی ایران به پایگاه مورد نظر مراجعه نموده اند و تنها 6% کل بازدید کنندگان از سایر کشورهای جهان بوده اند. کشور افزایش تعداد بازدیدکنندگان و استفاده کنندگان از پایگاه الکترونیک سامانه عملیاتی پیامک اولین مجری پیام کوتاه ، در دوره زمانی منتهی به اسفند و در ماههای فروردین و اردیبهشت جهش چشمگیری را نشان میدهد که توجیهی جز بهینه سازی مناسب برای آن نمیتوان در نظر گرفت. برنامه بهینه سازی در سایت سامانه رسمی اولین مجری پیام کوتاه کشور با رشد رو به توسعه 100% در زمان برنامه ریزی شکل گرفته و بهینه شدن ارتباط بخش بازرگانی با مخاطبان به نوعی نشاندهنده این بهبود تاثیر آن در میران فروش و اجرای برنامه های مورد نظر تجاری سازمان است.

زمان بندی پیش بینانه عمل های جراحی در بیمارستان های آموزشی درمانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1389
  سمیه غزلباش   محمد مهدی سپهری

اتاقهای عمل بخش بزرگی از هزینه های یک بیمارستان و از سوی دیگر بخش عظیمی از درآمد آن را تشکیل می دهند. از سوی دیگر بالابردن کارایی اتاقهای عمل، تاثیر بسزایی در افزایش نرخ خدمت رسانی به بیماران و افزایش رضایت آنها دارد. استفاده از روشهای موثر برای برنامه ریزی و زمان بندی اتاقهای عمل، یکی از طرحهای کلیدی در افزایش کارایی اتاقهای عمل می باشد. در این پایان نامه دو مدل برنامه ریزی ریاضی عدد صحیح جدید با هدف کمینه کردن زمان بیکاری اتاق عمل و دامنه عملیات برای زمانبندی عملهای جراحی در بیمارستانهای آموزشی - درمانی ارائه شده است. هدف این مدلها، تخصیص اتاق عمل، جراح و در صورت لزوم کمک جراح به هر بیمار است ضمن اینکه ترتیب دهی عملهای جراحی و تعیین زمان شروع آنها در اتاق عمل را نیز شامل می شود. مهمترین ویژگی این مدل، در نظر گرفتن برنامه آموزشی دانشجویان پزشکی و محدودیت های واقعی مشاهده شده در بیمارستان های آموزشی- درمانی دولتی و دولتی - خصوصی می باشد. کارایی مدل های ارائه شده با حل 30 نمونه تصادفی واقعی از بیمارستان آموزشی- درمانی شهید هاشمی نژاد بررسی شده است. نتایج نشان داده است که تقریباً 77 درصد نمونه ها در سایز واقعی، در کمتر از 10 دقیقه و تمامی نمونه های مورد بررسی در کمتر از 30 دقیقه به جواب بهینه رسیده اند. مدلهای مورد نظر نسبت به زمان بندی واقعی بیمارستان مفروض نیز ارزیابی شدهاند. نتایج آزمایشات عددی نشان می دهد که مدل های ارائه شده نتایج مطلوبی را نسبت به مدل واقعی ایجاد کرده اند. همچنین با استفاده از دو مدل ارائه شده، دو سناریو مختلف ترکیب و تلفیق دو بخش خصوصی و دولتی، مورد بررسی قرار گرفته است.

اندازه گیری، اجرا و تحلیل راهکارهای کاهش زمان انتظار مراجعین به مراکز درمانی عمومی بر پایه شبیه سازی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1389
  یدالله پدرام   محمد مهدی سپهری

زمینه: مدیریت یک مرکز بیماران سرپایی بسیار مشکل است.همیشه مهمترین مشکلی که مدیریت در این مراکز با آن مواجه است زمان انتظار طولانی بیماران است و بدتر اینکه زمان مشاوره و سرویس گیری بیمار بسیار کمتر از زمان انتظار است.سیستمهای مراقبت از سلامت کاملا پیچیده و دارای منابع محدود هستند. لازم است راهی بیابیم تا هم رضایت بیمار و هم بازده کلی سیستم افزایش یابد.جهت افزایش رضایت بیمار و بازده کلی سیستم باید جریان بیمار در سیستم بهبود یافته و زمان انتظار مراجعین کاهش یابد. پیشینه :از سال 1952با وضع قانون baily تا کنون تحقیقات زیادی در خصوص کاهش زمان انتظار صورت گرفته و از درخت تصمیم – زنجیره های مارکوف و شبیه سازی برای کاهش زمان انتظار استفاده شده است. روش کار:پژوهش بصورت یک مطالعه مقطعی به شکل زمان - حرکت و در یک درمانگاه عمومی (نام محفوظ) انجام شده و با استفاده از شبیه سازی رخدادهای گسسته جریان بیمار مدلسازی و بهینه شده است.در ورود افراد به سیستم اطلاعات دموگرافیک آنها از قبیل سن - جنس – تعداد همراه - تحصیلات و غیره در فرمهایی ثبت می شود.این فرمها به دفترچه درمانی فرد ضمیمه شده وبا مراجعه فرد به قسمتهای مختلف اطلاعات مربوط به زمان ورود - زمان انتظار افراد در سیستم - زمان سرویس گیری آنها - نحوه توزیع آنها و زمان خروج از سیستم توسط پرسنل مرکز ثبت می شود. با استفاده از نرم افزار any logic یک مدل شبیه سازی از مرکز درمانی ساخته شده و اعتبار آن با استفاده از آزمونهای آماری ثابت گردید.انواع آزمونهای موجود در any logic تشریح شد و از بین آنها آزمون parameters variation جهت پیاده سازی سناریوها و بدست آوردن نتایج انتخاب گردید.هفت سناریو جهت کاهش زمان انتظار مطرح شد که عبارتند از:افزایش ساعات کاری سیستم- تغییر زمان شروع بکار سیستم - افزایش تعداد پزشکان – افزایش تعداد پرسنل پذیرش – نوبت دهی بصورت mixed mode – استفاده از پزشکان جدید بصورت part time و ترکیبی از دو سناریوی تغییر زمان شروع بکار سیستم و نوبت دهی بصورت mixed mode . با استفاده از یک مدل تصمیم گیری چند معیاره امتیاز سناریوهای پیشنهاد شده محاسبه گردید.در امتیاز دهی به هر سناریو میزان کاهش زمان انتظار در اثر اجرای سناریوبا استفاده از مدل شبیه سازی شده و نیز هزینه - قابلیت پذیرش و قابلیت اجرای سناریو و سازگاری آن با سایر عملکردهای سیستم با استفاده از نظر افراد خبره و از طریق پرسشنامه مد نظر قرار گرفت. یافته ها:حدود 65 درصد مراجعین بیش از 30 دقیقه برای دسترسی به اولین سرویس منتظر می مانند که این امر با منشور بیماران که بیان می کند 75 درصد مراجعین باید در کمتر از 30 دقیقه به اولین سرویس دست یابند تفاوت زیادی دارد. بحث و نتیجه گیری: سناریوی ترکیبی از دو سناریوی تغییر زمان شروع بکار سیستم و نوبت دهی بصورت mixed mode بدون تحمیل هزینه و با تایید خبرگان بهترین نتیجه را در بر داشت و با استفاده از آن 83درصد مراجعین در کمتر از 30 دقیقه به اولین سرویس دسترسی خواهند داشت. کلید واژه ها:کاهش زمان انتظار – جریان بیمار - شبیه سازی رخدادهای گسسته

توسعه روش های حل مسئله طراحی شبکه حمل و نقل دو سطحی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1390
  حمید فرورش   محمد مهدی سپهری

شبکه های حمل ونقل یکی از اجزای اصلی حمل ونقل محسوب می شوند و کارایی عملکرد آنها بر صرفه جویی (اتلاف) منابع در سطوح خرد و کلان تاثیر زیادی دارد. عملکرد شبکه های حمل ونقل هم متاثر از ساختار و توپولوژی این شبکه ها و هم رفتار کاربران است. به تعبیری دگر، متغیرهای تصمیم بین دو تصمیم گیر اصلی توزیع شده است. توسعه زیرساخت ها در اختیار متولیان شبکه (عمدتاً دولت ها) و شیوه ی استفاده در اختیار کاربران است. نکته اصلی در ساختار سلسله مراتبی تصمیم گیری است، به گونه ای که متولی توسعه شبکه (تصمیم گیر سطح سیستم یا سطح اول) با ملاحظه واکنش کاربران (پیش بینی با اطلاعات کامل) ابتدا تصمیم می گیرد و بعد کاربران (تصمیم گیر سطح دوم) در مورد شیوه ها و الگوهای تردد تصمیم می گیرند. از دیدگاه برنامه ریزی ریاضی، به مدل های تصمیم گیری حاکم بر این مسائل، برنامه ریزی دوسطحی گفته می شود که در آن متولی ساخت و توسعه در سطح اول و کاربران در سطح دوم تصمیمات مربوط را اتخاذ می کنند. برنامه ریزی دوسطحی یکی از مسائل پیچیده پژوهش در عملیات محسوب می شود و عموماً در کلاس پیچیدگی np-complete قرار می گیرد. طراحی شبکه حمل ونقل در طول 40 سال اخیر یکی از مسائل محوری پژوهش در عملیات بوده است. با وجود تلاش های مستمر، هنوز راه زیادی تا توسعه روش هایی که بتواند مسائل با مقیاس واقعی را حل کند پیش رو است. پژوهش جاری به یکی از مسائل کلاسیک طراحی شبکه زیرساخت حمل ونقل در قالب برنامه ریزی دوسطحی می پردازد. آورده و سهم این پژوهش، شامل سه قسمت است. دو قسمت اول و دوم به مسئله طراحی شبکه گسسته (dndp) یعنی تصمیم گیری در مورد اضافه کردن یک سری راه های جدید به شبکه فعلی می پردازد و قسمت سوم به طراحی شبکه گسسته-پیوسته (mndp) یعنی اضافه کردن یال های جدید و تعریض راه های موجود به طور همزمان می پردازد. تمرکز این پژوهش ارائه روش های حل مسئله است. در این راستا، برای مسئله dndp دو روش حل پیشنهاد شده است. روش نخست، فرمول بندی جدیدی در قالب برنامه ریزی خطی عدد صحیح آمیخته تک سطحی ارائه می دهد که با تقریب خوبی معادل برنامه ریزی دو سطحی غیرخطی اصلی است. بنابراین، محور اصلی روش اول، ارائه فرمول بندی جدیدی ست که (تقریباً) معادل فرمول بندی دوسطحی باشد. کیفیت تقریب رضایت بخش است و در آزمایشات عددی انجام شده، جواب بهینه به دست آمده است. روش دوم الگوریتم شاخه و کرانی است که مسئله دوسطحی را بدون تغییر فرمول بندی حل می کند. در روش پیشنهادی کران پایین نسبتاً کارایی برای مسئله اصلی و روش حل آن توسعه داده می شود. همچنین، کران بالایی به دست می آید که در طول پیشرفت درخت جستجوی الگوریتم به طرز مناسبی بهبود می یابد. وجه مشخصه روش اول، خطی عدد صحیح آمیخته و تک سطحی بودن آن است (صورت متعارف و بیشتر جا افتاده برنامه ریزی ریاضی). این فرمول بندی امکان بهره گیری از ادبیات غنی برنامه ریزی عدد صحیح و جریان های شبکه چندکالایی را فراهم می کند. یکی از مزیت های اصلی این فرمولاسیون، امکان وارد کردن محدودیت های جانبی نظیر ظرفیت راه های شبکه در آن است. علیرغم اهمیت زیاد این گونه محدودیت ها، امکان اعمال آنها در روش های قبلی وجود ندارد. در حال حاضر، این روش تنها قادر است مسائل کوچک تا متوسط را حل کند و نمی تواند مسائل واقعی را حل نماید. محاسبات عددی روی مسائل آزمایشی برتری های آن با الگوریتم های موجود را نشان می دهد. وجه مشخصه روش دوم، توانایی آن در حل مسائل با مقیاس واقعی است. این روش کامل است به این معنی که جواب بهینه را (در صورت وجود) تضمینی می یابد و در صورت غیرموجه بودن مسئله، به عدم وجود جواب پی می برد. البته در مسئله طراحی شبکه گسسته، در مسائل واقعی در هر صورت جوابی برای مسئله وجود دارد. آزمایشات عددی روی مسائل موجود (واقعی و غیرواقعی) برتری این روش را هم از حیث هزینه های محاسباتی و هم کیفیت جواب نسبت به روش های موجود نشان می دهد. روش سوم، تعمیم روش اول یعنی ارائه فرمول بندی خطی عدد صحیح تک سطحی برای دو مسئله cndp و mndp است. این روش قادر است جواب بهینه را برای هر دو مسئله بیابد و در نوع خود نخستین روش یابنده جواب بهینه برای mndp محسوب می شود، اما در حال حاضر این روش نمی تواند مسائل مقیاس بزرگ را حل کند. مقایسه عملکرد محاسباتی و کیفیت جواب فرمول بندی ارائه شده نشانگر برتری آن نسبت به روش های موجود است. این فرمول بندی از همه مزایای روش نخست برای مسائل mndp برخوردار است و انتظار می رود در پژوهش های آتی جنبه محاسباتی آن بهبود داده شود.

طراحی مدل استقرار مجدد آمبولانس های مکان یافته با هدف پوشش حداکثری تقاضا
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1389
  محمد ملکی   محمد مهدی سپهری

چکیده امروزه در تمامی کشورها، منابع عمومی برای بخش بهداشت و درمان جهت برآورده کردن تقاضا ناکافی هستند. بنابراین سیاست گذاران و تامین کنندگان بهداشت و درمان، باید بتوانند موثرترین روش ها را در پاسخ به نیاز های شهروندان با منابع محدودی که در دسترس اند، به کار گیرند. تاکنون مسائل متعددی در زمینه خدمت دهی در بخش بهداشت و درمان و نقش مدل های تحقیق در عملیات در این مسائل، مورد بررسی محققین و متخصصین حوزه بهداشت و درمان قرار گرفته است. یکی از مهمترین مسایلی که در این حوزه مطرح می شوند، مکان یابی و نحوه استقرار مجدد آمبولانس ها به منظور پوشش حداکثری مناطق و خدمت دهی مطلوب به بیماران در شرایط اضطراری است. تصمیم گیران سیستم های خدمات فوریت های پزشکی همواره با این مسئله پیچیده روبرو هستند که به منظور پاسخ دهی سریع و بهینه به تماس های درخواست خدمات فوریت های پزشکی، آمبولانس ها باید در چه موقعیتی مستقر شوند. علاوه بر این، آنها اغلب به منظور حفظ و یا تامین سطح معینی از معیارهای عملکرد، تحت فشار تعهدات قراردادی و یا اهداف مدیریتی هستند. این مسئله، با افزایش نرخ تماس های اضطراری، بدتر شدن شرایط ترافیکی، و افزایش هزینه های عملیاتی، پیچیده تر خواهد شد. راهبردهای مرتبط با استقرار مجدد آمبولانس، یکی از رویکردهایی است که می تواند به طور چشمگیری از این فشارها کاسته و سطح معیارهای عملکرد را بهبود دهد. هدف از این تحقیق مکان یابی آمبولانس های در دسترس، با توجه به الگوی تقاضا و به دنبال آن استقرار مجدد آمبولانس های مکان یافته است. بدین منظور بعد از مکان یابی آمبولانس ها، مدلی با هدف کمینه سازی امیدریاضی مسافت های طی شده به وسیله آمبولانس ها در حالت استقرار مجدد طراحی و ارائه می گردد. سپس، کارایی مدل پیشنهادی با استفاده از نتایج محاسباتی نشان داده می-شود. در پایان، نتایج تحقیق و زمینه های تحقیقاتی آتی ارائه می شوند. تحقیق در عملیات؛ بهداشت و درمان؛ مکان یابی؛ استقرار مجدد؛ آمبولانس؛ پایگاه.

xطراحی مدل مفهومی دانش محور پرونده الکترونیکی سلامت
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده فنی مهندسی 1390
  سارا نصیری   محمد مهدی سپهری

پرونده الکترونیکی سلامت بیمار، کلیه اطلاعات مربوط به سلامت فرد را از سازمان‎های مختلف ارائه کننده خدمات بهداشتی درمانی جمع‎آوری نموده و نتایج حاصل از این خدمات را با هم هماهنگ و یکپارچه می‎نماید. این پرونده‎های الکترونیکی، راهی برای تبادل اطلاعات و دانش بین شاغلین بخش بهداشت و درمان می‎باشند. از این رو می‎توان آن‎ها را جزئی از مدیریت دانش در این حوزه دانست که فعالان مختلف این حوزه اعم از مدیران، پزشکان و خدمات‎گیرندگان بر سر مزایای روشن استفاده از آن اجماع کامل دارند. تاکنون پژوهش‏هایی بر روی پرونده الکترونیکی سلامت و چگونگی پیاده‎سازی آن‏ها در کشورهای مختلف انجام شده‏است. این پژوهش‏ها به صورت موردی به اجزای مختلف پرونده‏های الکترونیکی سلامت پرداخته‏است. در این پژوهش پرونده الکترونیکی سلامت با رویکردی دانش محور بررسی شده‏است. شناخت اجزاء و ذی‏نفعان پرونده الکترونیکی سلامت، شناخت عناصر موثر مدیریت دانش در پرونده الکترونیکی سلامت و تعیین خصوصیات پرونده الکترونیکی سلامت دانش محور با توجه به متغیرهای سازماندهی، فرهنگ و فناوری اطلاعات که از عناصر اصلی مدیریت دانش می‏باشند، انجام شده‏است. این مدل مفهومی دانش محور که دارای دو لایه منابع داده‏ای و مدیریت دانش می باشد، با استفاده از روش دلفی و نظر خبرگان طراحی و ارزیابی شده‏است. در لایه منابع داده‏ای، پرونده‏های الکترونیکی سلامت و در لایه مدیریت دانش، فرایندهای مدیریت دانش، مخزن دانش و دشبوردها قرار گرفته‏اند. ارائه مدل مفهومی دانش محور پرونده الکترونیکی سلامت از دستاوردهای این پژوهش می‏باشد که با توجه به نیاز سازمان‏های مختلف قابل اجرا و پیاده‏سازی است. همچنین ارائه دشبورد و بیان جایگاه آن در مدل مفهومی و همچنین طراحی مدل بر اساس معماری مدیریت دانش، از نوآوری‏های پژوهش به شمار می‏آید. با توجه به اینکه مدل مفهومی دانش محور تمام ابعاد پرونده‏های الکترونیکی سلامت بیمار را با رویکرد مدیریت دانش در نظر گرفته‏است، می تواند متناسب با نیاز سازمان‏های حمایت کننده و خواستار پرونده الکترونیکی سلامت در سطح محلی، ملی و بین المللی پیاده‏سازی شود. به طوریکه پس از مدل مفهومی مدل رایانه‏ای و پس از آن نیز مدل پیاده‏سازی قابل طراحی می‏باشد. بنابراین با توجه به مدل مفهومی و ارائه پیشنهادهای کاربردی به سازمان‏های مختلف، بستر و فرهنگ به اشتراک گذاری دانش به وجودآمده و زمینه طراحی مدل رایانه‏ای میسر می‏شود.

بررسی اثر پارامترهای زمین شناسی مهندسی موثر در پهنه بندی خطر فرسایش با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کلنی مورچگان (مطالعه موردی؛ حوضه آبریز سد سورال، کردستان)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم پایه 1390
  امین قادری   ماشاءالله خامه چیان

پدیده فرسایش و زیانهای ناشی از آن امروزه برای همه محققینی که به نوعی با علوم مرتبط با زمین سروکار دارند، آشنا است. فرسایش از یک طرف باعث هدر رفت خاک و کاهش حاصلخیزی آن می شود و از طرف دیگر با رسوب این مواد در کانالها و مخازن سدها، باعث کاهش عمر مفید این سازهها می شود. بنابراین شناخت و مبارزه با این پدیده از مدتها پیش مورد توجه این محققین قرار گرفته است. از نظر محققین زمین شناسی مهندسی پارامترهای زیادی هستند که می توانند در فرسایش پذیری یک منطقه موثر باشند. تأثیر این پارامترها در مسأله فرسایش به صورت پراکنده توسط این محققین، کم و بیش مورد بررسی قرار گرفته است، اما الگوریتم و الگوی خاصی برای در نظر گرفتن و بررسی یکجای همه یا اکثر این پارامترها، ارائه نشده است. در این تحقیق الگوریتمی کلی جهت بررسی پارامترهای زمین شناسی مهندسی موثر در مسأله فرسایش به کمک مدلهای تصمیم گیری چند معیاره و الگوریتم کلنی مورچگان ارائه شده است و از طرف دیگر نتایج حاصل از استفاده از این روش در حوضه آبریز سد سورال، با نتایج مدل mpsiac مقایسه شده است. مقایسه نقشه های پهنه بندی به دست آمده از مدل mpsiac و روش استفاده از پارامترهای زمین شناسی مهندسی با داده های صحرایی، به ترتیب تطابق 72% و 83% را نشان داده است.

مسیریابی چندمقصدی با محدودیت های چندگانه با استفاده از الگوریتم کندوی زنبور عسل
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده فنی مهندسی 1388
  زینب هادوی   محمد مهدی سپهری

از زمانی که شبکه ها توانایی ارسال ترافیک رسانه ای پیوسته مانند صوت و تصویر را بدست آوردند، استفاده از آنها برای کاربردهای چندرسانه ای اهمیت بیشتری پیدا کرده است و موجب افزایش تقاضا برای استفاده و بکارگیری کاربردهای رسانه ای از طریق شبکه شده است. ارتباطات چندرسانه ای معمولاً نیازمند ارسال اطلاعات مشابه به مقاصد مختلف است. زمانیکه قرار باشد اطلاعات زیادی به زیرمجموعه ای از کاربران ارسال شود، ارسال چندمقصدی بهترین راه ممکن برای این امر است. علاوه بر این برخی کاربردهای چندرسانه ای مانند ویدئو کنفرانس نیازمند برخی الزامات خاص هستند که کیفیت خدمات ارائه شده را تضمین کنند. 2 موضوع اساسی در پشتیبانی از کیفیت خدمت در شبکه ها وجود دارد که عبارت است از تعیین مشخصه های کیفیت خدمت و مسیریابی کیفیت خدمت. مسیریابی کیفیت خدمت نه تنها انتخاب مسیر برای ارسال داده از مبدأ به مقصد است بلکه انتخاب مسیر باید به گونه ای باشد که محدودیت های اعمال شده برای کیفیت را رعایت کرده یا بهینه کند. در ر وش های ارسال چندمقصدی معمولاً مسیر ارسال بسته از طریق ساخت یک درخت چندمقصدی انجام می گیرد که در صورت نیاز محدودیت هایی نیز هنگام ساخت درخت در نظر گرفته می شود. در این کار تحقیقاتی با استفاده از الگوریتم ابتکاری کندوی زنبور عسل که از الگوریتم فراابتکاری جامعه زنبورها الهام گرفته شده است، راه حل جدیدی (bdcbm) برای ساخت درخت چندمقصدی با محدودیت های پهنای باند و تأخیر در ارسال بسته ارائه شده است. از جمله ویژگی های درخت پیشنهادی، می توان به ساخت درخت چندمقصدی بصورت توزیع شده اشاره کرد که این امر نیاز به داشتن نقشه کامل ازشبکه توسط گره ارسال کننده بسته را برطرف می کند و بنابراین انعطافپذیری لازم را برای در نظر گرفتن تغییرات شبکه و کار با گروه های چندمقصدی پویا دارد. نتایج حاصل از شبیه سازی این الگوریتم و مقایسه آن با الگوریتم dmaco، پایین‏تر بودن تأخیر مسیر و نیز مقیاسپذیرتر بودن آن را برای کار با شبکه های بزرگ نشان می دهد.

توسعه چارچوبی برای بهبود فرآیند مراقبت از بیماران بیمارستان بر پایه فرآیندکاوی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده فنی مهندسی 1390
  مهیار تقی زاده نوعی   محمد مهدی سپهری

فرآیند مراقبت از بیماران بیمارستان به مجموعه فرآیندهایی اطلاق می گردد که در بیمارستان به منظور بهبود بیماران به کار گرفته می شوند. این فرآیند به لحاظ جریان داشتن "انسان" در فرآیند از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. این فرآیند در زنجیره ارزش اصلی بیمارستان می باشد که نیازمند پایش و بهبود مستمر است. اما کاوش فرآیند از پیش نیازهای اصلی هر گونه تغییر در فرآیندهاست که استفاده از ابزارهای مناسب، تاثیر به سزایی در کیفیت نتایج خواهد گذاشت. بخش عمده ابزارها و تکنیک های استفاده شده در زمان طراحی مجدد فرآیند قابل استفاده می باشد . فرآیندکاوی رویکردی هوشمند ومبتنی بر وقایع اتفاق افتاده است که با استفاده از رویکردهای داده کاوی، آنالیز شبکه های اجتماعی و برخی از تکنیک های ویژه خود و وقایع ثبت شده از اجرای فرآیند ، فرآیندهای کسب و کار را از جنبه های مختلف بررسی می نماید. از آنجا که برای ارزیابی فرآیند هیچ چیزی بهتر از بررسی خود داده های اتفاق افتاده فرآیند نمی باشد فرآیندکاوی می تواند بهترین پیشنهادات را برای بهبود فرآیندها ارایه نماید. هدف اصلی این پژوهش ، توسعه چارچوبی برای بهبود فرآیند مراقبت از بیماران (مشتمل بر سه زیرفرآیند پذیرش، مراقبت و ترخیص) در بیمارستان بر پایه فرآیندکاوی می باشد. بهبود فرآیند با استفاده از پیاده سازی و استخراج دانش از فرآیند ، کشف روابط غیر منتظره و پنهان و یافتن گلوگاه-های فرآیند مراقبت از بیمار با استفاده از تکنیک های فرآیندکاوی در قالب چارچوبی در پژوهش حاضر ارایه گردیده است. شناسایی مدیریت فرآیندهای مراقبت از بیماران و فرآیندکاوی آن و شناسایی چارچوبی برای بهبود فرآیندهای دانش گرای و پس از آن طراحی چارچوبی برای بهبود فرآیندهای مراقبت از بیماران و ارایه یک مطالعه موردی اجرای موفق چارچوب یادشده در بیمارستان هاشمی نژاد حاصل مطالعه فوق می باشد.

حل مسئله تعمرکار سیار (رهرو) با یک / چند تعمیرکار
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده فنی مهندسی 1390
  امیر صالحی پور   محمد مهدی سپهری

مسئله تعمیرکار سیار از مسائل معروف حوزه زمان بندی و حمل و نقل است. در این مسئله، تعمیرکاری باید مجموعه ای از چند ماشین معیوب و از کار افتاده که در نقاط جغرافیایی پراکنده هستند را تعمیر کند. وی باید ترتیب بازدید از نقاط یا ماشین ها را طوری انتخاب کند که ضمن بازدید تمامی ماشین ها مجموع زمان انتظار آن ها تا تعمیر و راه اندازی مجدد حداقل شود. نحوه محاسبه تابع هدف مسئله تعمیرکار سیار (حداقل سازی مجموع تجمعی هزینه های سفر) سبب شده است حل مسئله تعمیرکار سیار بسیار دشوارتر از مسئله فروشنده دوره گرد باشد. به علاوه مفهوم تجمعی هزینه های سفر و تقارن آن با مفهوم زمان انتظار سبب شده است مسئله تعمیرکار سیار دارای کاربردهای بسیاری در حوزه خدمات رسانی همانند خدمات بهداشت و درمان در خانه، توزیع فرآورده های خونی، سرویس رفت و آمد دانش آموزان، تعمیرات و نگهداری تسهیلات خدمات رسانی و برخی زمینه های مشابه باشد. ضرورت کاربردهای مسئله توسعه الگوریتم های دقیق و ابتکاری برای مسئله را ایجاب می کند. در این پژوهش، ضمن بهبود مدل های ریاضی موجود، چند مدل ریاضی جدید در حالت های یک تعمیرکار، چند تعمیرکار و نیز لحاظ کردن محدودیت های جانبی توسعه داده شده اند. تفاوت ساختاری مدل ها در نوع متغیر های تصمیم آن ها است. با کمک این مدل ها می توان مسائل عمومی تا اندازه 25 گره و مسائل خاص تا اندازه 100 گره را به طور بهینه حل نمود. برای حل مسائل بزرگ تر و تا 30 گره از الگوریتم شاخه و کران استفاده شده است. در حالت چند تعمیرکار، علاوه بر توسعه مدلی یکپارچه، از رویکرد تجزیه نیز برای حل مسئله استفاده شده است، این رویکرد می تواند مسائل بزرگ را به طور بهینه حل نماید. برای حل مسائل بزرگ تر (تا 500 گره) از الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری استفاده شده است. بدین منظور از سه الگوریتم فراابتکاری جستجوی همسایگی متغیر ، شبیه سازی تبرید و پذیرش آستانه استفاده شده است. نتایج محاسباتی روی مسائل مختلف نشان از توانایی بالای الگوریتم ها و کیفیت بالای جواب های حاصل شده دارند به طوری که می توانند برای مسائل کوچک (تا 30 گره) جواب های بهینه و برای مسائل بزرگ جواب های بسیار نزدیک بهینه در زمان کوتاهی ارائه دهند.

بهبود فرایند تشخیص در کلینیک های اورولوژی-بر پایه ی هستان نگار
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده فنی مهندسی 1390
  زهرا المصلاوی   محمد مهدی سپهری

عموما تشخیص پزشکی دارای دو مشکل اساسی می‏باشد. اولا تشخیص نادرست که معمولا نتیجه‏ی انتقال ناکامل اطلاعات ضروری برای تشخیص بیماری به پزشک و ثانیا اتلاف زمان که به دلیل بیان اطلاعات غیرضروری به پزشک می‏باشد. هدف از انجام این تحقیق ارائه‏ی راه حلی برای این دو مشکل می‏باشد. راه‏حل ارائه شده یک چارچوب برپایه‏ی هستان‏نگار می‏باشد که از طرفی به پزشک کمک می کند اطلاعات ضروری را در کمترین زمان دریافت نماید و از طرفی می‏تواند آموزشی کلی به بیمار قبل از ورود به اتاق پزشک ارائه کند تا بیمار تشخیص دهد چه اطلاعاتی باید برای پزشک بیان شوند و چه اطلاعاتی نباید بیان شوند. چارچوب مزبور یک سیستم تصمیم‏گیری تولید پرسشنامه می‏باشد که مهمترین و ضروری‏ترین پرسش‏ها برای تشخیص را بین همه‏ی پرسش‏های ممکن انتخاب می‏کند و به کاربر(بیمار یا پزشک) برمی‏گرداند. این چارچوب می‏تواند به وسیله‏ی پزشکان و بیماران برای کارامدتر کردن فرایند تبادل اطلاعات و کاهش زمان ویزیت بیمار، و همچنین برای آموزش بیماران قبل از ورود به اتاق پزشک، به کار رود که به کارگیری آن از لحاظ اقتصادی و انسانی به طور مستقیم تأثیر مثبتی برکارکرد سیستم تشخیص دارد. در این پایان‏نامه پس از تعیین محدوده‏ی تحقیق، به منظور تولید هستان‏نگار داده‏های لازم از منابع مورد نظر استخراج می‏شوند. پس از آن به وسیله‏ی الگوریتم جستجو در هستان‏نگار، پرسش‏نامه‏ تولید می‏شود و سپس توسط متخصصین ویرایش می‏شود و پرسشنامه‏ای مشابه پرسشنامه‏ی قبلی تولید می‏شود. نتایج اجرای پرسشنامه‏ها نشان می‏دهد پرسشنامه‏ی قبل از ویرایش از لحاظ کاهش زمان و پرسشنامه‏ی بعد از ویرایش از لحاظ کیفیت در فرایند تشخیص کارکرد بهتری داشته‏اند. در یک نتیجه‏گیری کلی می‏توان گفت، هردو پرسشنامه‏ی تولید شده از لحاظ کاهش زمان و افزایش کیفیت کارکرد مناسب و رضایت بخشی را در جهت بهبود فرایند تشخیص دارند. برای بهبود خروجی این تحقیق می‏توان جنبه‏های دیگری از جمله روانشناسی ارتباط با بیمار را برای تولید هستان‏نگار در نظر گرفت.

آنالیز شکست جراحی فیستول در بیماران همودیالیزی با راهکار داده کاوی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده فنی مهندسی 1390
  محمد رضاپور   محمد مهدی سپهری

همودیالیز (hd) شایع ترین روش درمانی در بیماران مبتلا به «بیماری مرحله انتهایی کلیوی» (esrd) می باشد. بر اساس برآوردها در سال 2005، تعداد بیماران دیالیزی در جهان 1.5 میلیون نفر بوده که 90% آنها تحت دیالیز خونی قرار می گیرند. بعلاوه، یکی از مسائل اصلی در همودیالیز، «دسترسی عروقی» است که معمولاً با یکی از روشهای فیستول، گرَفت، کاتاتر یا شانت ایجاد می گردد. فیستول شریانی وریدی (avf)، در حال حاضر بهترین انتخاب برای دستیابی عروقی جهت همودیالیز مزمن محسوب می شود. بعنوان مثال، نرخ استفاده از avf در امریکا در اوائل سال 2003 برابر با 32.4% (344,87 بیمار) بوده و در ماه می سال 2009 به 52.6% (113,179 بیمار) افزایش یافته و در مارس 2011 به نرخ 57.9% رسیده است. از طرفی، با وجود شیوع استفاده از فیستول، اما میزان شکست آن نسبتاً بالا بوده و طی 25 سال گذشته نرخ این عارضه از 10-25% به 20-53% افزایش داشته است. شکست زودرس فیستول - که در سندهای علمی به بازگشت بیمار کمتر از 3 ماه بعد از جراحی اطلاق می شود- موجب تحمل زحمات و هزینه های مترتب می گردد. «توصیف ریسک فاکتورها» و نیز «پیش بینی وقوع این پدیده» اهدافی هستند که تحقق آنها می تواند کمک قابل توجهی در توصیف عوامل، کشف و کنترل آن نماید. از سوئی با داده کاوی بر روی داده های پزشکی می توان اُلگوهای مفید و نهفته را استخراج نمود و دانش قابل استفاده را کشف نمود؛ در داده کاوی، هم روشهای فاقدناظر برای توصیف و خوشه بندی عوامل، و هم روشهای باناظر برای پیش بینی و دسته بندی وضعیت نهایی یک پدیده، وجود دارند. بهره برداری از فناوری در حوزه ی علوم پزشکی و سلامت، در اسناد بالادستی نظیر نقشه جامع علمی کشور و نقشه جامع علمی سلامت تأکید شده است. بنابراین استفاده از روشهای داده کاوی می توانند به تحقق اهداف یادشده کمک نمایند و نتایجی چون «ارائه ی مشورت به کادر پزشکی و مدیریت این فرایند» و «کاهش زحمات و هزینه‎ های بیمار و خانواده اش» را در بر داشته باشد. چنین مشورتی به جرّاح می تواند منجر به تصمیم سازی برای استفاده از روش جایگزین –مثل گرَفت- در موارد بالابودن ریسک شکست جراحی فیستول گشته و یا آنکه به آن دسته از بیمارانی که از درصد ریسک پائین تری در شکست جراحی فیستول برخوردارند، توصیه های پزشکی خاصی بشود؛ بدین ترتیب، گامی کنترلی برای پیشگیری از شکست خواهدبود. در این پژوهش، در مجموع مشخصات 417 نفر از بیماران همودیالیزی که در یکی از سه حالت جراحی موفق، شکست خورده و یا قبل از جراحی قرار دارند را با استفاده از تکنیکهای داده کاوی مورد تحلیل قرار می دهیم. ضمن توصیف بیماران دچارشده به شکست زودرس، سیستم را با استخراج مدلهای موفقیت و شکست آموزش داده و سپس میزان شکست جراحی بر روی بیماران جدیدی که توسط نفرولوژیست اعزام شده اند را پیش بینی می کنیم. در هر قسمت نرخ دقت روشها را ارزیابی نموده که برای خوشه بندی بین 71.67% تا 91% و برای پیش بینی ها بین 54.92% تا 75.13% بدست آمدند.

زمان بندی عمل های جراحی با مدت زمان احتمالی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده فنی مهندسی 1390
  آرزو عتیقه چیان   محمد مهدی سپهری

اتاق های عمل بخش بزرگی از هزینه های یک بیمارستان و از سوی دیگر بخش عظیمی از درآمد آن را تشکیل می دهند. برنامه ریزی و زمان بندی اتاق های عمل، نقش بسزایی در افزایش کارایی اتاق های عمل در بیمارستان ها و در نتیجه افزایش نرخ خدمت رسانی به بیماران دارد. به علت وجود عدم قطعیت های مختلف در فعالیت های این بخش، این مسئله می تواند بسیار چالش برانگیز باشد. در این تحقیق، مسئله زمان بندی روزانه عمل های جراحی در حالت داشتن منابع چندگانه و با در نظر گرفتن احتمالی بودن مدت زمان عمل های جراحی مورد بررسی قرار گرفته است. دو مدل برنامه ریزی احتمالی عدد صحیح دو مرحله ای با مفروضات مختلف، به نام های sors-i و sors-ii با هدف کمینه کردن کل هزینه مورد انتظار شامل هزینه زمان های بیکاری اتاق عمل و زمان های اضافه کاری ارائه شده است. با استفاده از این مدل ها، تخصیص روزانه منابعی شامل اتاق های عمل، جراحان و کمک جراحان به عمل های جراحی و همچنین توالی عمل های جراحی در هر اتاق عمل و هر جراح انجام می شود. در نظر گرفتن محدودیت های منابعی مانند موجودی تجهیزات و تعداد تکنسین ها و سایر محدودیت های دنیای واقعی، مهمترین ویژگی های مدل پیشنهادی است. این محدودیت ها زمان شروع عمل ها در چندین اتاق عمل را به هم مرتبط کرده و اندازه و پیچیدگی مدل مرحله دوم را افزایش می دهند. این مدل ها، همچنین با در نظر گرفتن برنامه آموزشی دانشجویان پزشکی و محدودیت های واقعی مشاهده شده در بیمارستان های آموزشی- درمانی برای استفاده در این بیمارستان ها نیز تحت نام مدل sors-th توسعه داده شده اند. در این رساله، روش نوینی برای حل مدل های احتمالی پیشنهادی ارائه شده است. این روش بر اساس الگوریتم l-shaped توسعه داده شده و از نامعادلات معتبر برای حل مدل های احتمالی دو مرحله ای برای افزایش کارایی الگوریتم پیشنهادی استفاده شده است. داده های واقعی جمع آوری شده از بیمارستان آموزشی-درمانی شهید هاشمی نژاد، برای ارزیابی مدل و الگوریتم پیشنهادی و تأثیر بکارگیری آن در عمل بکار رفته اند. جواب های مدل های احتمالی sors-i و sors-ii با جواب های مسئله مقدار میانگین در نمونه های بسیاری مقایسه شده اند. نتایج این آزمایش ها نشان می دهند که در بیش از 50% از نمونه مسایل حل شده، مقدار ارزش جواب احتمالی، vss، بیش از 80% است که نشان دهنده کارایی بالای روش پیشنهادی است. همچنین زمان بندی بدست آمده از مدل sors-th با زمان بندی واقعی بیمارستان پس از یکسان کردن شرایط در تعدادی مسئله واقعی مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج این آزمایش ها نشان دهنده کاهش چشمگیر زمان بیکاری و اضافه کاری اتاق های عمل در زمان بندی بدست آمده از مدل sors-th است که نشان دهنده ارزش بکارگیری مدل احتمالی در عمل است. آنالیز حساسیت مدل روی پارامترهای ضرایب هزینه نشان می دهد که به ازای همه ترکیبات مختلف ضرایب هزینه، جواب مدل احتمالی نسبت به مسئله مقدار میانگین به میزان قابل توجهی بهتر است.

ارائه چارچوب استخراج و اندازه‏گیری ویژگی‏ها در نکول وام‏های بانکی-رویکرد داده‏کاوی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده فنی 1390
  زهرا یزدانی سراج کلایه   محمد مهدی سپهری

در دهه گذشته صنعت بانکداری توسعه قابل توجهی در شناسایی ریسک اعتباری به عنوان یکی از دغدغه‏های اصلی موسسات مالی و بانک‏ها داشته است. توصیه کمیته نظارت بر بانک‏ها، استفاده از رویکرد استاندارد شده یا رویکرد مبتنی بر رتبه‏بندی داخلی(irb) برای ارزیابی ریسک اعتباری به منظور محاسبه سرمایه تکمیلی است. از آن‏جا که در شرایط کنونی امکان استفاده از رتبه‏های موسسات رتبه‏سنجی در داخل کشور وجود ندارد، تحقق این امر مستلزم پیاده‏سازی رویکرد مبتنی بر رتبه‏بندی داخلی است. توابع وزن ریسک irb با این ایده توسعه داده شده‏اند که سرمایه مورد نیاز هر وام تنهابه ریسک همان وام بستگی دارد. بر اساس تعاریف استاندارد، احتمال نکول ( عدم ایفای تهعد) ، مهمترین جزء ریسک اعتباری است و ارزیابی آن ضروری‏ترین گام در طراحی سیستم‏های ریسک اعتباری می‏باشد. هدف این تحقیق، ارائه چارچوبی مبتنی بر رویکرد داده‏کاوی به منظور شناسایی عوامل تاثیر‏گذار بر نکول وام‏های بانکی و پیش‏بینی احتمال نکول آن‏ها است. در این پژوهش، از سوابق اطلاعاتی 140000 اعتبار اعطایی به مشتریان حقوقی موجود در سیستم ‏اطلاعاتی یکی از بانک‏های داخلی استفاده شده است. چارچوب ارائه شده در این پژوهش(pdfef) شامل 6 مرحله‏ی کلی است: شناخت مسئله، شناخت داده، معتبرسازی داده، پیش‏پردازش داده، انتخاب مشخصه و ساخت و ارزیابی مدل. پس از انتخاب و پیاده‏سازی مناسب‏ترین روش‏‏ها در هر مرحله، مجموعه داده نهایی آماده و با توجه به نوع داده و نوع مسئله از نرخ خطای دسته‏بند به عنوان معیار انتخاب مشخصه در ساخت درخت تصمیم استفاده شده است. نتایج حاصل بیانگر میانگین دقت 955% در پیش‏بینی نکول است. این تحقیق می‏تواند راه‏گشایی باشد برای تحقق رویکرد مبتنی بر رتبه‏بندی داخلی در بانک‏ها و موسسات اعتباری.

مدل برنامه ریزی پویای جابجایی مسافر درون شهری با استفاده از عاملهای هوشمند
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده فنی 1391
  احسان منصوری   محمدرضا امین ناصری

حمل و نقل عمومی یکی از عوامل اساسی در توسعه اقتصادی ـ اجتماعی می باشد و برنامه ریزی حمل و نقل به ویژه در بخش تاکسی با پیچیدگی های زیادی همراه است. تعداد زیاد ناوگان تاکسی در مقایسه با سایر وسایل حمل و نقل، تنوع زیاد مسیرها و نیز پویایی درخواست مسافرین نمونه هایی از این پیچیدگی می باشد. در حوزه تاکسی نیز مطالعه، برنامه ریزی و جمع آوری اطلاعات در خصوص تاکسی های تلفنی در مقایسه با سایر تاکسی ها (گردشی، مسیری و ...) امکانپذیرتر است به گونه ای که در ادبیات موضوع به آن پرداخته شده است. در حالت پویای مسأله تاکسی تلفنی، درخواستهای جدید در هر لحظه از زمان ارائه می شوند و مرکز کنترل باید در خصوص پذیرش یا رد این درخواست ها و نیز برنامه ریزی و زمانبندی حرکت وسایل نقلیه تصمیم گیری نماید. در این پژوهش حالتی از مسأله تاکسی تلفنی در حالت پویا ارائه شده و حل آن با استفاده از رویکرد عاملهای هوشمند انجام پذیرفته است لذا از متدولوژی passi به دلیل قابلیت کاربرد بالا، به منظور تحلیل، طراحی و ساخت سیستم عاملی استفاده گردید. همچنین یک الگوریتم دو مرحله ای برای عامل مدیریت ناوگان جهت تخصیص وسایل نقلیه به درخواست ها ارائه گردیده است که می تواند در کوتاهترین زمان، به میزان زیادی به مقادیر بهینه نزدیک شود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که به کارگیری عاملهای هوشمند تأثیر به سزایی در حل چنین مسائلی دارد به طوری که مقایسه نتایج بدست آمده با تصمیماتی که در دنیای واقعی اخذ می گردد، توفیق استفاده از این رویکرد را به تصویر کشیده است.

نگاشت همه‏گیر شناختی فضایی برای مدیریت شیوع بیماری در یک جامعه شهری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده فنی 1390
  هومن اهرامی   محمد مهدی سپهری

امروزه بررسی های همه گیرشناختی باید از ابزارهای چند تخصصی بهره برد تا تصمیم سازان عرصه سلامت بتوانند به سهولت همه‏گیری بیماری‏ها را کنترل و مهار سازند. همه گیرشناختی فضایی، کشف دانش حاصل از داده‏های فضایی (یا برگرفته از محیط‏های جغرافیایی) درباره شیوع بیماری‏ها و درک عوامل خطرزا یا تأثیر تداخلات است. شیوع نسبت یا کسری است که در آن تعداد حوادث در صورت، و جمعیت در معرض خطر در مخرج کسر است. گام نخست در مدیریت شیوع نگاشت و تدوین الگوی توسعه بیماری است که برپایه تحلیل‏های فضایی و فضایی – زمانی استوار است. در گام‏های بعدی اکتشاف و الگو بندی، خوشه های بیماری مورد بررسی قرار می‏گیرد . اهداف پژوهش عبارتند از اینکه چگونه می‏توان با نگاشت و تصویرسازی، شیوع و گسترش بیماری ها در یک جامعه شهری، به کنترل آن کمک نمود؟ و چگونه می‏توان از الگوی شیوع بیماری در توسعه اثربخش خدمات سلامت استفاده نمود؟ در این پایان‏نامه، نمونه انتخاب شده در برگیرنده اطلاعات 900 نفر از بیماران مشکوک به انفولانزای h1n1 ساکن محدوده شبکه بهداشت جنوب تهران است. روش کار نمونه برداری و نگاشت نمونه ها توسط نرم افزار آرک مپ صورت گرفته و به علاوه تحلیل خود همبستگی فضایی عمومی و محلی و پیش بینی الگوی شیوع به روش درون یابی و نگاشت انجام شده است. این پژوهش موید آن است که مدیریت شیوع بدون شناخت خوشه‏های بیماری و الگوی توسعه بیماری امکان پذیر نیست؛ همچنین، نگاشت همه‏گیرشناختی فضایی و استفاده از درون یابی برای پیش بینی الگوی شیوع بیماری روش مناسبی است که سیاست‏گزاران عرصه بهداشت عمومی و سلامت جامعه می‏توانند برای کنترل بیماری‏های واگیر و ارائه خدمات و اقدامات پیشگیرانه از آن بهره جویند.

توسعه مدلی تحلیلی و بر پایه شبیه سازی برای کاهش لغو و تاخیر در اتاق عمل
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده فنی دزفول 1391
  رقیه خشا   محمد مهدی سپهری

اتاق های عمل، از یک سو بخش بزرگی از هزینه های یک بیمارستان و از سویی دیگر بخش عظیمی از درآمدهای آن را تشکیل می دهند. بهینه سازی مسیر جریان بیمار در تالارجراحی از طریق حذف یا کاهش گلوگاه های موجود، یکی از راه حل های کلیدی در افزایش کارایی اتاق های عمل و رضایت مندی بیماران است. در این پایان نامه، یک مدل تحلیلی بر پایه ی شبیه سازی با هدف کمینه کردن پدیده ی لغو اعمال جراحی و تاخیرات زمانی، در اتاق های عمل ارائه شده است. برای دستیابی به این هدف، ابتدا گلوگاه های مسیر جریان بیمار از طریق مشاهده ی مستقیم، مصاحبه با خبرگان بیمارستانی و مستندات دستی اتاق-های عمل بیمارستان شریعتی در تهران استخراج و سپس برای رتبه بندی آنها، از تکنیک تحلیل حالات و اثرات خطا در حالت فازی استفاده گردید. سپس سناریو های بهبود در مدلی مجازی که از اتاق های عمل ساخته و اعتبارآن تایید گردیده بود، پیاده سازی شد تا میزان بهبود حاصله نمایان گردد. از بین سناریوهای تعریف شده، سناریوی ترکیبی که شامل حذف تاخیر زمانی بین ورود بیمار به تالار جراحی و شروع فرآیند پذیرش، به موقع شروع شدن اولین عمل جراحی و اضافه کردن یک منبع به مجموعه ی منابع حمل و نقل و بخش ریکاوری بود به عنوان سناریوی برتر انتخاب گردید. پیاده سازی این سناریو به میزان 22.15%، مدت زمان اقامت بیماران را در سیستم کاهش داد.

None
پایان نامه None None

None

طراحی چارچوبی برای افزایش میزان تحرک بیماران بخش postccu بر پایه wban
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده فنی 1392
  یسنا قنبری بیرگانی   محمد مهدی سپهری

یکی از کاربردهای آینده دار شبکه های حسگر بیسیم، مانیتورینگ سلامت بدن انسان می باشد. برای این منظور تعداد زیادی حسگر کوچک در بدن انسان کار گذاشته می شوند. این حسگرها با هم یک شبکه حسگر بی سیم را تشکیل داده و علائم و سیگنال های حیاتی بدن انسان را مانیتور کرده و برای پزشک ارسال می کنند. مهمترین کاربرد wban، پیاده سازی شبکه مانیتورینگ سلامت بیماران در محیط بیمارستان می باشد. در این حالت پشتیبانی از تحرک بیماران یکی از نیازهای اساسی است که در پژوهش های صورت گرفته کمتر به آن پرداخته شده است. از آنجا که بحث تامین انرژی مورد نیاز برای گره ها در این نوع شبکه ها کماکان چالش برانگیز است، جهت صرفه جویی در مصرف انرژی از ماژول های ارسال/دریافت با مصرف انرژی بسیار پایین و در نتیجه شعاع ارسال/دریافت بسیار کوچک استفاده میشود. این محدود? ارسال کوچک باعث ایجاد مشکل در تحرک بیماران می شود. در این پایان نامه برای بهبود تحرک بیماران در محیط بیمارستان و کاهش هزینه های برپا سازی شبکه، از حالت موردی برای پیاده سازی شبک? بیسیمِ سیار استفاده شده است. در این پژوهش برای ارسال داده های بیماران به سمت ایستگاه مرکزی، یک الگوریتم مسیریابی چند مسیری جدید پیشنهاد شده است. در الگوریتم پیشنهادی بیماران سعی دارند مسیرهای با قابلیت اطمینان بالا را برای ارسال داده انتخاب کنند، برای این منظور در طول فرآیند کشف مسیر، میزان قابلیت اطمینان مسیرها به دقت اندازه گیری شده و از نتایج به دست آمده برای انتخاب مسیرهای مطمئن تر استفاده میشود. در نهایت هر بیمار سعی دارد به طور همزمان از دو(یا حتی چند) مسیر داده های خود را به سمت ایستگاه مرکزی ارسال کند. نتایج شبیه سازی نشان می دهند علاوه بر پشتیبانی از تحرک بیماران، استفاده از ایده پیشنهادی در مقابل ایده های موجود، تاخیر ارسال داده ها و میزان مصرف انرژی را کاهش داده و نرخ تحویل بسته ها به مقصد و طول عمر شبکه را افزایش میدهد، در مقابل قدری سربار مسیریابی افزایش مییابد.

طراحی مدلی برای پیش‏بینی زمان رسیدن اتوبوس به ایستگاه برپایه داده کاوی و شبکه‏های عصبی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده مهندسی 1387
  زهرا سبحانی   محمد مهدی سپهری

اهمیت حمل و نقل عمومی در وضعیت فعلی ترافیکی بر هیچ کس پوشیده نیست و در این میان سهم اتوبوس‏ها بیش از دیگر انواع حمل و نقل عمومی می‏باشد. ارائه خدمات با کیفیت بالا به استفاده‏کنندگان برای کارگزاران این امر موضوع حیاتی بوده و سازمان‏های مربوطه در پی بهبود خدمات و ارائه خدمات نوین با استفاده از سیستم‏های حمل و نقلی هوشمند هستند. سیستم‏های اطلاعاتی پیشرفته مسافر (atis ) یکی از اجزای سیستم‏های حمل و هوشمند بوده و اصلی‏ترین بخش آن اطلاعات زمان سفر می‏باشد، لذا نیاز به مدل یا تکنیکی برای پیش بینی زمان سفر ضروری می‏باشد تا با ارائه اطلاعات زمانی دقیق سفر، هم مسافران بیشتری جذب کرده و هم سطح رضایت مسافران را بهبود بخشید. سیستم‏های شمارشگر خودکار مسافران (apc ) و سیستم‏های موقعیت یاب خودکار خودرو (avl ) نیز که بخشی از سیستم‏های حمل و نقل هوشمند است در بسیاری از آژانس‏های حمل و نقلی و سازمان‏های اتوبوسرانی استفاده شده و به آنها اجازه می‏دهد که در زمان واقعی و بلادرنگ وسایل نقلیه خود را ردیابی کنند، با وجود این از این سیستم‏ها در کشور ما استفاده چندانی نمی‏شود. هدف از این تحقیق ارائه مدلی برای پیش بینی زمان ورود اتوبوس به ایستگاه با استفاده از داده‏های گردآوری شده از برخی خطوط اتوبوسرانی تهران می‏باشد، این داده‏ها مطابق با داده‏های تولید شده توسط سیستم‏های apc بوده و ما بر آنیم تا با ارائه کاربرد عالی این سیستم‏ها، دست اندرکاران حمل و نقلی را به مجهز کردن اتوبوس‏ها به این تجهیزات ترغیب کنیم. برای رسیدن به این هدف از تکنیک شبکه عصبی پرسپترون چند لایه که از جمله تکنیک‏های مطرح در مباحث داده کاوی است، استفاده کرده‏ایم. با توجه به اینکه هرچه زمان ورود اتوبوس به ایستگاه نامشخص تر بوده و پراکندگی بیشتری بین سرفاصله آنها وجود داشته باشد، میزان رضایت و استفاده شهروندان کاهش می‏یابد، می‏توان از نتایج این تحقیق در برنامه‏ریزی‏های استفاده از منابع محدود اتوبوسی در خطوط مختلف استفاده کرد. نتایج نشان می‏دهد که با داشتن اطلاعات مسافران ایستگاه‏ها و اطلاعات حرکت اتوبوس‏ها، پیشنهادهای مفیدی برای برنامه‏ریزی‏های آتی حمل و نقلی قابل ارائه خواهد بود.

برنامه ریزی حرکت و تخصیص کار در سیستم های چندروباتی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده فنی 1393
  یلدا کاتبی   الیپس مسیحی

در دنیای مدرن امروزی، بیمارستان ها مانند سایر صنایع در رقابت با یکدیگر هستند و مزیت رقابتی آنها کیفیت ارائه خدمات به بیماران است، که از عوامل موثر در بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران، بهبود فعالیت‏های لجستیکی است. بیمارستان ها دارای فعالیت های لجستیکی بسیار پیچیده هستند و در دهه اخیر روبات‏های بیمارستانی برای تسهیل امور حمل و نقل داخل بیمارستان ساخته شده و بکارگرفته شده اند. این روبات ها معمولاً بر اساس نقشه ذخیره شده در حافظه خود حرکت می کنند و بصورت برخط از برخورد با موانع اجتناب می کنند. با این حال، از نقاط ضعف این روبات‏ها آن است که برنامه‏ریزی درازمدت ندارند و همین عامل، موجب عدم برنامه‏ریزی حرکت بهینه آنها می شود. در این رساله روش¬های جدیدی برای حل مسایل برنامه ریزی حرکت خودکار در محیط پویا با موانع و هدف متحرک در شرایط برخط و برون خط ارایه شده است. برای برنامه ریزی حرکت در محیط برون خط، الگوریتم های xxt و ort روش های جدیدی هستند که با رویکردی متمرکز و با اتخاذ راهبردهای انطباقی تمرکز جستجو به سمت هدف و جستجوی نواحی کشف نشده فضای پیکربندی، مبادرت به نمونه گیری تصادفی از محیط کرده و به جستجوی هدف می پردازند. در الگوریتم ort، طی روش جدیدی برای تشکیل درخت جستجوی تصادفی، گره-های جدید با حداقل فاصله (یعنی با شاخه¬های مستقیم) به درخت وصل می شوند و بنابراین مسیر به دست آمده نیازی به پس پردازش ندارد. الگوریتم دیگری که برنامه ریزی حرکت روبات ها را در شرایط بر خط و در حضور موانع و هدف متحرک انجام می دهد مبتنی بر مفهوم جدیدی به نام دایره هادی است که در این روش روبات با رویکردی غیرمتمرکز و با استفاده از فضاهای مجاز و ممنوع در دایره هادی، به برنامه ریزی مسیر بعدی می پردازد. در حالی که برای استفاده موفقیت¬آمیز از روبات ها در فعالیت¬های خدماتی و لجستیک بیمارستان لازم است برنامه¬ریزی حرکت و تخصیص کار روبات¬ها با یکدیگر ترکیب شوند، در اکثر مطالعات مربوط به تخصیص کار سامانه¬های چندروباتی، برنامه¬ریزی حرکت آنها لحاظ نشده است. در این رساله مدلی برای تخصیص کار و برنامه ریزی حرکت روبات توأم به نام mrtamp ارائه شده است. مسأله تخصیص کار در بیمارستان، در واقع یک مسئله تخصیص کار در شرایط پویا است که در این رساله جهت حل آن از روش های مبتنی بر بازار استفاده شده است.به منظور بررسی کارایی الگوریتم‏های xxt و ort، چهار مسئله نمونه 100 بار اجرا شده است و نتایج آن با الگوریتم‏های شناخته شده rrt، rrt* و bi-rrt مقایسه شده است. با توجه به نتایج، ملاحظه می شود که در شبیه سازی‏های دوبعدی بررسی شده، در صورتی که تنها یک مسیر به سمت هدف وجود داشته باشد، اولین مسیر ممکن ارایه شده با روش ort، حداکثر 3% از مسیر بهینه انحراف داشته و حداقل 16% کوتاه‏تر از روش rrt* است. همچنین، در مسایلی که چندین مسیر به سمت هدف وجود دارد، مسیر ارایه شده، 23% از مسیر بهینه انحراف دارد و این جواب 14% بهتر از جواب روش rrt* است. عملکرد روش دایره هادی نیز در شرایط برخط مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن با روش ort مقایسه شد. در بررسی نتایج بدست آمده، ملاحظه شد که در صورتی که اتفاق غیر منتظره ای در محیط اتفاق نیفتد، نتایج روش برخط بسیار نزدیک به روش برون خط است. در فصل آخر کارایی مدل mrtamp در لجستیک بخش ccu بیمارستان با 15 تخت مورد بررسی قرار گرفت، که با شبیه سازی فعالیت‏های معمول بخش به مدت 1 ساعت، نتایج آن مورد بررسی قرار گرفت. کارهای معمول بخش بر اساس ماهیت و پنجره زمانی آنها به 4 نوع تقسیم شده و سنجه های عملکردی مختلفی چون تعداد کارهای از دست رفته، جمع تأخیرات در انجام کارها و مسافت طی شده توسط روبات ها مورد ارزیابی قرار گرفت. با بررسی سناریوهای مختلف بر اساس تابع مطلوبیت تعریف شده، ملاحظه شد که برای این بخش، تعداد 3 روبات بهترین گزینه برای انجام کارها است.

شناسایی نقش عوامل بروز سندروم متابولیک در ابتلا به بیماری عروق کرونر با رویکردهای داده کاوی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده فنی 1392
  مهرگان قباخلو   محمد مهدی سپهری

از آنجا که یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر در جوامع امروزه، بیماری های قلبی است، بررسی چرایی و چگونگی تشخیص و پیش بینی آنها بسیار مورد توجه محققین قرار گرفته است. همکاری متخصصین در زمینه کامپیوتر و پزشکی راه حل جدیدی را در تحلیل این داده ها و به دست آوردن الگوهای مفید و کاربردی ارائه می دهد که همان داده کاوی می باشد. درواقع داده کاوی، به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل داده و کشف روابط بین آنها و پیش بینی وقوع حوادث از ابزارهای کاربردی محققین در این راه محسوب می گردد. این پژوهش پس از تشریح اهمیت تحقیق در زمینه ی بحث حاضر، به مروری کوتاه بر استفاده های داده کاوی در حوزه سلامت و درمان می پردازد. سپس مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه استفاده از داده کاوی در حوزه شناسایی عوامل موثر بر بیماری های قلبی انجام می گیرد. پس از آن به تبیین روشی جهت شناسایی عوامل موثر بر بیماری های عروق کرونر قلب پرداخته می شود. در این روش که بر روی داده های مراجعه کنندگان به بیمارستان امیرالمونین تهران و بیماران تحت درمان دکتر همایونفر در همدان انجام شده است، پس از انجام پیش پردازش داده ها و گسسته سازی و همگن نمودن آنها، داده های موجود به دو دسته داده های آموزش و آزمون تفکیک می گردند. در این تحقیق به منظور بهبود روشهای تشخیص بیماریهای قلبی یک رویکرد انتخاب خصیصه- دسته بندی پیشنهاد شده است که با استفاده از مجموعه داده مربوط به پرونده های مراجعین بخش قلب بیمارستان امیرالمونین تهران مورد ارزیابی قرار گرفته است. روش پیشنهادی پس از بکارگیری روشهای مختلف دسته بندی بر روی داده های موجود شامل افراد سالم و بیمار و رسیدن به بهینه ترین روش با بالاترین دقت انتخاب می شود. در نهایت دسته بندی های یادگیری شده توسط مجموعه نمونه های آزمون مورد ارزیابی قرار می گیرند. ارزیابی روش های دسته بندی نشان می دهد که روش دسته بندی درختی c4.5 بالاترین دقت را کسب نموده است که دارای معیار صحت به میزان 95.8% می باشد.

ارائه روشی جدید به منظور ارزیابی کمّی ریسک با استفاده از ادغام شبکه بیزین و قضاوت کارشناسان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم پزشکی 1393
  شمس الدین علیزاده   باقر مرتضوی

سالانه در دنیا هزاران حادثه شغلی رخ می¬دهد که در اثر آنها تعداد زیادی از کارگران فوت می¬کنند. این حوادث و مرگ و میر ناشی از آنها بار مالی زیادی را به جوامع وارد می نمایند. بنابراین پیش بینی و کنترل این حوادث امری ضروری است. یکی از بهترین روش¬های پیشگیری از وقوع رویدادهای شغلی استفاده از فرایند مدیریت ریسک می¬باشد. در بسیاری از موارد، ریسک ارتباط نزدیکی با آمار حوادث دارد. اگر چه آمار داده¬های حوادث مربوط به گذشته می¬باشد اما این آمار می¬تواند تصویر مناسبی از آنچه که در آینده مورد انتظار است ارائه دهد. این پژوهش در صدد است با استفاده از ادغام شبکه بیزین و قضاوت کارشناسان، حوادث رخ داده یک سازمان را آنالیز نموده، ارتباط بین علل مختلف با حوادث را مشخص کرده، اهمیت هر کدام از علت¬ها در وقوع حادثه را تعیین نموده و در نهایت روشی کمّی برای ارزیابی ریسک با رویکرد پیشگیری از حوادث و یا کاهش تعداد و شدت آنها ارائه دهد. برای روش ارائه شده از شبکه های بیزین استفاده شده است. در این شبکه ها برای برآورد احتمال وقوع حادثه، از تئوری بیز و برای محاسبه شدت پیامدها از شاخص دالی استفاده شده است. از داده های شش سال ثبت شده در پایگاه داده وزارت کار در این پژوهش استفاده شده است. سرانجام یک روش کمّی ارزیابی ریسک با استفاده از ادغام قضاوت کارشناسان و شبکه های بیزین ارائه شده است. استراتژی های موفق پیشگیری از حوادث و یا کاهش پیامدهای آنها به ارزیابی موثر و دقیق ریسک آنها وابسته است. بنابراین ارزیابی ریسک می تواند بر برنامه های پیشگیرانه حوادث موثر واقع گردد. از روش ارائه شده می توان برای ارزیابی ریسک در محیط های کار و تصمیم گیری در خصوص برنامه های پیشگیرانه و نیز برنامه های شرایط اضطراری بهره برد. با استفاده از خروجی این تحقیق، سازمان ها می توانند به صورت آگاهانه برنامه های کنترل حوادث و شرایط اضطراری را تدوین نمایند.

طبقه بندی سنجه های جذابیت برای تحلیل خوشه بندی دسته بندی داده ها، موردکاوی داده های بیماری قلبی کرونری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده فنی 1392
  فاطمه حلم زاده   محمد مهدی سپهری

از آنجا که یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر در جوامع امروزه، بیماری های قلبی است، بررسی چرایی و چگونگی تشخیص و پیش بینی آنها بسیار مورد توجه محققین قرار گرفته است. داده کاوی، که یکی از مهمترین ابزار تحلیل داده ها و کشف روابط بین آنها و پیش بینی وقوع حوادث است، از کاربردی ترین ابزارهای محققین در این راه محسوب می گردد. این پژوهش بعد از تشریح اهمیت تحقیق در زمینه ی مورد بحث، به مروری کوتاه بر استفاده های داده کاوی در حوزه سلامت و درمان می پردازد. سپس مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه استفاده از داده کاوی در حوزه تشخیص و پیش بینی بیماری های قلبی انجام می گیرد. پس از آن به تبیین روشی جهت تشخیص گرفتگی عروق کرونر قلب پرداخته می شود. در این روش که بر روی داده های 3200 مراجعه کننده به بیمارستان مرکز قلب تهران انجام شده است، پس از انجام پیش پردازش بر روی داده ها و متوازن نمودن آنها، داده ها به دو دسته داده های آموزش و آزمون تفکیک می شوند. در نخستین گام برای تحلیل داده ها، ابتدا داده های آموزش دسته بندی شدند و نتیجه ی آن با داده های آزمون سنجیده شد. دقت این کار 84 % برآورد شد. در دومین گام برای تحلیل، ابتدا داده ها به یک الگوریتم خوشه بندی داده شد و با استفاده از خوشه های منسوب شده، برچسب گذاری جدید انجام شد و در نهایت به وسیله درخت تصمیم دسته بندی شد. سنجیدن نتایج این روش با داده های آزمون دقتی معادل 93% را نمایش داد. در مرحله بعد برای تشخیص میزان شدت بیماری، مجددا روش خوشه بندی- دسته بندی بر روی داده های بیماران اعمال شد که دقت به 62% رسید. در مرحله ی آخر پژوهش به بررسی سنجه های جذابیت قابل استفاده در این حوزه پرداخته شد. معیارهای ذهنی و عینی قابل استفاده در این حوزه شناسایی و بر روی روش پیشنهادی اعمال شد.

طراحی چارچوبی برای مدیریت خطاهای سامانه ی درمان براساس مدیریت دانش
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده فنی 1392
  منیرالسادات حسینی   محمد مهدی سپهری

بهبود کیفیت و کاهش هزینه‏ها در بخش سلامت و درمان همواره از اولویت‏های اساسی ارزش‏جویان یا ذینفعان گوناگون این بخش بسیار مهم، از جوامع و دولت‏هاست. خطاهای سامانه ی درمان موجب ایجاد نگرانی فزاینده در حوزه ی ایمنی بیمار گردیده است. مدیریت سرمایه‏های دانشی در این بخش تأثیر فراوانی در ابعاد بهبود کیفیت داشته است و در تصمیم گیری های پزشکی و فرایندهای بالینی نقش آفرین خواهدبود. هدف از این تحقیق، درک درستی از جایگاه واقعی فرایندهای مدیریت دانش در خطاهای سامانه ی درمان مراکزدرمانی و بیمارستان ها می باشد تا با ارائه ی راهکارهایی فناوری محور براساس مدیریت دانش، قادر بود چنین سرمایه های با ارزش پزشکی را مدیریت نمود و فعالیت های مرتبط با ایمنی بیمار را بهبود بخشید. تحقیق فوق از نظر فرایند اجرایی، کیفی و از دیدگاه نتایج در دسته ی پژوهش های کاربردی محسوب می شود و همچنین برای شرح و کشف پدیده های متناسب با مدیریت دانش در بیمارستان ها از مطالعات میدانی استفاده شده است. در ارائه ی یافته ها، توانستیم به بیان روش ها و رویکردهای مختلفی از فرایندهای چهارگانه ی مدیریت دانش در بیمارستان ها دست یابیم و چارچوبی را برای مدیریت خطاهای سامانه ی درمان ایجاد نماییم، که توانایی پیاده سازی در قالب یک سیستم تحت وب را نیز دارد. در چارچوب فوق برای مرحله ی خلق و استخراج دانش، هم از فعالیت های کنترل شده و هم کنترل نشده استفاده گردیده است. همچنین در بخش انتشار و توزیع دانش، رویکرد دسترسی شخصی سازی شده و حفظ امنیت بیان گردیده است و در مرحله ی بکارگیری و بهره برداری، به چگونگی استفاده از دانش برای تصمیمات و برنامه ریزی ها اشاره شده است. نتایج نشان می دهد؛ ابزارها و شاخص های مدیریت دانش، به بیمارستان ها در اکتساب، ذخیره سازی، بازیابی و فراگیری دارایی های مرتبط با دانش، به هر دو شکل محسوس و غیرمحسوس، کمک می نماید. پیشنهاد می شود برای بکارگیری مطلوب از دانش ضمنی و صریح در محیط بیمارستانی از فرایندهای مدیریت دانش استفاده نمود، مدیریت دانش قادر به ایجاد انسجام در ساختار منابع دانشی بیمارستان ها خواهد بود، به طوری که با ترک افراد خبره و متخصص در این حوزه، دانش آنها هرگز ترک نخواهدشد و پابرجا می ماند.

طراحی مدل تحلیلی تمایل بیماران به بهره گیری از بازتوانی قلبی پس از انجام رگ گشایی- رهیافت داده کاوی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده فنی 1392
  تارا ضمیر   محمد مهدی سپهری

بیماری های قلبی، از موضوعاتی هستند که بسیار مورد بحث قرار گرفته اند. شیوع بالای این گونه بیماری ها و مرگ و میر ناشی از آنها، مشکلات اجتماعی، اقتصادی و درمانی بسیاری را چه در کشورهای صنعتی و چه در کشورهای در حال توسعه ایجاد نموده است. روش های مختلفی برای درمان بیماران قلبی وجود دارد که یکی از آنها رگ گشایی قلب برای رفع تنگی رگ های مسدود با قرار دادن فنر در آن است. یکی از درمان های مکمل برای این دسته از بیماران، شرکت در برنامه های بازتوانی قلبی پس از رگ گشایی است. مطالعات نشان داده است بیمارانی که جراحی قلب باز می شوند، بیشتر و بیماران رگ گشایی شده، کمتر به بازتوانی قلبی می روند. در ایران نیز چنین است و افراد پس از رگ گشایی، کمتر به مراکز بازتوانی قلبی مراجعه می کنند که همین امر، دلیل انجام این تحقیق است. در این پژوهش، پس از شناسایی مشخصه های تاثیرگذار بر شرکت بیماران در بازتوانی با استفاده از تحقیق های گذشته و نظر خبرگان، پرسشنامه ای طراحی شد. سپس پرسشنامه ی طراحی شده، بین بیمارانی که پس از فنرگذاری برای پیگیری به مرکز قلب تهران مراجعه کرده بودند، توزیع شد. در نهایت 184 نمونه (158 بیمار شرکت نکرده و 26 بیمار شرکت کرده در بازتوانی) جمع آوری شد. سپس به کمک نرم افزارهای r و weka به داده کاوی بر روی نمونه ها و با نرم افزار spss به بررسی نتایج آماری پرداخته شد. برای داده کاوی از تکنیک دسته بندی و الگوریتم های درخت تصمیم، k- نزدیک ترین همسایه، ماشین های بردار پشتیبان و دسته بند بیزین استفاده شد. نتایج نشان داد متوسط صحت دسته بندی برای درخت های تصمیم ایجاد شده بر روی نمونه ها، برابر با %82 است و این مقدار از متوسط صحت سایر دسته بندها بیشتر است. یافته های حاصل از داده کاوی نشان داد که کمبود و یا نبود عامل توصیه ی پزشک، مهم ترین دلیل و یافته های آماری نیز نشان داد که وضعیت اقتصادی خانواده، فاصله تا محل ارائه ی خدمات، سالمند بودن و زن بودن، از جمله عوامل تاثیرگذار بر مراجعه نکردن بیماران رگ گشایی شده به بازتوانی قلبی است.

شناسایی عوامل موثر بر طول اقامت بیمار در بیمارستان و پیش بینی آن با استفاده از تکنیک داده کاوی (مورد کاوی بخش جراحی بیمارستان شریعتی)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده صنایع 1393
  سمانه آقاجانی دلاور   مهرداد کارگری

ارزیابی عملکرد نظام سلامت اطلاعات خوبی در مورد وضعیت نظام سلامت را برای دولت ها و جامعه فراهم می آورد. اهمیت بهره برداری و استفاده صحیح از منابع محدود بیمارستان ها از مهم ترین وظایف مراکز درمانی محسوب می شود. طول مدت اقامت یکی از مهم ترین و کاربردی ترین شاخص های بیمارستانی است که امروزه، به طور گسترده ای در بیمارستان¬ها به کار گرفته می شود و بیانگر میزان کارایی و عملکرد فعالیت¬های بیمارستانی است، به همین دلیل در تحلیل عملکرد بیمارستانی جزء عناصر اساسی محسوب می¬گردد. . طولانی بودن مدت اقامت بیمار در بیمارستان¬ها منجر به اتلاف منابع تجهیزات بیمارستان، هدر رفتن نیروی انسانی و اتلاف وقت و بالا رفتن هزینه-ی بیماران می شود. با توجه به اهمیت و ضرورت یادشده در این مطالعه به بررسی عوامل موثر و پیش بینی این شاخص پرداخته شده است. در این تحقیق با استفاده از تحلیل اطلاعات پرونده بیمار ویژگی های بیمار و بیمارستان استخراج شد. از طریق سه تکنیک درخت تصمیم، دسته بند بیزین و k-نزدیک¬ترین همسایه مدل پیش¬بینی طول اقامت بیمار در بخش جراحی بیمارستان ارائه شده است که نتایج نشان داد درخت تصمیم پیش بینی کننده بهتری است. همچنین از طریق روش انتخاب ویژگی عوامل موثر بر طول اقامت بیمار شناسایی گردیده است. در نهایت برای کاربردی بودن روش استفاده شده برای ساخت مدل درخت تصمیم از داده¬های هنگام پذیرش بیمار استفاده شد که با وجود صحت کمتر از نظر زمانی بسیار با ارزش است.

ایجاد چارچوبی برای طراحی درگاه ارایه خدمات به کاربران برپایه وب خرد بنیان: مطالعه موردی: بیماری های قلب و عروق
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده فنی 1392
  آنیتا هادیزاده   محمد مهدی سپهری

انقلاب فناوری اطلاعات، تعامل مبتنی بر وب را در زمانی کوتاه و با هزینه اندک در اختیار همگان قرار می دهد. یکی از موضوعات پرکاربرد، رایاسلامت است. تلاش های بسیاری در کشورها، انجمن ها و گروه ها مانند کوبا، ژاپن، انجمن hifa 2015، گوگل و ماکروسافت برای تحقق رایاسلامت انجام شده است. در ایران نیز فعالیت های جزیره ای بسیاری اما نه در خور امکانات it کشور، انجام شده است درحالیکه در سال های اخیر پرس و جوهای اینترنتی در این حوزه رشد چشمگیری داشته و سلامتی را به عنوان عاملی موثر حاکم بر حفظ بقای انسان یادآور شده است. از آنجا که گسترش محتوای سلامت در اینترنت در گروی پشتوانه ای مبتنی بر خرد است، در این پژوهش هدف این است که چارچوبی برای مهیاسازی بستر اینترنت در حوزه سلامت را به گونه ای ارایه دهد که با بهره گیری از آن، امکان تعامل با سلامت پیشگان و دریافت و ارایه اطلاعات سلامت محور را در اقصی نقاط کشور فراهم آورد. بیان چنین چارچوب هایی در گروی شیوه ای یکپارچه است که ضمن نگارش دانش مورد نظر، روابط بین مفاهیم و طبقه بندی روابط همگن را نمایان سازد. بدین منظور با الهام از متدولوژی هستان نگاری و بررسی فعالیت های انجام شده در دنیا و ایران، معیارهای مورد نظر و کاربری آن با توجه به شرایط بومی ایران و بررسی نظر خبرگان در سه گروه متخصصان ict، پزشکان و کاربران خانگی قلب و عروق با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره اولویت بندی می شود. سپس با توجه به نتایج حاصل به منظور ارایه راه کار بهینه، چارچوبی شامل اصول، اهداف، نقش آفرینان و بهره برداران و بررسی شرایط محیطی پیشنهاد می شود که با بهره گیری از فناوری روز دنیا و ابزارهای موجود، خدمات قابل ارایه را با تمرکز بر کاربران قلب و عروق معرفی و الگویی برای دیگر شاخه های تخصصی پزشکی پیشنهاد نماید. پیرو بررسی های به عمل آمده اثرگذارترین ویژگی، مشاوره تخصصی بر خط مورد تایید هر سه گروه خبرگان است. اما در دیگر عوامل مورد اختلاف میان سه گروه منتخب، پیشنهادات لازم برای گذار ارایه می شود.

شناسایی نقاط و لینکهای بحرانی در شبکه راههای جاده ای کشور (رویکرد شبکه های پیچیده)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1386
  آرمان نعمانی   محمد مهدی سپهری

چکیده ندارد.

ایجاد مدلی برای وفاداری مشتری در صنعت بانکداری ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1386
  گلرو عبداللهی   محمد مهدی سپهری

چکیده ندارد.

مدل استقرار مکان کتابخانه های عمومی احداثی در شهرهای استان همدان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1380
  محمد حدیدچی   محمد مهدی سپهری

چکیده ندارد.

طراحی و حل مسئله خوشه ای حمل و نقل چند کالایی با هزینه ثابت
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1387
  محمد حسین زارع   محمد مهدی سپهری

چکیده ندارد.

ارایه چارچوبی برای تحلیل شبکه های اجتماعی بر پایه پیوند کاوی- مورد شبکه های کسب و کار
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1387
  ناصر فروغی فر   محمد مهدی سپهری

چکیده ندارد.

طراحی چارچوبی برای پیش بینی مشتریان آتی بیمه بدنه اتومبیل بر پایه داده کاوی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1387
  سروناز چوبدار   محمد مهدی سپهری

چکیده ندارد.

بررسی تاثیر اخبار بر قیمت نفت رویکرد متن کاوی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1387
  علی فرجی راد   محمد مهدی سپهری

چکیده ندارد.

مدل تعیین سهمیه فرآورده های نفتی برای مناطق و نواحی کشور
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1387
  احمد کوچک زاده   محمدرضا امین ناصری

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، روزانه بیش از 180 میلیون لیتر فرآورده های نفتی را در بین مناطق مختلف کشور توزیع می کند که بخش اعظم آن مربوط به سه فرآورده نفت سفید، بنزین و نفت گاز است. بروز کمبود در عرضه و توزیع این سه فرآورده، با توجه به اینکه بسیاری از فعالیت ها درسطح جامعه به آن ها وابسته است، تبعات جدی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در پی خواهد داشت، بنابراین برنامه ریزی برای تامین تقاضای کل کشور و همچنین توزیع و تسهیم آن در مناطق مختلف کشور، اهمیت ویژه ای دارد. هم اکنون، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، برای تعیین نیاز کل کشور و همچنین توزیع و تسهیم آن در بین مناطق مختلف کشور از یک روش ساده برونیابی با توجه به پیشینه مصرف آنها، استفاده می کند. این مدل از یک سو، جامعیت لازم برای در نظر گرفتن تغییرات محیطی را ندارد و از سوی دیگر ویژگیها و اقتضائات مناطق کشور را در نظر نمی گیرد. هدف از تقریر این رساله، توسعه مدل در دو بخش است؛ در بخش اول، میزان مصرف سه فرآورده در سطح مناطق برآورد می شود که این برآورد به نوبه ی خود پایه ای برای سهمیه بندی فراورده های نفتی به مناطق خواهد شد و در بخش دوم، نیاز سه فرآورده در سطح کشور از طریق پیش بینی تعیین می شود. در این رساله، برای برآورد نیاز نفت سفید، بنزین و نفت گاز در سطح مناطق، به دو شیوه عمل شده است که به ماهیت این سه فرآورده بر می گردد. نفت سفید، به طور عمده، در بخش خانوار برای تامین گرمایش محیط و انرژی حاصل از سوزاندن آن برای جبران اتلاف حرارتی از جداره های ساختمان، مصرف می شود. برای تعیین نیاز و سهمیه مناطق، ابتدا، در یک پژوهش جامع، خصوصیات اقلیم شناسی و ابنیه و معماری کلیه مناطق کشور تعیین و بار حرارتی با توجه به ارزش حرارتی نفت سفید، سرانه نفت سفید خانوار محاسبه و در نهایت، سهمیه نفت سفید هر منطقه بدست آمده است. برای تعیین سهمیه بنزین و نفت گاز مناطق با توجه به ماهیت مصرف کننده های این دو فرآورده و پیشینه مصرف آن از مدل پیش بینی مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی با توجه به ویژگی ها و تواناییهای آن استفاده شده است. در این رساله، همچنین، برای تعیین تقاضای سه فرآورده در سطح کشور، از شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شده است. مهم ترین عامل در عملکرد و دقت مدل پیش بینی مبتنی بر شبکه عصبی، معماری شبکه است. در طراحی معماری شبکه عصبی مصنوعی، معمولاً، عواملی از قبیل تعداد لایه های پنهان، تعداد نرون ها در هر لایه و توابع تبدیل در نظر گرفته می شود. اغلب محققین، در طراحی معماری شبکه عصبی از روش سعی و خطا استفاده می کنند و یا اینکه به گونه ای عمل می کنند که اثرات متقابلی را که هر یک از عوامل می توانند بر هم داشته باشند، در نظر نمی گیرند. در این تحقیق، در طی یک رویه سیستماتیک مبتنی بر تکنیک طراحی آزمایشها مدلی ارائه می شود که در ضمن درنظر گرفتن عوامل متعددی از قبیل نوع شبکه، الگوریتم آموزش، تعداد لایه پنهان، تعداد نرون های هر لایه، تابع پیش پردازش و تابع تبدیل و همچنین اثر متقابل بین عوامل مختلف، ساختار بهینه شبکه عصبی را تعیین می کند. استفاده از مدل پیشنهادی در طراحی معماری شبکه عصبی، چنانچه در این رساله نشان داده شده است، عملکرد مدل پیش بینی را به میزان قابل توجهی ارتقاء میدهد

پیش بینی رویگردانی مشتری در شرکت های سرویس دهنده تلفن همراه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده فنی مهندسی 1388
  علی تمدنی جهرمی   محمد مهدی سپهری

چکیده ندارد.

شبکه های همکاری: بررسی شبکه بنگاههای کوچک و متوسط فعال در حوزه فناوری نانو در ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده فنی مهندسی 1388
  فاطمه صالحی یزدی   محمد مهدی سپهری

بنگاههای کوچک و متوسط برای موفق شدن، نیازمند شبکه هایی متشکل از انواع روابط همکاری هستند. بنگاههای فناور پیشرفته که اهدافی مانند کاهش هزینه ها، پاسخ گویی سریع به نیازهای بازار و بدست آوردن مزیتهای رقابتی حول قابلیت های محوری خود را دنبال می کنند، بدون بهره گیری از توانایی ها و منابع بنگاههای دیگر قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود. به منظور دستیابی به رشد و سودآوری، درک کامل و صحیح از شبکه های پیش روی بنگاهها برای مدیران، سیاست گذاران و بازاریابان صنعتی ضروری است. هدف این تحقیق بررسی شبکه همکاری های بنگاههای کوچک و متوسط فعال در حوزه فناوری نانو در ایران است. این مطالعه تصویری از بنگاههای نقش آفرین در حوزه نانو و روابط آنها را ارائه می دهد. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساخت یافته با مدیران بیست و چهار بنگاه فناور نانو انجام شده است. با استفاده از ابزار تحلیل شبکه های اجتماعی بنگاههای کلیدی و موثر در شبکه شناسایی شده اند. فرصت های کسب و کاری و یا تشکیل همکاری های جدید نیز با استفاده از تحلیل حفره های ساختاری بررسی و معرفی شده اند. علاوه بر آن شبکه های همکاری بنگاهها در حوزه های مختلف مانند تحقیق و توسعه، تامین مواد اولیه و تجهیزات، تولید، بازاریابی، مشاوره های مدیریتی، روابط بین المللی و ... تحلیل و بررسی شده اند و نقات قوت و ضعف، ویژگی ها و خصوصیت های شبکه و راهبردهای ضمنی مدیریتی ارائه شده است.

طراحی یک سیستم توزیع محصولات در شهرهای بزرگ بر پایه مطلوبیت زمانی ،مورد مطالعه : شرکت کف درشهر تهران
پایان نامه 0 1379
  احمد علی زارع بیدکی   محمد مهدی سپهری

این پایان نامه سیستمی را جهت کاهش غیبت محصولات شرکت کف در بازار شهر تهران پیشنهاد نموده و بدنبال آن افزایش فروش وسهم بازار را پیش بینی می نماید.